Power

Report
Sukob autorskog i srodnih mu prava s
pravom privatnosti i pravom na slobodu
izražavanja: stanje i perspektive
Čl. 8. EKLJP; Čl. 7 i 8.
Povelje EU; čl. 35-37
Ustava RH
Čl. 10. EKLJP, Čl. 11. Povelje
EU, Čl. 38 Ustava RH
Privatnost
Protokol 1 na EKLJP (zaštita
vlasništva); Čl. 17. Povelje EU (zaštita
vlasništva), Čl. 68. Ustava RH (zaštita
moralnih i materijalnih prava koja
proistječu iz znanstvenoga,
kulturnog, umjetničkog,
intelektualnog i drugog stvaralaštva)
Sloboda
izražavanja
Autorsko i
srodna
prava
autorsko pravo i pravo na
privatnost: suprotstavljeni interesi
Nositelji prava
• Balans prava je narušen u korist zaštite privatnosti krajnjih korisnika
Interneta
Korisnici interneta
• Interesi zaštite privatnosti pretežu nad interesima zaštite autorskog
prava;
• Rješenje nije u strožoj provedbi prava nego u promjeni poslovnih
modela i paradigme autorskog prava,….
Internetski posrednici
• Smatraju da je postignut korektan balans AP i prava na privatnost;
• Ne žele nove obveze koje bi odstupile od postojećeg rješenja u
Direktivi 2001/29
autorsko pravo i pravo na
privatnost: pravo EU
Pravo EU
• Direktiva 95/46 o zaštiti
pojedinaca u vezi s obradom
osobnih podataka i o slobodnom
protoku takvih podataka
• Direktiva 2002/58 o privatnosti i
elektroničkim komunikacijama
• Direktiva 2001/29 o usklađivanju
određenih aspekata autorskog i
srodnih prava u informacijskom
društvu
• Direktiva 2004/48 o provedbi
prava intelektualnog vlasništva
Čl. 8(3)d. (zahtjev za dostavom podataka) se primjenjuje „ne
dovodeći u pitanje zakonske odredbe koje uređuju obradu
osobnih podataka”
Pravo HR
• Zakon o zaštiti osobnih podataka
• Zakon o elektroničkim
komunikacijama
• Zakon o autorskom pravu i
srodnim pravima
• ZAPSP, čl. 187
Čl. 187(6): „odredbe iz ovog članka su bez utjecaja na propise
kojima se uređuje obrada i zaštita osobnih podataka”
Praksa Suda EU
• C-275/06 Productores de Música de España (Promusicae) v Telefónica de
España SAU
• C-557/07 LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten
GmbH v Tele2 Telecommunication GmbH
Direktiva o provedbi prava, čitana u vezi s direktivama o zaštiti osobnih
podataka, ne zahtijeva da države članice osiguraju predaju osobnih
podataka na zahtjev nositelja AP za potrebe građanskopravnih postupaka,
ali ni ne zabranjuje postavljanje takve obveze. U svakom slučaju, potrebno
je ostvariti pravičan balans između suprotstavljenih prava, vodeći računa o
zahtjevima razmjernosti
Utjecaj propisa o zaštiti osobnih podataka
1. Inicijalno prikupljanje podataka o povredama AP (IP adrese)
A. IP adrese su osobni podaci
B. Ograničenja mogućnosti prikupljanja osobnih podataka
2. Povezivanje IP adresa sa stvarnim identitetima korisnika Interneta
A. Posjeduje li ISP podatke koji mogu omogućiti identifikaciju korisnika?
B. Je li ISP ovlašten dobrovoljno dostaviti podatke nositelju prava?
3. Zahtjev za dostavom podataka iz čl. 187. ZAPSP-a
A. Zahtjev mora biti opravdan i razmjeran?
B. Sudovi moraju primijeniti načelo razmjernosti (čl. 16. Ustava RH)
autorsko pravo i pravo na slobodu
izražavanja
Ograničenja AP u korist slobode izražavanja
1. Ograničenja kroz sustav AP
A. Čl. 2bis Bernske konvencije
B. Čl. 5(3) Direktive 2001/29
C. ZAPSP: čl. 89: korištenje autorskih djela u svrhu informiranja javnosti);
čl. 90: doslovno navođenje ulomaka autorskog djela (citata),
čl. 94: prerada autorskog djela u parodiju ili karikaturu
2. Eksterno ograničenje: pravo na slobodu izražavanja prema Ustavu,
EKLJP, Povelji EU
A. Praksa nacionalnih sudova i ESLJP
Fredrik Neij and Peter Sunde Kolmisoppi („The
PirateBay”) v Sweden
• Upravljali stranicom thepiratebay.com; kazneno osuđeni zbog
sudioništva u povredama AP; pred ESLJP tvrde da im je povrijeđeno
pravo iz čl. 10. EKLJP
ODLUKA:
I. Osude od strane švedskih sudova predstavljaju ograničenje prava iz
čl. 10. EKLJP
II. Ograničenje je dopušteno, jer:
A. Država ima naročito široku marginu diskrecije
B. Izražavanje nije bitno za debatu u demokratskom društvu; ograničenje
slijedi jasan interes zaštite AP
Ashby Donald and others v France
• Žalitelji su neovlašteno objavili fotografije s modne revije; prekršajno
kažnjeni, nositeljima AP dosuđena naknada štete u iznosu od 250,000
EUR, pred ESLJP tvrde da im je povrijeđeno pravo iz čl. 10. EKLJP
ODLUKA ESLJP-a:
I. Presude francuskih sudova predstavljaju ograničenje prava iz čl. 10.
EKLJP
II. Ograničenje je dopušteno, jer:
A. Izražavanje ima komercijalni karakter te nije bitno za debatu u
demokratskom društvu
B. Dosuđeni iznos nije nerazmjeran
Zaključci
1. Pravo na privatnost i pravo na slobodu izražavanja djeluju kao
eksterna ograničenja AP
2. Kada odlučuju o pružanju zaštite AP-u, sudovi ne mogu uzimati u
obzir samo ZAPSP
3. Redovni sudovi će morati primjenjivati test nužnosti ograničenja u
demokratskom društvu i načelo razmjernosti
4. Balans autorskog prava i prava na zaštitu privatnosti naginje na
stranu privatnosti
5. Pravo na slobodu izražavanja ne predstavlja značajnije eksterno
ograničenje autorskog prava
Hvala na pažnji!
[email protected]
www.hdap-alai.hr/pitanja

similar documents