Predstavitev HESS - januar 2013

Report
Projekt
izgradnje verige HE na spodnji Savi
Družba HESS, d.o.o. Brežice, Januar 2013
HE V SLOVENIJI IN
HE NA SPODNJI SAVI
Velike HE:
•Drava - 575 MW, 2646 GWh
•Soča - 322 MW, 1076 GWh
•HE – 137 MW, 650 GWh
•ČHE - 185 MW, 426 GWh
•Sava – 628 MW, 2015 GWh
•SEL – 118 MW, 314 GWh
•HESS – 180 MW, 689 GWh *
• SRESA – 330 MW, 1012 GWh **
* 2016/2017
** 2030
OSNOVNI PODATKI O
PROJEKTU HE NA SPODNJI
SAVI
•
•
•
•
•
•
5 HE
Inštalirana kapaciteta
– 180 MW ali
– 22 % hidro kapacitet
Proizvodnja
– 689 GWh / leto ali
– 21 % hidro proizvodnje
Pokrije ~ 5 % slovenske potreb po el. energiji
Hidroelektrarne so pretočnega tipa z akumulacijami, ki omogočajo dnevno
izravnavo pretokov
Projekt državnega pomena:
• Izpolnjevanje obvez RS iz podnebno energetskega paketa
• Novi OVE
• Izgradnja zaščite pred poplavami
• …
KRONOLOGIJA
1993 – Izgradnja HE Vrhovo
2000 - Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala
Spodnje Save
2001 - Ustanovitev družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
2002 - Ustanovitev družb HSE IIP d.o.o. in HSE Invest d.o.o.
2002 - Podelitev koncesije in podpis koncesijske pogodbe za gradnjo verige
hidroelektrarn na spodnji Savi
2004 - Ustanovitev družbe INFRA d.o.o.
2008 - ustanovitev družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o. - HESS, d.o.o.
2010 – Zaposlitve v družbi HESS, d.o.o.
KRONOLOGIJA
1925 -
TERMINSKI PLAN
PROJEKTA
HE Mokrice
Maj 2014 – Nov 2017
HE Boštanj
HE Krško
Nov 2002 - Maj 2006
Nov 2007- Maj 2012 (1)
HE Arto - Blanca
Nov 2005 - Okt 2009
(2)
HE Brežice
Maj 2013- Nov 2016 (2)
Izgradnja posamezne HE v 42 mesecih.
(1) Zamuda na pričetku izgradnje bazena HE Krško – vpliv na rok dokončanja:
•
Razpis v letu 2009 preklican, ker INFRA ni imela zagotovljenega financiranja
•
Razpis iz leta 2010 zaradi pritožb ponudnikov (postopek na DRKzRPOJN) zaključen šele
februarja 2011
(2) ZPKEPS-1: Cela veriga HE mora biti zgrajena najkasneje do konca leta 2016, uporabno
dovoljenje pa pridobljeno do konca leta 2017
DELEŽNIKI IN CILJI
• Združuje interese, cilje;
• države,
• lokalne skupnosti,
• Skupine HSE, družbe HESS
• OKOLJSKI:
• 25% delež OVE v rabi končne energije do
leta 2020 (zaveza RS), nižanje emisij CO2
(Kyoto), okolju prijazna el. energija
• ENERGETSKI:
• nove kapacitete, kvaliteta oskrbe,
konkurenčnost, neodvisnost
KMETIJSKI:
• namakanje, podzemne vode (suše)
• LOKALNI:
• poplavna zaščita, podzemne vode - pitna
voda, turizem, rekreacija, gospodarstvo
•
• GOSPODARSKI:
• projektiva, gradbena operativa, strojna in
elektro industrija / 90% za SLO
ORGANIZACIJA NA
PROJEKTU
KONCEDENT
REPUBLIKA SLOVENIJA
Energetski del projekta
Infrastrukturni del projekta
(izgradnja objektov energetske infrastrukture)
(izgradnja objektov državne, lokalne in vodne
infrastrukture)
Investitor - družba HESS, d.o.o.
