O projektu

Report
PREDSTAVLJANJE PROJEKTA
UVODNA RADIONICA
Sremska Mitrovica 02. i 03.juna 2011.


POKRET GORANA SREMSKE MITROVICE ,kao vodeći
Partner iz Srbije i
FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE SARAJEVO
,partner iz Bosne i Hercegovine, implementiraju
Projekta “Unapređenje upravljanja zaštićenim
područjima u prekograničnoj regiji Srbiije i Bosne i
Hercegovine”( “Greening the management of
protected areas in SRB-BiH cross-border region”)

Projekat se sufinansira od strane
Delegacija Evropske Unije u Srbiji i BiH , a na
osnovu Ugovora o grantu u okviru Prvog poziva
Programa IPA prekogranične saradnje Srbija - Bosna i
Hercegovina .




Oba implementatora , imaju svoje nacionalne pertnere
Partner Pokreta gorana Sremske Mitrovice je
INSTITUT ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE
Partner Fondacije lokalne demokatije je MINISTARSTVO
PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA
SARAJEVO
Ovo ministrstvo,na osnovu potpisanog Sporazuma,
sufinasira projekat u BiH u iznosu od 16,4% koliko je
potrebno ućešće Fondacije u projektu.

Jačanje uloge organizacija civilnog društva(NVO-a) u
integrisanom upravljanju i razvoju eko turizma u
zaštićenim područjima unutar programskog
područja Srbija-BiH


Srbija i BiH su se odredile za proces stabilizacije i
pridruživanju EU
Pošto je priroda jedan od visoko pozicioniranih
prioriteta EU-a, potrebno je da obe države poduzmu
strateške aktivnosti za zaštitu prirode
BiH ima samo 0.49% teritorije
zaštićeno-383 zaštićenih
prirodnih dobara
SRBIJA ima 5.86% teritorije
zaštićeno- 462 zaštićenih
prirodnih dobara
Standardima EU-a propisano
je da najmanje 11% teritorija
bi trebao biti zaštićeno
Nedostatak komunikacije i
saradnje između različitih
inicijativa za zaštitu prirode
prijetnje održivosti,
IPA SWOT
ANALIZA
Smanjena atraktivnost
kvalificiranih područja
Negativan utjecaj na dobrobit
lokalnog stanovništva

Nerazvijena zaštićena područja i ekoturizam

Nedovoljna uloga ali i neiskorišteni kapaciteti
ekoloških NVO-a u programskom području




Zaštićenim područjima , u obje zemlje, uglavnom upravljaju državne
putem javnih poduzeća. U praksi se pokazalo , da većina takvih zaštićenih
područja , suočena s ograničenim financiranjem, zbog čega ne mogu
osigurati samoodrživo upravljanje.
S druge strane, potencijal NVO-a koji se bave zaštitom prirode su
neiskorišteni.
Postoji više od 200 registriranih ekoloških udruženja u Srbija i 284 u B & H.
Od 1025 NVO koje djeluju u u programskom području 64 se nalaze u
Srbiji i 41 u B & H,ali samo 10% od njih se može smatrati aktivnim.
Potrebno je pronaći alternativu inovativnih rješenja kako bi se osigurala
dugoročna održivost zaštićenih područja te podržati održivi privredni
razvoj kroz razvoj ekoturizma. Ova rješenja mogu biti generirana od strane
nevladinih organizacija koje se bave okolinom, očuvanjem prirodne i
kulturne baštine i podizanjme javne svijesti o zaštiti prirodnih dobara

Zbog njihove ulogu u društvu, efikasnije prakse, raspoloživosti
sredstava, itd, nevladine organizacije mogu mobilizirati menadžere
zaštićenih područja, kao i lokalno stanovništvo i sve zainteresovane
strane, na zajedničku platformu za poboljšanje upravljanja zaštićenim
područjima, kroz aktivnosti prvenstveno orijentisane na razvoj i
promociju ekoturizma.

Integracija zaštite prirode i ekonomskog razvoja, iniciranog od strane
organizacija civilnog društva kroz razvoj ekoturizma novi pristup
očuvanju i održivom razvoja programskog područja.






nevladine organizacije,
menadžeri zaštićenih područja,
institucije koje se bave zaštitom prirode,
lokalne vlasti i relevantna ministarstava,
istraživačke organizacije / istraživači,
regionalne / lokalne razvojne agencije

Akcioni plan za integrisano upravljanje prirodnim
resursima i održivi razvoj ekoturizma u zaštićenim
područjima prekogranične regije

Mreža NVO i zaštićenih područja prekogranične regije
Poboljšan kapacitet i mogućnosti za razvoj ekoturizam u 2 pilot područja


