Otkrijte rizike kojima ste izloženi u turističkoj djelatnosti i prebacite ih

Report
Otkrijte rizike kojima ste izloženi
u turističkoj djelatnosti i
prebacite ih
na partnera u poslu - osiguratelja
Kvarner Vienna Insurance Group d.d.
Martina Tokić
Direktor sektora neživotnih osiguranja
 Profitabilnost i stabilnost poslovanja trebali bi biti
osnov poslovanja svakog gospodarskog subjekta, a
što je moguće postići pravilnim upravljanjem
rizicima (Risk Management).
Svaki subjekt mora si postaviti pitanja:
- Kojim rizicima i u kolikoj mjeri je izloženo moje
poslovanje?
- Koliki su mogući financijski gubitci kod nastanka
pojedinih rizika?
- Da li te gubitke može subjekt podnjeti samostalno
ili bi isti ugrozili daljnje poslovanje?
- Kako determinirane rizike maksimalno umanjiti i/ili
spriječiti?
- Kako se adekvatno zaštititi?
Rizike svakog poslovanja možemo podijeliti u 3
osnovne skupine:
- osnovni (prirodne katastrofe / elementarne
nepogode),
- čisti (imovinski rizici, financijski rizici, odgovornost i
nezgoda) i
- katastrofalni rizici (npr. rat, terorizam).
Elementarne nepogode
“Elementarna nepogoda smatra se iznenadna velika nesreća
koja prekida normalno odvijanje života, uzrokuje žrtve, štetu
većeg opsega na imovini i/ili njen gubitak, te štetu na
infrastrukturi i/ili okolišu, u mjeri koja prelazi normalnu
sposobnost zajednice da ih sama otkloni bez pomoći.
Elementarnu nepogodu uzrokuju prirodni, tehnički,
tehnološki ili biološki događaji.”
Svakodnevno poslovanje teško možemo zaštititi od osnovnih
rizika ukoliko poprime obime elementarne nepogode ;
potres, olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, tuča, snijeg,
sniježni nanos, lavina, odron zemljišta, zagađenost zemljišta,
vode i zraka...
Elementarne nepogode
Svaki poslovni subjekat morao bi se zaštiti od:
- elementarnih nepogoda koje mogu oštetiti ili
uništiti njegovu imovinu (imovinska osiguranja)
- elementarnih nepogoda koje mogu dovesti do
prekida poslovanja (financijski gubitci)
- elementarnih nepogoda koje sam može prouzročiti
(osiguranja od odgovornosti)
Elementarne nepogode koje mogu oštetiti ili uništiti
imovinu poslovnog subjekta (imovinska osiguranja) i
dovesti do prekida poslovanja (financijski gubitci)
Elementarne nepogode koje poslovni subjekat
(hotel/restoran) sam može prouzročiti (osiguranja
od odgovornosti)
Osiguranje za ekološke štete (Pollution)
nadoknađuje materijalne i nematerijalne štete
uzrokovane zagađenjem tla, vode i zraka
(narušavanje zdravlja), uključujući i štete na tlu i
vodi, odnosno sanacija zagađenja.
Temeljem EU Direktive 2004/35/CE osiguranje će
postati obvezno ulaskom RH u EU
Iz hotela u središtu Mljeta iscurilo lož ulje?
Mljet, 06.06.2012., 16:14
U noći s 2. na 3. svibnja u Pomeni u središtu Nacionalnog parka Mljet
dogodio se ekološki incident. Iz spremnika jednog hotela u more je
navodno iscurila veća količina lož ulja.
09.06.2012. u 12:50
EKOLOŠKI INCIDENT
Hotelu Odisej optužni prijedlog zbog
izlijevanja lož ulja unutar NP Mljet
Iz Uprave vodnog gospodarstva
Ministarstva poljoprivrede RH izvijestili su
kako će Državna vodopravna inspekcija
nakon sanacije terena podnijeti optužni
prijedlog protiv mljetskog hotela "Odisej"
iz čije je kotlovnice prošlog vikenda
iscurilo 6000 litara lož ulja i onečistilo
okoliš u obuhvatu Nacionalnog parka
Mljet
NAKON EKOOLOŠKOG INCIDENTA U NP MLJET
Inspekcije utvrdile zagađenje - Lukšićev
ALH snosit će sankcije
11.06.2012.
Poplave u Republici Hrvatskoj
Procjene materijalne štete?
-100-ak privatnih kuća
-10-ak gospodarskih objekata
-3 crkve
-poljoprivredne površine, životinje
-motorna vozila
SVE EKSTREMNIJA KLIMA
Poplave u Hrvatskoj bit će sve češće i jače
06.11.2012.
