Ciljevi iz strategije Srbija 2020 - Tim za socijalno uključivanje i

Report
Gordana Matković
CLDS
Mart, 2011.
Cilj 5: Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Najvažniji ciljevi
 Smanjenje broja siromašnih koji ne mogu da zadovolje ni
osnovne potrebe – smanjenje apsolutnog siromaštva
prioritet u narednim godinama
 Smanjenje stope relativnog siromaštva na 14% do 2020.
godine
 Povećanje socijalne inkluzije siromašnih, osoba sa
invaliditetom, Roma, ugroženih izbeglica i raseljenih
lica, starih, dece ..
U sferi novčanih naknada
 Dalje unapređenje adekvatnosti iznosa pomoći
 Poboljšanje targetiranosti u smislu isključivanja iz prava
onih koji nisu siromašni
 Poboljšanje targetiranosti, u smislu uključivanja u
programe pomoći svih onih koji su ugroženi
 Uključivanje elemenata aktivacije
Posebno značajan cilj treba da bude smanjenje
siromaštva dece i adekvatnost naknada za siromašne
porodice sa decom
U sferi usluga socijalne zaštite
 Deinstitucionalizacija
 Decentralizacija
 Dalji razvoj usluga u zajednici
 Uspostavljanje međuresorne saradnje i na nacionalnom i
na lokalnm nivou
 Uspostavljanje saradnje između javnog, civilnog i
privatnog sektora
Osnovni cilj povećanje kvaliteta i efikasnosti u skladu
sa najboljem interesom korisnika
Reformski elementi i unapređenje sistema
Najvažnije promene u sferi
novčanih naknada
•
•
•
•
Definiše se osnovica za utvrđivanje novčane
socijalne pomoći u apsolutnom iznosu
Skale ekvivalencije više, razlikuju se za decu i
odrasle (OECD modifikovana skala ekvivalencije)
Iznosi pomoći se uvećavaju za 20% za porodice u
kojoj su svi članovi nesposobni za rad i za
jednoroditeljske porodice
U domaćinstvima sa više od pet članova valorizuje
se dodatno i šesti član domaćinstva
Najvažnije promene u sferi
novčanih naknada
 Proširen je i pojam lica koja su nesposobna za rad, među
koje su uključeni i mladi na školovanju na tercijarnom
nivou obrazovanja, lica koja se brinu o članu sa težim i
teškim invaliditetom i trudnice
 Imovinsku cenzus sa 0,5 povećava se na 1 hektar za
domaćinstva u kojima su svi članovi nesposobni za rad
 Roditelji dece sa najtežim stepenom invaliditeta ostvariće
pravo na doživotnu naknadu u starosti u iznosu
minimalne penzije (kao posebno pravo, ne u okviru
novčane socijalne pomoći)
Najvažnije promene u sferi
novčanih naknada
 Programima novčane socijalne pomoći biće obuhvaćen veći
broj siromašnih, sa većim iznosima pomoći za:
 višečlane porodice
 porodice u kojima su svi članovi nesposobni za rad
 jednoroditeljske porodice
 Procenjuje se na osnovu AŽS da će broj korisnika da poraste za
blizu 60%, a budžetska izdvajanja za 80%
Ciljevi iz strategije Srbija 2020 – unapređenje adekvatnosti
iznosa pomoći, poboljšanje targetiranosti, veća zaštita
porodica sa decom
Najvažnije promene u sferi
novčanih naknada
 Aktivacija korisnika naknada
 Isticanje proaktivne uloge korisnika - svako je dužan da
se brine o obezbeđivanju svojih potreba
 Otvorena mogućnost aktivacije korisnika
• Sklapanje ugovora – individualnih planova aktivacije
sa korisnikom
• Isticanje prava i obaveza na zapošljavanje,
obrazovanje i obuku /dodatno preciziranje
saradnje CSR i NSZ
Eliminisanje/prevazilaženje odredbi koje demotivišu
aktivaciju
Ciljevi iz strategije Srbija 2020 - poboljšanje
targetiranosti, socijalna inkluzija, međuresorna saradnja
•
Najvažnije promene u sferi usluga
 Velike promene u institucionalnoj i regulativnoj sferi –
uvođenje komore socijalne zaštite, licenciranje
stručnih radnika i pružaoca usluga, uvođenje instituta
javnih nabavki usluga, reformulisanje funkcija
kontrole, stručnog nadzora i inspekcije...
 U sferi usluga socijalne zaštite nova rešenja trebalo bi
da omoguće funkcionisanje sistema u kome će se jasno
prepoznavati minimalni standardi za pružanje usluga,
ravnopravan tretman državnih i nedržavnih pružalaca
usluga i pomeranje težišta od institucionalne ka
alternativnoj, vaninstitucionalnoj zaštiti
Usluge socijalne zaštite
 Prelazak sa koncepta prava na koncept usluga
 Novi zakon prepoznaje grupe usluga (usluge procene i
planiranja, dnevne usluge u zajednici, usluge podrške
za samostalan život, savetodavno-terapijske i
socijalno-edukativne usluge, usluge smeštaja)
 Institucionalni smeštaj konceptualno nije više u centru
sistema
Ciljevi iz strategije Srbija 2020 – deinstitucionalizacija, razvoj
usluga u zajednici
Finansiranje usluga socijalne
zaštite
 U finansiranje sa centralnog nivoa se uključuju:
 Usluge stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom,
osim u gradovima iz I grupe razvijenosti
 Usluge smeštaja za žrtve trgovine ljudima
 Usluga neodložne intervencije
 Uvođenje namenskih transfera za finasiranje usluga u
nadležnosti LS
Ciljevi iz strategije Srbija 2020 – deinstitucionalizacija, razvoj
usluga u zajednici
Namenski transferi
 Namenskim transferima iz budžeta RS mogu se finansirati:
 Usluge koje finansiraju LS u opštinama ispod republičkog
proseka (u prvoj fazi iz IV grupe razvijenosti)
 Usluge u opštinama na čijoj teritoriji se nalaze ustanove za
domski smeštaj u transformaciji;
 Inovacione usluge i socijalne usluge od posebnog značaja za
RS – po ugledu na Fond za socijalne inovacije


