Yenilenebilir Enerji Dün, Bugün ve Yarın

Report
Yenilenebilir Enerji
Dün, Bugün ve Yarın
Dr. Yüksel MALKOÇ
Türkiye’de Elektik
• Elektrik üretimine yenilenebilir ile
başlanmıştır.
– Tarsus, Berdan Çayı, Bentbaşı Mevkii, 2 kW, 1902,
Dörfler, Avusturya, İmam_Savci_Sokak
Aydınlatma
– Silahtarağa Termik Santralı, 1914-1983, Kömür,
İstanbul,
• 1923, Kurulu Güç 33 MW
• 1930, Santraller ve işletme hakları genelde
yabancılarda
• 1939, devletleştirme
Türkiye’de Elektik
• 1933-35, İller Bankası, Etibank, MTA, EİE
• 1950, Kurulu Güç 407.8 MW, ENH ile
İstanbul’a Çatalağzı Termik Santralı’ndan
(Zonguldak) enerji takviyesi,
• 1954, DSİ
• 1970, TEK
• Büyük ölçekli su ve termik santrallar
devreye alınmaya başladı
• 1980, Kurulu Güç 5120 MW
Türkiye’de Elektik
• 1984, 3096 sayılı Yasa ile TEK’in tekel
statüsü kaldırıldı, yerli ve yabancı şirketleri
üretim ve dağıtım hakkı verildi, 1993’te
TEK; TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye bölündü
• 3096 ile YİD, Otoprodüktör
• 4283 sayılı Yasa ile Yİ
• 2001’de 4628 sayılı Yasa, EPDK, TEAŞ üçe
bölündü (EÜAŞ, TETAŞ, TEİAŞ)
Türkiye’de Elektik
• EİE YEK Çalışmaları, 1980 ve 90’lar
– Rüzgar ve Güneş Enerjisi Şubeleri
– Küçük Güneş ve Rüzgar Uygulamaları, 5 kW
RES, PV Aydınlatma, Kollektör, Test,
Bilinçlendirme, Atlaslar, TÜREB, GÜNDER v.b.
– Hidrolojik, Jeolojik ve Hidroelektrik Proje
çalışmaları,
– Enerji verimliliği çalışmaları
Türkiye’de Elektik
Enerji Bugün (31.05.2013)
Total Installed Power: 58,322.9 MW
THERMAL - OTHERS
5,491.4 MW - 9.4%
NATURAL GAS + LNG
17,402.7 MW - 29.8%
GEOTHERMAL
162 MW - 0.3%
HYDRAULIC WITH
RESERVOIR
15,029.3 MW - 25.8%
COAL
12,427,8 MW - 21.3%
HYDRAULIC-RIVER
5,351.6 MW – 9.2%
WIND
2,457.9 MW - 4.2%
Enerji Bugün (31.05.2013)
Renewable + Waste
Geothermal
Hydrolic River
2% 2%
30%
66%
Wind
Gelinen Nokta
•
•
•
•
•
•
•
60000 MW’lık Kurulu Güç
Elektrik Piyasası
Elektrik en ücra köşelere kadar ulaşmış
Komşular ve Avrupa ile bağlantı
Önemli oranda dışa bağımlılık
Sürekli artan enerji talebi
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı arzu
edilen seviyede kullanmada yaşanan sorunlar
• Ulaşılması gereken hedefler
YEK Sorunlar
• İdari (izin, onay, kısıtlanan alanlar, farklı
uygulamalar v.b.)
• Teknik (kapasite kısıtları, piyasa, v.b.)
• Mevzuat (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge,
Karar)
• Koordinasyonsuzluk
• Mevzuaattaki sık değişiklikler (Simülasyon)
• Şeffaflık
• Tarifeler (Yarışma ?, Fizibilite Yarış)
• ………
Çözüm- YEK 6 Şartı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kaynak
Arazi
İzinler
Bağlantı
Yasal satın alma garantileri
Finans
Çözüm -1 YEK Entegre Kaynak Planlaması
ETKB
TEDAŞ
EPDK
Diğer
İlgili
Kurumlar
EÜAŞ
TÜBİTAKGK_MT
TEİAŞ
YEK_ERP
Ulaştırma
Bak.
Çevre v
Şehircilik
Bak.
Kültür ve
Orman
Turizm
ve Su
Bak.
İşleri Bak.
Çözüm-2 YEKA
Valilikler, Sanayi
ve/veya
Ticaret
Odaları
ve Kalkınma
Ajansları
Genel Müdürlük-YEGM
Teknik Çalışma
Komisyonu
YEKA Tebliği
YEKA Belirleme/
Teknik Analiz
Çevre,
Arazi Kullanımı
ve İzinler
Bakanlıklar Arası
Değerlendirme
Komisyonu
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
Enerji Üretim,
İletim ve Planlama
Resmi Gazete

similar documents