Prezentace MVČR UNIV 3

Report
„Problematika ověřování kompetencí
podle standardů“
z pohledu MV ČR
Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního
vzdělávání – pracoviště autorizací
Mgr. Bc. Tereza Daňková
Mgr. Bc. Václav Jarý
7. 10. 2013
Obsah
 Aktuální statistika
 Kontrolní činnost PK Strážný
a PK Detektiv koncipient
 Zkouška odborné způsobilosti PK Strážný
a PK Detektiv koncipient
 Informační systém kvalifikací a autorizací (ISKA)
Aktuální statistika
EQF
Zkoušek
Strážný (68-008-E)
2
72 235
Detektiv koncipient
(68-009-M)
4
507
Psovod bezpečnostní
služby (68-001-H)
3
0
Zámkař (69-038-H)
3
0
Návrhář software
(18-002-N)
5
0
Technik PC a periferií
(26-023-H)
3
0
PK
Aktuální statistika
Září 2013
Počet autorizovaných osob
230
Počet autorizací PK
399
Počet zkoušek odborné způsobilosti
72 742
Kontrolní činnost
A) Kontrola dokumentace na pracovišti OBVPV
 Pozvánky ke zkoušce odborné způsobilosti
 Osvědčení o získání profesní kvalifikace
 Záznamy o průběhu a výsledku zkoušky
B) Kontrola zkoušek odborné způsobilosti
Časté nedostatky
A) Kontrola dokumentace na pracovišti OBVPV
 Chybně uvedeny údaje uchazečů – jméno, příjmení, rodné
číslo
 Chybně uvedena čísla autorizací
 Chybný záznam o průběhu a výsledku zkoušky
 Nedoplněny veškeré stanovené náležitosti (např. údaje
o AOs, údaje o uchazečích, datum a místo konání zkoušky
odborné způsobilosti, atd.)
 Osvědčení je na nesprávném tiskopise
 Osvědčení neobsahují razítko AOs a podpis předsedy
zkušební komise
Časté nedostatky
B) Kontrola zkoušek odborné způsobilosti
 BOZP a PO
 Kontrola totožnosti a správnosti uvedených údajů
v pozvánce uchazečů
 Průběh zkoušky odborné způsobilosti (2 části:
písemná část a ústní/praktická část)
Písemná část
 Test není sestaven dle stanoveného klíče
 Není provedena rotace odpovědí
 Chyby při přepisování znění zkušebních otázek
Časté nedostatky
Ústní a praktická část
 Chybné znění otázek
 Zkoušení vyřazených otázek
 Neprovedení praktického předvedení (např. vyzvěte,
naznačte použití, předveďte, ukažte...)
 Nedostatečné či žádné materiálně –technické
zabezpečení
Odborná způsobilost
Organizační a metodické pokyny
 Pokyny k realizaci zkoušky
 Výsledné hodnocení
 Počet zkoušejících (3 členná zkušební komise)
 Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby,
resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
 Nezbytné materiální a technické předpoklady pro
provedení zkoušky
 Doba přípravy na zkoušku a doba pro vykonání zkoušky
ISKA
 Garantem
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Určen pro komunikaci mezi autorizovanými
osobami a příslušným autorizujícím orgánem
 Hlavní komunikační platformou pro vzájemné
předávání informací a dat mezi autorizujícími
orgány a autorizovanými osobami
 Odstranění administrativní zátěže
ISKA









Databáze všech PK v gesci příslušného AOr
Možnost přehledného vyplnění formuláře žádosti
Možnost přehledného založení termínu zkoušky
Uvedení zákonem požadovaných informací
k uchazečům ke zkoušce
Vytvoření pozvánky na zkoušku odborné způsobilosti
Kontrola údajů uchazečů v základních registrech
Generování Osvědčení o získání PK s veškerými
zákonem požadovanými údaji
Přehled úspěšných a neúspěšných uchazečů
Možnost zaslání emailu úspěšným uchazečům
s termínem zkoušky a názvem příslušné AOs
Děkujeme za pozornost
Mgr. Bc. Tereza Daňková
Tel. 974 832 627 email: [email protected]
Mgr. Bc. Václav Jarý
Tel. 974 833 243 email: [email protected]

similar documents