11 – Obnovljivi izvori(RES)

Report
Obnovljivi izvori(RES)
• Razlozi za opredeljenje ka obnovljivim izvorima su:
– Klimatske promene
– Velika uvozna zavisnost od fosilnih goriva
– Potreba da se obezbedi sigurnost snabdevanja
• Direktiva Evropske unije 2009/28/EC, radi promocije upotrebe obnovljivih
izvora, obavezala je zemlje članice da do 2020.godine obezbede najmanje
20% ukupne finalne potrošnje iz obnovljivih izvora
• Direktiva je definisala obnovljive izvore kao sve one koje ne koriste fosilna
goriva. U početku su HE bile ograničene na 10MW ali je to posle
promenjeno (U Srbiji su HE do 30MW)
Obnovljivi izvori(2)
• Obzirom da tehnologije koje se koriste za proizvodnju
obnovljive energije nisu dovoljno razvijene, u uslovima
otvorenog tržišta energije, one nisu u stanju da konkurišu
konvencionalnim proizvođačima el.energije
• Iz tog razloga, da bi se postigli definisani ciljevi, neophodno je
uvesti određene podsticajne mrere za njihovo korišćenje
Klasifikacija podsticajnih modela
Klasifikacija podsticajnih modela
•
•
•
•
•
Feed-in tarifa-podrazumeva da Vlada utvrđuje cenu po proizvedenom kWh u zavisnosti koja
se tehnologija primenjuje
Količinske obaveze (Quota obligation) – Vlada određuje optimalno učešće obnovljivih izvora u
ukupnoj proizvodnji i utvrđuje obavezu potrošačima i trgovcima da je ostvare. Ovaj sistem se
često kombinuje sa uspostavljanjem tržišta sertifikatima gde se cena tih sertifikata određuje
na bazi tržišnih mehanizama.
Investicioni stimulansi – u zavisnosti od tehnologija koje se koriste, investitori dobijaju
određene subvencije. Ova mere se uglavnom koristi kao dodatna.
Tax krediti – ima za cilj da smanji ukupne troškove kroz smanjenje teksi i poreza koji se plaćaju
na ulaganja vezana za projekat.
Javne nabavke – podrazumeva da Vlada raspiše tender za dostavljanje ponuda za izgradnju
pojedinih kapaciteta. Pobednik na tenderu dobija određene donacije za investicije po
instalisanom kW, dok prodajne cene formira na osnovu tržišnih principa.
Upotreba podsticajnih modela u EU
Upotreba podsticajnih modela u EU
Varijacije kod primene feed-in tarifa
•
Postoji mnogo varijacija prilikom dizajniranja i primene feed-in tarifa
Određivanje feed-in tarifa
• Feed-in tarife se formiraju:
– na osnovu troškova proizvodnje,
– na osnovu izbegnutih troškova
• Za primenu feed-in tarifa značajna je dužina perioda za koji se
primenjuje (između 10-20 godina). Na taj način se smanjuje
rizik investiranja
• Feed-in tarifa može da se utvrdi nezavisno od tržišne cene ili
može da se veže za nju utvrđujući premiju na nju (kroz stopu
ili iznos)
Određivanje na osnovu troškova proizvodnje
• Ovo je najčešći pristup i on obuhvata kalkulaciju sledećih troškova:
– Troškovi investicija
– Ostali troškovi vezani za projekat (licenciranje)
– Operativni i troškovi održavanja (O&M)
– Troškovi goriva
– Inflacija
– Kamatne stope za investirani kapital
– Profitna margina za investiore
Tipovi troškovnog pristupa
•
•
•
•
Case-by-case pristup – podrazumeva da se feed-in tarifa kalkuliše za svaki projekat
pojedinačno. On ujedno podrazumeva da će svaki RES projekat biti realizovan bez
obzira na njegove ukupne troškove.
Pristup prosečnih troškova – feed-in tarifa se fiksira za svaku tehnologiju
pojedinačno. U ovom slučaju najskuplji projekti neće biti realizovani.
