3deo-upravljanje_sredstvima_preduzeca

Report
Visoka tehnološka škola
strukovnih studija
Šabac
POSLOVNA EKONOMIKA
Predmetni profesor:
dr Miroslava Petrevska
III D E O
UPRAVLJANJE SREDSTVIMA PREDUZEĆA
Cilj upravljanja sredstvima preduzeća ispoljava se u zahtevima
da se na osnovu u l a g a nj a elemenata u reprodukciju
obezbedi ostvarivanje njegovih zadataka, a time i određenih rezultata.
Elementi ulaganja u reprodukciju su:
radna snaga
Ulaganje u reprodukciju mora biti kontinuirano
obzirom na karakter reprodukcije.
stalni proces obnavljanja proizvodnje
Veličina, struktura i kvalitet ulaganja
utiču na rezultate koje preduzeće može ostvariti.
Odnos rezultata i ulaganja
opredeljuje efikasnost poslovanja preduzeća.
Karakteristična obeležja ulaganja u reprodukciju su:
domaće
elementi ulaganja
oblici ulaganja
vidovi ulaganja
poreklo ulaganja
strano
osnovni elementi preduzeća:
ulaganja
u vidu
ulaganja
u vid
vidu
predmeti
rada (materijal), sredstva za rad i radna
snaga
naturalni
vid
novčani
angažovanja
sredstava
trošenja
sredstava
ulaganja
ulaganja
blokiranje
kojarada
se ulažu
cilj
ulaganjasredstava
u predmete
fizički utrošci predmeta rada u radionici
proizvodnju ili promet
roba
je njihovouprilagođavanje
i transformisanje
sa
ciljem da
se obezbedi
- u proizvode
fizičko angažovanje
predmeta
rada
u skladištu
određene
upotrebne
vrednosti
normalni i kontinuirani tok proizvodnje
- fizičko ulaganje sredstava za rad...
-
-
-
-
trošenje
u reprodukciji
ima
cilj ulaganja
u sredstva
za karakter
radulaganja u
ispoljava
se usredstava
obliku
troškova,
kao novčanih
proizvodnog
koje
se svodi
prenošenje
jepredmeta
da satrošenja
njima
čovek
deluje
na
predmete
rada
nabavku
rada,
sredstava
zana
rad,
u zaradama
utrošene
sredstava
zatransformaciju
rad
i predmeta
rada(OB)
na
i izvrši
njihovu
radnika ivrednosti
svim drugim
oblicima
obrtnih
sredstava
nove
uz obavezno
učešće
radne snage
kojaproizvode,
kruže u reprodukciji
kaoaktivno
novčani
vid ulaganja
predmeti rada ili materijal uložen u proizvodnju ili u
- trošenje predmeta rada (Tpr)
cilj
ulaganja
u
radnu
snagu sredstava za rad (Tsr)
skladište sirovina, tj. u zalihe predmeta rada (ZaPR)
- trošenje
je da
određena materijalna
dobra
ili usluge
novčana sredstva angažovana
u se
timstvore
predmetima
- trošenje
radne
snage (Trs)
koje
će
zadovoljiti
određene
materijalne
ili
duhovne
potrebe
društva
rada ili u njihovim zalihama, novč. sredstva
- tuđe usluge (Ttu)
Prema
izvorima
iz
kojih
se
pribavljaju,
sredstva
se
dele
na:
angažovana u gotovim proizvodima pre prodaje, tj.
- ostale vrste trošenja u preduzeću (Tos)
u zalihama gotovih proizvoda (ZaGP)
novčana sredstva angažovana
sredstvimapribavljena
za rad, u
• usredstva
iz sopstvenih izvora
zaradama radnika itd.
• sredstva pribavljena iz tuđih izvora
ANGAŽOVANJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
Pod angažovanjem sredstava u reprodukciji
se podrazumeva ulaganje sredstava u proces reprodukcije
s ciljem da se time omogući bilo proizvodnja, bilo razmena u procesu reprodukcije
i da se, po okončanju razmene, reprodukuje suma angažovanih sredstava
koja je utrošena na svom kružnom putu kroz reprodukciju.
Angažovanje sredstava je uslov za ostvarivanje zadataka preduzeća.
