Имплементација директиве 2009/28/EK и обавезе Републике

Report
Project co-financed by the CEI Know-how Exchange Programme sponsored by the CEI Fund at the EBRD
Implementacija Direktive 2009/28/EK
i obaveze Republike Srbije
Prof. dr Dragoslava Stojiljković
Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet
Nacionalni akcioni plan za korišćenje
obnovljivih izvora energije Republike
Srbije (NAPOIE)
• Izrada proistekla iz međunarodne obaveze RS
– Zakon o ratifikaciji ugovora o osnivanju Energetske
zajednice (Sl. glasnik RS, br. 62/2006)
• NAPOIE - Službeni glasnik RS, br. 53/2013.
Cilj NAPOIE
• Odluka Ministarskog saveta Energetske zajednice
od 18. oktobra 2012. godine (D/2012/04/MSEnZ) - određen veoma ambiciozan obavezujući
cilj za RS u 2020. godini:
– 27 % OIE u BFPE
– 10 % energije iz obnovljivih izvora u BFPE u saobraćaju.
• NAPOIE RS izrađen je u skladu sa obrascem
predviđenim Direktivom 2008/29/EZ (Odluka
2009/548/EZ).
Definisanje cilja za 2020.
• BFPE u 2009. godini
– 9.150 ktoe
– učešće OIE u 2009. godini - 21,2 %
• BFPE u 2020. godini
– 10.330 ktoe
– učešće OIE u 2020. godini - 27,0 %
• BFPE - potrošnja finalne energije (PFE)
uvećana za sopstvenu potrošnju u
sektoru električne i toplotne energije i
gubitke u distribuciji i prenosu.
• paušalna stopa povećanja učešća OIE
- 4,4 % i
• dodatni preostali napor - 0,026
toe/stanovniku.
Pretpostavke u NAPOIE
• NAPOIE - u skladu sa metodologijom i
standardima EU, a na osnovu svih relevantnih
podataka u oblasti energetike i OIE u RS.
• Razvijena su dva scenarija:
– referentni (osnovni) scenario (REFSC) i
– scenario sa primenom mera za energetsku efikasnost
(EESC).
• Scenariji su razvijeni na osnovu:
– usvojenog Energetskog bilansa RS za 2009. godinu
– ciljeva i obaveza definisanih u pregovorima sa
Energetskom zajednicom.
Relevantni dokumenti za NAPOIE
• Akcioni plan za energetsku efikasnost iz 2010. god.
• Studija “Obavezne rezerve nafte i naftnih derivata u
Energetskoj Zajednici” – studija o obaveznim
rezervama u skladu sa Direktivom 2009/119/EZ,
koju je izradio Energetski institut Hrvoje Požar,
2011.,
• planovi rayvoja kapaciteta u sektoru saobraćaja za
potrebe proizvodnje i distribucije biogoriva,
izrađeni na osnovu postojećih kapaciteta i planova
vodećih kompanija u toj oblasti
• …
BFPE - REFSC
BFPE - EESC
Nacionalni opšti cilj za udeo OIE u BFPE
u 2009. i 2020.
Nacionalni cilj za 2020. i procenjeni
način ostvarivanja OIE
Proračun doprinosa korišćenja OIE
svakog sektora u BFPE
Ostvarivanje cilja korišćenja OIE u
sektoru saobraćaja do 2020. godine
neophodan
uvoz
Regulativa
(nedostajuća – u skladu sa Tabelom 5 NAPOIE)
Zakon o obnovljivim izorima energije
Uredba o kriterijumima održivosti za biogoriva
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna
goriva bioporekla
Regulativa o sistemu monitoringa kvaliteta goriva
Uredba o obaveznom stavljanju određenog
procenta biogoriva na tržište
Pravilnik o podsticajima za uzgajanje sirovina i
proizvodnju biogoriva
regulatorna
regulatorna
regulatorna
regulatorna,
finansijska
regulatorna,
finansijska
finansijska
Aktivnosti – korišćenje OIE
• razvijanje održive proizvodnje biomase, biogasa i
biogoriva visokoefikasnim tehnologijama,
• obezbeđivanje finansijske podrške za razvoj
održive proizvodnje biomase, biogasa i biogoriva i
• formiranje tržišta biomase,
• uvođenje biogoriva u sektor saobraćaja,
• proizvodnja opreme i tehnologija koje će
omogućiti efikasnije korišćenje energije iz OIE.
Aktivnosti – mere podrške
• donošenje i unapređenje pravnog okvira koji će
podstaći energetski efikasnije korišćenje energije i
veće korišćenje OIE,
• unapređenje administrativnih procedura za
investiranje u oblasti OIE i provera njihove
efikasnosti kroz demonstracione projekte,
• sistematsko promovisanje najboljih praksi
primenjenih u zemljama EU,
• uvođenje sistema organizovanog upravljanja
energijom (sistem energetskog menadžmenta) i
• sistematsko planiranje projekata u oblasti OIE.
Praćenje realizacije
• Ministarstvo nadležno za poslove iz oblasti
energetike prati sprovođenje Nacionalnog
akcionog plana i o tome dostavlja Vladi
godišnji izveštaj.
• Procena ostvarenja postavljenih ciljeva za
prethodnu godinu u NAPOIE će koristiti
indikatore u skladu sa međunarodnom
metodologijom za izveštavanje u
međunarodnim sporazumima i na nivou EU.
Praćenje realizacije
• Obavezni indikatori za praćenje implementacije
NAPOIE su:
–
–
–
–
–
udeo OIE u bruto finalnoj potrošnji energije,
udeo OIE u potrošnji energije u sektoru grejanja i hlađenja,
udeo OIE u potrošnji energije u sektoru električne energije,
udeo OIE u potrošnji energije u sektoru saobraćaja,
ukupna godišnja potrošnja energije u sektoru grejanja i
hlađenja,
– ukupna godišnja potrošnja energije u sektoru električne
energije,
– ukupna godišnja potrošnja energije u sektoru
saobraćaja,
– godišnja potrošnja sredstava za promociju EE i OIE.
Rokovi za implementaciju Direktive
• Usvajanje Nacionalnog akcionog plana za korišćenje
obnovljivih izvora energije - 30. juni 2013. godine
• Donošenje propisa kojim će se implementirati Direktiva
2009/28/EZ - 1. januar 2014. godine
• Prvi izveštaj o promociji i korišćenju obnovljivih izvora
energije podnesu Sekretarijatu Energetske zajednice - do
31. decembra 2014. godine, kao i da ove izveštaje podnose
nadalje svake druge godine.
• Sekretarijat će vršiti nadzor i pregled primene Direktive od
strane Ugovornih strana.
• Prvi izveštaj Sekretarijat podnosi Ministarskom savetu do
30. juna 2015. godine, a nakon toga ovaj izveštaj će se
podnositi svake druge godine.

similar documents