Brežice
Investitor je Republika Slovenija,
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Investitorjev predstavnik za vodenje,
koordinacijo, kontrolo proizvodnje
opreme in nadzor gradnje objektov
energetske ureditve je družba HSE
Invest d.o.o. Maribor
Investitor je za izvajanje investicije
ustanovil javno podjetje INFRA d.o.o.,
Leskovec pri Krškem na katerega je
prenesel operativne naloge; vodenje,
koordinacija, kontrola in nadzor gradnje
infrastrukture
LOKALNA SKUPNOST
SVET REGIJE POSAVJE – ODBOR IN KOMISIJE
OBČINE
VELIKOST INVESTICIJE
OSNOVNA VREDNOST INVESTICIJE
Delitev investicije
709,7 mio EUR
Energetski del investicije
464,3 mio EUR
Infrastrukturni del investicije
245,4 mio EUR
Infrastrukt
urni del
investicije
35%
Energetski
del
investicije
65%
Interna stopnja donosa za projekt kot celoto (energetski + infrastrukturni del)
znaša 8,32%, več kot znaša diskonta stopnja (WACC), prinaša pozitivno neto
sedanjo vrednost v višini 338,8 mio EUR, doba vračanja sredstev znaša 16 let
Interna stopnja donosa za energetski del znaša 9,97%, neto sedanja vrednost
znaša 336,5 mio EUR, doba vračanja sredstev znaša 14 let
Interna stopnja donosa za infrastrukturni del znaša 5,26%, več od
predpostavljene diskontne stopnje (WACC=5,2%), neto sedanja vrednost pozitivna
in znaša 2,3 mio EUR, doba vračanja sredstev znaša 23 let
OBSEG VLAGANJ
OBSEG VLAGANJ
Zemljišča
Ustanovna vlaganja
Energetski del
Infrastrukturni del
Gradbena dela z infr.
Gradbena dela
Energetska infr. (bazen)
Državna infrastruktura
Lokalna infrastruktura
Vodna infrastruktura
Hidromehanska oprema
Strojna oprema
Elektro oprema
Nepredvidena dela
Energetika
Infrastruktura
OSN. VREDNOST INV.
Skupaj veriga
36,8
72,4
57,6
14,8
398,2
134,5
45,9
53,1
9,9
154,7
39,7
97,2
74,5
27,7
15,0
12,7
709,7
Elektro oprema
10%
Nepredvidena
Zemljišča
dela
5%
4%
Ustanovna
vlaganja
10%
Strojna
oprema
13%
Gradbena dela
z infrastrukturo
53%
Hidromehansk
a oprema
5%
POMEN INVESTICIJE ZA
GOSPODARSTVO
Vključenost preko 100 slovenskih podjetij v izgradnjo verige,
realizacija ~ 90 % investicije
GRADBENA DELA
in
AKUMULACIJSKI
BAZEN
HIDROMEHANSKA,
STROJNA in
ELEKTRO
OPREMA
INŽENIRING,
študije, elaborati,
dokumentacija
OSTALO:
geodeti,
varstvo pri delu, kontrola
kakovosti, krovstvo,
mizarstvo, slikopleskarstvo,
gostinstvo, varovanje,
čistilni servisi, …….
STANJE NA PROJEKTU
HE Boštanj
Gradnja zaključena
Pridobljeni uporabni dovoljenji za jezovno
zgradbo in akumulacijski bazen
HE Arto - Blanca
Gradnja zaključena
Pridobljeni uporabni dovoljenji za jezovno
zgradbo in akumulacijski bazen
HE Krško
Gradnja JZ zaključena, faza testov opreme (*
ni dosežena nazivna kota - problem nedokončanih del na
bazenu in infrastrukturi (cesta G1-5, …) )
Gradnja akumulacijskega bazena ter
infrastrukturnih ureditev se zaključuje (*
cesta G 1-5, …)
HE Brežice
Izvaja se faza projekta PVO/PGD
HE Mokrice
Izvaja se postopek DPN
HE BOŠTANJ
HE BOŠTANJ
12. december 2002
Začetek gradnje
27. september 2005
Prvo vrtenje agregata z vodnim natokom
14. november 2005
Sinhronizacija 1. agregata
25. april 2006
Tehnični pregled jezovne zgradbe
16. maj 2006
Tehnični pregled akumulacijskega bazena
5. junij 2006
Pričetek poskusnega obratovanja
3. april 2011
Pridobljeno uporabno dovoljenje za jezovno
zgradbo
18. marec 2011
Pridobljeno uporabno dovoljenje za
akumulacijski bazen
209 m3/s
3650 m3/s
7.870.000 m3
1.170.000 m3
182,20 m n.m.
