Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti elektrotehničkih

Report
"Kvalitet" a.d.
Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta
Nacionalno sertifikacino telo za izdavanje i
priznavanje CB sertifikata u okviru medjunarodne
IECEE CB šeme
Regionalna privredna komora Niš, 26.02.2014. godine
Seminar – CE znak, Sistem sertifikacije proizvoda u EU
Predavač: Vladan Radosavljević, Kvalitet a.d. Niš
www.kvalitet.co.rs
SEMINAR
CE Znak – Sistem sertifikacije proizvoda u EU
ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST (EMC)
Tehnike ispitivanja i metode merenja
Sadržaj:
Uvod
Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti
Pregled generičkih standarda – emisija
Pregled generičkih standarda – imunost
Ispitivanje emisije elektromagnetske kompatibilnosti
Ispitivanje imunosti elektromagnetske kompatibilnost
Zaključak
Uvod
 Osnovni cilj:
 Rešavanje problema infrastrukture za ispitivanje elektromagnetske
kompatibilnosti srpskih standarda, poboljšanje poznavanja EMC
zahteva, razvoj znanja i sposobnosti rešavanja EMC problema u srpskoj
industriji
 Detaljno upoznavanje sa aktuelnim standardima elektromagnetske
kompatibilnosti, osposobljavanje za aktuelnu primenu najčešće
korišćenih evropskih i srpskih standarda za EMC kao i praktično
upoznavanje sa laboratorijskom opremom i mernim postupcima koji se
koriste za proveru zadovoljavanja standarda za EMC.
Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti

Električni i elektronski uređaji tokom svog rada stvaraju elektromagnetske smetnje koje
mogu negativno uticati na okolne uređaje. Sa druge strane, okolni uređaji, ali i prirodni
izvori, stvaraju smetnje koje mogu da poremete rad uređaja. Sve smetnje o kojima je ovde
reč posledica su struja i naelektrisanja (u opštem slučaju, promenljivih u funkciji
vremena), a prenose se u vidu slobodnih elektromagnetskih talasa (zračenjem jednog
izvora) ili su vođeni kablovima priključenim na uređaje.

Da bi svi ti uređaji dobro funkcionisali, moraju zadovoljavati uslove elektromagnetske
kompatibilnosti. Prema rečniku Međunarodne elektrotehničke komisije (engleski:
International Electrotechnical Commission, IEC), elektromagnetska
kompatibilnost (EMC) je sposobnost uređaja ili sistema da funkcioniše na
zadovoljavajući način u svom elektromagnetskom okruženju, a da pri tom sam ne stvara
nedopustive elektromagnetske smetnje nijednom drugom uređaju koji se nalazi u
okruženju.
Ispitivanje elektomagnetske kompatibilnosti

Ciljevi ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti jesu utvrđivanje nivoa emisije i
nivoa imunosti uređaja. Ispitivanja se rade isključivo merenjima.

Elektromagnetska emisija je proces kojim izvor odaje elektromagnetsku energiju u okolni
prostor. Ovde se podrazumeva emisija smetnji putem zračenja i kondukcionim putem
(pomoću kablova). Nivo emisije je nivo posmatrane smetnje koja se emituje iz određenog
uređaja, a koji se meri na način definisan standardima za EMC. Granica emisije je najviši
nivo emisije izvora elektromagnetske smetnje dozvoljen standardima.

Imunost na smetnje je sposobnost posmatranog uređaja da radi u prisustvu
elektromagnetskih smetnji bez degradacija performansi ili uz dopuštene degradacije.