Angažovanjem se omogućava proizvodnja, razmena i ceo tok reprodukcije,
tj. kontinuitet obavljanja zadataka preduzeća.
ANGAŽOVANJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
Transformacijom angažovanih sredstava u gotove proizvode
stvaraju se određeni rezultati preduzeća:
• fizički obim proizvodnje,
• vrednost proizvodnje i
• dobit.
Stvoreni rezultati obezbeđuju
reprodukovanje uloženih sredstava,
koje se vrši nadoknadom njihove utrošene vrednosti,
potpunom zamenom ili proširenjem.
kruženje
angažovanje
sredstava
│ │
_________ stvaranje
vrednosti
trošenje
nadoknada i proširenje sredstava
reprodukovanje
sredstava
ANGAŽOVANJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
Za efikasno upravljanje sredstvima preduzeća
potrebno je obezbediti realno praćenje elemenata i procesa angažovanja,
na osnovu tačnih, ažurnih i relevantnih informacija koje se odnose na
tokove angažovanja, kruženja, trošenja i reprodukovanja sredstava.
Angažovana sredstva u preduzeću se prate:
-
po elementima angažovanja sredstava i faktorima koji ih opredeljuju
na osnovu kruženja angažovanih sredstava u reprodukciji
na osnovu metamorfoza i stanja angažovanih sredstava
prema karakterističnim determinantama angažovanih sredstava
ANGAŽOVANJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
ELEMENTI ANGAŽOVANJA SREDSTAVA – FAKTORI KOJI IH OPREDELJUJU
Sredstva angažovana u predmetima rada
predstavljaju novčana sredstva za koja su kupljene sirovine i drugi reprodukcioni materijal
potreban za proizvodnju određenih materijalnih dobara,
kao i troškovi predmeta rada u
nedovršenoj proizvodnji, poluproizvodima i dovršenoj proizvodnji.
Veličina angažovanih sredstava u predmetima rada
uslovljena je:
- planiranim obimom proizvodnje
- mogućnostima nabavke predmeta rada
- tehnološkim karakteristikama proizvoda
- mogućnostima prodaje proizvoda i deblokiranja
angažovanih sredstava...
ANGAŽOVANJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
ELEMENTI ANGAŽOVANJA SREDSTAVA – FAKTORI KOJI IH OPREDELJUJU
Sredstva angažovana u sredstvima za rad
su novčana sredstva koja su blokirana u kupovinu potrebnih sredstava za rad:
mašina ili oruđa za rad, alata, uređaja i drugih objekata
koji su neophodni za realizaciju konkretnih poslovnih zadataka preduzeća
(sva sredstva kojima radnik, direktno ili indirektno, utiče na predmete rada).
Kako nabavljena sredstva za rad
fizički ostaju
nepromenjena
Veličina angažovanih
sredstava
u sredstvima za rad
od početka do zavisi
kraja njihovog
veka trajanja,
od:
novčana sredstva angažovana u sredstvima za rad
ispoljavaju
se kao
- karaktera
preduzeća
neamortizovani
deo vrednosti
- veličine
preduzećatih sredstava i
amortizovani
deo vrednosti
- finansijskih
mogućnosti
preduzeća...
koji je blokiran u
amortizacionom fondu preduzeća.
ANGAŽOVANJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
ELEMENTI ANGAŽOVANJA SREDSTAVA – FAKTORI KOJI IH OPREDELJUJU
Sredstva angažovana u radnoj snazi
predstavljaju onaj deo obrtnih sredstava preduzeća
koji je angažovan za zarade radnika prilikom isplate tih zarada.
Veličina angažovanih sredstava u radnoj snazi
uglavnom je uslovljena faktorima
koji utiču na veličinu angažovanih sredstava
u predmetima rada i u sredstvima za rad:
- veličina preduzeća
- njegovi zadaci u reprodukciji
- planirani obim poslovanja...
ANGAŽOVANJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
ELEMENTI ANGAŽOVANJA SREDSTAVA – FAKTORI KOJI IH OPREDELJUJU
Prodajne cene proizvoda treba da sadrže
vrednost angažovanih predmeta rada,
deo vrednosti angažovanih sredstava za rad
vrednost angažovane radne snage...
ANGAŽOVANJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
KRUŽENJE ANGAŽOVANIH SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
Angažovana sredstva u proizvodnom procesu su u neprekidnom kretanju.
To kretanje se ispoljava kao
proces pretvaranja novca (N) u materijalne elemente proizvodnje:
sredstva za rad i predmete rada, tj. sredstva za proizvodnju (SP)
i zarade radnika, tj. radnu snagu (Rs).
Rs
SP
N
Prodajom tih materijalnih dobara
nastaje proces ponovnog pretvaranja
određenih materijalnih vrednosti u
novčani oblik.
Korišćenjem materijalnih elemenata
radna snaga vrši,
po određenom tehnološkom postupku,
proces stvaranja materijalnih dobara
- gotovih proizvoda (GP).
P
GP
ANGAŽOVANJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
KRUŽENJE ANGAŽOVANIH SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
nadoknada
SP
lična
potrošnja
LP
ljudski rad
Rs
angažovanje
sredstava
sredstva
za rad
SR
predmeti
rada PR
proizvodnja
P
gotovi
proizvodi GP
prodaja
novac
N
akumulacija
Ak
opšte i
zajedničke
društvene
potrebe
OpZp
Za efikasno poslovanje preduzeća potrebno je obezbediti i n f o r m a c i j e
o zadržavanju angažovanih sredstava u svakoj fazi posebno,
o promenama koje se dešavaju na angažovanim sredstvima i o njihovom stanju.
ANGAŽOVANJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
METAMORFOZA I STANJA ANGAŽOVANIH SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
Kruženjem angažovana sredstva u reprodukciji
prolaze kroz određene promene ili metamorfoze.
Njihovi pojavni oblici u procesu kruženja se menjaju. Te promene su:
iz novčanog
u robni oblik
iz robnog oblika
u prelazni tehnološki oblik
iz prelaznog tehnološkog oblika
u robni oblik
iz robnog u
novčani oblik
vrši se ova
prema utvrđenoj
tehnologiji,
ulaganjem
sredstava za proizvodnju
angažovanih
sredstava
nastaje
ova promena
promena angažovanih
sredstava
nastaje
ova
nastaje prodajom
umetamorfoza
sam proces
stvaranja
materijalnih
dobara,
završetkom
tehnološkog
i
kupovinom
potrebnih
sredstavaprocesa
za proizvodnju:
proizvedenih
dobara
i
u proces materijalnih
transformacije
predmeta
rada,
materijalnog
dobra
materijalaformiranjem
za reprodukciju,
mašina, uređaja,
alata...
naplatom
njihovih
prodajnih
cenasredstava za rad
pod
dejstvom
ljudskog
rada, preko
ANGAŽOVANJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
KARAKTERISTIČNE DETERMINANTE ANGAŽOVANIH SREDSTAVA
Veličina angažovanih sredstava
određena je sumom ili masom sredstava
koja su angažovana u reprodukciju preduzeća
u određenom vremenskom periodu.
ANGAŽOVANJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
KARAKTERISTIČNE DETERMINANTE ANGAŽOVANIH SREDSTAVA
Vreme angažovanja sredstava
predstavlja period između
blokiranja i deblokiranja sredstava.
Izražava se vremenskim jedinicama
trajanja angažovanog sredstva.
Uticaj angažovanih sredstava (As) na efikasnost poslovanja preduzeća se
efikasnost
preduzeća
značajno
je
ocenjujeZa
i utvrđuje
nafunkcionisanja
osnovu prosečno
angažovanih
sredstava
(as)
da masa
bude
što manja,
a njihovo
vreme
što kraće,
kojaangažovanih
se utvrđuju sredstava
na određeni
vremenski
period
(godinu
danaangažovanja
ili šest meseci).
uz uslov da se tako angažovanim sredstvima u datom vremenu obezbeđuje
određenih ciljeva funkcionisanja
preduzeća.
 + ostvarenje
 + …+
+  + …+
ili
as =
as =


ANGAŽOVANJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
KARAKTERISTIČNE DETERMINANTE ANGAŽOVANIH SREDSTAVA
Karakter angažovanja sredstava
je prvenstveno opredeljen ciljevima,
odnosno namenom angažovanja.
TROŠENJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
– ODNOS ANGAŽOVANJA I TROŠENJA SREDSTAVA
Angažovanje sredstava započinje njihovim blokiranjem
na početku kružnog toka sredstava.
Sredstva se, po pravilu, angažuju da bi se trošila.
Svaki proces proizvodnje, proces stvaranja materijalnih dobara,
istovremeno predstavlja proces trošenja sva tri elementa angažovanja.
Trošenje elemenata proizvodnje u proizvodnom procesu je različito,
sa specifičnim karakteristikama trošenja svakog od tih elemenata.
TROŠENJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
– ODNOS ANGAŽOVANJA I TROŠENJA SREDSTAVA
Radna snaga se troši u procesu stvaranja materijalnih dobara.
U tom procesu, sredstva za proizvodnju
prenose vrednost svog utroška na nov proizvod,
dok se trošenjem radne snage dodaje nova količina rada
koja je neophodna da se,
uz korišćenje odgovarajućih sredstava za proizvodnju
i uz njihovo trošenje,
proizvedu određena materijalna dobra.
TROŠENJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
– ODNOS ANGAŽOVANJA I TROŠENJA SREDSTAVA
Sredstva za proizvodnju se troše u svakom poslovnom procesu,
pri čemu predmeti rada prenose svoju utrošenu vrednost u celosti
i materijalno se transformišu u nov proizvod,
dok sredstva za rad prenose samo deo svoje vrednosti na proizvod koji se stvara.
TROŠENJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
– ODNOS ANGAŽOVANJA I TROŠENJA SREDSTAVA
Angažovanje i trošenje sredstava su dva oblika ulaganja u reprodukciju.
Angažovanje prethodi i uslovljava proizvodno trošenje, pa time i proizvodnju.
Trošenje sredstava se vrši samo u proizvodnom procesu.
As
T
Masa angažovanih sredstava u proizvodnji (As) u određenom vremenskom periodu
po pravilu je veća od mase utrošenih sredstava ili troškova (T) u tom periodu,
a samo u određenim slučajevima može biti jednaka
As ≥ T
TROŠENJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
– ODNOS ANGAŽOVANJA I TROŠENJA SREDSTAVA
Masa angažovanih sredstava za rad je, po pravilu, veća od mase utrošenih sredstava
(sredstva za rad se fizički ne menjaju aktom angažovanja).
Sredstva za rad se angažuju u nekom početnom ciklusu reprodukcije,
a koriste se u nizu kasnijih ciklusa.
Deblokira se samo onaj deo sredstava koji se prenosi na nov proizvod,
kao obračunata amortizacija,
u prodajnu cenu proizvoda,
a oslobađa se prodajom tih proizvoda.
TROŠENJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
– ODNOS ANGAŽOVANJA I TROŠENJA SREDSTAVA
Sredstva u predmetima rada se angažuju preko iznosa koji je potreban za određeni ciklus,
da bi se obezbedile određene rezerve sirovina, goriva, maziva i drugog,
kako bi se preduzeće zaštitilo od tržišnih kolebanja
i nemogućnosti i neracionalnosti snabdevanja
manjim količinama određenih predmeta rada,
da ne bi došlo do prekida u proizvodnji.
TROŠENJE SREDSTAVA U REPRODUKCIJI
– ODNOS ANGAŽOVANJA I TROŠENJA SREDSTAVA
Angažovanje i trošenje se, kao dva vida ulaganja, sjedinjuju u jedinstvenu mernu veličinu
preko koeficijenta angažovanja sredstava (Ka).
Koeficijent angažovanja sredstava
je odnos između angažovanih sredstava (As) i visine ukupnih troškova
zbog kojih su ta sredstva angažovana (UT):
Ka =


Koeficijent angažovanja pokazuje
koliko je prosečno angažovano sredstava po jedinici troškova,
za ostvarenje određenog zadatka u određenom vremenskom periodu.
Manji koeficijent angažovanja pokazuje veću efikasnost korišćenja sredstava i obrnuto.
POVEZANOST ANGAŽOVANJA, TROŠENJA I
REPRODUKOVANJA SREDSTAVA
Da bi se sredstva trošila, moraju prethodno biti angažovana.
Da bi se stvorili uslovi za ponovno angažovanje sredstava
potrebno je utrošena sredstva reprodukovati
kroz proizvodnju i prodaju novih upotrebnih vrednosti.