1m
7,74 m
5
115 GWh
3
Horizontalna dvojno
Tip turbine
regulirana cevna
Kaplanova turbina
Nazivna moč turbine
10,85 MW
Nazivna moč generatorja,
14,5 MVA
Instalirani pretok
500 m3/s
Nazivni pretok skozi turbino 166,7 m3/s
Nazivna vrtilna hitrost
107,14 min-1
Srednji letni pretok
Q100
Prostornina akumulacije
Koristna prostornina bazena
Nazivna kota zajezitve
Dovoljena denivelacija
Nazivni bruto padec
Št. prelivnih polj
Srednja letna proizvodnja
Št. agregatov
HE ARTO - BLANCA
HE ARTO - BLANCA
28. oktober 2005
Začetek gradnje HE Blanca
6. november 2008
Prvo vrtenje z vodnim natokom
24. november 2008
Sinhronizacija 1. agregata HE Blanca
23. oktober 2009
Tehnični pregled jezovne zgradbe
29. oktober 2009
Tehnični pregled akumulacijskega bazena
3. december 2009
Pričetek poskusnega obratovanja za
jezovno zgradbo
15. januar 2010
Pričetek poskusnega obratovanja za
akumulacijski bazen
12. november 2010
Pridobljeno uporabno dovoljenje za jezovno
zgradbo
Srednji letni pretok
Q100
Prostornina akumulacije
Koristna prostornina
bazena
Nazivna kota zajezitve
215 m3/s
3650 m3/s
9.950.000 m3
Dovoljena denivelacija
1m
Nazivni bruto padec
Št. prelivnih polj
Srednja letna proizvodnja
energije
Št. agregatov
9,19 m
5
Tip turbine
Nazivna moč turbine
Nazivna moč generatorja
Instalirani pretok
Nazivni pretok skozi
turbino
Nazivna vrtilna hitrost
1.300.000 m3
174,20 m n.m.
144 GWh
3
Vertikalna dvojno
regulirana Kaplanova
turbina
13,01 MW
16,5 MVA
500 m3/s
166,7 m3/s
107,14 min-1
HE KRŠKO
HE KRŠKO
•
•
•
Gradnja JZ zaključena
Montaža zaključena
Testiranja in pogodbeno poskusno
obratovanje
• zaključeno na A2 in A3
• v teku na A1
* ni dosežena nazivna kota - problem
nedokončanih del na bazenu in
infrastrukturi (cesta G1-5, …)
•
Gradnja akumulacijskega bazena ter
infrastrukturnih ureditev
* Zamuda pri izvedbi infrastrukture;
akumulacijski bazen - težava s
financiranjem s strani RS, pritožbe
ponudnikov pri razpisu, cesta G 1-5 problem financiranja na strani
DRSC, …
* Vpliv na prvotno planirani pričetek
testiranja in zaključek izgradnje,
tehnični pregled ter pričetek
poskusnega obratovanja HE Krško v
letu 2012
Srednji letni pretok
Q100
Prostornina akumulacije
Koristna prostornina
bazena
Nazivna kota zajezitve
218 m3/s
3750 m3/s
6.309.000 m3
Dovoljena denivelacija
1m
Nazivni bruto padec
Št. prelivnih polj
Srednja letna proizvodnja
Št. agregatov
Nazivna moč turbine
9,23 m
5
144 GWh
3
Kaplan vertikalna
dvojno regulirana
13,01 MW
Nazivna moč generatorja
16,5 MVA (0,85)
Instalirani pretok
Instalirana moč
Nazivni pretok skozi turbino
Nazivna vrtilna hitrost
500 m3/s
39,03 MW
166,7 m3/s
107,14 min-1
Tip turbine
1.178.000 m3
164 m n.m.
