Novine u provedbi pregovaračkog postupka bez prethodne objave

Report
Novine u provedbi pregovaračkog
postupka bez prethodne objave,
nabavi usluga iz dodatka IIB i
okvirnog sporazuma
www.rif.hr
Ante Loboja, dipl.iur.
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE
• U 2010. godini cca 12% od svih provedenih postupaka.
• Od uk.vr. nabave (24,7 mlrd kn), 2,8 mlrd kn (cca 14 %), PP bez PO.
• Ovaj postupak, u pravilu se vodi s jednim g.s., a ponudu mogu dostaviti
•
•
•
•
•
samo pozvani subjekti.
Postupak nije transparentan kao ostali postupci, jer se njegovom
provedbom derogiraju osnovna načela javne nabave.
Europski sud pravde (ECJ) kroz svoju praksu utvrdio je 2 pravila značajna
za primjenu istoga postupka:
- zakonske pretpostavke za primjenu ovoga postupka moraju se strogo
tumačiti,
- na naručitelju je teret dokaza da okolnosti konkretnog slučaja
opravdavaju primjenu ovoga postupka.
Za javne i sektorske naručitelje ista pravila.
Zakonske pretpostavke za provedbu
U bitnome se ne razlikuju od zak. pretpostavki iz važećeg ZJN;
Naručitelji ga mogu provoditi samo u izuzetnim slučajevima, npr.:
1. kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna
ponuda u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku, pod
uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju;
2. kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih
sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo odr. g.s.;
3. zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje
naručitelj nije mogao predvidjeti;
4. za dodatne robe, radove ili usluge…
Pojmovi
• 1. NEPRAVILNA PONUDA - ponuda koja nije izrađena u skladu s DZN, sadrži
odredbe koje naručitelj smatra štetnima ili za koju javni naručitelj osnovano
smatra da nije rezultat tržišnog natjecanja (primjerice posljedica je
nedopuštenog sporazuma g.s.);
• 2. NEPRIHVATLJIVA PONUDA - ponuda koja zbog formalnih ili drugih objektivnih
•
•
•
•
•
•
razloga ne može biti odabrana, primjerice:
- zakašnjela ponuda,
- ponuda ponuditelja kod kojeg su stečeni razlozi za isključenje,
- ponuda ponuditelja koji nije dokazao sposobnost,
- ponuda kojoj nedostaje jamstvo za ozbiljnost ponude,
- ponuda čija je cijena veća od osiguranih sredstava za nabavu,
- ponuda s neuobičajeno niskom cijenom;
• 3. NEPRIKLADNA PONUDA - u cijelosti ne odgovara potrebama naručitelja
određenim u opisu predmeta nabave i TS.
Poziv na pregovaranje
• Postupak započinje danom slanja poziva na pregovaranje
•
•
•
•
•
•
•
g.s.- u, s kojim naručitelj namjerava pregovarati;
Poziv na pregovaranje sadrži:
- rok za dostavu inicijalne ponude (primjereni rok),
- adresu na koju se dostavlja ponuda,
- podatak o jeziku na kojem se ponuda izrađuje, te
- ostale podatke koje javni naručitelj smatra potrebnima.
Pozivu se prilaže DZN.
Ako se ovaj postupak vodi s više GS, poziv im se upućuje
istodobno na način da nemaju uvid u podatke o ostalim GS.
Obvezni razlozi isključenja
• Obvezni razlozi isključenja ponuditelja, u DZN: izrečena pravomoćna
osuđujuća presuda ; neplaćeni porezi i doprinosi, te lažni podaci u
dostavljenim dokumentima.
• Naručitelj u ovom postupku može iznimno odustati od isključenja
ponuditelja koji nije platio poreze i doprinose - kada ugovor zbog tehničkih
ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava
može izvršiti samo određeni g.s.
• Burzovna roba - nema obveze utvrđivanja uvjeta iz čl. 67. do 74.
Uvjeti sposobnosti
• Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi
odg. registar države sjedišta.
• Ako ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član
određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi
njegova sjedišta, naručitelj ga mora tražiti da dokaže posjedovanje
važećeg ovlaštenja ili članstva.
• Naručitelj može u pregovaračkom postupku bez prethodne objave
odrediti uvjete financijske, te
tehničke i stručne sposobnosti
gospodarskih subjekata (fakultativni uvjeti).
