Obračun plaće, skripta.

Report
Obračun plaće
Obrtnička škola za osobne usluge
Mirjana Spajić Buturac, prof.
Važni pojmovi vezani uz plaću:







Bruto plaća – sveokupna naknada zaposlenika za uloženi rad i postignute
rezultate
Doprinosi iz plaće (ukupno 20%) – zaposleniku se od bruto plaće oduzima
20% za mirovinsko osiguranje, od čega 20% Ide u MIO I, a 5% u MIO II
Dohodak – dio bruto plaće koji ostaje nakon plaćanja doprinosa iz plaće.
Osobni odbici – prije plaćanja poreza, izračunaju se osobne olakšice za
svakog zaposlenika
Porez i prirez - iz dohotka zaposlenik plaća porez za financiranje općih
potreba društva i prirez za financiranje zajedničkih lokalnih potreba.
Neto plaća
Doprinose na bruto plaću
Dohodak = bruto plaća – doprinosi iz plaće za MIO (20%)
Porezna osnovica = Dohodak – Osobni odbici (osobne olakšice)
Na poreznu osnovicu se obračunavaju porez (ovisi o visini osnoivice).
Na porez se obračunava prirez (ovisi o mjestu stanovanja zaposlenika)
Neto plaća = bruto plaća – doprinosi za MIO –(porez + prirez)
Bruto plaća, doprinosi iz plaće, dohodak
Od bruto plaće svakom zaposleniku se oduzima 20% kao doprinos za
mirovinsko osiguranje.
 Dio koji se uplaćuje u zajednički fond iznosi 15% i zove se I. stup
mirovinskog osiguranja
 Preostalih 5% bruto plaće uplaćuje se na osobni račun mirovinskog
osiguranja i zove se II. stup mirovinskog osiguranja

Primjer: Bruto plaća zaposlenika iznosi 5000 kn. Koliki su njegovi doprinosi za
mirovinsko osiguranje?
Rješenje:
MIO I stup – računamo 15% od bruto plaće:
0,15*5000 kn =750 kn
MIO II stup – računamo 5% od bruto plaće:
0,05*5000 kn =250 kn
Kad od bruto plaće oduzmemo doprinose iz plaće (MIO I i II stup) dobijemo
dohodak.
Dohodak sada iznosi 5000 kn-750 kn-250 kn=4000 kn
Osobni odbici (osobne olakšice)
Na neto plaću plaća se porez. Prije plaćanja poreza, izračunavaju se osobne olakšice
za svakog pojedinog djelatnika, jer se na njih ne plaća porez. Osobne olakšice čine
neoporezivi dio plaće svakog zaposlenika. Nakon što se od plaće oduzmu osobne
olakšice, dobije se porezna osnovica na koju se obračunava porez.
Osnov osobnog odbitka
Faktor ili %
Mjesečni osobni
odbitak
Osnovni osobni odbitak
1.0 ili 100%
2200
Uzdržavani član
0.5 ili 50%
1100
Prvo dijete
0.5 ili 50%
1100
Drugo dijete
0.7 ili 70%
1540
Treće dijete
1 ili 100%
2200
Četvrto dijete
1.4 ili 140%
3080
Peto dijete
1.9 ili 190%
4180
Dodatak za djelomičnu invalidnost
0.3 ili 30%
660
Dodatak za 100% invalidnost
1.0 ili 100%
2200
Primjer 1. Koliko iznosi osobni odbitak ako zaposlenik ima bruto plaću 6000 kn,
nema djece, uzdržavanih članova, i ako je potpuno zdrav? Izračunaj poreznu
osnovicu.
Rješenje: Osobni odbitak iznosi 2200 kn.
MIO I stup = 0,15*6000 kn = 900 kn
MIO II stup = 0,05*6000 kn = 300 kn
Dohodak = 6000 - 900 – 300 = 4800 kn
Porezna osnovica = 4800 kn – 2200 kn = 2.600 kn
Primjer 2. Koliko iznosi osobni odbitak, ako zaposlenik ima bruto plaću 6000 kn,
te ima uzdržavanu osobu. Izračunaj poreznu osnovicu.
Rješenje: Osobni odbitak = 2200 kn + 1100 kn = 3300kn
Napomena: isto smo mogli dobiti i zbrajanjem koeficijenata
2200*(1+0.5)= 2200*1,5= 3300 kn
Budući su MIO I i II stup isti kao u primjeru 1. lako računamo poreznu osnovicu:
Porezna osnovica=4800 kn-3300 kn=1500 kn
Primjer 3. Koliki su osobni odbici ako zaposlenik ima bruto plaću 8.600 kn i ima
troje djece? Izračunaj poreznu osnovicu
Rješenje: Osobni odbitak = 2200 kn + 1100 kn + 1540 kn + 2200 kn= 7040 kn
MIO I stup: 0,15*8600 kn = 1290
MIO II stuo: 0,05*8600 kn = 430 kn
Dohodak = 8600 kn – 1290 kn – 430 kn = 6880 kn
Porezna osnovica = 6880 kn – 7040 = -160 kn (ne plaća porez ni prirez)
Porez




