PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Report
Predavači

Saša Perišić, pomoćnik direktora
inspekcije rada

Mira Božić, uprava za bezbednost i
zdravlje na radu

Prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik
inženjerske komore Srbije
 Sonja Stanković, načelnik građevinskog
odeljenja opštine Vračar
 mr Vladimir Marjanović, dipl. građ.ing., šef
gradilišta mosta preko Ade
 prof dr Aleksandar Petrović dipl.ing.arh.,
prodekan za nastavu Univerziteta Union,
Fakulteta za menadžment nekretninama
 Predrag Vladić, uprava za bezbednost i
zdravlje na radu
Pripremna nastava je organizovana u pet
dana po osam časova.
Prva tri dana su zajednička predavanja.
Poslednja dva dana grupe koordinatora se
odvajaju.
Prva tri dana je opšti – zajednički deo
predavanja koji obrađuje


Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Uredba o Bezbednosti i zdravlju na radu na
privremenim I pokretnim gradilištima
Pravilnik o načinu i postupku procene
rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Pravilnik o sadržaju elaborate o uređenju
gradilišta

Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju
građevinskih radova

Pravilnik o preventivnim merama za
bezbedan i zdrav rad na radnom mestu
Koordinatori u fazi izvođenja radova poslednja
dva dana slušaju predavanja o:

Pravilnik o preventivnim merama za
bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme
za rad

Pravilnik o merama i normativima zaštite na
radu na oruđima za rad

Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja
opreme za rad i ispitivanja uslova radne
okoline

Pravilnik o opštim merama zaštite na radu
od opasnog dejstva električne struje u
oblastima namenjenim za rad, radnim
prostorijama I na radilištima,

Pravilnik o preventivnim merama za
bezbedan I zdrav rad pri korišćenju
sredstava I opreme za ličnu zaštitu na radu,

Pravilnik o preventivnim merama za
bezbedan I zdrav rad pri izlaganju azbestu,

Pravilnik o preventivnim merama za
bezbedan I zdrav rad pri izlaganju
hemijskim materijam,

Pravilnik o preventivnim merama za
bezbedan I zdrav rad pri ručnom
prenošenju tereta I

Zakon o planiranju I izgradnji
Koordinatori u fazi projektovanja
poslednja dva dana imaju predavanja
o izradi Plana prevantivnih mera
Da li je kvalitet
predavanja
zadovoljavajući i da li su
postavljena na pravi
način?
Sa malo primera iz prakse.
Organizovati predavanja na primeru
virtuelnog gradilišta.
Predavanja su bazirana kao osvrt
stručnjaka iz građevinske struke na
bezbednost i zdravlje na radu.
Da li su kandidatima
razjašnjene sve dileme?
Nakon predavanja razjašnjene su tek pojedine dileme.
Na neka pitanja su dati polovični i nedovoljno jasni
odgovori.
Kako se mogu predvideti sve opasnosti i štetnosti i utvrditi
sve preventivne mere, ako u fazi projektovanja nije
poznata tehnologija i način izgradnje objekta i koja
sredstva za rad će se koristiti na gradilištu?
Otvorene su i neke nove dileme.
Da li su obrađene
dobre teme?
Zašto je neophodno da veliki broj
polaznika pripremne nastave ponovo
polaže ispit koji su već, u većem
delu, polagali za obavljanje poslova
bezbednosti i zdravlja na radu?
POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
Stručni ispit se sastoji iz opšteh i posebnog
dela.
Koordinatori u fazi izgradnje ceo ispit rade
pismenim putem rešavanjem testa i rezultate
ispita dobijaju neposredno po završenom
ispitu.
Svi kandidati imaju različite testove.
Koordinatori u fazi projektovanja polažu test iz
opšteg dela koji je eliminatorni.
Test iz opšteg dela je sastavljen od 20 pitanja,
iz posebnog dela za koordinatore u fazi
izgradnje test sadrži takođe 20 pitanja.
Određeni deo pitanja na testu koji se rešavaju
zaokruživanjem jednog od tri ponuđena
odgovora (oko 70% pitanja), a ostatak pitanja
je potrebno odgovoriti u potpunosti pisanim
putem.
Koordinatori u fazi projektovanja po
objavljivanju rezultata sa testa pristupaju izradi
Plana preventivnih mera na osnovu zadatka za
dobijeno gradilište.
Svi kandidati imaju isti ispitni zadatak i rade ga
3 časa.
Plan preventivnih mera se usmenim putem brani
ispred komisije u kojoj su prof dr Aleksandar
Petrović I mr Vladimir Marjanović.
Da li je sistem
polaganja dobar?
Da li su Uredbom
definisane obaveze i odnosi
investitora, projektanata,
nadzornih organa, šefova
gradilišta, izvođača radova
i koordinatora?
Obaveze svih učesnika u procesu projektovanja
i gradnje su jasno definisani.
Međusobni odnosi nisu detaljno razrađeni.
Neophodno napraviti tesniju saradnju sa
Inženjerskom komorom Srbije i organizovati
seminare namenjene odgovornim projektantima
i odgovornim izvođačima radova građevinske
struke gde bih se pojasnile njihove obaveze
vezane za saradnju sa kordinatorima.
Saša Milosavljević, dipl.maš.ing.

similar documents