Robert Babic_EU fondovi

Report
EU fondovi - velika prilika za
financiranje malog i srednjeg
poduzetništva
ALGEBRA: Robert Babić
Sadržaj predavanja
 Uvod u EU fondove – što su EU fondovi, koja
im je svrha, veze sektorskih politika i EU
fondova
 Alokacije iz EU fondova za Hrvatsku do
2020.
 Prilike za poduzetnike iz EU fondova
 Primjeri EU projekata iz sektora
poduzetništva
 Vaša pitanja i odgovori!
Što su EU fondovi?
• Financijska pomoć za razvojne projekte;
investicija ne donacija!
• Služe isključivo javnom interesu
• Financijski prate određene „javne politike”
• Sredstva poreznih obveznika građana EU, zbog
toga znatna kontrola i kompleksna
administracija
• Raznolikost programa i veliki spektar
mogućnosti
Veza sektorskih politika EU i fondova
RIBARSTVENA
POLITIKA
4. RIBARSKI I
POMORSKI FOND
ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA
POLITKA (CAP)
5. EUROPSKI
POLJOPRIVREDNI
FOND ZA RURALNI
RAZVOJ
6. EUROPSKI
FOND ZA
GARANCIJE U
POLJOPRIVREDI
Alokacije za Hrvatsku
U razdoblju od 2014. do 2020. Hrvatskoj je iz EU fondova
na raspolaganju ukupno 10,423 milijardi eura
• Za kohezijsku politiku namijenjeno 8,397 milijardi
eura.
• Za poljoprivredu i ruralni razvoj 2,026 milijardi eura
• Za pomorstvo i ribarstvo raspoloživo je dodatnih 280
milijuna eura
• Za inicijativu za zapošljavanja mladih u iduće dvije
godine 66,177 milijuna eura
• Za aktivnosti povezivanja Europe u razdoblju do 2016
456,147 milijuna eura
Koje su mogućnosti za poduzetnike iz
EU fondova?
PRUŽATELJ USLUGA,
DOBAVLJAČ ROBA ILI
IZVOĐAČ RADOVA
KORISNIK BEPOVRATNIH
SREDSTAVA
Koje su mogućnosti za poduzetnike za
dobivanje bespovratnih sredstava?
EUROPSKI
FOND ZA
REGIONALNI
RAZVOJ
EUROPSKI
POLJOPRIVREDNI
FOND ZA RURALNI
RAZVOJ
EUROPSKI
SOCIJALNI FOND
PROGRAM
OBZOR 2020
PROGRAM ZA
KONKURENTNOST
PODUZETNIŠTVA I
MSP (COSME)
Europski fond za regionalni razvoj
(ERDF)
• Investicijski fond – financira izgradnju, opremanje i
slične projekte
• Prati provedbu OP Konkurentnost i kohezija
• Alokacija za razdoblje 2014. – 2020. za RH 6.881
milijardi €
• 10 prioritetnih osi ulaganja (ciljeva koji se žele
postići)
Europski fond za regionalni razvoj
(ERDF)
Mogućnosti za financiranje projekata poduzetnika u RH
u razdoblju 2014. – 2020.:
1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i
inovacija (664.792.165 €)
2. Korištenje informacijske i komunikacijske
tehnologije (318.952.676 €)
3. Jačanje poslovne konkurentnost (970.000.000 €)
4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih
izvora energije (531.810.805 €)
Europski fond za regionalni razvoj
(ERDF)
Natječaji za bespovratna sredstva:
• Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije
za poboljšanje poslovnih procesa – OTVOREN
• Potpore za ulaganja u modernizaciju postojećih
tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i / ili
usluga – NAJAVA ZA I. KVARTAL 2015
• Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i
certificiranju proizvoda u svrhu povećanja
konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima
NAJAVA ZA I. KVARTAL 2015
Primjeri projekta
• Projekt: Eko standardizacija i modernizacija
opreme za održavanje sustava ubrizgavanja vozila
kod privatnih i transportnih vozila
• Cilj: modernizacija opreme u Servisu Tržok kako bi
održavanje i servis bili energetski efikasniji te kako
bi servisirana vozila postizala EURO 6 normu
• Proračun: 56.853 EUR (85% sufinanciranje)
Primjeri projekta
• Projekt: Materia Nova - Pole of excellence for
materials, Belgija
• Cilj: opremanje centra izvrsnosti za razvoj novih
polimerskih materijala koji služe lokalnoj industriji
u proizvodnji gotove robe
• Proračun: € 15 120 000 (EU € 7 560 000)
Europski socijalni fond (ESF)
• ESF se bavi ulaganjem u ljude - povećanje
mogućnosti zapošljavanja, promicanje bolje
obrazovanje te poboljšanje situacija najugroženijih
osoba na rubu siromaštva
• Prati provedbu OP Učinkoviti ljudski potencijali
• Alokacija za razdoblje 2014. – 2020. za RH 1.582
milijardi €
• 5 prioritetnih osi ulaganja (ciljeva koji se žele postići)
Europski socijalni fond (ESF)
Mogućnosti za financiranje projekata poduzetnika u RH
u razdoblju 2014. – 2020.:
1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
(532.933.273 EUR)
2. Socijalno uključivanje (328.000.000 EUR)
3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje (450.000.000
EUR)
Europski socijalni fond (ESF)
Natječaji za bespovratna sredstva:
• Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada
skupinama u nepovoljnom položaju – NAJAVA ZA
STUDENI/PROSINAC 2014.