Na poreznu osnovicu obračunava se porez po slijedećim pravilima:
Na osnovicu manju od 2.200 kn obračunava se porez od 12%
Ako je osnovica od 2.200,01 do 8.800 kn obračunava se porez od
25%
Ako je osnovica veća od 8.800,01 kn obračunava se porez od 40%
Porez se uplaćuje u državni proračun
Primjer 1. Izračunaj porez, ako je porezna osnovica:
a) 1280 kn
b) 3200 kn
c) 5400 kn
d) 12500 kn
Rješenje:
a) 0,12*1280 kn = 153,6 kn
b) 3200=2200 + 1000. 0,12*2200 kn = 264 kn, 1000 kn * 0,25=250 kn. Ukupno:
264+250=514 kn
c) 5400 kn=2200 kn+3200 kn. 0,12*2200 kn=264 kn. 3200kn * 0,25= 800 kn. Ukupno:
264 kn + 800 kn =1064 kn
d) 12500 kn = 2200 kn + 6600 kn + 3700 kn. 2200 kn*0,12= 264 kn. 6600 kn*0,25 =
1650 kn. 3700 kn*0,4= 1480 kn. Ukupno: 264 + 1650 + 1480 = 3394
Prirez
Stopa prireza u nekim hrvatskim gradovima
Više informacija na http://www.porezna-uprava.hr/
Grad Zagreb
Općina Stupnik
6,00%
Grad Sveta Nedjelja
6,00%
Grad Sveti Ivan Zelina
12,00%
18,00%
Grad Velika Gorica
12,00%
Grad Dugo Selo
9,00%
Općina Brckovljani
3,00%
Općina Bedenica
3,00%
Općina Rugvica
6,00%
Grad Vrbovec
12,00%
Grad Ivanić Grad
6,00%
Općina Dubrava
3,00%
Općina Kloštar Ivanić
2,00%
Općina Farkaševac
3,00%
Općina Križ
2,00%
Općina Gradec
5,00%
Grad Jastrebarsko
9,00%
Općina Preseka
3,00%
Općina Rakovec
3,00%
Općina Klinča Sela
10,00%
Prirez se obračunava na porez, a visina prireza varira od grada do grada.
Prirez se uplaćuje u gradski ili općinski proračun.
Primjer 1. Pretpostavimo da je porez 153,6 kn. Izračunaj prirez za radnika iz
a)
Zagreba
b)
Velike Gorice
c)
Dugog Sela
d)
Svete Nedelje
Rješenje:
a)
U Zagrebu je stopa prireza 18%, pa računamo: 0,18*153,6=27,65 kn
b)
U Velikoj Gorici je stopa prireza 12%, pa računamo: 0,12*153,6=18,43 kn
c)
U Dugom Selu je stopa prireza 9%, pa računamo: 0,09 *153,6= 13,83 kn
d)
U Svetoj Nedelji je stopa prireza 6%, pa računamo: 0,06*153,6= 9,21 kn

