Teematyöryhmien tilannekatsaus - JAKE

Report
Teematyöryhmien
tilannekatsaus
2.12.2014
Lähtökohtana
Päämääränä
Paikallisen ja alueellisen
järjestö- ja kansalaistoiminnan
toimintamallin kehittäminen
terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi.
Yhteisen tekemisen tavoitteet
1.Järjestöjen ja julkisen sektorin
yhteistyön kehittäminen
2. Järjestöjen välisen yhteistyön
kehittäminen
3. Järjestöviestinnän kehittäminen
TERVEYS
JAKE
VAPAAEHTOISTYÖ
KEHITTÄMISVERKOSTO
MONIKULTTUURISU
US
KYLÄTOIMINTA
Arviointihavaintojen tuottaminen
Itsearvioinnin tuki
Arviointityöpaja
16.6.
Sidosryhmäkysely 8.9.
Kirjallisen ja
tilastollisen
aineiston
kerääminen
Aloitustapa
aminen
26.2.
2. - 3.4.
JAKE
kehittämispäivä I
10. - 11.6.
27. - 28.8.
Teematyöryhmä
x3
Teematyöryhmä
x3
5. – 6.11.
Teema työryhmä
x3
2. – 3.12.
JAKE
kehittämispäivä II
Terveys-teemaryhmä
Kiteen kaupunki
Savon Sydänpiiri
Joensuun kaupunki
EHYT ry
Lieksan kaupunki
Hengitysliitto
Joensuun seudun Diabetesyhdistys ry
Diabetesliitto/Yksi Elämä
Länsi-Karjalan Hengitysyhditys
Sydänliitto/Yksi Elämä
PKSSK, Tervis-hanke
Aivoliitto
P-K:n Martat
Karelia AMK
P-K:n Sydänpiiri
P-K:n kansanterveyden keskus
P-K:n AVH-yhdistys
Päätavoitteeksi noussut:
Kuntien ja järjestöjen välisen
vastavuoroisen yhteistyön kehittäminen
• Järjestöt mukaan kuntien hyvinvointisuunnitteluun
• Yksi elämä -yhteistyön tiivistäminen
(kunnat/järjestöt)
Tulevaa
FOORUMITOIMINTA kunnan ja järjestöjen
välillä
• Kunnan vastuu järjestämisessä?
• Hyvinvoinnin painopisteen linjaukset
• Kunta-järjestö –”kumppanuusillat” 
elämänkaaren mukaiset verkostot
• Tiedonkulun lisääntyminen
• Tunnettuuden lisääminen
• Mitkä ovat hyötyperustelut, jolla
houkutellaan mukaan?
Järjestöt mukaan kuntien
hyvinvointisuunnitteluun?
ESKO-materiaaleista noussutta:
• Vuosikello
• Nimetyt koordinaattorit/yhdyshenkilöt
• Avustuskysymykset: pidempiaikaiset
avustukset kunnilta?
• Järjestöjen ja kunnan tavoitteiden
kohtaaminen
• Verkostomainen kehittämistyö vie
aikaa
Vapaaehtoistoiminnan
teematyöryhmä
Joensuun kaupunki, Hoito-ja
hoivapalvelut/ Päivätoiminta ja Ikäneuvola
Kotikartanoyhdistys
OK-opintokeskus
Pohjois-Karjalan Mielenterveyden tuki
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten
toimintajärjestö ry
Senioripiha
Soroppi ry
SPR Savo-Karjalan piiri
TSL:n Joensuun seudun
opintojärjestö ry
Joensuun Setlementti ry
Karelia amk/ Voimala
Suurella sydämellä vapaaehtoistoiminta,
Ev.lut seurakunta Joensuu
Tavoitteet
• Vapaaehtoistoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi
tekeminen(tiedotus)
– Vapaaehtoistoiminta Pohjois-Karjalassa logo
ja yleisilme
• Uusien vapaaehtoisten mukaan saanti
(rekrytointi)
– 3.12. vapaaehtoisten päivän tempaus
– Info vapaaehtoistoiminnasta/ Karelia-amk
opiskelijat kevät 2015
• Yhteiset käytännön toiminnot (esim.