Postupak pregleda, ocjene i odabira
• Pozvani g.s. dostavlja ponudu u roku za dostavu ponuda određenom u
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pozivu na pregovaranje.
Otvaranje ponude nije javno.
U inicijalnoj ponudi naručitelj:
a) provjerava razloge isključenja,
b) ocjenjuje sposobnost ponuditelja prema uvjetima navedenim u DZN,
pa ako je pon. sposoban c) pregledava i ocjenjuje inicijalnu ponudu.
Inicijalna ponuda može biti i konačna.
Ako je potrebno, nakon pregleda inicijalne ponude, naručitelj poziva
ponuditelja na izmjenu i/ili nadopunu inicijalne ponude ili na dostavu
konačne ponude.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. Provjera ponuditelja.
Nakon pregleda i ocjene ponude (ponuda) – ODLUKA O ODABIRU.
Kada naručitelj mora objaviti prethodnu ob. o namjeri
sklapanja ugovora
• Prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora naručitelj mora
objaviti, ako provodi ovaj postupak iz sljedećih razloga:
1) kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda u
otvorenom ili ogr. postupku,;
2) “tehnički”, “umjetnički”, ili razlozi zaštite isklj. prava;
3) kada se proizvodi izrađuju isključivo u svrhu istraživanja,
eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja,
4) za dodatne isporuke robe od dobavljača iz osn. ugovora,
5) za nove radove/usluge koji se sastoje u ponavljanju sličnih r/u,
• 6) kada se ugovor o uslugama sklapa nakon provedenog natječaja, te se,
mora sklopiti s pobjednikom ili jednim od pobjednika natječaja.
• Ako objavi prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora, naručitelj
navodi “obrazloženje posebnih slučajeva i okolnosti koje opravdavaju
primjenu ovoga postupka” (Dodatak V.H, t. 4a)
Kada naručitelj nije obvezan objaviti prethodnu ob. o
namjeri sklapanja ugovora
• 1) Ako je razlog provedbe pregovaračkog postupka bez prethodne objave
„iznimna žurnost“;
2) ako su predmet ugovora dodatni radovi;
3) ako su predmet ugovora dodatne usluge;
4) ako je predmet ugovora burzovna roba;
5) ako je predmet ugovora kupnja robe po posebno povoljnim uvjetima
od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti, ili od
stečajnog povjerenika ili likvidatora, ili u okviru nagodbe s vjerovnicima.
Rok mirovanja
• Dan objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora
•
•
•
•
ima učinak dostave odluke o odabiru.
Naručitelj mora primijeniti rok mirovanja (15/10 dana od
dana dostave).
Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana
nakon dana objave (ili nakon dostave).
Odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka
mirovanja i nastaje ugovor o javnoj nabavi.
Ako naručitelj ne objavi prethodnu obavijest nakon
donošenja odluke o odabiru istu dostavlja ponuditelju/ima,
na dokaziv način.
Kada se rok mirovanja ne primjenjuje
• Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u ovom postupku sudjelovao samo
1 ponuditelj čija je ponuda i odabrana.
• U tom slučaju odluka o odabiru postaje izvršna dostavom ponuditelju (u
trenutku njene izvršnosti nastaje ugovor), a to je dan objave prethodne
obavijesti o namjeri sklapanja ugovora odnosno dan dostave odluke o
odabiru na drugi način.
• Obavijest o sklopljenom ugovoru: “obrazloženje pos. slučajeva i okolnosti
koje opravdavaju primjenu ovoga postupka” (Dod. V.D. I E, toč.14)
• Ako ne pošalje obavijesti o sklopljenom ugovoru u EOJN RH – prekršaj.
OKVIRNI SPORAZUM
• Definicija: „sporazum između jednog ili više naručitelja i jednog ili više
g.s., svrha kojega je utvrditi uvjete pod kojima se sklapaju ugovori
tijekom određenog razdoblja, posebice u pogledu cijene i, prema
potrebi, predviđenih količina“.
• Važeći Zakon ne označava OS kao ugovor odnosno OS ne utvrđuje
konkretnu narudžbu i isporuku r/u/r između naručitelja i g.s. s kojim je
sklopljen OS.
• Predmeti nabave (uobičajene nabave, kada naručitelj u određenom
razdoblju treba sklopiti više identičnih ugovora).
