Prezentacija 1

Report
Srednja škola – Centar za odgoj i
obrazovanje Zagreb, Zagorska 14
Elementi i oblici
praćenja i vrednovanja
učenika s teškoćama
Tamara Štimac,prof
Praćenje i vrednovanje učenika s
teškoćama utvrđeno je :
Zakonom o odgoju i
obrazovanju o osnovnoj i
srednjoj školi ( čl.72)
Ocjene učenika s
teškoćama iskazuju se
opisno i brojčano,
ovisno o programu u
koji je uključen
Pravilnikom o načinima,
postupcima i elementima
vrednovanja učenika u
osnovnoj i srednjoj školi
Vrednuje se odnos
prema radu,
postavljenim zadacima
te odgojnim
vrijednostima
Vrednovanje je
primjereno osobnostima
i teškoći učenika
Vrednovanje je :
sustavno prikupljanje podataka u procesu
učenja i postignutoj razini kompetencija:
znanjima, vještinama, sposobnostima,
samostalnosti i odgovornosti
VREDNOVANJE
PRAĆENJE
OCJENJIVANJE
Praćenje:
Promatranje, opservacija, zapažanje
Kontinuirano
Dosljedno
Dugotrajno, kroz različite situacije
S ciljem pravovremenog uočavanja
učenikovih potreba
Rezultate praćenja treba redovito
zapisivati
Dosljedno, dugotrajno, kontinuirano
Dosljednost u praćenju, bilježenju
domaćih zadaća, provjeravanju uradaka,
provođenju pravila, provođenju
najavljenih aktivnosti...
Pratiti i bilježiti uspješnost usvajanja
sadržaja često, u kraćim vremenskim
periodima.
Pratiti kontinuirano kroz različite
situacije, aktivnosti i oblike rada
(samostalnost, rad na ploči, nastavni
listići, usmeno, pisano,grupni
rad,praktični rad, vrste zadataka...)
Razviti vlastiti sustav praćenja.
Smjernice za praćenje ponašanja učenika na nastavi
Učenik: __________________________
Razredni odjel : _______________________
OPIS ZAPAŽENOG
PONAŠANJA
1. ODNOS PREMA RADU
a)Redovitost u dolascima na nastavu
b)Redovitost nošenja pribora i opreme za rad
c) Sudjelovanje u nastavnm procesu
-aktivnost na satovima
-redovitost ispunjavanja obveza
-prihvaćanje uputa i zadataka/odbija, ne slijedi upute
-ometa nastavu pričom, upadicama, šetanjem, korištenjem mobitela
-primjerenost reakcija na uspjeh,neuspjeh,frustracije /pozitivno reagira,ne reagira,nastavlja s
neprihvatljivim ponašanjem
OPIS ZAPAŽENOG PONAŠANJA
2. ODNOS PREMA UČENICIMA
a) Komunikacija s učenicima u razredu
-ima prijateljske odnose sa svima/samo nekima/
-primjerenost rječnika/koristi se psovkama, prostotama,.../
-odnosi se zaštitnički prema drugim učenicima
-odnosi se s omalovažavanjem ,izrugivanjem , prijeti
b) Pripadnost grupi
-prihvaćanje drugih/prihvaćanje od strane drugih
OPIS ZAPAŽENOG PONAŠANJA
3. ODNOS PREMA NASTAVNIKU
a)Komunikacija s nastavnikom
-Komunicira na prihvatljiv način,slijedi upute, uvažava savjete i zahtjeve, reagira na opomene
-Koristi neprimjeren rječnik, suprostavlja se, drzak, odbija uputa,zanemaruje opomene
b) Prihvaćanje nastavnika
-uvažavanje autoriteta nastavnika/odnos s poštovanjem
4.ODNOS PREMA IMOVINI
a)Odnos prema školskoj imovini
-čuvanje školske imovine
-pažljivost u korištenje školskog pribora i imovine
OPIS ZAPAŽENOG PONAŠANJA
b)Odnos prema imovini učenika
-čuva imovinu drugih učenika/pomaže drugim učenicima u nošenju
- namjerno skriva, otuđuje,uništava imovinu učenika
Dosjei učenika:
DOKUMENTI
• Medicinska
dokumentacija
• Svjedodžbe
• Rješenje o
primjerenom
obliku
