Romanička umetnost ()

Report
ROMANIKA
• Posle metnosti Karolinga i Otona
• Nastaje poč.XI veka u zapadnoj Evropi
• Pobeda hrišćansta : masovna hodočašća
Krstaški ratovi
Jedinstven stil
ARHITEKTURA
• Religijska umetnost , gradi se od kamena
Grdrade se:
1. Crkve
2. Klaustri
3. Nadgrobne crkve
4. Zgrade za stanovanje
• Crkve su 1,3, 5 brodne bazilike sa poprečnim
TRANSEPTOM ( koji može da bude 1, 3 brodan)na 2/3
broda i UKRSNICOM (mesto gde se preseca brod i
trasept)
• Karakteristike:
1. Polukružni luk
2. Masivnost
3. Svođenje arhitekture na geometrijske oblike (kupa,
valjak, piramida)
4. Rasčlanjenost fasada lukovima, pilastrima, prozorima i
portalima
• Starohrišćansku drvenu kostrukciju krova sada
smenjuje kameni bačvasti ili krstasti svod
• Crkve:
1. Sen Sernen – Tuluz
2. Katedrala Sv. Madlen u Vezleju ( Burgundija)
3. Katedrala u Pizi
4. Crkva Sv. Stošije u Zadru
5. Katedrala u Trogiru
SEN SERNEN – produžena apsida
zrakasto poređene kapele okolo
VEZLEJ – krstasti svod sa travejama
raznobojnog kamena
PIZA – krivi toranj, 5-to brodna
bazilika,3 brodni transept, nad
ukrasnicom kupola, ravan drveni krov
• Romaniku u Hrvatsku donose benediktanski i
cistercitski redovi u XII i XIV veku
• Zadar trguje sa Pizom
• Sv, Stošije – 3 brodna bazilika, drvena tavanica
( iz Italije preneta) iznad bočnih brodova
GALERIJE, ispod apside kripta
• ARKADE na portalu
• U sredini dve ROZETE – kamena dekoracija u
obliku kruga
Trogir – 3 broda, trodelna apsida
SKULPTURA
• Vezana za arhitekturu – duboki reljefi, bojeni,
najviše na zapadnoj fasadi
• Dvodimenzionalna, bez volumena, linija
izražena
• Nakazi se na :
1. Portalima
2. Oko prozora
3. Stubovima i pilastrima
Vezlej
• Na timpanonskom polju – Hrist
• Opisane iz centra ARHIVOLTE - stepeničasto
poređane
• Na jednoj arhivolti – zodjački znaci
Trogir
• Reljef radio RADOVAN – 1240.g.
• Prikazani su - dva lava, seoski radovi, meseci,
zodjaci
• Na pilastrima Adam i Eva ( retki akt u
srednovekovnoj umetnosti)
• Na timpanonu – Rođenje Hrostovo
Katedrala Sv. Duje u Splitu
• Drvorezbarstvo
• Vrata 1214.g. Napravio ANDREJ BUVINA
• 28 scena iz života i mučeništva Hrista – po
ikonografiji je vizatijski stil , a po tehnici
romanički
SLIKARSTVO
1. Minijature
2. Freske
3. Ikone
Na Pelješcu crkva Sv. Mihajla u Stonu – freske iz
XI veka - prikazan ktitor sa modelom crkve
PRIMENJENA UMETNOST
• Reljefi na krstionicama, krstovima, liturgijskim
predmetima, svećnjavima...
• Krstionica iz Liježa - XII vek, bronza uradio
RAJNER IZ IJA
• Prikazano 9 bikova, 5 reljefa, Krštenje Hristovo

similar documents