Analiza sadašnjeg stanja u BiH-Srbija (institucionalni organizacijski i
zakonodavni okviri) u vezi upravljanja zaštićenim područjima i razvoja
eko turizma, identificirati nedostatke i izraditi preporuke za poboljšanje

Organizovanje uvodne radionice za menadžere zaštićenog područja,
nevladine organizacije, lokalne vlasti i relevantnih ministarstava iz obje
zemlje s ciljem upoznavanja sa projektnim ciljevima i aktivnosti,
prezentacija rezultata analize postojećeg stanja, definiranje uloga svih
učesnika u planiranih aktivnosti(predstavljanje primjera dobre prakse u
upravljanju Specijalnim rezervatom prirode Zasavica

Priprema upitnika i provođenje upitnika za lokalno stanovništvo na
ciljanim općinama kako bi se identificirali njihove želje i mišljenje u vezi
postojećeg stanja i kao i potrebe za većom uključenosti ekoloških NVO-a
u zaštiti prirode i razvoju eko turizma

Izrada smjernica za integrisano upravljanje prirodnim resursima i održivi
razvoj turizma u skladu s odgovarajućim međunarodnim konvencijama

Organizovanje radionica za obuku menadžera i relevantne NVO-a u BiH i
Srbiji radi planiranja razvoja i upravljanja zaštićenim područjima na
osnovu urađenih Smjernica. Na radionici participativna izrada Akcionog
plana za integrisano upravljanje prirodnim resursima i održivi razvoj
turizma u zaštićenim područjima prekogranične regije

Izrada projekta za manje intervencije u prostoru u dva pilot područja
(jedno u BiH i jedno u Serbiji).

Formiranje mreže zaštićenih područja i nevladinih organizacija koji su
uključeni u razvoj eko turizma i zaštite prirode u prekograničnom
području

Kreiranje i implemenacija promotivne kampanje (video spot,web
stranica, promotivni štampani materijal)

Organizovanje finalne projektne radionice sa prezentacijom rezultata
projekta i pilot područja te promocija buduće realizacije cjelokupne
ideje, strategije i akcionog plana kroz umrežavanje








Analiza postojećeg stanja i preporuke za poboljšanje
Urađene Smjernice za integrisano upravljanje prirodnim resursima i
održivi razvoj eko turizma
Kreiran Akcioni plan
Praktična implementacija integrisanog upravljanja prirodnim resursima i
razvoj eko turizma u praksi u 2 pilot područja
Poboljšani kapaciteta i mogućnosti za razvoj eko-turizam u 2 pilot
područja
Formirana Mreža zaštićenih područja i nevladinih organizacija koji su
uključeni u razvoj eko turizma i zaštite prirode u programkom
prekograničnom području
Kontinuirano širenje informacija i komunikacija putem mreže
Povećani kapaciteti organizacija i pojedinaca uključenih u upravljanje
zaštićenim područjima unutar programskog područja






Formirana dva projektna tima i Upravni odbor projekta
Odabrani konsultaniti i u toku je izrada Analiza postojećeg
stanja u zaštićenim područjima prekogranične regije
Napravljne upitnik ,podijeljen NVO-ima i na osnovu
procjene kapaciteta i izražavanja interesa,odabrat će se
NVO-i koji će se priključiti mreži
Uvodna radionica u toku
Odražan tri sastanka partnera
Priprema se web stranica projekta na kojoj će se predstaviti
svi učesnici u projektu

Slijedi izrada Smjernice za integrisano upravljanje prirodnim resursima i
održivi razvoj eko turizma

Mreža zaštićenih područja i NVO-a ,čije će osnivanje započeti na
Uvodnoj radionici ,nastavlja sa prijemom novih članova ,odabranih NVOa zajedno sa zainteresovanim predstavnicima upravitelja zaštičenih
područja ,lokalnih vlasti i nadležnih ministarstava iz obje ,te počinje
aktivno sa radom

Zatim slijede radionice u Sarajevu i Sremskoj Mitrovici za obuku svih
učesnika u projektu na kojima će se uraditi participativna izrada Akcionog
plana
Počinje se osmišljavati promotivna kampanja projekta

HVALA NA PAŽNJI
FONDACIJA LOAKLNE DEMOKRATIJE SARAJEVO
Bravadžiluk bb,71000 Sarajevo,BIH
Tel/fax:+387 33 236 899/237 240
E-mail:[email protected];[email protected]
www.fld.ba
Kontakt osoba Amra Hadžić,Project manager
POKRET GORANA SREMSKE MITROVICE
Svetog Save 19, 22000 Sremska Mitrovica, Serbia
Tel/fax:+381 22 614 30
E-mail:[email protected]
www.zasavica.org.rs
Kontak osoba Mirjana Bartula,Project manager

similar documents