Iako obilne kiše, visoki vodostaji i poplave nisu rijetkost za ovo
doba godine, mnogi znanstvenici koji se bave klimatskim
promjenama smatraju da će vremenske nepogode s globalnim
zagrijavanjem postajati sve intenzivnije kako u svijetu, tako i u
našoj zemlji, upozorila je pročelnica geofizičkog odsjeka PMF-a u
Zagrebu, prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić
08.11.2012.
Olujno nevrijeme nanijelo štete u
Puli
Sinoćnje olujno nevrijeme nanijelo je
štete i na području Pule. More je
dizalo velike valove koje je potopilo
manje brodice. Na dijelu rive na
kojem su u tijeku radovi na obalnom
kolektoru kiša je do vrha napunila
kanale.
Na Danteovom trgu u noći je snažno
jugo odlomilo ogromnu granu sa
stabla koja je pala na parkirani
Renault i oštetila ga. Iz pulske Javne
vatrogasne postrojbe doznajemo da
su na Danteovom trgu intervenirali
oko 3.45 sati.
Snažan vjetar i veliki valovi tijekom
noći su na Verudeli, posebno kod
havajske plaže napravili cijeli darmar...
Pijavice i olujni vjetrovi čupali stabla, valovi
potapali brodove
U nedjelju navečer orkansko nevrijeme
pogodilo je Novigrad, Umag i Buje. Tuča
veličine oraha padala je u Umagu. U Zadru
su veliki valovi nanosili kamenje po cesti
Ponedjeljak, 27. 8. 2012.
Nevrijeme koje je u nedjelju nešto prije
podneva zahvatilo Istru prouzročilo je
stanovnicima probleme. Zbog udara groma
izbilo je nekoliko manjih požara.
Zabilježeno je nekoliko manjih požara na
Učki, zatim u selu Šverki kod Umaga gdje
su se zapalile bale sijena i u Rogovićima
kod Poreča gdje je grom udario u stablo.
Zbog iskrenja električnog stupa, na potezu
od Vodnjana prema Šalveli, izgorjelo je oko
500 četvornih metara trave. Udar groma
izazvao je manji požar u selu Glavica kod
Sv. Petra, a u Lindaru je izgorjelo oko 10
hektara raslinja.
Osiguranje ostalih (čistih) rizika
Kod čistih rizika svaki subjekt mora poduzeti
osnovne mjere zaštite u duhu dobrog
gospodarstvenika, kao npr. provođenje
protupožarnih i protuprovalnih mjera, redovno
održavanje građevinskog objekta, postrojenja i
posebno elektro i plinskih instalacija i sl.
Pitanje je da li su te mjere dovoljne?
Kojim je to rizicima izložena turistička djelatnost?
Obvezna osiguranja u turističkoj djelatnosti u
Republici Hrvatskoj?
Što nam donosi Europska Unija?
Osiguranjem imovine štiti se imovina (nekretnine i
pokretnine) od rizika:
- elementarnih nepogoda,
- udara groma (direktnog i indirektnog)
- manifestacija, demonstracija, štrajkova
- loma strojeva i postrojenja (kao sastavni dio
objekata ili kao zasebne jedinice)
- loma stakala, staklo-keramike, reklamnih panoa
- provalne krađe i razbojstva, vandalizma
- izljevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih
cijevi (puknuće cijevi)
- lekaže tekućina iz cjevovoda i spremnika
Osiguranje imovine (Property Damage)
Osiguravaju se kao predmet osiguranja:
- građevinski objekti,
- oprema i strojevi,
- zalihe,
- stakla, staklo-keramika,
reklamni panoi,
- gotov novac i ostala sredstva
plaćanja,
- umjetnine, plemeniti metali i dr.
- hortikultura
- stvari gostiju
Osiguranje prekida poslovanja / šomaž (Business
Interruption)
Osiguravaju se fiksni troškovi (bruto plaće zaposlenika,
amortizacija, obveze po kreditnim i leasing ugovorima,
ugovorima o najmu ili zakupu i dr.) kod prekida poslovanja
osiguranika uslijed nastanka materijalne štete uzrokovane
nekim od ugovorenih rizika osiguranja imovine. Najčešće se
ugovara za prekid poslovanja uslijed rizika požara, poplave,
potresa ili loma stroja.
Iznimno je moguće ugovoriti i pokriće za izgubljenu bruto
dobit.
Osiguranje od odgovornosti
- Osiguranje od opće odgovornosti iz djelatnosti prema
trećim osobama pokriva sve materijalne i/ili nematerijalne
štete trećih osoba, a nastale na površinama osiguranika ili
kao posljedica djelatnosti ili iz vlasništva osiguranika (npr.
pad crijepa s krova objekta vlasnika na motorno vozilo
slučajnog prolaznika, lom noge u poslovnom prostoru
osiguranika radi mokrog poda i sl.)