Primjeri projekta
• Projekt: Fifteen Cornwall (UK)
• Ukupna vrijednost: 500.000 £/ godišnje, od toga udio
ESF-a od 2006. do danas: 1.190.956 £
• Projekt pruža naukovanje mladim ljudima s
problematičnom prošlošću u dobi od 18 do 24
godine za zanimanje kuhar
Primjeri projekta
• Projekt: "Znam, radim, živim - Profesionalna
rehabilitacija osoba s invaliditetom
• Proračun 113.185,03 € od čega 100.738,63 € EU
sufinanciranje
• Cilj: Poboljšati stručne i komunikacijske vještine
nezaposlenih osoba s invaliditetom besplatnim
osposobljavanjem za rad u pozivnom centru Geneze
d.o.o. ,omogućiti stjecanje radnog iskustva te
zapošljavanje
Europski poljoprivredni fond za
ruralni razvoj (EAFRR)
• Investicijski fond koji se bavi ulaganjem u
poljoprivredu, podizanje njezine konkurentnosti kao
i razvoju ruralnih krajeva općenito
• Prati provedbu OP Ruralni razvoj RH
• Alokacija za razdoblje 2014. – 2020. za RH 2.026
milijardi €
Europski poljoprivredni fond za
ruralni razvoj (EAFRR)
Mogućnosti za poljoprivrednike/poduzetnike u
ruralnim krajevima:
1. Potpora
za
ulaganja
u
poljoprivredna
gospodarstva
2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili
razvoj poljoprivrednih proizvoda
3. Potrpore
za
diverzifikaciju
gospodarskih
djelatnosti u ruralnim krajevima
Europski poljoprivredni fond za
ruralni razvoj (EAFRR)
Natječaji za bespovratna sredstva:
• Natječaj za provedbu mjere M04 "ULAGANJA U
FIZIČKU IMOVINU" podmjere 4.2. "Potpora za
ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj
poljoprivrednih proizvoda"– NAJAVA ZA
STUDENI/PROSINAC 2014.
• Natječaj za provedbu mjere M04 "ULAGANJA U
FIZIČKU IMOVINU" podmjere 4.1. "Potpora za
ulaganja u poljoprivredna gospodarstva„ - NAJAVA
ZA STUDENI/PROSINAC 2014.
Primjeri projekta
• Projekt: Ulaganje u opremanje objekata za preradu
voća,povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje),
aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva u Hlad
d.o.o.
• Proračun 12,624,103 HRK od čega 6,312,051 EU
sufinanciranje
• Cilj: ojačati konkurentnosti poljoprivredne
proizvodnje i prerade u Hlad d.o.o.
Program za konkurentnost
poduzetništva i MSP (COSME)
• COSME
program
(Programme
for
the
Competitiveness of enterprises and SMEs) novi je
program Europske unije za financijsko razdoblje
2014.-2020. kojim će se poticati konkurentnost
europskih malih i srednjih poduzeća.
• COSME program namijenjen je malim i srednjim
poduzetnicima te nacionalnim, regionalnim i
lokalnim organizacijama/institucijama koje djeluju u
području poticanja, promicanja i/ili podupiranja
poduzetništva.
Program za konkurentnost
poduzetništva i MSP (COSME)
• Cilj programa: provoditi mjere u cilju smanjivanja svih
onih poteškoća koje limitiraju rast poduzeća
uključujući bolje poslovno okruženje, lakši pristup
financijama, promociju poduzetničke kulture i
internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća tj.
njihov izlazak na strana tržišta.
Program za konkurentnost
poduzetništva i MSP (COSME)
• Mogućnosti za poduzetnike iz programa:
• Poboljšati okvirne uvjete za konkurentnost
poduzeća i osigurati povoljno okruženje za rast i
razvoj MSP kroz pojednostavljenje
administrativnih procedura
• Poduzetnička kultura-promovirati ideju
poduzetništva
• Poboljšati pristup financijama
• Olakšati izlazak MSP na strana tržišta
Program za konkurentnost
poduzetništva i MSP (COSME)
Natječaji za bespovratna sredstva:
• Facilitating EU transnational tourism flows for
seniors and young people in the low and medium
seasons – OTVOREN
Obzor 2020
• Obzor 2020 (Horizon 2020) novi je program
Europske unije za istraživanje i inovacije za
razdoblje od 2014. do 2020.
• Cilj novog okvirnog programa je nuđenje rješenja
i odgovora na gospodarsku krizu, investiranja u
buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja
građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti,
općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne
pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i
tehnologijama.
Obzor 2020
• Mogućnosti za razvoj konkurentnosti malih i srednjih
poduzeća uključuju:
• pružanje financijske potpore za vlastiti
inovacijski projekt
• mogućnost pristupa u kontekstu velikih
projekata s istraživačkim institucijama te
pristup određenim financijskim instrumentima
namijenjenim
tehnologijskoinovativnim
poduzećima
Preduvjeti
•
•
•
•
Predfinanciranje
Sufinanciranje
Pravilo potpora male vrijednosti (De minimis)
Uvjeti (ne)prihvatljivosti prijavitelja na
natječaje
• Uvjeti (ne)prihvatljivosti troškova
• Obaveza izvršavanja ugovorenog – postizanje
pokazatelja!
Kako krenuti?
1. Izradite poslovni plan/plan razvoja vašeg
poduzeća
2. Identificirajte projektnu ideju/e
3. Informirajte se redovito o mogućnostima
natječaja
4. Educirajte se (ili svoje zaposlenike) kao izraditi i
provoditi projekt ili potražite stručnu pomoć
5. Prijavite svoj projekt! I ne odustajte ako prvi
put ne uspijete
Vaša pitanja!
Hvala na pažnji!

similar documents