Pou*ení o rizicích práce se zdroji IZ, o zásadách bezpe*né práce s

Report
Poučení o rizicích práce se zdroji IZ, o zásadách bezpečné
práce s ORZ a o postupech v případě ztráty kontroly nad
zdroji IZ (dle § 26 vyhlášky č. 307/2002 Sb.)
Mgr. Jiří Křivohlávek, dohlížející osoba nad RO na MU
Teoretická část
Legislativa
• zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů tzv. “atomový zákon“,
• vyhláška č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Aktuální znění http://www.sujb.cz
Organizační struktura
Statutární zástupce organizace (rektor) → dohlížející osoba (Křivohlávek) → osoba
s přímou odpovědností (Marini, Trantírek, Rotrekl, Hofr) → radiační pracovník
Kontroly
SÚJB, pravidelné kontroly, při nedodržování zásad RO a při hrubém porušení zásad
RO pokuta až 50 miliónů Kč (§ 41. zákona č. 18/1997 Sb.)
Ochrana před IZ
Spočívá v zeslabení dávky záření na hodnotu, při níž je riziko pro lidský organismus
sníženo na zanedbatelnou hodnotu.
Metody ochrany před IZ:
• udržováním patřičné vzdálenosti od zdroje záření ~ 1 / r2 (důležité u γ záření)
• odstíněním záření (všude kromě α záření, u β stačí 1-2 cm skla, plexiskla, u γ
olovo, železobeton, beton s barytem)
• nejkratší dobou pobytu v prostoru kde záření působí
Biologické účinky IZ
Základní pojmy:
Dávka D: D = dε / dm [Gy]
Ekvivalentní dávka HT: HT = wR DTR [Sv]
Druh záření
fotony a elektrony všech energií
neutrony 10 keV
neutrony 10 – 100 keV
neutrony 0,1 – 2 MeV
neutrony 2 – 20 MeV
záření α
wR
1
5
10
20
10
20
Efektivní dávka Hf: Hf =
wT HT [Sv]
Tkáň, orgán
gonády
červená kostní dřeň
tlusté střevo
plíce
žaludek
močový měchýř
mléčná žláza
játra
jícen
štítná žláza
kůže
povrchy kostí
ostatní orgány a tkáně
wT
0,20
0,12
0,12
0,12
0,12
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,01
0,01
0,05
Zdroj: příloha č. 5 k vyhlášce 307/2002 Sb.
Limity: 20 mSv/rok – radiační pracovník; 1 mSv/rok - obyvatelstvo
Účinky IZ se projevují ve větší či menší míře u všech živých organismů. Intenzita účinků
závisí na dávce, dávkovém příkonu a druhu organismů.
Přímé účinky: změna biologicky důležité makromolekuly (nukleových kyselin) přímým
zásahem částicí IZ či sekundárními částicemi
Nepřímé účinky: souvisí s radiolýzou vody (změny způsobené radikály, peroxidem vodíku a
hydratovaným elektronem (vysušené enzymy vykazují menší poškození než roztoky
enzymů)
Ozáření člověka z přírodních a umělých zdrojů ionizujícího záření
• v ČR cca 4 mSv / rok
• jiná místa na zemi 100 – 300 mSv / rok
Konkrétní informace a postupy
Přehled vlastností používaných RN
Radionuklid
Poločas rozpadu Emax
3H
12,3 roku
18,6 keV
14C
5730 roků
156,5 keV
32P
14,3 dní
1,71 MeV
33P
25,4 dní
249 keV
35S
87,4 dní
167,5 keV
125I
60,14 dní
35,5 keV
Pravidla práce s ORZ
Při práci s otevřenými radionuklidovými zářiči je nutno dodržovat tyto zásady:
•
•
•
•
•
příjem a spotřeba ra látek musí být evidovány
práce s ra látkami musí být prováděny pouze ve vyhrazených prostorách
kontaminovaný materiál se ukládá výhradně do nádob na ra odpad
používat gumové rukavice, plexisklové štíty a brýle
využívat ochranných zdí a krytů
Ukončení práce s ORZ
• zbytky zářičů se vrátí do ledničky pro skladování zářičů, ostatní nepotřebné zbytky se po
práci odstraní do ra odpadu,
• provede se dekontaminace použitých pomůcek, skla, nástrojů, pracovních prostředků
a v případě potřeby i ochranných prostředků, oděvu a obuvi.
Nakládání s ra odpadem
• v laboratoři se vede evidence odpadu předaného do CVS.
Odpad
• do jednoho sáčku (lahve) lze ukládat pouze materiál kontaminovaný stejným
radionuklidem!