- Osiguranje od odgovornosti prema vlastitim djelatnicima
pokriva ozljede vlastitih djelatnika za vrijeme rada (npr. pad
djelatnika sa skele, ozljeda na stroju i sl.), a za što postoji
odgovornost poslodavca
- Osiguranje od odgovornosti iz uporabe proizvoda za
štete koje proizvod može prouzročiti krajnjem korisniku
(npr. narušavanje zdravlja gosta hotela/restorana).
- Osiguranje od odgovornosti menadžera (D&O policy)
za štete koje fizička osoba u smislu člana uprave i
zamjenika, člana upravnog odbora i izvršnog direktora
ili člana nadzornog odbora može nanjeti Tvtki zbog svog
skrivljenog ponašanja (svaki propust, greška, nemar ili
kršenje dužnosti menadžera nastao uslijed neurednog i
nesavjesnog ponašanja gospodarstvenika, ili unatoč
primijenjene pozornosti urednog i savjesnog
gospodarstvenika)
- Osiguranje od profesionalnih odgovornosti kojim se pruža
zaštita od profesionalnih propusta u određenoj, specifičnoj
djelatnosti.
Zakon o pružanju usluga u turizmu, NN 66/07, 88/10
Članak 14.
(1) Turistička agencija koja organizira putovanja (paket-aranžman i izlet) ili
pruža uslugu prijevoza putnika dužna je koristiti prijevozna sredstva u kojima
su putnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja i prtljaga od gubitka i
oštećenja, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani od
posljedica nesretnog slučaja.
(2) Smatra se da turistička agencija ispunjava obvezu iz stavka 1. ovoga članka
ukoliko ima sklopljen ugovor s osiguravateljem o osiguranju od odgovornosti
koji obuhvaća rizike navedene u stavku 1. ovoga članka.
Primjenjuje se na turističke agencije i seoski turizam (čl.49.)
Obvezno osiguranje od profesionalne odgovornosti u turizmu je
odgovornost touroperatora za štetu koju prouzroči putniku
neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim
ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.
(Zakon o pružanju usluga u turizmu, NN 66/07, 88/10; čl. 19.)
Turistička agencija koja organizira putovanje dužna je za svaki
paket-aranžman osigurati i jamčevinu kod banke ili
osiguravajućeg društva radi naknade putniku:
- plaćene cijene putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili
stečaja turističke agencije izostanu usluge putovanja
- troškova, koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja
putničke agencije za povratak putnika u mjesto polaska.
(Zakon o pružanju usluga u turizmu, NN 66/07, 88/10; čl. 18.)
Novčana kazna za subjekte koji nemaju sklopljenu policu/police
osiguranja prema djelatnostima iznosi
od 8.000 do 100.000 kn!
(Zakon o pružanju usluga u turizmu, NN 66/07, 88/10; čl. 62.)
 Ostali dobrovoljni oblici profesionalnih odgovornosti
preporučljivi za ugovaranje uz poslovanje / pružanje usluga:
- wellness, kozmetičkih i frizerskih
- instrukcija/škola ronjenja, jedrenja, skijanja i dr.
- športski animatori
za pokrića narušavanja zdravlja ili smrti korisnika usluga
Obvezno osiguranje nezode gostiju hotela i
apartmana (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti)
Ostali dobrovoljni oblici osiguranja od nezgode preporučljivi za
ugovaranje uz turističku djelatnost i izvan:
- Osiguranje turista i izletnika od posljedica nezgode s uključenjem
odgovornosti ugovaratelja osiguranja (organizatora)
koji čine grupne izlete u pojedina mjesta i to posredstvom ugovaratelja
koji je utvrđen u polici.
Osiguranje obuhvaća nesretne slučajeve koji se dogode izletniku za
vrijeme čekanja na izlet na za to određenom zbornom mjestu, kao i
neposredno po dolasku s izleta dok se izletnik ne udalji s mjesta
određenog za raspuštanje grupe izletnika ili turista.
Uz osiguranje turista i izletnika može se uključiti i osiguranje
odgovornosti ugovaratelja (organizatora) prema osiguranim izletnicima
i turistima zbog tjelesnih ozljeda i oštećenja, odnosno nestanka
njihovih stvari do iznosa utvrđenog u polici.
