План рада ЛКС_2013 - Lekarska komora Srbije

Report
PLAN RADA
LEKARSKE
KOMORE SRBIJE
ZA 2013
Prim dr sci med Tatjana Radosavljević,
Direktor Lekarske komore Srbije
POVERENI POSLOVI
• -izdavanje licenci i privremenih licenci
• -vodjenje imenika (centralni informacioni
sistem,implementacija informacionomg sistema
Vojvodine)
• -usvajanje Izmena Kodeksa profesionalne etike
(moderan kodeks kao „zivi“ dokument)
• -rad sudova časti
• -izdavanje članskih karata
SARADNJA SA MINISTARSTVOM
ZDRAVLJA
•
studija izvodljivosti o uključivanju privatne prakse u
sistem zdravstvene zaštite i sistem zdravstvenog
osiguranja (uputiti primerak studije Evropskoj komisiji)
•
praćenje primene Uredbe o korektivnom
koeficijentu preko predstavnika LKS u Radnoj grupi
Ministarstva zdravlja
SARADNJA SA MINISTARSTVOM
ZDRAVLJA
uključivanje predstavnika LKS u rad Republičkih
stručnih komisija
• učešće na zajedničkim sastancima ministra
zdravlja,predsednika Zdravstvenog saveta,Instituta
za javno zdravlje,oko pitanja upisne politike na
fakultete,polaganja stručnog ispita(set pitanja iz
zakonodavstva i medicinskog prava)
•
RFZO
• komunikacija sa novim Direktorom Fonda
• nastavak aktivnosti oko ugovora o izabranom
lekaru
• aktivnosti vezane za primenu DRG
Zdravstveni savet
• strategija menadžmenta lekarskih grešaka
• učešće u akreditaciji programa KME
• demografska slika Srbije
Skupstinski odbor za zdravlje i porodicu
ZAKONODAVNA AKTIVNOST
• Izrada Strateškog dokumenta o primarnoj
zdravstvenoj zaštiti
• Izrada predloga Zakona o lekarskoj delatnosti(status
sluŽbenih lica)
• Predlaganje Nacionalne strategija o zdravlju lekara
• Predlozi za izmenu zakona i važnih pravilnika(većina
postoji )
• Promena pravilnika o licenciranju i KME
RAD POSEBNIH ODBORA
• Inicijative za izmene podzakonskih i zakonskih akata
• pojedinacni slučajevi na terenu
AKTIVNOSTI LKS
• OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI
(EVENTUALNI PARTNERI-KOMORA ZDRAVSTVENIH
USTANOVA)
• SARADNJA SA SINDIKATIMA I UDRUŽENJIMA OKO
ZNAČAJNIH PITANJA ZA LEKARE U SRBIJI
• SARADNJA SA OSTALIM KOMORAMA ZDRAVSTVENIH
RADNIKA,KAO I INZINJERSKOM,ADVOKATSKOM I
VETERINARSKOM KOMOROM
AKTIVNOSTI LKS
• SARADNJA SA INSTITUTOM ZA JAVNO
ZDRAVLJE“MILAN JOVANOVIĆ BATUT“
• SARADNJA SA UPRAVOM ZA BIOMEDICINU
KONTINUIRANA MEDICINSKA
EDUKACIJA
• Nastavak sa besplatnim programima KME za lekare
• Anketa medju lekarima o tome šta im je potrebno u
daljem toku
• Mesto posebnih odbora za medicinsko obrazovanje
regiona i LKS
• Elektronska edukacija(sajt LKS)
KONFERENCIJE
• RLKCZS-Transplantacija,Informisani pristanak na
meru lečenja (poseban osvt na pacijente sa
mentalnim poremećajima i pacijente u zatvorima)učečće predavača iz WMA
• RLKB-Demografski problemi u Srbiji,Reproduktivno
šdravlje žena-učeće predavača iz Nemačke
komore
• RLKJIS-Finasiranje sekundarne i tercijarne
zdravstvene zaštite,Kvalitet zdravstvene zaštiteučešće predavača iz Amerije-direktor Join
Comission
OSTALE TEME
• Terapeutska komunikacija II
• Obuka sudija Sudova časti
• Odnos sa medijima,reagovanje u kriznim
situacijama
• Medikolegalne teme
• Konferencija o zdravlje lekara-rezultati prve godine
ispitivanja
• Medjunarodna konferencija o nasilju nad lekarima
podržana od WMA,u organizaciji LKS i IMA
DANI SRPSKE
MEDICINSKE DIJASPORE
• Beograd i Nis(milanski edikt)
• Moguće oblasti: hiperbarična medicina
•
Kvantna medicina
•
Patologija
•
Psihijatrija
•
ORL
•
Radiologija
KME
• POKRETANJE
STRUČNOG ČASOPISA
• PRISTUPANJE
ELEKTRONSKOJ
BIBLIOTECI
MEDJUNARODNA AKTIVNOST LEKARSKE
KOMORE SRBIJE
• Aktivno učešće u radu WMA i izmeni svih
deklaracija,uključujući Helsinsku i deklaraciju o
nasilju nad lekarima
• Aktivno učešće u radu CPME
• Konferencija EFMA u Beogradu(aplikacija,rešavanje
u toku) u 2014
• Saradnja sa Saveznom nemačkom
komorom(poseta predsednika Nemačke komore u
Junu mesecu
• Saradnja sa komorama u okruženju
OSTALE AKTIVNOSTI
• Kupovina prostora i uvodjenje institucija“lekarskih
domova“,mesta gde će se lekari okupljati
• Razvijanje mreže regionalnihkancelarija
• Izdavanje Glasnika
• Rad na poboljsavanju sajta LKS
OSTALE AKTIVNOSTI
• Obeležavanje 90 godina rada Lekarske komore
Srbije
• Apliciranje za projekte
• Izdavačka delatnost
KOMORA - KUĆA SVIH
LEKARA SRBIJE

similar documents