Lapland Above Ordinary

Report
Kuntakulttuuri kohtaa 2013
Mahdollisuuksia kulttuurille
Satu Kantola, Lapin liitto
Kasvua ja työtä 2014 – 2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma
• yksi ohjelma-asiakirja
– Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
– Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
• ajalle 1.1.2014 – 31.12.2020
• valmistelua johtaa työ- ja elinkeinoministeriön
Alueosasto
• alueelliset suunnitelmat ohjelman pohjana
– Itä- ja Pohjois-Suomi
– Etelä- ja Länsi-Suomi
– valmistelusta vastannut maakunnan liitot
yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja
muiden ohjelman toteuttamiseen osallistuvien
sekä alueen kehittämisen kannalta merkittävien
tahojen kanssa
Rakennerahasto-ohjelma
2014 – 2020
Ohjelma-alue: Itä- ja Pohjois-Suomen suuralue,
Etelä- ja Keski-Suomen suuralue sekä Ahvenanmaa
Toimintalinjat 2014-2020
• TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)
• TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen
ja hyödyntäminen (EAKR)
• TL 5 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
• TL 6 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen (ESR)
• TL 7 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden
torjunta (ESR)
• TL 8 Tekninen tuki
Rahoituksen jakaantuminen
23.9 %
IP-alue
ELSA-alue
valtakunnalliset ohjelmat
58.2 %
12.9 %
Ahvenanmaa
Vähävaraisten apu
Tekninen tuki
0.4 %
2.9 %
1.7 %
EU:n rakennerahastojen
hallinnointi uudistuu
• Hallinnon ja aluekehityksen ministeriötyöryhmä
18.9.2013:
– 4 ELY-keskusta erikoistuu rakennerahastojen
hallinnointiin
– Jokaisella suuralueella on oma
rakennerahastotoimintaan erikoistunut ELYkeskus
– Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY
-keskus Oulussa
– Kaikissa ELY-keskuksissa säilyvät alueelliset
asiantuntijat, jotka mm. valmistelevat
hankkeita ja pitävät yhteyttä
aluekehitystoimijoihin
– Maakunnan liittojen osalta ei vielä tietoa siitä,
tuleeko hallinnointi uudistumaan
Valmistelun aikatauluja
• Ohjelma-asiakirjan julkinen kuuleminen on
alkanut 16.9.2013 kestäen 30 päivää
• Kuulemiseen mennessä ohjelmaluonnos menisi
myös komission epäviralliseen
konsultaatioprosessiin
• Komission asetuspaketti hyväksyttäneen EUtasolla marras-joulukuussa 2013 => Suomen
ohjelma mahdollista komission toimesta
hyväksyä n. 12/2013 tai alkuvuodesta 2014
• VN-käsittely loppuvuodesta 2013/alkuvuodesta
2014 (riippuu komission antamasta palautteesta)
• Valtakunnalliset ja alueelliset sisällöt
hyväksyttäisiin kevään 2014 seurantakomiteassa
• 1. hakukierros, kun ohjelma hyväksytty
YVA -kuulemismenettely
Mielipiteiden esittäminen:
Yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteitä
ohjelmaluonnoksesta sekä siitä laaditun ympäristöselostuksen sisällöstä. Kuulemisaineisto on
nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla osoitteessa www.tem.fi/ohjelma2014
Saatu palaute otetaan huomioon valmisteltaessa
Suomen rakennerahasto-ohjelmaa.
Ohjelmaluonnoksesta sekä siihen liittyvästä
ympäristöselostuksesta voi esittää mielipiteitä
toimittamalla ne 25.10.2013 mennessä
osoitteeseen: Työ- ja elinkeinoministeriö/alueosasto,
PL 32, 00023 Valtioneuvosto tai [email protected]
Ohjelman painopisteet
EAKR
1. Pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen
2. Uusimman tiedon ja osaamisen
hyödyntäminen
3. Vähähiilisen talouden edistäminen
4. Alueellisen saavutettavuuden
parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomi)
TL 1: Pk-yritystoiminnan
kilpailukyky (EAKR)
• Investointiprioriteetti 1: yrittäjyyden edistäminen
– Erityistavoite 1.1: Uuden liiketoiminnan
luominen
– Erityistavoite 1.2: Pk-yritysten kannalta
tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien
parantaminen
• Investointiprioriteetti 2: toimet, joilla tuetaan pkyritysten edellytyksiä sitoutua kasvu- ja
innovaatioprosesseihin
– Erityistavoite 2.1: Pk-yritysten kasvun ja
kansainvälistymisen edistäminen
• Investointiprioriteetti 3: Tutkimuksen,
innovoinnin ja vähähiilisten teknologioiden
käyttöönoton edistäminen
– 3.1 Pk-yritysten energiatehokkuuden
edistäminen
TL 2: Uusimman tiedon ja
osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)
•
•
•
Investointiprioriteetti 4: tutkimus- ja
innovaatiotoiminnan infrastruktuurin parantaminen,
alan huippuosaamisen kehittäminen ja
osaamiskeskusten edistäminen
– Erityistavoite 4.1: Tutkimus-, osaamis- ja
innovaatiokeskittymien kehittäminen
alueellisten vahvuuksien pohjalta
Investointiprioriteetti 5: Yritysten
innovaatiotoiminnan vahvistaminen
– Erityistavoite 5.1: Yritysten innovaatiotoiminnan
vahvistaminen
Investointiprioriteetti 3: Tutkimuksen, innovoinnin
ja vähähiilisten teknologioiden käyttöönoton
edistäminen
– 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden
ratkaisujen kehittäminen
Mahdollisuuksia kulttuurille
• Tuleva rakennerahastokausi painottaa
suuresti elinkeino- ja työllisyysnäkökulmaa
• Luovien ja kulttuurialojen mahdollisuus on
toimia ennenkaikkea ns. sisällöntuottajana
toimintalinjoissa toteutettaviin tavoitteisiin
– Voivat tuoda uudenlaisia tapoja esim.
matkailun tuotteistamiseen
• Luovien ja kulttuurialojen yritystoimintaa
voidaan edistää samalla tavoin kuin
muidenkin toimialojen yrityksiä
– Mm. kasvu, kansainvälistyminen
Kiitos!

similar documents