3. Do 15. za protekli mjesec

Report
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
Obrazac JOPPD - uvod
www.regos.hr
www.porezna-uprava.hr
OBRAZAC JOPPD
JOPPD je kratica za novi obrazac – Izvješće o primicima, porezu na dohodak i
prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan ________
Obveza podnošenja od 1. siječnja 2014. godine.
Obrazac JOPPD zamjenjuje sljedeće obrasce – Obrazac ID, Obrazac ID-1,
Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i R-Sm.
Obrazac JOPPD se podnosi za primitke od:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nesamostalnog rada
Imovinskih prava
Kapitala
Osiguranja
Drugi dohodak
Primitke koji se ne smatraju dohotkom
Primitke na koje se ne plaća porez
Primitke koji bi bili oporezivi da ugovorima nije uređeno drukčije
Primitke na koje se ne plaća predujam poreza – inozemni dohodak
Primitke po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi prema posebnim
propisima po čijoj se osnovi ne utvrđuje dohodak
Obrazac JOPPD – tko podnosi?
•
•
•
Isplatitelji primitaka i/ili sami porezni obveznici
Obveznici obračunavanja doprinosa koji prema Zakonu o doprinosima
(ZODO) imaju obvezu PU dostavljati izvješća o vrsti, iznosu obveze
doprinosa, osnovici, osiguranicima koji koriste određena prava iz osiguranja
prema posebnim propisima
Tuzemni isplatitelji navedenih primitaka koje isplaćuju nerezidentima i/ili
izaslanim radnicima, bez obzira na to tko prema ugovoru o izbjegavanju
dvostrukog oporezivanja (ugovor) ima pravo oporezivanja tog primitka
Rokovi podnošenja
1. Na dan isplate primitka/nastanka obveze doprinosa ako nema isplate ili
sljedeći radni dan, i za neoporezive isplate dividendi
2. Zadnji dan u mjesecu ili sljedeći dan, primici u naravi po osnovi
nesamostalnog rada i drugog dohotka, mirovine od HZMO, drugi dohodak
sezoncima u poljoprivredi
3. Do 15. za protekli mjesec – zbirno po osiguraniku i istoj osnovi – bilo koji
dan od dana isplate a najkasnije do 15. za protekli mjesec, za neoporezive
primitke, za radnike koji koriste prava iz osiguranja
4. U roku 8 dana, izravno iz inozemstva, zaposleni u dipl. i konzul. predst.,
međun. organizacijama, ili predstavništvu ili organizaciji koja u RH ima dipl.
imunitet
5. Zbirno godišnje izvješće za sve isplate tijekom godine – na zahtjev PU,
kamate od banaka i sl. i po vrijed. papirima, od osiguranja stvari, odgovornosti,
života i imovine.
• Napominjemo da se na obrascu JOPPD izvješćuje već o plaći za prosinac
2013. koja se isplaćuje nakon 1. siječnja 2014. godine.
Način podnošenja
1. U pravilu u elektroničkom obliku putem ePorezne
2. Iznimno obrazac u papirnatom obliku dostavlja isplatitelj primitka, obveznik
obračunavanja doprinosa ili sam porezni obveznik koji će iskazati podatak za 3 ili
manje fizičkih osoba i uz uvjet da nije prema drugom propisu obvezan koristiti
sustav ePorezne (npr. obveznici PDV-a)
• Podnosi se nadležnoj ispostavi PU prema sjedištu/prebivalištu ili
uobičajenom boravištu poreznog obveznika

similar documents