• Primjeri: hrana, gorivo, uredski i potrošni materijal, prijevoz učenika,
kupnja i održavanje inf. i druge uredske opreme, fiksna i mobilna
telefonija, usluge interneta i prijenosa podataka, održavanje
postrojenja, nabava loživog ulja, održavanje vozila, zaštitna odjeća i
obuća, nabava guma za vozila, i sl.
Okvirni sporazum - prednosti
• Rezultira financijskim uštedama zbog nabave objedinjenih
•
•
•
•
količina za više godina,
smanjuje troškove provedbe postupaka javne nabave,
smanjuje administrativno opterećenje,
većini slučajeva, sklopljeni OS za naručitelja predstavlja
sigurnu realizaciju nabave r/u/r kroz dulje razdoblje,
za g.s. koji su uključeni u OS predstavlja, u pravilu osiguran
posao kroz određeno razdoblje, u kojemu mogu planirati
svoje poslovanje, investicije, te prihode i rashode.
Okvirni sporazum – novine (1)
• Promjene se odnose između ostalog na:
• vrstu postupaka JN koji prethode sklapanju OS;
• broj g.s. s kojima OS može biti sklopljen, kada je u pitanju postupak JN s
•
•
•
•
namjerom sklapanja OS s više g.s., a naručitelj dobije manje od tri
ponude;
razdoblje na koje može biti sklopljen OS s jednim g.s.;
slučajeve kada OS obvezuje na sklapanje ugovora;
jasno određivanje trenutka nastanka OS,
slučajeve kada naručitelj donosi odluku o sklapanju ugovora na temelju
okvirnog sporazuma.
Okvirni sporazum – novine (2)
• (1) Postupci:
• - otvoreni, ograničeni, pregovarački postupak s prethodnom objavom ili
•
•
•
•
natjecateljski dijalog;
OS ne može se sklopiti provedbom pregovaračkog postupka bez
prethodne objave.
(2) OS s više g.s. sklapa se s najmanje 3 g.s.
Ako naručitelj ne dobije unaprijed određen broj sposobnih g.s. i/ili
valjanih ponuda, naručitelj smije sklopiti OS s manjim brojem sposobnih
g.s., odnosno i s jednim – ako je u DZN određen način sklapanja ug. na
temelju OS za taj slučaj.
Naručitelj može nakon isteka roka za dostavu ponude poništiti postupak
javne nabave ako nije dobio unaprijed određen broj sposobnih GS i/ili
valjanih ponuda za sklapanje OS.
Okvirni sporazum – novine (3)
• (3) OS s više g.s. se smije sklopiti na razdoblje do 4 godine, dok se OS s
jednim g.s. smije sklopiti na razdoblje do 2 godine,
• Iznimno, OS s jednim g.s. može se sklopiti i na razdoblje dulje od 2
godine, u slučaju kada je naručitelj predvidio sklapanje OS s više g.s. na
razdoblje duže od 2 godine, a dobije samo jednu valjanu ponudu,
• (4) OS koji je sklopljen s jednim g.s. i u kojemu su određeni svi uvjeti za
sklapanje ugovora, obvezuje na sklapanje ugovora na temelju tog OS.
• Naručitelj može od GS tražiti jamstvo za izvršavanje OS kada OS obvezuje
na sklapanje ugovora o javnoj nabavi.
Okvirni sporazum – novine (4)
• OS koji je sklopljen s jednim g.s. i u kojemu nisu određeni svi uvjeti za
sklapanje ugovora, obvezuje na sklapanje ugovora na temelju tog OS, ako je
naručitelj tako odredio u DZN.
• U ostalim slučajevima OS ne obvezuje strane OS na sklapanje ugovora.
• (5) Prema novom Zakonu (članak 99. stavak 2.) „izvršnošću odluke o odabiru
nastaje ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum“.
Okvirni sporazum – novine (5)
• Kod OS s više g.s.:
• - u kojem su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora, te
• - u kojem nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora,
prilikom sklapanja ugovora naručitelj donosi:
odluku o sklapanju ugovora o javnoj nabavi na temelju OS, koju u roku 7
dana od dana sklapanja ugovora dostavlja svim g.s. iz OS.
