Okoljski in*pekcijski nadzor avtoservisne dejavnosti

Report
Okoljski inšpekcijski nadzor
avtoservisne dejavnosti
Jana Miklavčič
Inšpekcija za okolje in
naravo
Organizacijska struktura
Področja dela Inšpekcije za okolje in naravo:
Kakovost zraka
Ravnanje z odpadki
Vode - Kakovost voda, emisije snovi v
vode, urejanje voda in gospodarjenje z
njimi
Varstvo narave
Kemikalije
in
gensko spremenjeni
organizmi
Industrijsko onesnaževanje in tveganja
Hrup
Elektromagnetno sevanje
Svetlobno onesnaževanje




Redni inšpekcijski pregled
Izredni inšpekcijski pregled
Inšpekcijski postopek in ukrepi
Prekrškovni postopek




Opozorilo
Opomin
Plačilni nalog
Odločba o prekršku
Uredba o odpadkih










Prepoved
Prednostna ravnanja z odpadki
Skladiščenje odpadkov
Nadaljnje ravnanje z odpadki
Prepoved mešanja odpadkov
Označevanje odpadkov
Evidenčni listi
Evidenca (nevarni odpadki, >10 t)
Načrt gospodarjenja z odpadki (200 kg
nev.odpadkov, 150 t)
Poročilo o nastalih odpadkih (5 kg nev.odpadkov,
10 t, zaposlenih več kot 10 oseb)
težji in lažji prekrški za povzročitelja odpadkov




10.000 – 30.000 € (6.000 – 20.000 €)
2.000 – 4.100 €
5.000 -15.000 € (3.000 – 10.000 €)
1.000 – 2.500 €
Uredba o odstranjevanju odpadnih olj
Odpadna olja je prepovedano:
– prepuščati v zabojnikih za zbiranje komunalnih odpadkov,
– zlivati v površinske in podzemne vode, v vode obalnega
morja ali v kanalizacijo,
– odlagati na odlagališčih,
– odmetavati ali zlivati v ali na tla in odmetavati ali zlivati v
ali na tla ostanke obdelave odpadnih olj,
– uporabljati kot gorivo v kurilnih napravah ali industrijskih
pečeh brez okoljevarstvenega dovoljenja,
– obdelovati na kakršenkoli drug način brez
okoljevarstvenega dovoljenja.








Odpadna olja se mora zbirati in skladiščiti ločeno
Začasno skladiščenje olj (v zabojnikih, rezervoarjih, sodih ali
drugih posodah )
Označitev odpadnih olj
Obvezna oddaja zbiralcu odpadnih olj (izjeme manj kot 500 l)
Prevzemno mesto (>500 l)
Načrt gospodarjenja z odpadki (ne glede na količino nastalega
odpadnega olja) – posredovati ministrstvu (>500 l)
Evidenca
Poročanje
10.000 – 40.000 €
1.200 – 4.100 €
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo
 Prepovedano prepuščanje nekomunalne
embalaže IJS
 Ravnanje z odpadno embalažo kot z
nevarnim odpadkom (ne vsebuje ostankov
nevarnih snovi, ne kaplja, ne izstresa,..)
4.000 – 40.000 €
1.200 – 4.100 €
UREDBO
o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter
odpadnimi baterijami in akumulatorji


Prepovedana oddaja IJS med MKO
(distributer, zbiralec)
Ločeno skladiščenje
4.000 – 40.000 €
1.200 – 4.100 €
Uredba o ravnanju z izrabljenimi
avtomobilskimi gumami





IAG oddati/prepustiti zbiralcu
Prepoved prepuščanja na prevzemnih mestih KO
Serviser mora prevzeti IAG brezplačno
50 kg – 10 t (začasno skladiščenje)
> 10 t (prevzemno mesto)
4.000 – 40.000 €
1.200 – 4.100 €
Uredba o izrabljenih vozilih




izvajalec storitev vzdrževanja in popravila vozil
oddaja sestavne dele vozil, ki nastanejo pri
vzdrževanju in popravilu vozil v njegovi
mehanični delavnici kot odpadek, obratu za
razstavljanje iz načrta oziroma skupnega načrta.
5.000 – 15.000 €
1.000 – 2.500 €
Pravilnik o ravnanju z izrabljenimi motornimi
vozili (9. člen – dovoljenja do izteka veljavnosti)
U R E D B A o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo


Za obratovanje lovilca olj za vzdrževanje in popravila
motornih vozil s površino, manjšo od 5 ha, ni potrebno
OVD razen, če se odpadna voda iz lovilca olj odvaja
neposredno v vode ali posredno v podzemne vode ali v
kanalizacijo, ki ni javna kanalizacija.
padavinska odpadna voda, ki odteka iz površin, na
katerih so parkirana ali skladiščena motorna vozila
zaradi izvajanja dejavnosti trgovine rabljenih motornih
vozil, vzdrževanja in popravil motornih vozil ali
razgradnje motornih vozil, zajeti in obdelati v lovilcu olj
ali očistiti v čistilni napravi padavinske odpadne vode.
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj
za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje
in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila
►Ni dolžan izvajati obratovalnega monitoringa, če na podlagi poslovnika
obratovanja lovilca olj dokaže da:
– lovilec olj obratuje skladno s tehnično specifikacijo pr EN 858-1
– da vrednosti parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v prilogi 3,
– da letna količina odpadne vode ne presega 4500m3 in
– vodi evidenco o količinah in načinu odstranjevanja odpadkov, ki so nastali pri
obratovanju lovilca olj.
►zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika lovilca olj
►Avtopralnice:
pri odvajanju v kanalizacijo upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja ni dolžan
izvajati obratovalnega monitoringa, če na podlagi obratovalnega dnevnika
lovilca olj in evidenc o porabi vode dokaže, da:
– je povprečna dnevna poraba vode manjša od 3 m, če gre za odpadno vodo,
ki nastaja na pralnih površinah za motorna vozila in
– so bili redno izvajani ukrepi iz 11. člena te uredbe.
Povprečna dnevna poraba se izračuna kot razmerje med porabo vode v
koledarskem letu in številom dni, v katerih so obratovali objekti za pranje.
UREDBA
o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja
Primer lakirnica:
 TOC, skupni prah


4.000 - 40.000 €
1.200 – 4.100 €


Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in
srednjih kurilnih naprav
Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v
okolju

similar documents