HE BREŽICE
HE BREŽICE
•
Izdelana je predinvesticijska
dokumentacija (predinvesticijska
zasnova, idejne rešitve, dokument
identifikacije investicijskega projekta,
…)
•
Izdelane so študije, raziskave in
podloge za izdelavo DPN in OP
(arheološke raziskave, ihtiološke
raziskave, geološko-geomehanske
preiskave, evidentiranje habitatnih
tipov, ...)
•
•
Izdelano OP
Zaključen postopek DPN (sklep
Vlade 27.6.2012, Uredba 29.6.2012)
•
•
Izdelan IDP
Na NS družbe sprejet IP za OEU
(118 mio EUR)
•
•
Izvaja se faza projekta PVO-OVS
/ PGD – GD
Pričetek izgradnje v maju 2013
(* mnenje RH v procesu PVO, OVS,
soglasja NUP na PGD)
Srednji letni pretok
Q100
Prostornina akumulacije
Koristna prostornina
bazena
Nazivna kota zajezitve
Dovoljena denivelacija
Nazivni bruto padec
Št. prelivnih polj
Srednja letna proizvodnja
Št. agregatov
Tip turbine
Nazivna moč turbine
231 m3/s
3750 m3/s
19.300.000 m3
3.400.000 m3
153 m n.m.
1,1 m
11,07 m
5
168 GWh
3
Kaplan vertikalna
dvojno regulirana
15,20 MW
Nazivna moč generatorja 21,5 MVA (0,85)
Instalirani pretok
Nazivni pretok skozi
turbino
Skupna moč
Nazivna vrtilna hitrost
500 m3/s
166,7 m3/s
54,1 MW
107,14 min-1
HE MOKRICE
HE MOKRICE
•
Izdelana je predinvesticijska
dokumentacija (predinvesticijska
zasnova, idejne rešitve, dokument
identifikacije investicijskega projekta, …)
•
Izdelane so študije, raziskave in
podloge za izdelavo DPN in OP
(arheološke raziskave, ihtiološke
raziskave, geološko-geomehanske
preiskave, evidentiranje habitatnih tipov,
...)
•
•
•
•
Izdelan osnutek OP in osnutek
Uredbe o DPN
Javna razgrnitev v RS sep – okt
2012
Javna razgrnitev v RH – nov-dec
2012
Potreben dogovor z R Hrvaško
(poseg v strugo reke Save, delitev
mejnega potenciala ter ostale teme
povezane z upravljanjem HE)
•
•
Uredba o DPN – 2013
Faza PGD - PVO
Srednji letni pretok
273 m3/s
Q100
4000 m3/s
Prostornina akumulacije 8.300.000 m3
Koristna prostornina
2.600.000 m3
bazena
Nazivna kota zajezitve
141,5 m n.m.
Dovoljena denivelacija
1,3 m
Nazivni bruto padec
7,47 m
Št. prelivnih polj
6
Srednja letna
proizvodnja
133,19 GWh
Št. agregatov
3
Tip turbine
Horizontalni cevni
agregat
Nazivna moč turbine
9,45 MW
Nazivna moč
generatorja
12,5 MVA (0,95)
Instalirani pretok
500 m3/s
Nazivni pretok skozi
turbino
166,7 m3/s
Skupna moč
31,77 MW
Nazivna vrtilna hitrost
107,14 min-1
INVESTICIJE V LETU 2013
(s pogledom na 2014 in 2015)
HE KRŠKO
• Poskusno obratovanje z monitoringi
• Odprava morebitnih pomanjkljivosti
• Zaključevanje PID dokumentacije na
akumulacijskem bazenu,
• Izdelava projektov za vpis v uradne
evidence
HE BREŽICE
• Pridobitev OVS
• Pridobitev GD za jezovno zgradbo
• Pričetek pripravljalnih del in kasneje
glavnih gradbenih del
• Izdelava dokumentacije za izvedbo
del
• Razpisi za dobave blaga in storitev
HE MOKRICE
• Sprejem Uredbe o DPN
• Priprava PVO in vloge za OVS
• Priprava IP (OEU)
• Razpis za projektiranje (OEU)
LETI 2014 in 2015
• Intenzivna izgradnja HE Brežice
• Odkup koncesijske pravice za HE
Mokrice
• Pričetek gradnje HE Mokrice
INŽENIRING STORITVE – HSE INVEST d.o.o. Maribor
Hvala za pozornost!

similar documents