Презентација о еко иновацијама

Report
Javni poziv za program
Eko-inovacije
Osnovne informacije i iskustvo
Mojca Hrabar, Oikos d.o.o.
Danas ćemo govoriti o…
• Osnovnim karakteristikama javnog poziva
programa Eko-inovacije
• Prioritetne treme poziva
• Šta je europska dodata vrednost i kako je
pokazati
• Sistemu prijavljivanja
Osnovni podaci o pozivu
• http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation/apply-funds/callproposal/index_en.htm
– Svi dokumenti za prijavu
– Baza projekata
• Objavljuje ga EACI – Europska agencija za
konkurentnost i inovacije
• Sufinanciranje: max. 50 % opravdanih
troškova
Osnovni podaci o pozivu
• Otvoren za sva pravna lica, ali fokusiran na
mala i srednje velika preduzeća
• Rok: 5. septembar 2013 u 17. sati
• Podrška projektima, koji žele sprečiti ili
smanjiti uticaje na životnu sredinu ili koji
pridonesu optimalnom korištenju resursa i
imaju
– Europsku dodatu vrednost
– Visok potencial za tržišnu replikaciju
Osnovna ideja je
pomoći preduzećima sa dobrim
idejama, da pređu
istraživačku/razvojnu fazu
(izrada i testiranje prototipa)
i prebiju se na tržište!
5 prioritetnih tema
•
•
•
•
•
Reciklaža materiala
Produkti za održivu gradnju
Sektor hrane i pića
Voda
„Zeleni“ biznis
Reciklaža materiala
• Bolje sortiranje i tretiranje materiala
– Građevinski otpad, komercialni i industrijski otpad,
otpadna elektronska i električna oprema, otpadna vozila
• Produkti iz recikliranog materiala ili koji podržavaju
recikliranje materiala
– Sukladni sa međunarodnim standardima, dizajnom i
potrebama potrošača
• Biznis inovacije za pojačanu konkurentnost
reciklažne industrije
– npr. nova tržišta, lanci za opskrbu…
Produkti za održivu gradnju
• Produkti i procesi, koji će smanjiti korištenje
resursa, uključeni ugljenik i otpad iz građevine
– ekomateriali, biomateriali, elementi iz recikliranih
materiala,
– inovativni procesi proizvodnje i gradnje
Sektor hrane i pića
• Produkti, uključujući metode i materiale
pakiranja, koji će efikasnije koristiti resurse
– Što veća upotreba sirovih materiala,
– Smanjenje biološkog otpada
• Produkti, procesi i usluge u fazi procesiranja koji
smanjuju količinu otpada, potrošene vode,
zagađenje otpadne vode, emisije stakleničnih
gasova i poboljšavaju recikliranje
• Produkti, procesi i usluge za smanjenje uticaja
potrošnje hrane i pića
– Logistički lanci, distribucija
– Odluke potrošača
Voda
• Efikasni procesi sa smanjenom ili eliminiranom
potrošnjom vode
• Inovativni sistemi za reciklažu i ponovnu
upotrebu vode u urbanim sredinama, industriji i
poljoprivredi
• Rešenja za veću efikasnost i smanjenje uticaja
tretiranja otpadnih voda, uključujući ekstrakciju
resursa iz otpadnih voda
• sistemi pametne distribucije vode
– Bolji protok, praćenje ošteta sistema, poboljšano
doziranje hemikalija
„Zeleni“ biznis
• Inovativni produkti i usluge, koji će smanjiti uticaj
na životnu sredinu i koristiti manje resursa.
– Projekti moraju biti sukladni sa EU politikama i mogu
se nadovesti na Ekodizajn Direktivu i različite
certifikacijske šeme (npr. Ecolabel)
• Supstitucija sa inovativnim materialima
– Supstitucija retkih materiala, upotreba recikliranih
• Čistija proizvodnja
• Inovativni procesi servisiranja i ponovne upotrebe
produkata
Nekoliko primjera…
• M Sora, Žiri, Slovenija: ekološki drveni prozori
• Građevinarski klaster Slovenije: upotreba
otpadnih guma u gradnji nasipa
• IGH: bariere protiv buke iz otpadnih guma
• Knauf: reciklirani izolacijski paneli
Europska dodata vrednost?!