ohjaus/koordinointi, koulutus, virkistys ja
palkitseminen)
Visioita
• Kartoituksen tekeminen vapaaehtoistoiminnan infoiksi sopivista paikoista
(fyysiset ja sähköiset paikat)
• Alueellisen neutraali vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilö/tkoordinaattori/-t
Monikulttuurisuusteematyöryhmä
SPR Savo-Karjalan piiri
Joensuun Setlementti
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni
Salsa del Este
Joensuun kaupunki (keskushallinto)
HUMAK
Tavoitteet
Maahanmuuttajat osallistuvat yhdistysten toimintaan ja
kansalaisaktiivisuuteen – ja osallisuus kasvaa sitä kautta
1) Maahanmuuttajien oman äänen esille tuominen ja kuuntelukanavien
laajentaminen
2) Maahanmuuttajien järjestö- ja kansalaistoimintaan osallistumisen
mahdollistaminen
Tehtyä 2014
• ”Tuettu vaikuttaminen”
– Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelmaan Monikielisten
perheiden yhdistyksen näkemykset lasten turvallisuudesta
• Maahanmuuttajat järjestötoiminnassa
– Maahanmuuttajan mahdollisuudet -tapahtuma 18.marraskuuta: 400
kävijää ja 15 järjestöä (ja 20 muuta organisaatiota) kohtasivat
– P-K Sosiaaliturvayhdistyksen ENPI-hankkeen pilottiryhmän taustoitus
ja rakenne, raportti 12/2014
Tulevaa
• Maahanmuuttajien vaikuttamisen tuesta benchmarking Moniheli ry ja
iCount-hankkeet
– ja sen jatkona Eduskuntavaalien tapahtumakiertue keväälle 2015
yhteistyössä Monihelin ja monikulttuurisuuskeskusten kanssa
• Järjestötoiminnassa pieniä kokeiluja tehty, työn laajentaminen
– järjestötoiminnassa aktiivisia maahanmuuttajia
(maahanmuuttajataustaisia, monikulttuurisia)
– missä järjestöissä maahanmuuttajia
Kylähyvinvointi-teematyöryhmä
Maaseudun sivistysliitto
Joensuun seudun Leader-yhdistys
Keski-Karjalan Jetina ry
Joensuun Paikallistoimijat ry
Pohjois-Karjalan Martat
SPR Savo-Karjalan piiri
Joensuun seudun maaseutupalvelut
Pielisen Karjalan maaseutupalvelut
Palorannan kyläyhdistys
Pohjois-Karjalan Kylät ry
Vuosi 2014
– Kohderyhmänä Pohjois-Karjalan maaseutujärjestöt ja -viranomaiset
– Tavoitteiden mietintä melko vaativaa, sillä kyseessä erittäin laaja
kokonaisuus
– Vertailukehittäminen näyttäisi olevan toimiva työskentelytapa
• Teematyöryhmän toimintaa tukevia toimenpiteitä
– Kylähyvinvointiraportit ja seminaari Kunnasniemellä 21.10.2014
– Kuntien foorumitoimintaan liittyvä keskustelu
– Joensuun kaupungin turvallisuussuunnittelu ym.
– Paavo-kierroksen kuntaillat
– Ilomantsin Kylätalo Monipalvelukeskus-hankkeen seminaari
Tulevaa
• Kyläturvallisuuden edistäminen ja verkostoyhteistyö, esimerkiksi
teemaseminaari, työpaja tms.
• Kylätaloverkon kehittäminen ja kylätalo-monipalvelukeskusmallin
levittäminen koko maakuntaan
• Lähidemokratiakeskustelun edistäminen kuntien foorumitoiminnan
rinnalla; sisällön ja termien avaaminen toimijoille; SiunSOTE ym.
• Kylätoimijoiden kouluttaminen, opintomatka
• Verkoston sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehittäminen; KYLÄTIETO
Pohjois-Karjala
• Yhteiset kampanjat ja tapahtumat
Kuntafoorumi
• Kumppanuuskokeilu vuonna
2015 ainakin Liperin,
Outokummun, Juuan ja
Kontiolahden kuntien kanssa
• Kuntafoorumin
tiivistyminen
järjestöryppäiksi, jolla
voidaan tukea
yhdistysten paikallista
toimintaa
• Tai teemallisten ryhmien
(esim elinkaari)
yhteistyö järjestöjen
kesken
Teematyöryhmissä noussut myös ajatus
Järjestöhuoltamosta
• Järjestöjen välisen tiedon ja osaamisen jakaminen:
hyvät käytännöt, menestystekijät, uusien yhdistysaktiivien mukaan saanti
• Irti järjestöjen välisestä kilpailusta – yhteistyö ja yhteisten tapahtuminen
järjestäminen
• Järjestötyössä jaksamisen tukeminen
• Kehittämistä jatketaan teematyöryhmissä huomenna

similar documents