Kolegij: Poslovne finansije

Report
Tema: Finansijska analiza
Teorijski
Značaj finansijske analize.
Vrste osnovnih koeficijenata:
Likvidnosti
Zaduženosti
Aktivnosti
Profitabilnosti.
Praktično
Vježbamo izračun
Četiri seminarska rada:
Koeficijenti likvidnosti
Koeficijenti aktivnosti
Koeficijenti profitabilnosti
Poslovni i finansijska poluga
Zato što je njegov zadatak donošenje odluka
– i to RACIONALNIH odluka – koje su u
skladu sa ciljevima preduzeća.
Interna analiza
Kontrola,
Osiguranje stanja firme,
Osiguranje uspješnosti
Input za planiranje
Povjerioci i investitori
Dobavljači – likvidnost
Banke – struktura kapitala i profitabilnost
Vlasnici - profitabilnost
Bilans stanja
Bilans uspjeha
Koeficijenti su indeksi koji povezuju dva
računovodstvena broja.
Dobivamo ih dijeljenjem jednog broja sa
drugim.
Zašto ih računamo?
“sirovi brojevi” i mogućnost povezivanja
vrijednosti te praćenje trenda; poređenje
po periodima te među preduzećima
Prva podjela:
Koeficijenti u bilansu stanja
Koeficijenti u bilansu stanja i bilansu uspjeha
Druga podjela:
Koeficijenti likvidnosti,
Koeficijenti zaduženosti ili finansijske poluge
Koeficijenti pokrića
Koeficijenti aktivnosti
Koeficijenti profitabilnosti
K o eficijen ti iz b ila n sa sta n ja
K o ef. fin a n sijsk e p o lu g e
(za d u žen o sti) p o k a zu ju g ra n icu
d o k o je se p red u zeće m o že
fin a n sira ti za d u živ a n jem .
K o ef. lik v id n o sti m jere
sp o so b n o st p red u zeća d a
p o d m iri sv o je k ra tk o ro čn e
o b a v eze.
K o eficijen ti iz b ila n sa sta n ja i
b ila n sa u sp jeh a
K o ef. p o k rića p o v ezu ju
fin a n sijsk e o b a v eze p red u zeća
i n jeg o v u sp o so b n o st d a ih
p o d m iru je ili p o k rije.
K o ef. a k tiv n o sti m jere k o lik o je
p red u zeće efik a sn o u u p o treb i
sv o je im o v in e.
K o ef. p ro fita b iln o sti p o v ezu ju
p ro fite s p rih o d o m o d p ro d a je i
in v esticija m a .
AKTIVA
STALNA IMOVINA
Nematerijalna ulaganja
Osnovna sredstva
OBRTNA IMOVINA
Zalihe
Kratkoročna potraživanja
Gotovinski ekvivalenti i
gotovina
AKTIVNA
VREMENSKA
RAZGRANIČENJA
POSLOVNA AKTIVA
31.12.2007
31.12.2006
1.240
300
940
1.150
200
950
2.260
1.400
680
180
2.110
1.200
740
170
0
0
3.500
3.260
PASIVA
KAPITAL
Osnovni kapital
Neraspoređeni dobitak
OBAVEZE
Dugoročne obaveze
Dugoročni krediti
Kratkoročne obaveze
Kratkoročni krediti
Obaveze prema
dobavljačima
PASIVNA
VREMENSKA
RAZGRANIČENJA
POSLOVNA PASIVA
31.12.2007
31.12.2006
2.000
1.000
1.000
1.500
1.900
1.000
900
1.360
630
630
870
450
420
620
620
740
350
390
0
0
3.500
3.260
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
Poslovni prihodi
Poslovni rashodi
od toga trošak prodatih proizvoda
od toga trošak administracije i prodaje
Dobit iz poslovanja
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
rashodi kamata
BRUTO REZULTAT
Porez na dobit
NETO REZULTAT
1.1. – 31.12.2007
1.1. – 31.12.2006
3.800
3.600
3.000
600
200
3.700
3.450
2.850
600
250
0
89
89
111
11
100
0
72
72
178
18
160
Koeficijenti iz bilansa stanja
Mjere sposobnost preduzeća da podmiri
kratkoročne obaveze
Daju nam uvid u tekuću solventnost i
sposobnost održanja solventnosti
Analizu likvidnosti dopunjavamo izračunom
koeficijenata Aktivnosti
Tekući koeficijent:
tekuci koeficijen
t
tekuca imovina
tekuce obaveze
Brzi test (odnos test kiselosti):
brzi test 
tekuca imovina
- zalihe
tekuce obaveze
Veličina, struktura i kvalitet POTRAŽIVANJA I
ZALIHA
Zašto?
Tekuci koeficijen
Tekuci koeficijen
Brzi test
Brzi test
31.12.07
31.12.06
t
31.12.07
t 31.12.06 