Nivo imunosti je najviši nivo elektromagnetske smetnje koja deluje na uređaj, a pri kojem
uređaj još uvek da radi sa zahtevanim performansama.
Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti
 Na jedinstvenom evropskom tržištu zakonski okvir zaispunjenje uslova u
pogledu elektromagnetske kompatibilnosti regulisan je Direktivom za
elektromagnetsku kompatibilnost (2004/108/EC) koju su doneli Evropski
parlament i Savet 15. decembra 2004. godine. Prema toj direktivi, svi uređaji
koji se iznose na jedinstveno evropsko tržište ili stavljaju u pogon moraju da
budu usklađeni sa zahtevima harmonizovanih evropskih standarda iz oblasti
EMC. Odgovornost za ispunjenje zahteva tih standarda je u potpunosti preneta
na proizvođače, koji primenom „dobre inženjerske prakse“, odnosno savesnim
pojektovanjem, izradom i kontrolom uređaja i postrojenja, treba da obezbede
elektromagnetsku kompatibilnost.
Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti
 Za proizvođača uređaja ili postrojenja najpouzdaniji način provere da li su
zadovoljeni svi zahtevi harmonizovanih standarda iz oblasti EMC je
ispitivanje uređaja ili postrojenja u odgovarajućoj akreditovanoj
laboratoriji, koja je tehnički i kadrovski opremljena za ispitivanja u skladu
sa važećim standardima. Proizvođač mora da poseduje odgovarajuću
dokumentaciju o ispunjenju zahteva EMC, kao i da izda deklaraciju o
ispunjavanju uslova EMC.
Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti
 Ispunjavanje zahteva elektromagnetske kompatibilnosti u Evropi regulisano je
nizom standarda (osnovnim standardima, generičkim standardima i
standardima za grupe proizvoda). Svi ti standardi, praktično neizmenjeni,
odnedavno važe i u Srbiji. U Srbiji je na snazi Pravilnik o elektromagnetskoj
kompatibilnosti, koji je praktično uveo odredbe evropske Direktive za EMK u
srpsko zakonodavstvo.
Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti
 Ispunjenje zahteva Direktive za EMC jedan je od uslova da proizvođač
može da na uređaj postavi „CE znak“ (francuski: Conformité Européenne),
prikazan na slici:

Taj znak je obavezan na evropskom tržištu za neke proizvode i označava da
je proizvod u saglasnosti sa evropskom regulativom.
Izvori smetnji
 Primeri izvori smetnji su :
 brza digitalna kola (na primer, u računarima),
 fluorescentna svetla,






radio predajnici,
udar groma u blizini,
elektrostatičko pražnjenje,
varničenje na komutatorima motora,
varničenje prilikom prekidanja jakih struja (posebno kod induktivnih
prijemnika),
visokonaponski uređaji automobila (za napajanje svećica) i slično.
Izvori smetnji
 Ove smetnje mogu poremetiti rad radio i televizijskih
prijemnika, računara, navigacionih instrumenata i drugih
elektronskih uređaja. Na primer, prilikom prolaska automobila
sa „neblokiranim“ svećicama dolazi do neprijatnog pucketanja
kod radio prijemnika ili pojave snega na TV ekranima, rad
elektromotora kućnih aparata stvara tamnu crtu po sredini TV
ekrana,
 radio prijemnik bruji u blizini računara, jake smetnje u mrežnom
napajanju mogu blokirati rad računara, pejsmejkeri otkazuju
prilikom prolaska osobe koja ih nosi kroz detektore metala (na
primer, na aerodromima), kroz polje mikrotalasnih senzora za
automatsko otvaranje vrata ili u blizini snažnih radio predajnika,
i tako dalje.
Prostiranje smetnji
 Prostiranje smetnji, od izvora smetnji do uređaja na
koji smetnje deluju, može biti dvojako:
 pretežno vođenim talasom, duž provodnika
(kablova),što predstavlja kondukcione smetnje, i
 pretežno slobodnim talasom, što predstavlja
radijacione smetnje.
Voditi računa u fazi projektovanja uređaja
 Dobro projektovanje električnih i elektronskih
uređaja zahteva da se o elektromagnetskoj
kompatibilnosti vodi računa od samog početka.
Mnogo je jednostavnije i efikasnije predvideti mere
zaštite prilikom projektovanja, nego primenjivati
mere zaštite na gotovom uređaju. Često naknadne
izmene na uređaju nisu ni izvodljive. Na primer,
osnovni pristup smanjenja emisije je da se izvor
smetnji blokira (oklopi ili filtrira) na samom mestu
gde se izvor nalazi. Ukoliko se smetnja pusti u veći
prostor, zaštita je obično teža i skuplja.
Ispitivanje imunosti
 Ispitivanje imunosti obuhvata imunost na prenapone
u kablovima, brze impulsne smetnje injektovane u
kablove, magnetsko polje mrežne učestanosti i
impulsno polje, kratkotrajne padove, prekide i
varijacije napona napajanja, elektrostatičko
pražnjenje, radiofrekvencijske (RF) signale
injektovane u kablove, RF elektromagnetsko polje i
drugo.
Kriterijumi performansi uređaja
 Rezultat ispitivanja se, generalno, klasifikuje na sledeći način:
 A. uređaj nesmetano radi u okviru specificiranih performansi,
 B. privremena degradacija rada ili prestanak funkcije,posle




