Pitanja za I kolokvijum iz Anatomije

Report
Pitanja za I kolokvijum iz
Anatomije
2013-2014.
Fakultet za sport i turizam
Osnovni anatomski pojmovi?
Ravni i ose?
Podela i uloga kostiju?
Podela zglobova (u odnosu na mogućnost kretanja i koordinatni
sistem)?
Elementrni pokreti i njihove kombinacije?
Ćelije (građa)?
Ćelije (karakteristike)?
Po svojoj građi mišići mogu biti?
Poprečno-prugasti mišići?
Prema ulozi mišići se dela na?
Vrste mišićnog naprezanja?
Podela i uloga kostiju?
Podela i uloga zglobova?
Nervni sistem (Šta je)
Lobanja
Lice
Nervni sistem (podela)
Građa CNS-a
Građa PNS-a
Refleksi
Podela CNS-a
Kičmena moždina
Produžena moždina
Srednji mozak
Mali mozak
Međumozak
Veliki mozak
Kardiovaskularni sistem (šta ga čini)?
Srce (građa)?
Srce (struktura)?
Krvotok (šta ga čini)?
Veliki i mali krvotok?
Arterije velikog krvotoka?
Vene velikog krvotoka?
Uobličeni elementi krvi?
Srce kao pumpa?
Srčani ciklus?
Kretanje krvi u sistemu krvnih sudova?
Disajni sistem (šta ga čini)?

similar documents