školovanja
PEDAGOŠKA
ZAPAŽANJA
PRAKTIČNA
NASTAVA
• Zapažanja
razrednika i
ostalih
nastavnika
tijekom godine
• Pedagoška
mišljenja
upućena
drugim
službama
• Testovi zaštite
na radu
• Zapažanja
vezana uz
praktičnu
nastavu
Ocjenjivanje:
Opisno ili brojčano
Rezultat praćenja ili provjeravanja
Osigurava učiteljima, učenicima,
roditeljima i drugima povratne
informacije o učenikovom
napredovanju
Osigurava evidenciju napretka kroz
dulji vremenski rok
Poticajno
POTICAJNO
OCJENJIVANJE
Podiže
samopouzdanje
Ističe
uspjeh i
pozitivna
obilježja
Ističe
aktivnosti
u kojima je
uspješan i
u kojima
se ističe
Ukazuje na
učenikovu
kreativnost,
snalaženje i
originalnost
u rješavanju
problema
Ističe
aktivnosti i
sadržaje za
koje je
zainteresiran
Elementi ocjenjivanja
Osnovni
elementi
• Stupanj
ostvarivanja
postavljenih
zadataka
(razina
usvojenosti
radnih
operacija)
Sposobnosti,
vještine
Radne
navike
• Odgovornost,
interes,
aktivnost,
samostalnost ,
spremnost na
rad,
komunikacija
• Odnos
prema radu,
radnoj
sredini,
osobama iz
okoline,
postavljenim
zadacima
Što trebamo imati na umu
prilikom praćenja i ocjenjivanja
učenika s teškoćama?
Razina
usvojenosti
sadržaja
Socijalne vještine,
radne navike,
aktivnost
Izbjegavanje stereotipa o stvaranju slike
o učeniku samo na temelju ostvarivanja
obrazovnih zadataka
Što trebamo imati na umu
prilikom praćenja i ocjenjivanja
učenika s teškoćama?
Očekivane ishode (u skladu s
inicijalnom provjerom)
Ocjenjivanje u skladu s ciljevima
postavljenim za pojedinog
učenika
Osobne mogućnosti učenika
Individualizacija
praćenja i
ocjenjivanja
Što trebamo imati na umu
prilikom praćenja i ocjenjivanja
učenika s teškoćama?
Učenici s intelektualnim teškoćama
često su nekritični i nerealni u
procijeni vlastitih sposobnosti i
postignuća (potcjenjuju ili precjenjuju
vlastite sposobnosti)
Praćenje i evaluacija učeničkih aktivnosti i
rezultata za cilj treba imati i osposobljavanje
za samoprocjenu i razvijanje svijesti o
vlastitim kompetencijama
Kako ocijeniti –primjeri iz prakse
Učenica drugog razreda u programu
pomoćni kuhar i slastičar.Usvojenost
radnih operacija je izrazito visoka.
Izvodi ih cjelovito, precizno,
brzo.Spretna i u potpunosti
samostalna. Primjenjuje mjere
zaštite.
Međutim, često zakašnjava,
neopravdano izostaje,
samoinicijativno napušta radno
mjesto. Odnosi s članovima radnog
kolektiva su korektni.
1 2 3 4 5
Kako ocijeniti –primjeri iz prakse
Učenik trećeg razreda, zanimanje
pomoćni stolar. Učenik radne operacije
izvodi u cjelosti, bez većih pogrešaka ,ali
mu je potrebno puno više vremena i
češće ponavljanje uputa.Poznaje i
pravilno koristi potrebne alate. Potrebno
ga je podsjećati na provedbu zaštitnih
mjera.
Redovit je , ne zakašnjava, pokazuje
želju za radom. Na radnom mjestu je
omiljen i ima razvijene komunikacijske
vještine.
1 2 3 4 5
Kako ocijeniti –primjeri iz prakse
Učenik prvog razreda u programu
pomoćni knjigoveža. Prihvaća i
ispunjava radne zadatke, povezuje
teorijska znanja s praktičnima.
Kvaliteta uradaka ovisi o njegovom
trenutnom raspoloženju,
usmjerenoj pozornosti i
koncentraciji te varira od izvrsnog
do niskog stupnja. Često prekida
rad, zahtjeva češće stanke.
Zaboravlja primjeniti mjere zaštite.