- osiguranje od posljedica nezgode za djelatnike
 Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti operatora luka
nautičkog turizma (marine, suhe marine, privezišta, sidrišta)
 za štete na plovilu tijekom čuvanja i izvođenja
bilo kakvih radova na području LNT
 za štete na trećim osobama (smrt, ozljeda
tijela, narušavanje zdravlja)
 za oštećenje ili za uništenje stvari treće osobe
 za onečišćenje okoliša
 za štete vezane uz uporabu i manipulacije sa
gorivom
 za parkiralište za motorna vozila
 Odgovornost iz djelatnosti čarter agencija
(čarter posrednika, organizatora putovanja
i škole jedrenja)
 Obvezno osiguranje odgovornosti brodica
 Obvezno osiguranje putnika na brodicama/jahtama od
opasnosti nesretnog slučaja
 Dodatna dobrovoljna osiguranja od odgovornosti
 Kasko osiguranje brodica/jahti
 Proširenje za slučaj sjenica (troškovi dezinfekcije, prekid
rada)
 Proširenje za pogonske štete
 Osiguranja skipera
Ugovaranjem police osiguranja svi navedeni rizici
transferiraju se s gospodarskog subjekta na
osiguratelja te je stoga od iznimne važnosti dobro
procjeniti sve rizike poslovanja kako bi osigurateljna
zaštita bila adekvatna kada do štete dođe.
 većina poduzetnika (kao i fizičkih osoba) i dalje
zadržava cjelokupan rizik neizvjesnih budućih
događaja s najčešćim promatranjem istog na način
“tako nešto se meni ne može dogoditi”
polica osiguranja ugovara se najčešće kao posljedica
neophodnog dokumenta prilikom podizanja kredita
ili leasinga (osnovna imovinska pokrića), ostvarivanja
izvoznog plasmana na tržišta EU i Svijeta (produktna
odgovornost), stranim investicijama ili kupovinom
udjela poslovanja (kompletna osiguranja)
PROSJEČAN BROJ POLICA IMOVINE PO JEDNOM OSIGURANIKU: 10
PROSJEČAN BROJ POLICA ODGOVORNOSTI PO JEDNOM OSIGURANIKU: 1,5
OKVIRAN POSTOTAK OBRTNIKA I PRAVNIH OSOBA S UGOVORENIM
IMOVINSKIM OSIGURANJEM
OD ČEGA OKVIRAN % OBRNIKA I SME
POSTOTAK OBRTNIKA I PRAVNIH OSOBA S UGOVORENIM
OSIGURANJEM FINANCIJSKIH RIZIKA / PREKIDA RADA
OD ČEGA OKVIRAN % DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA
POSTOTAK OBRTNIKA I PRAVNIH OSOBA S UGOVORENIM
OSIGURANJEM OD ODGOVORNOSTI
OD ČEGA OKVIRAN % DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA
KAKVA JE SITUACIJA U EU?
60% - 95% svih obrtnika i pravnih osoba osigurano je od imovinskih rizika
40% - 90% ima osiguranje od prekida poslovanja
90% - 100% ima osiguranje od odgovornosti (često obvezno osiguranje)
< 20%
< 10%
13,0%
<5%
27,79%
<15%
 posljedice navedenih načina i razloga ugovaranja
polica osiguranja su neadekvatna osigurateljna
pokrića za materijalne i financijske gubitke
poduzetnika, a koja kod velikih šteta koje uzrokuju
prestanak poslovanja/proizvodnje u konačnici
dovode do nelikvidnosti i nerijetko do stečaja
ukoliko poduzetnik nije u mogućnosti financijski
pokriti gubitke i istovremeno tekuće fiksne troškove
poslovanja (obveze po kreditnim linijama, plaće
radnika i ostale)
 Primjer obračuna premije;
* građevinski objekat vrijednosti 10.000.000 kn
* oprema vrijednosti 1.000.000 kn
- osiguranje od opasnoti poplave:
4.900 – 8.500 kn
- osiguranje od opasnosti požara, oluje, tuče i
ostalih opasnosti požara (za masivni objekt):
1.970 – 3.700 kn
 da li je isplativije trošak osiguranja planirati i
rezervirati kao dio fiksnog troška poslovanja
ili
riskirati s neizvjesnim događajima budućnosti i
samostalno nositi rizik/e koji u konačnici može
dovesti do gubitka cjelokupne imovine, stečaja i
novih radnika na burzi rada ?
Da li je osiguranje stvarno trošak ili ipak ulaganje u
sigurnu poslovnu budućnost?
„Kad preuzimamo rizik na sebe, u stvari se
kladimo na iznos koji će rezultirati iz odluke koju
smo donjeli, a da u stvari nismo sigurni kakav će to
iznos biti“
Bernstain Petar L., Against the gods, Remarkable story of risk, New York: John Wiley & son, Inc., 1996. str.11.
ZAHVALJUJEM NA POZORNOSTI

similar documents