2 . 260

870
2 . 110
 2 , 60
 2 ,85
740
2 . 260  1 . 400
 0 ,99
870

2 . 110  1 . 200
740
 1, 23
Odnosi iz bilansa stanja
Pokazuju do koje granice se preduzeće finansira
zaduživanjem
Odnos duga i glavnice: na svaku KM vlasnika, povjerioci
ukupan dug
?KM
Odnos duga i glavnice 
akcionarsk a glavnica
Šta je velik a šta mali odnos? Za povjerioce, za vlasnike?
Odnos duga i ukupne imovine: ?% imovine je nabavljen
dugom
Odnos duga i ukupne imovine
ukupan dug

ukupna
imovina
Dugoročna kapitalizacija: učešće dug.dugova u ukupnim
dug.izvorima
Dugorocna
kapitaliza
cija 
dugorocni
ukupna
dug
kapitaliza
cija
Odnos
Odnos
duga i glavnice
duga i glavnice
Odnos
Odnos
Dugor. kapitaliza
Dugor. kapitaliza
cija
cija
31.12.07
31.12.06

1 . 500

2 . 000
1 . 360
duga i ukupne imovine

31.12.06

630
2 . 630
620
2 . 520
 0 , 72
1 . 900
duga i ukupne imovine
31.12.07
 0 , 75
31.12.07
31.12.06
 0 , 24
 0 , 25

1 . 500
 0 , 43
3 . 500

1 . 360
3 . 260
 0 , 42
Koeficijenti iz bilansa uspjeha
Poezuje finansijske troškove preduzeća i njegovu
sposobnost da ih izmiri
Koeficijent pokrića kamata:
Odnos pokrica
kamata 
zarada iz poslovanja
(EBIT)
rashodi za kamate
Što je veći koeficijent manje su mogući problemi zbog
podmirivanja obaveza do finansijera (vanjskih)  
bankari
Koef. pokrica kamata
Koef. pokrica kamata
2007
2006

200
 2 , 25
89

250
72
 3 , 47
Koeficijenti iz bilansa stanja i bilansa uspjeha
Pomažu nam kod razumijevanja kvaliteta obrtnog
kapitala (potraživanja, zalihe i dobavljači)
Analiziramo:
Aktivnost potraživanja = uspješnost naplate
Aktivnost ob.dobavljači = aktivnost plaćanja
Aktivnost zaliha
POSLOVNI CIKLUS
CIKLUS NOVCA
Koeficijent nam pomaže kod razumijevanja
kvaliteta potraživanja odnosno uspješnosti
naplate
Kaže: koliko puta su potraživanja u toku godine
bila pretvorena u novac
Veći obrtaj = brža naplata
Nizak obrtaj = loša politika naplate, slaba
potraživanja  likvidnost??
Koeficijent obrtaja potraživanja:
Koef.obrta ja potrazivan
ja 
neto prihod od prodaje
potrazivan
ja
Koeficijent obrtaja potraživanja u danima ili prosječni
period naplate:
KOP u danima
ili prosj.peri od naplate 
potrazivan
ja  broj dana
neto prihod od prodaje
Ako dobijemo visok period naplate  pregled
prodajne politike
Uporedimo sa periodom plaćanja  neto uvoznik ili
izvoznik platne sposobnosti
K OP 2007 
3.800
(680  740)
 5 ,35 puta
2
K OP 2006 
3.700
(740  730)
2
 5 , 03 puta
K OP dana
K OP dana
2007
2006