čega se uređaj sam oporavlja i nastavlja da nesmetano radi u
okviru specificiranih performansi,
C. privremena degradacija rada ili prestanak funkcije,koji
zahtevaju
intervenciju operatora ili resetovanje sistema, posle čega
uređaj
nastavlja da nesmetano radi u okviru specificiranih
performansi,
D. degradacija rada ili prestanak funkcije posle kojihnije
moguć oporavak zbog oštećenja hardvera i softvera ili
zboggubitka podataka.
Pregled EMC standarda
 Srbija preuzima evropske standarde praktično bez izmena,
s tim što se neki standardi prevode, a drugi ostaju na
engleskom jeziku. Oznake srpskih standarda su identične
evropskim, samo što imaju prefiks SRPS. Na primer, SRPS
EN 55022 ekvivalentan je evropskom standardu EN 55022.
Grupe EMC standarda
 Neki EMC standardi su bazni (osnovni) i definišu merne
metode, aparaturu i postupke kalibracije. Primer je standard
SRPS EN 61000-4-2 (isti kao IEC 61000-4-2 i EN 61000-4-2)
koji se odnosi na tehnike ispitivanja imunosti na
elektrostatičko pražnjenje. Tu spadaju i drugi standardi iz
serije IEC 61000-4-...
 Drugi EMC standardi su namenjeni za grupe proizvoda ,
propisuju odgovarajuće EMC granice (na primer, za kućne
aparate, radio i televizijske prijemnike, računarske uređaje ili
medicinske uređaje), preciziraju uslove ispitivanja, definišu
kada se smatra da proizvod ispunjava uslove EMC, ali mogu i
da dopune i izmene metode merenja za određene grupe
proizvoda. Primer proizvodnih standarda je SRPS EN 55014-1
koji se definiše zahteve za emisiju RF smetnji iz aparata za
domaćinstvo, alata i sličnih uređaja.
Grupe EMC standarda
 Neki EMC standardi su generički. Oni definišu granice koje se
primenjuju ukoliko standardima za grupe proizvoda nije
drugačije propisano. Generički standardi bi trebalo budu i
polazna osnova kod formiranja standarda za grupe proizvoda.
Tako su generičkim standardom IEC 61000-6-1 definisani
nivoi imunosti za stambena i komercijalna okruženja i
okruženja lake industrije, a standardom IEC 61000-6-2 nivoi
imunosti za industrijska okruženja. Ovim standardima su
konkretizovani nivoi za ispitivanja prema osnovnim
standardima. Generičkim standardom IEC 61000-6-3
definisani su nivoi emisije smetnji za stambena i komercijalna
okruženja i okruženja lake industrije okruženjima, a
standardom IEC 61000-6-4 za industrijska okruženja.
Praktični primeri ispitivanja iz EMC laboratorije
Kvalitet a.d.
 Ispitivanje emisije na kondukcione smetnje na
mrežnom priključku (tzv. Napon smetnji na
mrežnom priključku):
Ispitivanje emisije snaga smetnji na mrežnom
priključku
Ispitivanje emisjie harmonika i flikera
Ispitivanje imunosti na elektrostatičko pražnjenje
Ispitivanje imunosti na zračeno RF EM polje
Ispitivanje imunosti na naponske udare
Ispitivanje imunosti na kondukcione smetnje
Ispitivanje imunosti na magnetno polje mrežne
frekvencije
Ispitivanje svetiljki emisija zračenja
Ispitivanje na mestu ugradnje “on-site”
Ispitivanje na mestu ugradnje “on-site”
Ispitivanje na mestu ugradnje “on-site”
Ispitivanje emisije zračenja– merni poligon
Ispitivanje emisije zračenja – merni poligon
Ispitivanje emisije zračenja - merni poligon
Lažni CE znak
Lažni CE znak
Lažni CE znak
HVALA NA PAŽNJI !!!
PITANJA?
[email protected]
Tel.: 018-550-766
Kvalitet a.d.
Niš

similar documents