Prezentace TK ČSRES - 24.3.2011

Report
Rozvoj OZE a jeho dopady
Tisková konference ČSRES dne 24.3.2011
1
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zhodnocení dosavadního vývoje
Instalovaný výkon připojených FVE a VTE
Náklady na podporu OZE již provozovaných
Faktory ovlivňující další rozvoj OZE v ČR
Další kroky ze strany ČSRES
Závěry
2
Zhodnocení dosavadního vývoje
• ČSRES již v roce 2009 identifikovalo technická rizika
nekontrolovaného vývoje výroby elektřiny z FVE a VTE
• Predikce instalovaného výkonu FVE a VTE k 31.12.2010
ze strany ČSRES byly správné a nebyly nadhodnocené
(viz další slide)
• Oponentní prognózy asociací byly značně podhodnocené
• V důsledku přijatých opatření na straně provozovatelů sítí
nedošlo enormním připojením FVE a VTE doposud
k negativním jevům v přenosové ani distribučních sítích
3
Informace z TK ČSRES 10.3.2010
Stav žádostí
k 31.1.2010
VTE
FVE
VTE
E.ON
FVE
VTE
PRE
FVE
VTE
ČEPS
FVE
Celkem VTE
žádostí FVE
Celkem VTE +
FVE (Pinst)
ČEZ
Celkem
povolené
žádosti
k 31.1. 2010
MW
1 647
3 505
371
1 629
0
36
768
107
2 786
5 277
8 063
Uzavřena
smlouva o
připojení
k 31.1.2010
Zaslán návrh
smlouvy
investorovi
k 31.1.2010
MW
MW
Kladné
stanovisko
zatím bez
smlouvy
k 31.1.2010
469
1 059
311
513
0
0
0
0
780
1 572
137
0
0
0
0
0
137
MW
1 178
2 446
60
979
0
36
768
107
2 006
3 568
2 352
137
5 574
0
0
Bylo
instalováno v
síti k
31.1.2010
Reálný odhad
instalovaného
výkonu v síti
k 12/2010
MW
MW
168
188
17
298
0
1
0
0
185
487
268
888
35
758
0
36
0
0
303
1 682
672
1 985
4
Instalovaný výkon připojených
FVE a VTE
K 28.2.2011 bylo připojeno k ES ČR:
Instalovaný výkon FVE – 1 900 MW
Instalovaný výkon VTE - 213 MW
Instalovaný výkon CELKEM – 2 113 MW
Technický limit pro bezpečné a spolehlivé provozování
energetické soustavy byl v zásadě naplněn.
Tímto limitem se rozumí maximální soudobá výroba z FVE a VTE při dané hodnotě
spotřeby a exportu za podmínky schopnosti zachování výkonové rovnováhy ES ČR.
Instalovaný výkon FVE k 28.2.2011 již překračuje hodnotu
v Národním akčním plánu pro OZE u FVE v roce 2020 (1 695 MW)
5
Limit připojitelného výkonu
• „Limit připojitelného výkonu“ (dále jen Limit) pro různé
typy OZE s vynucenou výrobou je fyzikální veličinou
• Limit prezentuje vlastní schopnost ES ČR udržet
bezpečný a spolehlivý provoz
• Vztah mezi Limitem, soudobou hodnotou výkonu zdrojů
a instalovaným výkonem je dán soudobostí výroby
a schopností a legislativní možností dispečerského
řízení těchto zdrojů
6
Náklady na podporu již
provozovaných OZE
Struktura a výše vícenákladů na podporu pro rok 2011 započtená
Energetickým regulačním úřadem do cen pro rok 2011 (v tis. Kč):
CELKEM ČR
MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY
FOTOVOLTAIKA
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
GEOTERM. ENERGIE
BIOPLYN
BIOMASA
Celkem OZE
KVET
DRUHOTNÉ ZDROJE
KOREKČNÍ FAKTOR
ODCHYLKA
Celkem
1 282 237
19 085 979
560 183
0
4 118 349
2 812 726
27 859 475
701 240
139 478
2 418 871
1 026 120
32 145 183
Zdroj: prezentace ERÚ na jarním semináři AEM dne 1. března 2011
7
Očekávané náklady na podporu
OZE za dobu jejich životnosti
Vícenáklady na OZE - KVET - DZ v letech 2011 až 2020 [miliony Kč]
45 000
40 000
35 000
Vícenáklady pouze na OZE
30 000
Vícenáklady na OZE včetně nákladů na odchylky
Vícenáklady na OZE včetně nákladů na odchylky, KVET a DZ
Vícenáklady OZE včetně nákladů na odchylky, KVET a DZ a KF
25 000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Náklady v ČR na podporu OZE za průměrnou dobu životnosti zdroje
20 let pro dosažení cílů Národního akčního plánu pro energii
z obnovitelných zdrojů budou ve výši více jak 800 mld. Kč.