365
 68 dana
5 ,35

365
 73 dana
5 , 03
Kvalitet potraživanja se popravio u odnosu na 2006.
Sjetite se testa likvidnosti: znači nije se “pokvario” zbog slabih
potraživanja. Uzrok tražimo u zalihama!
Ispitujemo vlastitu spremnost plaćanja dobavljačima
Koeficijent obrtaja obaveza prema dobavljačima u
danima odnosno prosječan period plaćanja:
KOD u danima
ili prosj.peri od placanja

dobavljaci
 broj dana
trosak prodatih
proizvoda
K OD dana
K OD dana
2007
2006
 420  390 

  365
2



 49 dana
3 . 000
 390  380 

  365
2



 49 dana
2 . 850
Analiziramo koliko efikasno upravljamo zalihama = naznaka
likvidnosti zaliha
Koliko se puta u toku perioda zalihe pretvore u potraživanja
kroz prodaju
Veći koeficijent = efikasnije upravljanje zalihama
Koeficijent obrtaja zaliha:
Koef.obrta ja zaliha

trosak prodatih
proizvoda
Koeficijent obrtaja zaliha u danima:
zalihe
KOZ u danima

zalihe  broj dana
trosak prodatih
proizvoda
K OZ 2007 
3.000
(1.400  1.200)
 2 ,31 put
2
K OZ 2006 
2.850
(1.200  1.100)
 2 , 48 puta
2
K OZ dana
K OZ dana
2007
2006

365
 158 dana
2 ,31

365
2 , 48
 147 dana
Likvidnost i aktivnost proučavamo da bismo
razjasnili poslovni ciklus.
Poslovni ciklus je vrijeme koje protekne od
nastanka novčane obaveze za nabavu do naplate
potraživanja.
Poslovni ciklus (u danima)  KOZ  KOP
Od dužine poslovnog ciklusa zavisi određivanje
potreba preduzeća za tekućom imovinom.
Period od plaćanja obaveza dobavljačima do
naplate potraživanja
Ciklus gotovine
(u danima)
 KOZ  KOP - KOD
P rodaja
P eriod naplate
(K O P )
P O S LO V N I C IK L U S
P eriod odgod e
plaćanja (K O D )
N ovčani izdatak
C iklus gotovine
P R IM L JE N N O V A C
NOVČANA OBAVEZA ZA
NABAVU
P eriod držanja ili
proizvodnje (K O Z )
Poslovni ciklus kompanije:
u 2007. godini: 226 dana (68 dana KOP + 158 dana
KOZ),
u 2006. godini: 220 dana (73 KOP + 147 KOZ).
Ciklus novca:
u 2007. godini: 171 dana,
u 2006. godini: 177 dana .
Koeficijenti iz bilansa uspjeha
Povezuje profitabilnost sa prihodima od prodaje
odnosno investicijama
Pokazuju nam koliko smo uspješni u tome što
radimo.
Pokazuju kolika je zarada na 1KM prohoda od
prodaje  sa kolikom razlikom u cijeni
poslujemo
Oba koeficijenta pručavamo zajedno
Marža bruto dobiti:
Marza bruto dobiti 
dobit iz poslovanja
neto prihodi od prodaje
Marža neto dobiti:
Marza neto dobiti 
neto dobit nakon poreza
neto prihodi od prodaje
Marza bruto dobiti
Marza bruto dobiti
2007
2006


3.800 - 3.000
3 . 800
3.700 - 2.850
 21 , 05 %
 22 ,97 %
3 . 700
Marza neto dobiti
Marza neto dobiti
2007

2006

100
3 . 800
160
3 . 700
 2 , 63 %
 4 ,33 %
Poredi ostvarenu dobit sa ukupnim ulaganjem odnosno
vlasničkim kapitalom
Prinos na ulaganje (ROI):
ROI 
neto dobit nakon poreza
ukupna
imovina
Prinos na glavnicu (ROE):
ROE 
neto dobit nakon poreza
a kcionarska
glavnica
ROI
2007

