Tuulivoima ja maanomistaja. Ympäristöpäällikkö Markus

Report
Tuulivoima ja
maanomistaja
Maa- ja ympäristöpoliittinen päivä
9.10.2012 Seinäjoki
Markus Nissinen
Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi
Miksi
tuulivoimaa?
• Tarve uusiutuvalle energialle, esim. EU:n tavoite 20-20-20
• Tuulivoima on ilmaista, aina kotimaista, ympäristöystävällistä energiaa
• Sopii hyvin bioenergian rinnalle eikä uhkaa sen tuotantoa.
 Suomeen n. 700-1000 voimalaa = 2500 MW = 6 TWh
• Yksi tuulivoimala nyt keskimäärin 2-3 MW
• Tuulivoiman osuus sähkönkäytöstä 0,3 %  6 %
• Voimaloita suunnittelevat ja rakentavat lähinnä energiayhtiöt. Myös
muutamat maanomistajat ovat perustaneet tuulivoimayhtiöitä. Kaikki
tarvitsevat kuitenkin maata.
 Tuulivoimatontin vuokraamisesta tai tuulivoiman tuottamisesta
2
tuloja maanomistajille.
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
3
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
Tuulivoimalat Suomessa
4
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
Tuulivoimahankkeet
elokuu 2012
5
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
Miten
tuulivoimahanke
etenee?
1. Tuulivoiman tuottaja  www.tuuliatlas.fi  parhaat tuulialueet
2. Neuvottelut maanomistajan ja kunnan kanssa  esisopimukset maan
vuokrasta.
3. Energiayhtiön esiselvitys maankäytöstä, luontoarvoista, maisemasta,
melusta, merikotkista  onko rakentamiselle esteitä
4. Selvitys tuulesta, voimaloiden sijoituksesta, tuotannosta  tuuleeko
varmasti tarpeeksi paljon
5. YVA = ympäristövaikutusten arviointi
- kun suunnitellaan >10 voimalan tai >30 MW:n puistoa
6
6. Kaavoitus, luvitus, rakennussuunnittelu, huoltotiet, rakentaminen,
sähköverkkoon liittäminen jne.
 Pitkä ja melko hidas prosessi: n. 3 vuotta YVA:n kanssa
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
Mihin tuulivoimala
kannattaa tai voi
sijoittaa?
• Tuulisuus >7,0 m/s vuoden keskiarvona, >2400 tuntia vuodessa
• Avomerelle rakentaminen kallista, tuntureilla muita arvoja
•  Rannikon yksityismetsät potentiaalisimpia rakennuskohteita
• Puskurivyöhykkeet tiettyihin alueisiin
• Lentokentät, Puolustusvoimat, asutukseen 500-1000m, Natura 500 m, muut
suojelualueet 1000m, linnusto, kuten merikotkan pesä 2 km (FINIBA-aineisto)
• Sähköjohdot ja tiet
• Energiayhtiö rakentaa omalla kustannuksellaan tuulivoimalan, sähköjohdot ja
huoltotiet - siis sinne missä se on halpaa.
•  Vähintään 110 kV:n voimajohto <15 km etäisyydellä
• Tiestöön etäisyys <5 km
7
• Kokonaisuutta ohjataan kaavoituksella
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
8
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
Tuulivoimalat ja
maakuntakaavoitus
• Potentiaalisimmat tuulivoimatuotannon alueet kartoitetaan ja
merkitään kartalle, laajoja puistoja (tv -karttamerkintä)
• valitut alueet eivät sulje pois tuulivoiman tuotantoa muualta
• Kaavat nyt lausuntovaiheessa, luonnos/ehdotus
• Yhteenveto maakuntien liittojen tuulivoimaselvityksistä
-
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=420262&lan=fi&clan=fi
• 254 potentiaalista tuulipuistoa = 3400 km2 = 12 000 MW
• Etelä-Pohjanmaa 27 aluetta, Varsinais-Suomi 24 aluetta, Satakunta 18,
Keski-Pohjanmaa 92 (Pohjois-Pohjanmaa samassa selvityksessä),
Pirkanmaalla työ kesken
9
• Näillä alueilla nyt 27 tuulivoimapuistohanketta menossa
•  suurin osa hankkeista pienempiä, <10 voimalaa
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
Tuulivoimalat ja
yleiskaavoitus
• MRL:n muutos: kunnilla oikeus myöntää tuulivoimalan
rakennuslupa suoraan yleiskaavalla
• 1-5 tuulivoimalaa mahdollista toteuttaa ilman kaavaa
• 9 voimalan puisto usein suurin, jonka voi toteuttaa
pelkällä yleiskaavalla
• Isommat vaativat maakuntakaavan
10
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
Varsinais-Suomen
tuulivoimavaihemaakuntakaava
2012
11
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
12
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
13
• YM:n ohje voimalinjoista: pitää näkyä kartalla – tai
sitten ei
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
Tuulivoimala maastossa
• Yleisimmin 2-3 MW voimaloita
• Eivät estä metsätaloutta
• Huoltotiet joka voimalalle
• Liittymät sähköverkkoon: kaapelit
muuntaja-kentälle
•  Energiayhtiö toteuttaa kaikki omalla
kustannuksellaan
• Puskurit asutukseen, suojelualueisiin,
linnustoon, toisiin myllyihin
• Puskurit vaihtelevat maakunnittain
14
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
Syöttötariffi ratkaisee