Pristup marginalnih troškova – feed-in tarifa se utvrđuje na osnovu troškova
marginalnog projekta kojim se postižu postavljeni ciljevi za svaku tehnologiju
ponaosob. Ovakav pristup podrazumeva da najefikasniji projekti ostvaruju najveće
profite
Pristup prosečnih troškova za pojedinačne tehnologije je najzastupljeniji
Pristup izbegnutih troškova
•
•
Vrednosni pristup – podrazumeva da se feed-in tarifa utvrđuje na bazi
oportunitetnih troškova koja ona ima na društvo kao celinu (klimatske promene,
uticaj na zdravlje, sigurnost snabdevanja) ili na osnovu izbegnutih troškova za
pojedinačno preduzeće.
Pristup fiksne cene – ovo se prevashodno odnosi na USA model gde je zakonom
propisano da preduzeća moraju da kupe određenu količinu energije iz obnovljivih
izvora po ceni koja je jednaka izbegnutim troškovima koje to preduzeće ima
(odnosi se na troškove investicija, O&M troškove, indirektne troškove i sl.)
Tehnologije koje su pogodne za upotrebu feed-in tarifa
•
•
•
•
•
•
•
•
Hidro energija
Biomasa
Biogas
Geotermalna energija
Otpadni materijal
Zemni gas
Vetar
Sunce
Ekonomske i tehničke specifikacije za pojedine RES
elektrane
Količinske obaveze
•
•
•
•
•
•
Podrazumevaju da Vlada ustanovi određene obaveze učesnicima na energetskom
tržištu da određeni procenat nabavljene energije more da bude iz obnovljivih
izvora
Ustanovljavanje ovakve obaveze podrazumeva postojanje green certificate (zelenih
sertifikata), sa kojima može da se trguje
Dužina trajanja treba da bude garantovana za duži vremenski period kako bi
osigurao tražnju za obnovljivim izvorima
Podrazumeva postojanje penala za neispunjavanje uspostavljene obaveze
U okviru ovakvog mehanizma može da se definiše minimalna tarifa kako bi se
osigurali investitori od tržišnih turbulencija
Mogu da se ustanove kvote i prema specifičnim tehnologijama
Mehanizam zelenih sertifikata
• Određena institucija izdaje sertifikat za svaki pojedinačni kapacitet o
proizvedenoj obnovljivoj energiji
• Proizvođač prodaje taj papir najčešće trgovcu i ovlašćena institucija
registruje promenu vlasništva
• Na kraju definisanog perioda trgovac podnosi sertifikate kako bi dokazao
da je ispunio obavezu
• Svaki trgovac koji nije obezbedio dovoljno sertifikata, mora da plati penale
bilo u finansijskom iznosu bilo kroz obavezu da otkupi nedostajuću
količinu.
Karakteristike zelenih sertifikata
•
•
•
•
•
•
Zeleni sertifikati mogu biti objedinjeni bez obzira na izvor obnovljive energije ili mogu
separatno da se izdaju,
Obaveza da se ispuni zadata kvota može da se postavi trgovcu ili proizvođaču. Najčešće to je
obaveza trgovca,
Zemlje mogu da uspostave različite režime za prikupljanje zelenih sertifikata, koji mogu da se
razlikuju po tehnologijama (slučaj Italije).
Količina RES energije koja je podložna izdavanju sertifikata može da se ograniči
Trgovina zelenim sertifikatima podrazumeva da oni mogu da se pozajmljuju (ukoliko postoji
deficit) ili skladište („banking“) u slučaju suficita za neki budući period,
Mnoge zemlje izdaju sertifikate samo novim RES kapacitetima dok pojedine izdaju i
postojećim uz ograničenje njihove trgovine.
Trgovina sertifikatima
• Sertifikatima može da se trguje nezavisno od proizvedene el.energije,
• Zeleni sertifikati mogu da se uvoze i izvoze. To podrazumeva da nadležno
telo za to prepozna sertifikat kao validan odnosno da isto takvo telo iz
zemlje porekla registruje sertifikat kao izvozni artikl.
• Vrednost sertifikata je najčešće vezana za iznos penala
• Postojanje zelenih sertifikata i feed-in tarifa za isti proizvodni kapacitet,
isključuje mogućnost trgovanja njima jer bi na taj način bili višestruko
stimulisani. Zemlja uvoznik u tom slučaju može da traži da sertifikat ne
bude predmet subvencija (pri čemu su investicioni podsticaji dozvoljeni)
Ostali podsticajni mehanizmi
• Investicione olakšice – je najprostiji oblik podsticaja RES. Investicioni
podsticaji (grantovi) koji se odobravaju bazirani su ili na veličini kapaciteta
ili očekivanoj proizvodnji. Oni često variraju u zavisnosti od tehnologije
koja se primenjuje. Kao dodatni podsticajni mehanizam on trenutno
postoji u 10 evropskih zemalja gde se javlja u kombinaciji sa feed-in
tarifama.
