HBOR Prezentacija 022015 - Ministarstvo poljoprivrede

Report
RURALNI RAZVOJ
Ministarstvo poljoprivrede
27. veljače 2015. godine
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01
Hrvatska
4591 666,
banka
fax:za01
obnovu
4591 721
i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
HBOR I EU PRETPRISTUPNI FONDOVI
 Od 2006. godine - financijsko praćenje korisnika EU projekata kroz
specijalizirane programe kreditiranja
 6 Programa kreditiranja:
1. PK korisnika SAPARD programa - zatvoren
2. PK korisnika IPARD Mjere 101. i 103.
3. PK korisnika IPARD Mjere 301. - Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture
4. PK korisnika IPARD Mjere 302.- Razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti
5. PK korisnika IPA MSP darovnice („Potpora povećanju konkurentnosti
malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj“ - IPA III C)
6. PK korisnika programa IPA/SF
20
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
PRETPRISTUPNI FONDOVI - REZULTATI
DO SADA FINANCIRANO 375 PROJEKATA KANDIDATA ZA EU
PRETPRISTUPNE FONDOVE U IZNOSU 1,71 MLRD KUNA
SREDSTVIMA HBOR-A KREDITIRANO 57% OD UKUPNO DO SADA
ODOBRENIH PROJEKATA PO IPARD PROGRAMU
• Mjera 101. , 103. – 60,1%
• Mjera 302.– 51,4%
• Mjera 301. – 59%
1. NATJEČAJ ERDF MINPO “SMETUR”- 7 PROJEKATA U IZNOSU OD 106 MLN KN
3
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
 Financijsko razdoblje 2014.-2020. – alokacija 10 mlrd EUR iz:
- Europskog fonda za regionalni razvoj
OP KONKURENTOST I
KOHEZIJA
- Kohezijskog fonda
- Europskog socijalnog fonda
- Europski poljoprivredni fond za
ruralni razvoj
- Europski pomorski i ribarski fond
- Europski poljoprivredni garancijski
fond
OP UČINKOVITI LJUDSKI
RESURSI
PROGRAM RURALNOG
RAZVOJA 2014.-2020.
OP ZA POMORSTVO I
RIBARSTVO 2014.-2020.
NAC. PROGRAM POMOĆI
SEKTORU VINA 2014.-2018.
4
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
HBOR i ESI FONDOVI
• CILJ HBOR-a:
• Olakšati i poticati apsorpciju ESI fondova te posredno doprinijeti održivom
razvoju i uravnoteženom gospodarskom rastu
• Postati prepoznatljivi kao ključan i kvalitetan partner za EU sufinanciranje
među korisnicima EU projekata te drugim relevantnim dionicima
• KAKO?
1. KREDITNO
POSLOVANJE
2. GARANTNO
POSLOVANJE
3. INFORMATIVNA
ULOGA I
PARTNERSTVO S
KLJUČNIM
DIONICIMA
5
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
FINANCIJSKA KONSTRUKCIJA EU PROJEKATA
• Bespovratna sredstva iz fondova EU za sufinanciranje prihvatljivih izdataka
u određenom postotku
• Kreditna (vlastita) sredstva za financiranje preostalog dijela prihvatljivih
izdataka
• Kreditna (vlastita) sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka koji
čine sastavni dio projekta
Dijelom avansno (postotak avansa ovisi o programu te ga je moguće ostvariti
uz predočenje avansne garancije), ostatak tijekom ili nakon provedbe
projekta.
Osigurani novčani tijek preduvjet je za provedbu projekta!
6
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
NOVI PROGRAM KREDITIRANJA EU KORISNIKA PROGRAMA
RURALNOG RAZVOJA, RIBARSTVA I VINSKE OMOTNICE
Cilj
Kreditiranje projekata koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima Zajedničke
poljoprivredne i ribarstvene politike, odnosno sredstvima Europskog poljoprivrednog
fonda za ruralni razvoj, Europskog garancijskog poljoprivrednog fonda te Europskog
fonda za pomorstvo i ribarstvo.
Korisnici kredita
Korisnici koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev.
Namjena
Financiranje troškova provedbe projekta, koji obuhvaćaju:
- dio projekta koji će se financirati sredstvima ESI fondova - prihvatljivi izdaci
- izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za ESI fondove.
Iznos
Najniži iznos kredita je ograničen na 80.000,00 kuna. Najviši iznos kredita nije
ograničen.
Krediti se odobravaju u kunama, uz valutnu klauzulu u EUR.
Kamatna stopa
najmanje 3% godišnje
Rok otplate
Do 14 g., uključujući do 3 ili 5 (za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada)
godina počeka
Način kreditiranja
Izravno i putem poslovnih banaka
Marža za poslovnu banku
2/3 ukupne kamatne stope za krajnjeg korisnika
Ostalo
Predviđena je mogućnost izdavanja bankarske garancije za povrat predujma iz EU
darovnice
7
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
IZDAVANJE AVANSNE GARANCIJE
IZDAVANJE BANKARSKE GARANCIJE ZA POVRAT PREDUJMA IZ EU DAROVNICE
Način provedbe Mjera ruralnog razvoja uključuje mogućnost isplate predujma iz EU
bespovratnih sredstava korisniku EU projekta uz predočenje bankarske garancije za
povrat avansa.
HBOR može na zahtjev investitora, koji će podnositi HBOR-u izravni zahtjev za
kredit, izdati bankarsku garanciju za povrat predujma iz EU darovnice u korist
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
8
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
PREPORUKE EU KORISNICIMA
9
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
• U ŠTO RANIJOJ FAZI KONTAKTIRATI HBOR/POSLOVNU BANKU KAKO BI SE
NA VRIJEME UKLJUČILI SVI SUDIONICI KOJI ĆE FINANCIRATI PROJEKT
• UTVRDITI TOČAN IZNOS POTREBNIH SREDSTAVA I CJELOKUPNU
FINANCIJSKU KONSTRUKCIJU PROJEKTA:
•
•
•
•
potreban iznos za sufinanciranje prihvatljivih izdataka
nužne izdatke koji su neprihvatljivi po pojedinom natječaju
uzeti u obzir način isplate EU bespovratnih sredstava
u slučaju korištenja predujma voditi računa o ishođenju avansne garancije
• OBRATITI PAŽNJU NA DOZVOLJENE INTENZITETE DRŽAVNIH POTPORA (!)
10
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
HVALA NA PAŽNJI!
www.hbor.hr
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb, Croatia
[email protected]
[email protected]
11
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

similar documents