• Projekt mora dati neki nov doprinos na razini
čitave Evrope
• Projekt mora doprineti ciljevima evropskih
politika i programa
– Savet: čitajte EU programe, barem ove koji su u
ovom pozivu
Potencial za tržnu replikaciju…
• Projektna ideja je već razvijena i testirana
• Ako već imate i prototip, još bolje
• Tržište vam je čitava Evropa – pokazati morate,
kakve su potrebe i kako ćete svoj proizvod,
uslugu lansirati i posle prvog uspeha još dalje
razvijati
Opravdani troškovi
• Troškovi, vezani za prijavljene ekoinovacije
• Troškovi, koji će nastati tokom projekta i koje
možete opravdati sa računima i satovima rada
na projektu
Pokažite svoj kapacitet!
• Iskustvo sa EU projektima
• Saradnja sa preduzećima, istraživačima u EU
• Jak tim sa referencama
– Ne gledaju se titule i istraživački radovi
– Gledaju se praktični projekti, uspešno lansiranje
proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu
• Savladavanje dela tržišta
• Minimalno uključivanje podizvođača
Još nekoliko tehničkih informacija
• Jezik prijave je engleski
• Sve dokumente se predaje elektronskom
prijavom
– Skeniranje potvrda, ovlaštenja,…
– Planirajte vreme, moguće probleme sa IT
tehnologijom
• Ako imate partnere, morte pokazati smisao,
dodatu vrednost partnerstva
• Podizvođači: max. 35 % svih troškova
• Pristup „Life Cycle Assessment“ (LCA)
Partnerstvo
• Partneri iz zemalja, koje su uključene u program Ekoinovacije
– Sve zemlje EU
– Norveška, Islandija i Lihtenštajn
– Albanija, Hrvatska, Makedonija, Izrael, Crna Gora, Srbija i
Turska
• Svako mora odraditi nešto, novac se dobije
proporcionalno sa troškovima i doprinosom
• Dodata vrednost partnerstva je ključ!
– Šta ne možete odraditi sami, kako će partnerstvo ojačati
rezultate?
– Pokažite na razliku između partnera i podizvođača!
Kriteriji
Kriterij
Relevantnost za ciljeve poziva
Kvalitet predloženih aktivnosti
Uticaj na ciljne grupe, replikacija i uticaj na
tržište
Budžet i efikasnost
Evropska dodata vrednost
Bodovi
0 - 10
0 - 10
0 - 10
Min.
7
6
6
0 - 10
0 - 10
6
6
Da li ste spremni?
• Da li imate već razrađenu ideju, prototip, a treba vam
pomoć da pređete u proizvodnju i marketing?
• Imate ekipu, koja je jaka i vas podržava?
• Imate u ekipi čoveka, kojemu možete poveriti praćenje
svih troškova projekta i izveštavanje o projektu (u roku,
na engleskom)?
• Ima vaš projekt dovoljno velike europske dimenzije,
relevantnost?
• Da li imate biznis plan?
• Ako imate partnere, da li su poverljivi?
Prijava
• Formulari A – kratak opis projekta
– A1 "Summary", A2 "Participants“, A3 "Budget„
– Direktno na internetu
• Formulari B – opis aktivnosti projekta
– Word format, upload na sajt prijave; pazite na biznis plan!
• Formulari C – budžet
– Excel, upload na sajt prijave
• Aneksi – sva dodatna dokumentacija
– Upload skeniranih dokumenata: registracija preduzeća,
popunjeni formulari, bilans stanja, finansijski formular,
izjava aplikanta, pisma podrške (opcija
Hvala vama na pažnji!
Vreme je za pitanja…
Mojca Hrabar, [email protected]
Oikos, savetovanje za održivi razvoj
Slovenija, Srbija, Hrvatska, Crna Gora
Internet: www.oikos.si
Facebook: www.facebook.com/OikosSitebySite
Twitter: @oikos1989
Google+: Oikos Siteby Site

similar documents