Sadržaj odluke: 1. podaci o naručitelju, 2. podaci o OS na temelju kojeg je
sklopljen ugovor, 3. predmet ugovora, 4. naziv ponuditelja s kojim je
sklopljen ugovor, 5. razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude,
6. razlozi za odbijanje ponude, 7. uputa o pravnom lijeku, 8. datum
donošenja i potpis odgovorne osobe.
Nakon provedbe postupka sklapanja ugovora temeljem OS naručitelj odmah
sklapa ugovor.
Rok za žalbu– 30 dana od dana dostave odluke stranama OS, na dokaziv
način.
SKLAPANJE UGOVORA ZA USLUGE IZ DOD. II. B
• Naručitelji za nabavu usluga iz Dodatka IIB Zakona mogu:
• - provesti jedan od redovnih postupaka javne nabave
(otvoreni, ograničeni, i sl.),ili
• - provesti postupak propisan člankom 44. Zakona.
Početak postupka
• Postupak propisan u članku 44. Zakona započinje danom objave
•
•
•
•
zahtjeva za prikupljanje ponuda na internetskim stranicama. Zahtjev se
ne objavljuje se u EOJN.
Sadržaj zahtjeva: 1. naziv naručitelja, 2. opis predmeta nabave i TS,
3. proc. vrijednost nabave, 4. kriterij odabira, 5. uvjeti i zahtjevi koje
pon. trebaju ispuniti, ako ih ima, 6. rok za dostavu, 7. način dostave, 8.
adresa, 9. internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti
dodatna dok., ako je potrebno, 10. kontakt osoba, br.tel. i adresa epošte, 11. datum objave zahtjeva na internet str.
Istodobno s objavljivanjem zahtjeva na internetskim stranicama
naručitelj može, što znači da nije obvezan, uputiti zahtjev za
prikupljanje ponuda određenom broju (najmanje 3) g.s. po vlastitom
izboru.
Iznimno, naručitelj nije obvezan objaviti zahtjev ukoliko je to u
suprotnosti s posebnim propisom kojim je regulirano obavljanje
određenih usluga.
Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti
• Naručitelj može, ali nije obvezan u zahtjevu za prikupljanje ponuda
odrediti razloge za isključenje natjecatelja ili ponuditelja.
• Isto tako, naručitelj može, ali nije obvezan odrediti i uvjete sposobnosti
koje ponuditelji moraju ispunjavati.
• Ako natjecatelj ili ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje ili
strukovnu ovlast kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova
sjedišta, naručitelj može, ali nije obvezan od njega tražiti da dokaže
posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva.
Otvaranje ponuda
• Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 15 dana od dana upućivanja
odnosno objavljivanja zahtjeva za prikupljanje ponuda.
• Naručitelji, kada provode postupak nabave usluga iz Dodatka IIB sukladno
postupku propisanom u članku 44. Zakona, mogu ali nisu obvezni javno
otvoriti ponude.
• Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.
• Odluka o odabiru sukladno kriteriju za odabir ponude.
Objava prethodne obavijesti o namjeri
sklapanja ugovora
• Nakon odabira ponude naručitelj može, ali nije obvezan objaviti
•
•
•
•
•
•
•
prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora.
Dan objave obavijesti ima učinak dostave odluke o odabiru.
Naručitelj mora primijeniti rok mirovanja koji iznosi 15/10 dana.
Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana nakon dana
objave preth. obavijesti o namjeri sklapanja ugovora.
U preth. obavijesti ... “obrazloženje sklapanja ugovora” za usluge iz
Dodatka IIB.
Ako naručitelj ne objavi prethodnu obavijest donosi odluku o odabiru
koju dostavlja ponuditeljima na dokaziv način.
Naručitelj je također obvezan primijeniti rok mirovanja.
Odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja i nastaje
ugovor o javnoj nabavi.
Rok mirovanja – kada se ne primjenjuje
• Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u postupku sklapanja ugovora o
javnim uslugama iz Dodatka IIB sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je
ponuda ujedno i odabrana.
• U tom slučaju odluka o odabiru postaje izvršna dostavom ponuditelju, što
znači da u trenutku njene izvršnosti nastaje ugovor o javnoj nabavi (dan
objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora odnosno dan
dostave odluke).
• Obavijest o sklopljenim ugovoru – “obrazloženje sklapanja takvog ugovora”
(Dodatak V.E, toč. 14.2.).
HVALA NA POZORNOSTI!!!

similar documents