SECO Start-up Fond Finansiranje projekta u zemljama u razvoju i

Report
Programi Vlade
Švicarske za
podršku firmama iz
BiH i investicijama iz
Švicarske
Privredna razmjena BiH i Švicarske
• Švicarska 7. trgovinski partner BiH
• Trgovinska razmjena u 2013. iznosila je
1,485 Mrd. KM
• EFTA-e sporazum o slobodnoj trgovini,
primjena od 1. januara 2015.
• Direktna strana ulaganja Švicarske - 7.
mjesto sa 533.9 miliona KM (od toga 43.5
miliona BAM u 2013)
Švicarska strategija saradnje sa
BiH
• Period 2013-2016
• Tri glavna domena:
– Lokalna uprava i općinske usluge (30 miliona
CHF)
– Zdravstvo (12 miliona CHF)
– Ekonomija i zapošljavanje (17 miliona
CHF)
• Migracije i razvoj kao novo područje i jačanje
uloge dijaspore u ekonomskom razvoju BiH.
Zapošljavanje
• Zapošljavanje mladih:
- kroz poboljšanje usluga posredovanja
na tržištu rada
- jačanje konkurentnosti mladih kroz
obuke prema potrebama tržišta
- podrška razvoju privatnog sektora
• Projekti:
– MarketMakers;
– PrilikaPlus;
– Projekat zapošljavanja mladih (YEP).
MarketMakers
www.marketmakers.ba
• Cilj je doprinijeti stvaranju mogućnosti za unosan i
pristojan posao za mlade žene i muškarce u BiH.
• Stimulisanje privatnog sektora ka proširenju i ulaganju
u otvaranje novih radnih mjesta u odgovarajućim
sektorima gdje za to postoji potencijal, posebno za
mlade (IT, turizam, proizvodnja hrane).
• Fokus intervencije je:
– Olakšavanje razvoja usluga podrške tržištu - kao što su
poslovne usluge za strateške i operativne aktivnosti
privatnog sektora, te usluge vezane za tržište rada;
– Podrška jačanju zastupanja privatnog sektora ka vladi radi
stvaranje regulatornog okruženja koje je pogodno za rast i
stvaranje novih radnih mjesta.
Prilika Plus (Skills for Jobs)
www.prilikaplus.ba
•
•
•
•
•
•
Cilj: izgradnja kapaciteta neformalnog obrazovanja odraslih u BiH kao i uvodjenje
elemenata dualnog obrazovanja u srednje škole, pružajući im nove prilike za razvoj
vještina potrebnih za zapošljavanje.
Partnerstvo sa javnim i privatnim sektorom.
Unapređenje domaćih kapaciteta za razvoj programa obuke relevantnih za privredu.
Obuka prilagođena tržištu rada kao spoj između profila radnog mjesta (dužnosti i
zadataka koji trebaju biti obavljeni) i dvojnog curriculuma obuke (teoretskog i
praktičnog).
Proces:
– Identificiranje vještina potrebnih u sektorima sa najvećim potencijalom za razvoj,
– Razvijanje profila radnih mjesta za identificirane vještine,
– Razvijanje programe obuke, obuka trenera, priprema materijala za obuku i
izvođenje obuke,
– Testiranje ishoda obuke i evaluacija upotrebne vrijednosti stečenih vještina.
Primjeri saradnje:
– Ećo Company – Format centar za obuku u proizvodnji namještaja, Sarajevo
– Tofi d.o.o. - GASTROID - centar za obuku u kulinarstvu i ugostiteljstvu, Sarajevo,
Konjic
– Poljoprivredna škola – Ogledni centar za obrazovanje odraslih u proizvodnji i preradi
hrane, Banjaluka
– Centri za obuku u obradi metala (CNC mašine) u Srpcu i Mostaru.
Ekonomija
• Cilj: stvaranje povoljnijih uvjeta za poslovanje,
konkurentnost i rast MSP i investicija u BiH.
• Programi sa međunarodnim finansijskim
institucijama (IFC, EBRD, Svjetska banka, IMF);
– Reforma poreznog sistema (IMF, IFC)
– Podrška jačanju korporativnog upravljanja (IFC)
– Jačanje upravljanja javnim finansijama (Svjetska
banka)
– Infrastruktura (EBRD)
– Mikro finansije (IFC).
• Globalni programi za podršku privatnom sektoru
(SIPPO, SECO Start up fond)
SIPPO (Swiss Import Promotion
Programme) www.s-ge/sippo
• SIPPO- Švicarski program promocije uvoza u EU i Švicarsku
podržava MSP da prodaju svoje i proizvode i usluge na tržištu EU i
Švicarske. Finansiran od strane Državnog sekretarijata za
ekonomske poslove – SECO od 1999.
• Program vodi Switzerland Global Enterprise(bivši OSEC) sa
sjedištem u Cirihu;
• Cilj programa je povećanje prometa i izvoza ciljanih MSP kao i broja
zaposlenih iz partnerskih zemalja.
• Glavni partner u BiH: Vanjskotrgovinska komora BiH/BHEPA
• Sektori:
–
–
–
–
Voće i povrće;
Podugovaračka industrija
Prerada drveta u tehničke svrhe.
Prirodni sastojci, MAP, gljive, med itd.
SIPPO pristup
• SIPPO paviljon: Tradicionalni SIPPO pristup u
cilju organiziranja prisustva kompanija na
međunarodnim sajmovima. Uključuje radionice,
treninga i pronalaženje poslovnih partnera.
• Državni paviljon: Intervencije u cilju osnaživanja
lokalnih poslovnih organizacija za promociju
izvoza i prisutnost na međunarodnim sajmovima.
• Sistemski pristup razvoja tržišta (SMDA):
Intervencije na bazi gap analiza i sektorske
strategije u cilju održivog poboljšanja poslovanja.
SIPPO proces
Informacija
Prijava
Provjera
Profil firme
Učešće
• www.s-ge/sippo
• SIPPO predstavnik Boris Tadić [email protected]
+ 387 65 755 656
• Putem formulara (SIPPO website ili SIPPO brošura)
• Putem kontakta SIPPO predstavnika
• SIPPO projekt menadžer
• Prema SIPPO kriterijima
• Ispunjava firma
• SIPPO konsultant ili projekt menadžer posjeti firmu
• Prihvaćanje ili na čekanju
• Mala nakndada za učešće u programu
• Trening od SIPPO konsultanata ili projekt menadžera
• Učešće na sajmovima
Alumni
10
SECO Start-up fond
www.secostartupfund.ch
Krediti bez obaveznog pokrića za komercijalno održive
investicijske projekte u privatnom sektoru podržanih zemalja
(definisanih od strane SECO – Bosna i Hercegovina je jedna od
njih).
Start-up projekti u prve tri godine ili finansiranje akvizicije u cilju
proširenja i razvoja postojećih operacija.
Klijenti: Male i srednje firme ili investitori iz Švicarske koja imaju
potrebu za finansiranje projekata u podržanim zemljama.
Projekti moraju doprinijeti razvoju u podržanim zemljama kroz:
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
Zapošljavanje
Obuka zaposlenih – prenos znanja (know how transfer)
Ekološki prihvatljiva proizvodnja, obuka i jačanje svijesti o ekološkim
aspektima
Pozitivan utjecaj na trgovinski bilans kroz izvoz robe i supstituciju uvoza
Uslovi za SECO Start-up fond
1. Ispunjavanje kriterija:
•
2.
3.
4.
5.
Dužnik sa švicarskim prebivalištem, sudužnici mogu biti iz
zemlje u koju se investira
•
Investicija u privatni sektor (nabavka sredstava i opreme,
kupovina zemljišta i objekata)
•
Iznos kredita za do 50% početnih troškova investicije (do CHF
500,000) uz to da dužnik obezbijedi barem 50% početnih
investicijskih sredstava.
Predstaviti poslovnu održivost projekta kao i finansijske i
menadžerske kapacitete predlagača projekta.
Period plaćanja kredita je 5 godina.
Kamata je zasnovana na prinosu obveznica Švicarske
Konfederacije sa dospjećem za 10 godina (trenutno 0.51%) plus
godišnje povećanje premije za rizik od 0.5% do 1.5% (u petoj
godini bi kamata bila oko 5%).
Razvojni utjecaj i društveni faktori planirane investicije.
Procedura odobravanja kredita
traje 3 mjeseca
1.
Pregled priložene dokumentacije:



