Podlage APZ in možnosti novih delovnih mest

Report
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
PODLAGE ZA IZVAJANJE
AKTIVNE POLTIIKE
ZAPOSLOVANJA
Damjana Košir, MDDSZ
1
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Vsebina:
Stanje na trgu dela
Podlage za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
2
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
3
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Gibanje števila brezposelnih v Sloveniji
4
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
5
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Gibanje brezposelnosti mladih v Sloveniji
15-29 let
6
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
STANJE NA TRGU DELA V SLOVENIJI – JANUAR
MAJ 2014
maj 2014- število brezposelnih: 119.670
priliv v brezposelnost v obd. januar-maj: 43.438 oseb (največ – 53%
zaradi izteka zaposlitve za določen čas)
odliv iz brezposelnosti v obd. januar-maj 2014: 47.783 osebe, od
tega zaradi zaposlitve 35.874 ali 19,7 % več kot v enakem obd.
lani; zaposlilo se je 11.820 mladih do 29 let, ali 27,9 5 več kot
lani
Stopnja brezposelnosti (EUROSTAT) – april 2014 9,6 %
Stopnja brezposelnosti mladih (do 25 let – EUROSTAT) – april 2014
19,6 %
7
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Napoved za Slovenijo - Umar
2014 – rast GDP 0,5 %
2015 – rast GDP 0,7 %
2016 – rast GDP 1,3 %
Letos se bo padec zaposlenosti ob pričakovani (sicer skromni rasti
gospodarske aktivnosti) upočasnil, okrevanje zaposlenosti pa zaradi
značilnega zamika pri odzivanju trga dela na gospodarsko aktivnost
pričakujemo šele leta 2016.
Povprečno število registriranih brezposelnih oseb bo letos (124,6 tisoč) še
nekoliko večje kot lani, v prihodnjih dveh letih se bo le postopoma zniževalo.
8
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA
NAMENJENA AKTIVNEMU PREBIVALSTVU ZA IZBOLJŠANJE
POLOŽAJA NA TRGU DELA, ŠE POSEBEJ RANLJIVIM SKUPINAM
BREZPOSLENIH
9
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
•
•
•
•
•
1. usposabljanje in izobraževanje
2. nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta
3. spodbude za zaposlovanje
4. kreiranje delovnih mest
5. spodbujanje samozaposlovanja
10
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
PODLAGE ZA IZVAJANJE UKREPOV AKTIVNE
POLITIKE ZAPOSLOVANJA
• Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012 – 2015
(sprejme Vlada RS, obravnava na ESS)
• Načrt za izvajanje ukrepov APZ 2013- 2014 (sprejme Vlada RS,
obravnava na ESS, obravnava vsakoletnega poročila o izvajanju
ukrepov APZ na ESS)
• Operativni program razvoja človeških virov 2007 - 2013
11
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
VKLJUČITVE V UKREPE APZ – PORABLJENA
SREDSTVA
LETO 2012 – 33.308 VKLJUČENIH
59,12 MIO EUR
LETO 2013 – 45.015 VKLJUČENIH
92,96 MIO EUR
LETO 2014 – 38.556 VKLJUČENIH
104,64 MIO EUR
(plan)
OD VKLJUČENIH V L.2013: 474 Romov, 2.397 invalidov, 6.243
starejših od 50 let, 12.803 mlajših od 30 let, 14.494 dolgotrajno
brezposelnih
12
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
OP RČV 2007 - 2013
Operacije, sofinancirane iz prednostne usmeritve 1.2. Usposabljanje in
izobraževanje za konkurenčnost in zaposlitev (50 mio EUR)
- Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
- Usposabljanje delavcev, ki so napoteni na čakanje na delo
- Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov
- Kompetenčni centri
- Vseživljenjska karierna orientacija – delodajalci in zaposleni
- Podjetno v svet podjetnišva
Operacije, sofinancirane iz prednostne usmeritve 1.3. Štipendijske sheme
(18,6 mio EUR)
- Regijske štipendijske sheme
13
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
OP RČV 2007 - 2013
Operacije, sofinancirane iz prednostne usmeritve 1.4. Pospeševanje
razvoja novih zaposlitvenih možnosti (97 mio EUR)
- Subvencije za samozaposlitev
- Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih za krajši delovni čas
- Slovensko ogrodje kvalifikacij
- Sofinanciranje projektov socialnih partnerjev
Operacije, sofinancirane iz prednostne usmeritve 2.1. Spodbujanje
zaposljivosti iskalcev zaposlitve in neaktivnih (164,7 mio EUR)
- Spodbujanje zaposlovanja mladih, starejših, dolgotrajno brezposelnih
- Usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu
- Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih “Zaposli.me”
14
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
- Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK
- Projekti zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih 2009 – 2010
- Absolvent , aktiviraj in zaposli se
- Razvoj storitev in pripomočkov vseživljenjske karierne orientacije
- Projekt “TV serija – promocija poklicev”
Operacije, sofinancirane iz razvojne prioritete 4, prednostne usmeritve 4.1. Enake
možnosti in krepitev socialne vključenosti (51 mio EUR)
- Spodbujanje vključevanja invalidov in drugih funkcionalno oviranih oseb na trg
dela
- Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 1
- Pripravniki v socialnem varstvu
- Spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela
- Družini prijazno podjetje
- Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 2
- Prvi izziv
- Spodbujanje zaposlovanja, izobraževanja in socialne vključenosti delavcev
migrantov
15
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
OP RČV 2007 - 2013
Operacije, sofinancirane iz razvojne prioritete 5.2.Reforma institucij na
trgu dela (22,2 mio EUR)
- Projekt “Kontaktni center ZRSZ”
- Projekt “Do boljše kakovosti storitve s svetovalci zaposlitve”
- Projekt “Informacijski sistem Sklada za razvoj kadrov in štipendije”
- Projekt “Izobraževalni center ZRSZ”
- Projekt “Projektna pisarna – modernizacija ZRSZ”
- Projekt “nacionalna kontaktna točka vseživljenjske karierne orientacije”
- Projekt “Enotni dokumentacijski sistem ZRSZ”
- Informatorji v CSD
- Projekt “Razvoj javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije”
16
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
NOV OPERATIVNI PROGRAM 2014 - 2020
TEMATSKI CILJ 1: Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne
sile
PREDNOSTNE NALOŽBE:
- Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in aeaktivne,
vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ki so oddaljene od rtga
dela, tudi preko lokalnih zaposlitvenih pobud in spodbujanje
mobilnosti delavcev
cilj 1 – povečanje zaposljivosti iskalcev zaposlitev in njihove
vključenosti na trg dela
cilj 2 – učinkovite storitve in posredovanje med ponudbo in
povpraševanjem na trgu dela v Sloveniji in na evropskem trgu
dela
17
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
NOV OPERATIVNI PROGRAM 2014 - 2020
TEMATSKI CILJ 2: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso
zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so
izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti,
vključno prek izvajanja Jamstva za mlade
cilj – znižanje brezposelnosti mladih
znižanje brezposelnosti mladih v Vzhodni Sloveniji
TEMATSKI CILJ 3: Prilagodljivost delavcev, podjetij in podjetnikov na spremembe
cilj – zagotavljanje kakovostne organizacije dela in delovnega okolja ter storitev za
prilagajanje delavcev na spremembe na trgu dela
18

similar documents