Zdroj: graf je z prezentace ERÚ na jarním semináři AEM dne 1. března 2011
8
Faktory ovlivňující další rozvoj
výroby elektřiny z OZE v ČR
• schválení předložených legislativních návrhů
• ukončení platnosti smluv o připojení u nerealizovatelných projektů
- odblokování stávající rezervované kapacity
• průběh spotřeby elektřiny a skladba této spotřeby
• existující skladba zdrojů v ČR - disponibilita rezerv (podpůrných
služeb)
• kapacita distribuční sítě, transformační vazby mezi přenosovou
a distribuční soustavou a přenosové sítě
–
odstranění případné nedostatečné kapacity bude možné pouze rozšiřováním distribuční
soustavy, transformační vazby mezi přenosovou a distribuční soustavou a přenosové
soustavy, což se neobejde bez vynaložení dalších investic do rozvoje těchto soustav
• dopady navýšení instalovaného výkonu především FVE ale i VTE
na provoz sítí
–
–
–
udržení frekvence ES ČR (vyrovnaná bilance mezi spotřebou a výrobou v každém okamžiku)
dostatek jalového výkonu při „napájení“ oblasti pouze z FVE (napětí, rozběh točivých strojů)
vyšší harmonické (zpětné působení na síť jako následek nelineárního odběru)
9
Co se již stalo
1. Po vyhodnocení situace v únoru 2010, včetně
posouzení žádosti ČEPS, provozovatelé distribučních
sítí udělali správný a jediný možný krok
2. Současný stav připojených OZE odpovídá našim
předpokladům z roku 2010
3. Nadále podporujeme integraci OZE do ES ČR,
ale další připojování je možné jen za splnění určitých
podmínek
10
Nárůst instalovaného výkonu
FVE a VTE
Poznámka: graf zobrazuje stav na konci uvedeného měsíce
11
Další kroky ze strany ČSRES – I.
• Od dubna 2011 do počátku srpna 2011 bude probíhat měření
dopadu výroby a provozu dosud připojených FVE a VTE
na kvalitu a spolehlivost provozu sítí distribuční soustavy
• Na základě tohoto měření bude vypracována analýza
možných vlivů instalované kapacity FVE a VTE na provoz sítí
distribuční soustavy a bezpečnost dodávek elektřiny
• Výsledkem bude zjištění reálných dopadů výroby elektřiny
z FVE a VTE na bezpečnost a spolehlivost provozu sítí
distribuční soustavy a kvalitu služeb
• Cílem výše uvedených kroků je kvalifikované posouzení
možností sítí distribuční soustavy pro další integraci FVE
a VTE do distribučních sítí, výsledky budou zveřejněny
v září 2011
12
Další kroky ze strany ČSRES – II.
• Výzva k zahájení jednání s investory, kteří mají uzavřené
doposud platné smlouvy o připojení OZE nebo smlouvy
o smlouvách budoucích o možnosti ukončení platnosti smluv
dohodou z důvodu nerealizovatelnosti projektu
• Každoroční upřesňování Limitu v rámci roční přípravy
provozu ČEPS
• Hodnocení vlivu OZE na distribuční soustavy a přenosovou
soustavu a pravidelné informování veřejnosti o výsledcích
• Aktivní podpora nezbytných legislativních změn umožňujících
další bezpečnou integraci OZE do ES ČR
13
Závěry
1.
2.
Kladné vyřizování žádostí o připojení FVE a VTE je vázáno na
vyhodnocení skutečných dopadů výroby elektřiny z FVE a VTE, které
byly doposud připojeny do distribučních sítí, na spolehlivost a
kvalitu dodávek elektřiny z distribuční soustavy a jejich celkový vliv
na fungování celé ES ČR
Nové smlouvy o připojení pro ostatní OZE, s výjimkou FVE
a VTE, jsou aktuálně uzavírány podle kapacitních a technických
možnosti přenosové soustavy a distribučních soustav jednotlivých
provozovatelů
•
3.
omezení připojení OZE, vyplývající z kapacity jednotlivých
uzlových oblastí nebo kapacity distribuční soustavy v lokalitě,
kde je připojení požadováno, řeší příslušní provozovatelé
distribučních soustav nebo přenosové soustavy samostatně
Budeme nadále podporovat efektivní rozvoj výroby elektřiny
z OZE za předpokladu zachování bezpečného a spolehlivého
provozu ES ČR a zabezpečení kvality dodávek elektřiny zákazníkům
14
Děkuji za pozornost
15

similar documents