Primjer 2: Ako je porez 245,56 kn, izračunaj prirez za radnika iz
a)
Zagreba
b)
Općine Gradec
Rješenje:
a)
U Zagrebu je stopa prireza 18%, pa računamo: 0,18*245,56= 44,20 kn
b)
U općini Gradec je stopa prireza 5%, pa računamo: 0,05*245,56=12,28 kn

Neto plaća
Neto plaća = bruto plaća – doprinosi za MIO –(porez + prirez)
= dohodak – (porez + prirez)
Zadatak 1. Zaposlenik iz Zagreba ima bruto plaću 7.345,00 kn i uzdržava
ženu. Kolika mu je neto plaća?
Rješenje:
1. Bruto plaća
7.345,00 kn
2. Doprinosi iz plaće (20%) (ukupno1101,75+367,25)
1.469 kn
MIO, I stup (15%) , (0,15*7.345,00)
1.101,75 kn
MIO, II stup (5%) (0,05*7.345,00)
367,25 kn
3. Dohodak (1-2) (7345-1469)
5.876,00 kn
4. Olakšice (ukupno 2200+1100)
3.300 kn
Osobni odbitak
2.200 kn
Odbitak za uzdržavanu osobu
1.100 kn
5. Porezna osnovica (3-4) (5.876,00-3.300)
2.576,00
6. Porez (12% na 2.200 kn = 264, 25% na 376 kn = 94 kn)
358 kn
7. Prirez na porez (18%, jer je iz Zagrea, 0,18*358)
64,44 kn
8. Neto plaća (3-6-7) (5876-358-64,44)
5453,56 kn
Neto plaća = bruto plaća – doprinosi za MIO –(porez + prirez)
= dohodak – (porez + prirez)
Zadatak 2. Odredimo neto plaću zaposleniku koji živi u Bjelovaru i ima troje
djece. Bruto plaća mu iznosi 15.465,00 kn.
Rješenje:
1. Bruto plaća
15.465,00 kn
2. Doprinosi iz plaće (20%) (ukupno 2319,75+773,25)
3.093,00 kn
MIO, I stup (15%) , (0,15*15.465,00)
2319,75 kn
MIO, II stup (5%) (0,05*15.465,00)
773,25 kn
3. Dohodak (1-2) (15.465-3.093,00)
12.372,00 kn
4. Olakšice (ukupno 2200+1100+1540+2200)
7.040,00 kn
Osobni odbitak
2.200 kn
Prvo dijete
1.100 kn
Drugo dijete
1540,00 kn
Treće dijete
2200,00 kn
5. Porezna osnovica (3-4) (12.372,00-7.040,00)
5332,00 kn
6. Porez (12% * 2200 = 264 kn, 25%*3132=783, U:783 + 264)
1047 kn
7. Prirez na porez (12%, jer je iz Bjelovara, 0,12*1047)
125,64 kn
8. Neto plaća (3-6-7) (12.372-1047-125,64)
11199,36 kn
Doprinosi na plaću
Poslodavac isplaćuje zaposleniku bruto plaću, a na taj iznos uplaćuje još 15,2% bruto plaće.
Tih 15,2% su doprinosi na plaću, a raspodjeljeni su ovako:



Doprinos za zdravstveno osiguranje
Doprinos za ozljede na radu
Doprinos za zapošljavanje
13%
0,5%
1,7%
Primjer 1: Kolike doprinose na plaću poslodavac mora platiti, ako je bruto plaća
zaposlenika 7.345,00 kn, a kolike ako je 15.465,00 kn
a) bruto = 7.345,00
b) bruto = 15.465,00
Doprinos za zdravstveno:
0,13*7.345=954,85 kn
0,13*15465=2009,28
Doprinos za ozljede na radu: 0,005*7.345=36.73 kn
0,005*15.465=77,28 kn
Doprinos za zapošljavanje:
0,017*7.345=124,87 kn
0,017*15465=262,75 kn
Ukupno:
1116,44 kn
2349,31 kn

similar documents