lopulta tuulivoiman
rakentamisen
• Tuulivoimalan rakentaminen maksaa n. 1,5 milj. € / MW
• Tuulienergian hinta markkinoilla ilman tukea n. 50 €/MWh
 Valtio tukee tuulivoimaa syöttötariffilla eli takuuhinnalla
• Tariffin kanssa tuulienergian hinta 83,5 €/MWh 12 vuoden ajan
• Jos voimala valmis 31.12.2012 mennessä, hinta 105,3 €/MWh vuoden 2015
loppuun asti
• Tariffin piiriin max 2500 MW tuulivoimatuotantoa
• vain yli 0,5 MW:n voimaloille
• Käytetyt voimalat eivät tariffin piirissä
Kaikki suunnitellut hankkeet eivät toteudu
15
 Syöttötariffi tekee tuulivoimasta bisnestä
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
16
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
Maan vuokraaminen
tuulivoiman tuotantoon –
MTK:n sopimuspohjat
• Maakuntakaavojen pohjalta valtava kiinnostus vuokrata maata
tuulivoimapuistoihin, kiihtyi kesällä 2012
• Sopimusten taso kohentunut huomattavasti parissa vuodessa
• MTK:n maanvuokrasopimus lähes aina pohjana vuokrasopimuksissa
• Voimalan rakentaja (energiayhtiö) vuokraa maata tuulivoimaa varten
• Maanomistaja ja tuulivoimayhtiö sopivat yksityiskohdat ja hinnat
• Ulkopuoliset eivät saa asettaa hintatasoja
• Koskaan ei ole kiire allekirjoittaa  kilpailuttakaa toimijoita
17
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
Esimerkki rahasta
• Tuulivoimalan teho 2 MW, käyttö 2400 tuntia huippua vuodessa
 Sähköä 4800 MWh
 Rahaa bruttona 83,5€/MWh = 400 800 €/vuosi
 Maanomistajien saama vuokratulo 2,0 % tuotosta = 8000
€/v/tuulivoimala
Hintojen historiatietoja Mo-liitto Länsi-Suomen toimialueelta
• Vuokraa tarjottu mo-liiton alueella 5000 – 15 000 €/voimala/v (2012)
• sidottu indeksiin, paras lienee sähkön hinta
• Tuottoon sidottu korvaus lisäksi tai ainoastaan: 1-4 % bruttotuotosta
• Ei saa tehdä nettotuottoon sidottuja sopimuksia!
18
• Huomio linjojen alle jäävään maahan!
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
Tuulivoimalan
vaikutusalue,
vuokran
määräytyminen
• Vaikutusalue 50 ha: vuokraa yhteensä 15 000 € vuosittain
• Bengtson 5000 €, koska mylly maallaan. Lisäksi vaikutusalueesta 20 ha, niin
lisää 4000 €  yhteensä 9000 €/vuosi
• Dubois, 15 ha vaikutusalueesta  3000 €
• Carlsson = Dupois  3000 €
• Andersson, ei vaikutusalueella  0 €
19
• TAI: maksetaan kaikille tuulivoimapuiston sisällä maata omistaville
• Esim. 2000 ha tuulivoimapuisto, 50 ha maata puiston sisällä  50/2000*15 000€ = yhden
mo:n vuokratulot
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
Kansainväliset
Verotus
rajoitteet
• Tuulivoimalan vuokratulo katsotaan maatalouden tuloksi
• Pääomatulo-osuus nettovarallisuuden mukaan
• Jos ei ole maataloutta, rinnastuu vuokratulo käytännössä
ansiotuloon
• Kunta hyötyy tuulivoimatuotannosta kiinteistöveron
muodossa
20
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
Millainen on hyvä
vuokrasopimus?
• Vuokra-aika max 25 vuotta
= tuulivoimalan tekninen käyttöikä
• Tutkimusajaltakin vuokraa
• Muuten ensimmäinen vuokra ehkä vasta 8 vuoden kuluttua allekirjoituksesta
• Max tutkimusaika 4 vuotta
• Vuokraa kaikesta maasta: myllynpaikat, tiet, johdot
• Bruttotuottoon sidottu korvaus TAI kiinteä + tuottoon sidottu
• Tuottoon sidotussakin aina sovittava vähimmäisvuokra/vuosi
• Kiinteille vuokrille indeksikorotus
• Vrt. nettotuottoon sidottu korvaus ei ole niin läpinäkyvä kuin bruttotuottoon sidottu
• Kaikki tuulivoimalan vaikutusalueen maanomistajat vuokraan mukaan
21
• Jakoperuste usein maanomistajien itse päätettävissä
• Maa- ja metsätalous sallittava alueella aina, rakentamiselle tulee rajoituksia
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
Kansainväliset
Tuulivoiman
rajoitteet
vaikutuksia
+ Omavaraista, järkevää energiaa
+ Metsätalous on sallittua tuulipuiston alueella
+ Tuulivoimatontin vuokraaminen on uutta yritystoimintaa maaseudulle
+ Työllisyysvaikutukset: 2500 MW = 29 500 htv
+/- Maisema ehkä suurin ja eniten riitoja aiheuttava tekijä
• Oikeusjuttuja: tuulivoima on erinomainen asia, kunhan se sijoittuu muualle
- Melu, vilkkuminen jne.
- Energiantuotannon epävarmuus: tuulta ei voi säädellä
- Rakentamiselle tulee rajoituksia: korkeat rakennukset eivät mahdollisia
22
- Puskurit suojelualueisiin jne. voivat rajoittaa maankäyttöä
- Esim. tuulivoimalan lähellä METSO-kohde, saatko suojelusopimuksen
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK
Kansainväliset
rajoitteet
23
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK

similar documents