• na štítku je uvedeno označení laboratoře (místnost), datum naplnění sáčku, radionuklid
a aktivita tohoto nuklidu zpracovaná v laboratoři v tento den,
• v souladu s pravidly provozu centrálního vymíracího skladu nádoby při první příležitosti
(nejpozději ráno následujícího pracovního dne) převezme pracovník CVS do skladu ra
odpadů k vymírání,
• laboratorní sklo se myje výhradně v chemické výlevce, odtud je kapalný odpad sveden
do chemické sběrací jímky v suterénu.
Monitorování
Monitorování se provádí v laboratoři na těchto plochách:
•
•
•
•
laboratorní stoly,
pracovní plocha digestoře,
podlaha,
výlevka.
Třída radionuklidu
125I
32P
33P, 35S
Referenční úroveň
záznamová
vyšetřovací
zásahová
[Bq/cm2]
[Bq/cm2]
[Bq/cm2]
0,1
1
3
0,1
10
30
0,1
10
300
Referenční úrovně
Záznamové úrovně představují minimální měřitelnou hodnotu plošné aktivity pro
používaný monitor plošné kontaminace. Vyšetřovací úrovně odpovídají očekávaným
hodnotám plošné kontaminace na pracovních površích za běžných provozních podmínek.
Konečně zásahové úrovně jsou zvoleny jako směrné hodnoty pro povrchové znečištění ra
nuklidy
Zajištění havarijní připravenosti
Za ztrátu kontroly nad zdrojem IZ se považuje:
• rozlití, rozstříknutí nebo rozprášení ra látky při manipulaci
• ztráta nebo odcizení ra zářiče.
V těchto případech se postupuje podle dále uvedených zásahových instrukcí pro jednotlivé
případy. Kdokoliv zjistí vznik ztráty kontroly nad zdrojem IZ, je povinen neprodleně
informovat osobu s přímou odpovědností za zajištění RO, vedoucího pracoviště a dohlížející
osobu, kteří jsou určeni k řízení vykonání těchto pokynů pro opětovné uvedení pracoviště
do normálního stavu.
ZÁSAHOVÁ INSTRUKCE PRO PŘÍPAD ZTRÁTY KONTROLY NAD ZDROJEM IZ
• dozimetricky zkontrolovat, zda nedošlo ke kontaminaci osob
• provést dekontaminaci
DEKONTAMINAČNÍ POSTUPY
dekontaminace pracoviště:
• dekontaminaci provádět v gumových rukavicích
• buničitou vatou odsát maximální množství ra látky
• za použití úklidových prostředků pro aktivní úklid vhodným dekontaminačním
prostředkem (např. roztok kyseliny citrónové) omýt zasaženou plochu
• dozimetricky zkontrolovat úspěšnost dekontaminace
• odpad vznikající při dekontaminaci (vata, rukavice) odložit do PE sáčku a po skončení
práce sáček řádně označený (datum, nuklid) uložit do vymírací místnosti
v případě kontaminace rukou, očí a oděvu:
• z kontaminovaného místa pokožky buničitou vatou opatrně odsát ra látku
• pokožku omývat vlažnou vodou za použití mýdla
• nedaří-li se pokožku dostatečně dekontaminovat tímto způsobem, použít
komplexotvorné látky, např. 1% roztok kyseliny citronové
• očistu provádět opatrně, aby nedošlo k porušení pokožky
• průběžně provádět dozimetrickou kontrolu
• celý proces opakovat až do poklesu měřené hodnoty na hodnotu pozadí použitého
monitorovacího přístroje
ZÁSAHOVÁ INSTRUKCE PRO PŘÍPAD ZTRÁTY NEBO ODCIZENÍ ZDROJE ZÁŘENÍ
• ztrátu resp. podezření na odcizení ra zářiče oznámit Policii ČR
• policii předat popis ra zářiče a informaci o vlastnostech ra látky a emitovaného záření a
popis jejich nebezpečných vlastností
Kontakty
Telefonická spojení na zainteresované osoby a organizace:
dohlížející osoba (Mgr. Křivohlávek)
tel.
549 493 150
mobil
776 205 729
SÚJB RC Brno
vedoucí, RNDr. Urbančík
inspektor RO, RNDr. Vrbanová
fax
tel.
tel.
515 902 760
515 902 773
515 902 789
Policie ČR
hasičský záchranný sbor
tel.
tel.
158
150
Testy na http://www.rect.muni.cz/nso/ poslat do 31.1.2014 na [email protected]
Pracoviště: NCBR, OFGP, BÚ, CVS !!!

similar documents