100
(3.500  3.260)
 2 ,96 %
2
ROI
2006

160
(3.260  3.180)
 4 ,98 %
2
ROE
ROE
2007
2006


100
(2.000  1.900)
2
160
(1.900  1.740)
2
 5 ,13 %
 8 , 79 %
31.12.2007 31.12.2006
LIKVIDNOST
Tekući odnos
Brzi test
Boniteta?
Bankari 
Znanje?
2,60
0,99
2,85
1,23
FINANSIJSKA POLUGA (zaduženje)
Odnos duga i glavnice
0,75
Odnos duga i uk.imovine
0,43
Dugor.kapitalizacija
0,24
0,72
0,42
0,25
Zalihe?
POKRIĆE
Pokriće kamata
2,25
3,47
AKTIVNOST
Koef.obrtaja potraživanja
Koef.obrtaja potraživanja (dana)
Koef.obrtaja dobavljača (dana)
Koef.obrtaja zaliha
Koef.obrtaja zaliha (dana)
Poslovni ciklus
Ciklus novca
5,35
68
49
2,31
158
226
177
5,03
73
49
2,48
147
220
170
21,05%
2,63%
2,96%
5,12%
22,97%
4,33%
4,98%
8,80%
PROFITABILNOST
Marža bruto dobiti
Marža neto dobiti
ROI
ROE
Dobavljači

Vlasnik 
Bilans stanja
"Autentičnost"
Zgrade
Oprema
Vozni park
Robne marke
Osnovna sredstva
Zalihe
Potraživanja od kupaca
Gotovina
Obrtna sredstva
UKUPNO AKTIVA
Bilans uspjeha
"Autentičnost"
Neto prihod od prodaje
12/31/2 12/31/2 12/31/2 Bilans stanja
007
006
005 "Autentičnost"
1.000
1.200
1.400 Akcionarski kapital
900
850
800 Prenesena dobit
500
600
550 Vlasnički kapital
Dugoročni zajam - banka
1.000
1.100
1.300 A
Dugoročni zajam - banka
3.400
3.750
4.050 B
2.000
1.600
1.800 Dugoročne obaveze
Obaveze prema
1.800
1.900
2.100 dobavljačima
85
85
90 Kratkoročni zajam
3.885
3.585
3.990 Kratkoročne obaveze
7.285
7.335
8.040 UKUPNO PASIVA
1.1.1.1.1.1.31.12.20 31.12.20 31.12.2
07
06
005
10.000 12.000 11.000
Trošak prodatih proizvoda
7.400
9.200
8.500
Ostali troškovi poslovanja
Rezultat iz poslovanja
Rashodi za kamate
Bruto rezultat
Porez na dobit
1.600
1.000
500
500
50
1.700
1.100
550
550
55
1.500
1.000
400
600
60
12/31/2 12/31/2 12/31/2
007
006
005
1.000 1.000
1.000
1.485 1.035
540
2.485 2.035
1.540
1.000
1.000
2.000
1.200
2.200
600
1.600
0
2.000
1.700
900
2.600
7.285
2.200
1.500
3.700
7.335
2.500
2.000
4.500
8.040
1) Da li je preduzeće likvidnije u 2007. godini u odnosu na 2006.
godinu? Odgovor utemeljite na izračunu tekuće i brze likvidnosti
(odnosno koeficijenata likvidnosti)!
2) Da li je preduzeće neto uvoznik ili izvoznik platne sposobnosti u
2007. godini? A u 2006. godini? (pomoć: računate potrebne
koeficijente aktivnosti odnosno obrta – potraživanja i obaveza prema
dobavljačima)!
3) Ako je u prosjeku djelatnosti da se zalihe obrnu 5 puta godišnje, da
li preduzeće dobro upravlja svojim zalihama, u poređenju sa
djelatnošću kojoj pripada? Ocijenite za 2007. i 2006. godinu! (pomoć:
računate potreban koeficijent aktivnosti – obrt zaliha)
4) Da li je kompanija više ili manje zadužena u 2007. godini u odnosu
na 2006. godinu? (pomoć: računate osnovni koeficijent zaduženosti)
5) Da li je vlasnik u 2007. godini ostvario bolji ili slabiji prinos, u
odnosu na 2006. godinu? (pomoć: računate potreban koeficijent
profitabilnosti – prinos na vlastiti kapital)

similar documents