• Poreski podsticaji ili izuzeća mogu da se primene na energiju, CO2 emisiju,
porez na prihod ili dobit, PDV a takođe može da podrazumeva i primenu
progresivnih stopa amortizacije.
• Javne nabavke se suočavaju sa ozbiljnim problemom obzirom da je teško
unapred pouzdano predvideti aktuelne troškove investicija. Ukoliko
ponuda se značajno razlikuje od stvarnih troškova, investitor je izložen
velikom riziku. Zbog toga samo dve evropske zemlje primenjuju ovaj model
Danska i Francuska.
Feed-in metodologija u Srbiji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Feed-in tarifa je jedinstvena i ne zavisi od doba dana ili dela godine (nema sezonski
karakter),
Tarife se razlikuju po tehnologijama koje su u primeni
Tarifa je fiksirana i ne zavisi od dešavanja na tržištu
Dužina primene feed-in tarife iznosi 12 godina
Sve tarife su izražene u €c/kWh a ne u nacionalnoj valuti
Ne postoji godišnja indeksacija tarife u zavisnosti od ostvarene inflacije
Sa izuzetkom CHP na prirodni gas, ne postoji dodatno usklađivanje tokom 12godišnjeg perioda
Kod CHP, hidro, biomase i biogasa postoje različite tarife u zavisnosti od veličine
instalisanog kapaciteta.
Za solarnu energiju i vetar postoje limiti za dobijanje feed-in tarife koji iznose
5 MW odnosno 450 MW.
Feed-in tarifa se primenjuje na sve kvalifikovane elektrane bez obzira kada su one
puštene u pogon kao i bez obzira kog su tipa vlasništva.
Iznos feed-in tarifa u Srbiji
Редни
број
Врста електране
Инсталисана снага (МW)
Мера подстицаја -откупна
цена
(c€/1 kWh)
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
Хидроелектране
на постојећој инфраструктури
на постојећој инфраструктури
Електране на биомасу
до 0,5 МW
од 0,5 МW до 2 MW
од 2 MW до 10 MW
до 2 MW
од 2 MW до 10 MW
9,7
10,316 – 1,233*P
7,85
7,35
5,9
до 0,5 MW
од 0,5 MW до 5 MW
од 5 MW до 10 MW
13,6
13,845 – 0,489*Р
11,4
до 0,2 MW
од 0,2 MW до 2 MW
преко 2 MW
16,0
16,444 – 2,222*Р
12,0
6,7
Електране на биогас
5.
6.
Електране на депонијски гас и гас из
постројења за третман комуналних отпадних
вода
Електране на ветар
Електране на енергију сунчевог зрачења
7.
Електране на геотермалну енергију
9,5
23
7,5
Iznos feed-in tarifa u Srbiji
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
9.
9.1
9.2
Електране са комбинованом производњом на
фосилна горива
на постојећој инфраструктури
Електране на отпад
до 0,2 MW
од 0,2 MW до 2 MW
од 2 MW до 10 MW
до 10 MW
Ц0 =10,4
Ц0 = 10,667–1,333*Р
Ц0 = 8,2
Ц0 = 7,6
до 1 MW
од 1 MW до 10 MW
9,2
8,5
Корекција откупне цене за електране са
комбинованом производњом на природни гас
Ц = Цо *(0,7* Г/27,83 + 0,3)
Ц - нова откупна цена електричне енергије
Цо - референтна откупна цена одређена на основу цене природног
гаса за продају енергетским субјектима за трговину на мало
природним гасом за потребе тарифних купаца која не укључује
трошкове коришћења транспортног система за природни гас код ЈП
„Србијагас“ Нови Сад по тарифном ставу „енергент“ од 27,83 дин/м3
Г (дин/м3) - нова цена природног гаса за продају енергетским
субјектима за трговину на мало природним гасом за потребе
тарифних купаца која не укључује трошкове коришћења транспортног
система за природни гас код ЈП „Србијагас“ Нови Сад по тарифном
ставу „енергент“

similar documents