Асоцијација спорт за све Србије

Report
Asocijacija Sport za sve Srbije organizaciono je relativno
mlada (osnovana marta 2005. godine), ali programska
tradicija traje od 1952. godine kada je osnovan Partizan
Jugoslavije - Savez za fizičko vaspitanje i rekreaciju.
1992. godine, Savez se transformiše u Savez za sportsku
rekreaciju Jugoslavije.
Sledeća transformacija je usledila 1998. godine promenom
imena u Jugoslovenski Savez Sport za sve čije postojanje je
limitirano statusom države da bi novembra 2003.
godine promenio naziv u Savez Sport za sve Srbije i Crne
Gore. Konačno odvajanjem Crne Gore od Srbije (maj
2006.), programsku celovitost nasleđuje Asocijacija Sport
za sve Srbije.
Svojom programskom definisanošću Asocijacija
SPORT ZA SVE SRBIJE pobudila je interes mnogih
nevladinih organizacija, koje se u manjem ili
većem obimu bave programima sportske
rekreacije svih građana bez obzira na pol i uzrast.
Danas Asocijaciju čini 63 članice. Jedan broj
organizacija su sa nacionalnog nivoa ali, takođe,
vrlo značajnu organizacionu šemu čine članice iz
lokalnih zajednica.
Asocijacija SPORT ZA SVE SRBIJE je član:
 Sportskog saveza Srbije
 TAFISA – Međunarodna asocijacija Sporta za sve
 FISpT – Međunarodna federacija Sporta za sve
 ISCA – Međunarodna asocijacija za sport i kulturu
 EFCS – Evropska federacija kompanijskog sporta
 BSfAA – Balkanska asocijacija Sporta za sve
 BAWS – Balkanska asocijacija radničkog sporta
 “ZIMSKA BAJKA”, Dečiji festival Sporta za sve , februar
 SKI FEST, zimski festival Sporta za sve, mart
 DAN IZAZOVA, maj
 VESELI ORIJENTIRING, jun
 Letnji festival SPORTA ZA SVE, septembar
 MOWE WEEK, oktobar
 Svetski dan pešačenja, oktobar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Osnovne odredbe
Ciljevi i sadržaj aktivnosti Asocijacije
Članstvo u asocijaciji
Organi Asocijacije
Oblici organizovanja i rada
Stručna služba
Opšta akta
Statusne promene
Anti-doping pravila
Imovina i sredstva
Odgovornost za prouzrokovanu štetu
Javnost rada
Prestanak rada
Prelazne i završne odredbe
 SKUPŠTINA
 UPRAVNI ODBOR
 NADZORNI ODBOR
 PREDSEDNIK ASOCIJACIJE
 GENERALNI SEKRETAR ASOCIJACIJE
 ODBORI I KOMISIJE
 Skupština Asocijacije je najviši organ odlučivanja u
Asocijaciji.
 Skupštinu čini 75 predstavnika svih članica i to:
 Po 2 (dva) predstavnika iz svake od učlanjenih
organizacija - republičkih, pokrajinskih i gradskih
nivoa čija je osnovna funkcija ostvarivanje programa
sportske rekreacije;
 Po 1 (jedan) predstavnik iz republičkih, pokrajinskih,
gradskih i opštinskih saveza i drugih učlanjenih
organizacija koje prihvate Statut Asocijacije.
NADLEŽNOST SKUPŠTINE:
 Utvrđuje osnove četvorogodišnjeg programa razvoja Asocijacije i
smernice za njihovo izvršenje;
 Donosi i menja Statut Asocijacije i Poslovnik o radu Skupštine i
druga dokumenta (rezolucije, odluke i rešenja) saglasno sa
Statutom;
 Bira i razrešava predsednika Asocijacije, jednog potpredsednika i
članove UO iz sastava članica i članove NO;
 Razmatra i odlučuje o Izveštaju o radu i finansijskom izveštaju
Asocijacije, o radu UO i drugih radnih tela Asocijacije;
 Imenuje i razrešava Generalnog sekretara na četvorogodišnji
mandat s’tim što ove funkcije, svojom odlukom, Skupština može
preneti na UO Asocijacije;
 Donosi odluku o prestanku rada Asocijacije;
 Predsednik i potpredsednik Asocijacije ne mogu biti iz iste
članice.
 1 Predsednik
 2 (dva) potpredsednika
 14 (četrnaest) članova
 Predsednika, 1 (jednog) potpredsednika i članove UO
čiji je ukupni broj 12 (dvanaest) bira i razrešava
Skupština iz svog sazivana period od 4 godine sa
mogućnošću ponovnog izbora.
 1 (jednog) potpredsednik i 4 (četiri) člana UO, čiji je
ukupan broj 5 (pet), na predlog Predsednika UO, bira
UO u skladu sa programskim zahtevima Asocijacije.
 NO je nadzorni organ Asocijacije koji vrši nadzor nad
upotrebom materijalnih sredstava i zakonitošću
poslovanja i pregleda predlog završnog računa
Asocijacije.
 NO sastoji se od 3 (tri) člana koje bira i razrešava
Skupština socijacije.
 Članovi NO iz svojih redova biraju Predsednika NO.
Predstavlja Asocijaciju;
Saziva i predsedava sednicama Skupštine i UO;
Brine o izvršenju programa,planova i zaključaka
Skupštine i UO;
Utvrđuje predloge opštih akata i odlika koje donosi
UO;
Podnosi UO i Skupštini Izveštaj o radu i Godišnji
Izveštaj koji obuhvata i njegov rad i rad UO.











Odgovoran za zakonitost poslovanja Asocijacije;
Zastupa i predstavlja Asocijaciju;
Zaključuje Ugovore i vrši druge pravne radnje;
Stara se o pripremama sednica Organa Asocijacije i izvršavanju
zaključaka Odluka i drugih akata tih organa;
Organizuje i kontroliše obavljanje stručnih poslova u Asocijaciji i
preduzimamere za unapređenje tih poslova;
Stara se o vođenju Zapisnika sa sednica Organa Asocijacije;
Finansijski je nalogodavac za realizaciju finansijskog plana Asocijacije;
Odlučuje opojedinačnimpravima,obavezama i odgovornostima
zaposlenih u Asocijaciji;
Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
Učestvuje u radu Skupštinei UO bez prava glasa;
Obavlja druge poslove određene zakonom za zasttupnika
Asocijacije,ovim Statutom i opštim aktima Asocijacije.
Stručni Odbor;
Komisija za međunarodnu saradnju;
Komisija za zdravstvenu zaštitu članstva;
Komisija za informisanje.
ASOCIJACIJA SPORT ZA SVE SRBIJE
Terazije 35/III,
Beograd
Tel/fax: +381 11 3232-986, 3234-809
www.sportforallserbia.org.rs
Mail: [email protected]
HVALA NA PAŽNJI!!!
mr Dejan Marsenić
[email protected]

similar documents