Utrošene vrednosti mogu biti reprodukovane u istom, manjem ili većem obimu.
Taj obim reprodukovanih sredstava, u odnosu na vrednost utrošenih sredstava,
predstavlja merilo efikasnosti poslovanja preduzeća.
POVEZANOST ANGAŽOVANJA, TROŠENJA I
REPRODUKOVANJA SREDSTAVA
Reprodukovanje sredstava može biti fizičko i finansijsko
i različito je kod različitih elemenata angažovanja.
Fizičko reprodukovanje
predmeta
Reprodukovanje
utrošene radne
snage jerada
specifično.
vršireprodukovanje
se kupovinom novih
količina ovih
To
se obezbeđuje
takoelemenata.
što radnik
Predmetifinansijska
rada u celosti
se utroše
u jednom
proizvodnom
ciklusu,
za dobijena
sredstva
obliku
plate (zarade
ili ličnog
dohotka)
Fizičko
reprodukovanje
sredstava
zaurad
prenosećikupuje
tako svoju
ukupnumaterijalna
utrošenu vrednost novog proizvoda.
raznovrsna
vrši se zamenom utrošenih
delova
tih sredstava, dobra koja troši.
Trošenjemzamene
kupljenih
započinje prvim procesom
i materijalnih dobara
reprodukuju
se njegova
fizička i umna sposobnost,
završava se potpunom
fizičkom zamenom
sredstava
reprodukuje
se utrošena radna snaga.
kupovinom
novih.
Finansijsko reprodukovanje sredstava za rad
vrši se zaračunavanjem amortizacionih kvota
u cenu koštanja proizvoda koji su stvoreni
proizvedenih
materijalnih
dobara stvaraju se uslovi za
i naplatom togProdajom
iznosa kroz
prodajnu cenu
proizvoda.
finansijsko reprodukovanje predmeta rada
i istovremeno uslov za njihovo fizičko reprodukovanje,
tj. za kupovinu novih predmeta rada
koji će služiti za otpočinjanje novog ciklusa reprodukcije.
POVEZANOST ANGAŽOVANJA, TROŠENJA I
REPRODUKOVANJA SREDSTAVA
Reprodukovanje angažovanih sredstava
vrši se kroz određene cikluse reprodukcije
- vreme od unošenja sredstava u reprodukciju
do njihove ponovne pojave u reprodukciji,
u istom ili sličnom obliku.
Kraći ciklus reprodukcije obezbeđuje
brže reprodukovanje angažovanih sredstava,
a time i veće rezultate iz poslovanja preduzeća.
Obim reprodukovanja angažovanih sredstava zavisi od toga
kolika se suma reprodukovanih sredstava vraća ponovo u proces reprodukcije.
To reprodukovanje može biti prosto i prošireno.
Od tog obima zavisi nivo reprodukcione sposobnosti preduzeća
– sposobnost da u određenom vremenskom periodu i u određenom stepenu
nadoknadi ili proširi svoje radne potencijale, pogonske snage ili elemente reprodukcije.
MERNE VELIČINE UTICAJA ANGAŽOVANIH SREDSTAVA
NA EFIKASNOST POSLOVANJA PREDUZEĆA
Uticaj angažovanih sredstava na efikasnost poslovanja preduzeća može se ocenjivati preko:
- koeficijenta kruženja sredstava
- koeficijenta angažovanja sredstava
- koeficijenta reprodukovanja sredstava
Koeficijent
kruženja
sredstava (Kk)
Koeficijent
reprodukovanja
Koeficijent
angažovanja
sredstava
je izražava
merna veličina
efikasnosti
kruženja
angažovanihsredstava
sredstava i
se odnosom
akumulacije
i angažovanih
izražava
se odnosom
angažovanih
sredstava
i ostvarenih troškova
predstavlja kvantitativni izraz odnosa
realizovane vrednosti ostvarene proizvodnje (Q ⋅ Cg)
izražene ukupnim prihodom (UP)
i angažovanih sredstava za ostvarenje te proizvodnje


Ka
=
Kres =


Kk =

SREDSTVA PREDUZEĆA – POJAVNI OBLICI ANGAŽOVANJA

similar documents