1 2 3 4 5
Kako ocijeniti –primjeri iz prakse
Učenik drugog razreda, zanimanje
pomoćni vodoinstalater. Motiviran za
izabrano zanimanje, ali niske razine
teorijskih i praktičnih znanja. Niti jednu
radnu operaciju ne uspjeva izvesti u
cjelosti , neprecizan, ne slijedi upute,
odbija pomoć. Želi raditi samo ono što on
procijeni da može, ali i od toga brzo
odustaje. Često ometa druge u radu,
verbalno agresivan, drzak u ophođenju s
drugim učenicima i odraslima.
1 2 3 4 5
Problemi vrednovanjavanja i kako ih
izbjeći
PROBLEM
KAKO GA IZBJEĆI
•Usporedba s učenicima bez
teškoća
•Jednako vrednovanje svih
učenika
•Vrednovati učenika u skladu s ciljevima
postavljenim za njega i uspoređivati ga s
njegovim postignućima
Problem odabira optimalnih
postupaka provjeravanja
znanja i ocjenjivanja (često
subjektivni, neprimjereni,
neugodni,…)
•Učeniku prilagoditi način iskazivanja znanja i
uskladiti ga s njegovim osobitostima
(usmeno,pisano...)
•Utjecaj loše ocjene
obeshrabruje učenika ,
negativno utječe na
samopouzdanje i stvara osjećaj
bespomoćnosti
•Isticati i poticati “jake strane “učenika,
kreirati ambijent koji će učenika osloboditi
straha, u kojem će biti potaknut da izrazi
svoje znanje, vještine i sposobnosti, da se
osjeća ugodno i da stekne pozitivnu sliku o
sebi i svojim sposobnostima.
•omogućiti da učenik procijeni što je dobro
uradio,što bi moglo biti urađeno i u kojem je
roku to moguće očekivati
Problemi vrednovanjavanja i kako ih
izbjeći
PROBLEM
KAKO GA IZBJEĆI
•Negativan općeniti stav o učeniku
•Izbjegavati vrednovanje na temelju ocjena
utječe na procjenu znanja iz pojedinih iz drugih predmeta ili već stečenih ocjena
područja
•Izbjegavati generalizaciju na temelju
•Postojanje predrasuda o učenicima s
jednokratnog neuspjeha/uspjeha
teškoćama
•Sagledati mogućnosti učenika
•Neobjektivnost, nerealno ocjenjivanje
učenika s teškoćama (preblago ili
prestrogo ocijenjivanje)
•Dosljednim, stalnim, analitičkim praćenjem
u svim etapama rada, u raznim
vremenskim periodima
•Praćenjem svih mogućih segmenata rada
(individualni, timski rad, odnos prema
radu,odnos prema radnim
zadacima,osobama iz okoline,redovitost...)
•Zahtjevi prema učenicima s teškoća
koji prelaze “okvire pomoćnog
programa” (zanimanja)
•Postavljanjem realnih zatjeva i
pridržavanjem kriterija i ishoda učenja
Svrha praćenja i ocjenjivanja
Vanjska motivacija
Uvid u ukupan rad učenika:
napredovanje u odnosu na prethodna
postignuća i mogućnosti učenika
USPJEH
Otkrivanje mogućnosti učenika i
isticanje pozitivnih, jakih strana
Povratna informacija učeniku, nastavniku,
roditelju
Informacija o primjerenosti programa
Doprinos učitelja i nastavnika realnijem i
svrsishodnijem vrednovanju
Kontroliranjem vlastitog ponašanja
smanjujemo utjecaj na negativne
faktore pri ocjenjivanju
Razvijanjem svijesti o svojim
osjećajima i stavovima prema
učenicima s teškoćama
Razvijanjem kvalitetne suradnje na
relaciji stručni učitelj/nastavnik,
škola, pratioc učenika
Jasnim i preciznim objašnjavanjem
učeniku što se od njega očekuje
Učestalim, sustavnim mjerenjem
postignuća
Za kraj...
Možete li mi pomoći? Ovakav
slučaj nije bio opisan niti na
jednom od mojih seminara.
Srednja škola – Centar za odgoj i
obrazovanje Zagreb, Zagorska 14
“Naša najveća slabost je
odustajanje, a najsigurniji put da
se dođe do uspjeha je pokušati
bar još jednom.”
Tomas Edison
Hvala na pozornosti !

similar documents