Savet Evrope i EU kao *inioci za*tite i unapre*enja - CEC-CSC

Report
Dr Dejan Pavlović,
Fakultet političkih nauka, Beogradski univerzitet
Savet Evrope
 1949; 47 država članica, ne mešati sa EU!!! EU će, na
osnovu Ugovora iz Lisabona (2009) i Protokola 14
ECHR postati članica Saveta Evrope.
 http://www.coe.int/t/dgi/default_en.asp
 Najvažniji dokument: Evropska konvencija za zaštitu
ljudskih prava i osnovnih sloboda (1950) , odnosi se na
građanska i politička prava; obavezna nadležnost za
države članice.
 Evropska socijalna povelja (revidirana) se bavi
garancijama u oblasti socijalnih i ekonomskih prava
Evropski sud za ljudska prava
 Strazbur, 47 sudija (predlaže država, ali nisu u njenoj
službi), najrafiniraniji mehanizam kontrole poštovanja
prava garantovanih Konvencijom.
 Obraćanje sudu posredstvom predstavki. Pojedinac
koji smatra da mu je povređeno pravo iz Konvencije
ima pravo obraćanja, nakon što iscrpi sve dostupne
domaće pravne lekove.
Kako Sud postupa?
 1. Da li se radi o pravu iz Konvencije?
 Rok je 6 meseci od iscrpljivanja domaćih pravnih
lekova, odnosno pravosnažnosti poslednjeg.
 2. Nije dozvoljen actio popularis niti anonimne
predstavke.
 Da li je ograničavanje prava bilo predviđeno zakonom i
neophodno u demokratskom društvu za ostvarenje
legitimnih interesa?
Presude Suda
 Sud u Strazburu nije dodatna instanca višestepenog
suđenja.
 Utvrđuje se da li je bilo povrede prava garantovanog
Konvencijom.
 Komitet ministara nadgleda izvršavanje presuda;
Slučaj je zaključen tek kada KM to konstatuje u svom
izveštaju.
 Inače, KM može tražiti od Suda tumačenje određenih
odredaba Konvencije.
Drugi relevantni organi Saveta
Erope
 Parlamentarna skupština (PACE): monitoring i
istraživanje različitih pitanja iz oblasti delovanja
Saveta Evrope. Donosi rezolucije, mišljenja i
preporuke Komitetu ministara.
 Komesar za ljudska prava: Nezavisna inokosna
institucija čiji je zadatak da promoviše poštovanje
ljudskih prava u državama članicama. Piše tematske
izveštaje, ali ne može, osim svojim autoritetom, bitno
uticati na konkretne probleme.
Drugi relevantni organi Saveta
Erope
 Venecijanska komisija (European Commission for
Democracy through Law): ekspertski tim za ustavna
pitanja.
 Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (European
Commission against Racism and Intolerance (ECRI))
 Evropski komitet za sprečavanje mučenja i degradirajućeg
tretmana i kažnjavanja European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (CPT)
 The Justice and Legal Cooperation Department : obuka
pravnika praktičara
Instrumenti Saveta Evrope
 ECHR sa protokolima (14)
 Evropska socijalna povelja (revidirana)
 Okvirna konvencija o zaštiti nacionalnih manjina
 Evropska konvencija o pravima deteta
 Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini
 Evropska konvencija o pravnom statusu radnika
migranata
 Evropska konvencija o mučenju i nehumanom ili
ponižavajućem tretmanu ili kažnjavanju
EU
 Osnovne vrednosti na kojima počiva EU
 http://europa.eu/pol/rights/index_en.htm
 Ugovor o EU (2010)
 Povelja o osnovnim pravima EU (Charter of
Fundamental Rights of the EU), 2000.
 Povelja se primenjuje na institucije EU, kao i na države
članice kada primenjuju komunitarno pravo.
Sadržina povelje
 Povelja se sastoji iz 7 odeljaka:
 dostojanstvo (ljudsko dostojanstvo, pravo na život, pravo na fizički
integritet, zabrana mučenja i nehumanog postupanja i kažnjavanja,
zabrana ropstva i prinudnog rada)
 slobode (pravo na slobodu i sigurnost, privatnost i porodični život,
zaštitu ličnih podataka, pravo na brak i zasnivanje porodice, sloboda
misli, savesti i vere, sloboda izražavanja i informisanja, sloboda
okupljanja i udruživanja, sloboda umetničkog i naučnog stvaralaštva,
pravo na obrazovanje, pravo izbora zanimanja i zapošljavanja, pravo
preduzetništva, pravo svojine, pravo azila, i pravo na zaštitu u slučaju
proterivaanja ili ekstradicije)
 jednakost (jednakost pred zakonom, zabrana diskriminacije, pravo na
kulturnu, religijsku i jezičku različitost, jednakost polova, prava deteta,
prava starijih osoba, integracija osoba sa invaliditetom)
Sadržina Povelje
 solidarnost (pravo radnika na informisanje i konsultovanje u slučaju
preuzimanja, pravo na kolektivno pregovaranje, zaštita u slučaju
neopravdanog otkaza, pravo na odgovarajuće uslove rada, zabrana
upotrebe dečije radne snage, zaštita mladih na radnom mestu, posebna
zaštita porodičnog i profesionalnog života, socijalno osiguranje i
pomoć, zdravstvena zaštita, pristup uslugama od opšteg ekonomskog
interesa, zaštita životne sredine i zaštita potrošača)
 građanska prava (aktivno i pasivno biračko pravo na izborima za EU
Parlament i lokalnim izborima, pravo na dobru javnu upravu, pravo
pristupa dokumentima, Evropski ombudsman, pravo peticije, sloboda
kretanja i prebivališta, pravo na diplomatsku i konzlarnu zaštitu)
 pravda (pravo na delotvorni pravni lek, pravo na pravično suđenje,
pretpostavka nevinosti, pravo na odbranu, načelo zakonitosti i
proporcionalnosti krivičnih dela i sankcija, ne bis in idem)
 opšte odredbe.

similar documents