2.
Pregled poslovnog okruženja:


3.
4.
5.
6.
Poslovni i finansijski plan
Registracija i drugi pravni dokumenti
Finansijsko stanje i status klijenta/dužnika.
Razgovor sa klijentom/sponzorom projekta
Stanje tržišta, zemlja, tehnička pitanja.
Prijavni obrazac i naknada (u iznosu od 1% traženog kredita,
minimum CHF 1,000).
Komitet eksperata - 7 nezavisnih eksperata koji se susreću 5
puta godišnje i daju SECO-u mišljenje o kreditnoj sposobnosti
projekta.
Ugovor o kreditu sa SECO-om uz definisan plan isplate
Monitoring – komunikacija – posjete su dio administrativnog rada
FINANCEcontact.
Kontakti u ambasadi Švicarske
Almir Tanović
Programme Officer, Economic Development
Telefon: +387 33 254 047 / 275 850
Mobitel: + 387 66 512 465
Direct email: [email protected]
Sanela Ademović
Programme Officer,Economic Affairs
Telefon: +387 33 275 855 / 275 850
Mobitel: + 387 66 638 947
Direct email: [email protected]
Ambasada Švicarske
Zmaja od Bosne 11 (Building B)
71000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina
Fax: +387 33 570 120
Email : [email protected]
wwww.eda.admin.ch/sarajevo

similar documents