za usluge za koje nisu definisani standardi i koje nemaju svoje jasno
mesto u sistemu socijalne zaštite
za razvoj usluga za kojima postoji poseban interes na nacionalnom
nivou, a koji ne mora nužno biti identifikovan i na lokalnom nivou
Saradnja u pružanju usluga
socijalne zaštite
 Saradnja sa predškolskim, obrazovnim i zdravstvenim
ustanovama, policijom, pravosudnim organima, LS,
udruženjima …
 Formulisanje sporazuma o saradnji/protokola
 Uspostavljanje socijalno-zdravstvenih institucija i
organizacionih jedinica (zа korisnike koji imaju potrebu i
za socijalnim zbrinjavanjem i za stalnom zdravstvenom
zaštitom)
Ciljevi iz strategije Srbija 2020 - socijalna inkluzija,
međuresorna saradnja
Naručivanje i ugovaranje usluga
 Za usluge koje se prvi put uspostavljaju ili kada se
povećava broj korisnika već uspostavljene usluge
 Ugovor sadrži pravila o načinu plaćanja, monitoringu,
izveštavanju, trajanju, kao i uslovima prevremenog
raskida i produženja
Ciljevi iz strategije Srbija 2020 – saradnja sa privatnim i
nevladinim sektorom, unapređenje kvaliteta i efikasnosti
pružanja usluga
Licenciranje pružaoca usluga i
stručnih radnika
 Licenciranje pružaoca usluga bi trebalo da doprinese
uspostavljanju minimalnih standarda
 Licenciranje pružaoca usluga je preduslov i za
uključivanje nedržavnog sektora u sistem pružanja
usluga, ali i za unapređenje kontrolnih funkcija države
 Licenciranje stručnih radnika bi trebalo da doprinese
povećanju stručnih kapaciteta zaposlenih u socijalnoj
zaštiti kroz procese kontinuirane edukacije
Ciljevi iz strategije Srbija 2020 – saradnja sa privatnim i
nevladinim sektorom, unapređenje kvaliteta i efikasnosti
pružanja usluga

similar documents