SRR FBIH - Hrvatska revizorska komora

Report
HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA
V. Stručno savjetovanje ovlaštenih revizora
Zagreb, 21.i22. studenoga 2011.
• Tema:
• “RAČUNOVODSTVENA PROFESIJA I REGULATIVA FINANCIJSKOG
IZVJEŠTAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI”
• Referent:
• Augustin Mišić- “Fircon d.o.o. Mostar
• e-mail: [email protected]
FORMALNO PRAVNI TEMELJ ZA USTROJ RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U
BiH
ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI BiH
(okvirni zakon-usvojen 2004. godine)
ZAKON O RAČUNOVODSTVU
I REVIZIJI FBiH
ZAKON O RAČUNOVODSTVU
I REVIZIJI RS
(usvojen 2005.. g.- izmjene i
dopune 2009.
(usvojen 2005. g- izmjene i
dopune 2009. g.)
ZAKON O RAČUNOVODSTVU
I REVIZIJI BD
( završnoj fazi usvajanja)
SADRŽAJ ZAKONA
•
•
Ovim Zakonom se:
- utvrđuju obvezni standardi računovodstva i revizije, uključujući i kodeks profesionalne etike za
profesionalne računovođe i revizore koji se obvezno primjenjuju na cijelom teritoriju Bosne i
Hercegovine;
•
- propisuju jednoobrazni zahtjevi za stjecanje kvalifikacija i provođenje obuke, testiranja,
certifikacije i licenciranja profesionalnih računovođa i revizora, koji su obvezni na cijelom teritoriju
BiH;
•
- propisuje uzajamno priznavanje kvalifikacija profesionalnih računovođa i revizora i nesmetano
obavljanje revizije na cijelom teritoriju BiH;
•
- utvrđuje obveza usuglašavanja provedbenih i drugih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine i
Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH s odredbama ovog zakona;
•
- regulira sustav računovodstva i knjigovodstva, financijsko izvještavanje i revizija financijskih
izvještaja (novina u izmjenama entitetskih zakona od 2009.)
•
-uređuje osnivanje neovisnog povjerenstva za računovodstvo i reviziju BiH koja će nadgledati
primjenu standarda i vršiti druge poslove sukladno ovlaštenjima iz ovog zakona, za cijeli teritorij
BiH.
INSTITUCIONALNO ORGANIZIRANJE RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U BiH
POVJERENSTVO ZA RAČUNOVODSTVI I REVIZIJU BiH
(neovisno profesionalno tijelo u BiH- privremenog karaktera
do ustroja Saveza na razini države)
SAVEZ RAČUNOVOĐA ,
REVIZORA I FINANCIJSKIH
DJELATNIKA FBiH
(profesionalno tijelo u FBiH)
SAVEZ RAČUNOVOĐA I
REVIZORA RS
SAVEZ RAČUNOVOĐA I
REVIZORA BD
(profesionalno tijelo u RS)
(profesionalno tijelo u BD)
ZADACI POVJERENSTVA ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU BiH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
prevodi i objavljuje standarde, prateće naputke, objašnjenja i smjernice i načela profesionalne etike ;
utvrđuje kriterije i donosi jedinstveni program kvalifikacija, obuke, testiranja, certificiranja i licenciranja
za računovodstvenu profesiju, koji je u potpunosti usuglašen sa standardima i smjernicama IFAC-a i koji se
primjenjuje na cijelom teritoriju BiH, te nadgleda njegovo provođenje u entitetima i Distriktu;
nadgleda provođenje jedinstvenog programa obuke za stjecanje kvalifikacija za računovodstvenu
profesiju i u suradnji s profesionalnim tijelima i davateljima usluga obuke izdaje obvezne naputke koja su
potrebna za pravilnu i jednoobraznu primjenu tog programa na cijelom teritoriju BiH;
uspostavlja jedinstveni program testiranja kandidata za računovodstvenu profesiju i provodi taj program
na cijelom teritoriju BiH;
nadgleda certifikaciju koju vrše profesionalna tijela, u smislu ispunjavanja uvjeta u pogledu prethodne
obuke, položenih ispita, stručne spreme i praktičnog iskustva koji su jedinstveni na cijelom teritoriju BiH;
nadgleda licenciranje i certificiranje članova računovodstvene profesije;
inicira i koordinira aktivnosti za uspostavljanje zajedničkog profesionalnog tijela na razini BiH, ukoliko
isto dobrovoljno formiraju postojeća profesionalna tijela u BiH u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja
na snagu ovog zakona.
održava redovne sastanke u cilju kontrole primjene standarda, provođenja jedinstvenog programa
stjecanja kvalifikacija i ostalih povezanih pitanja;
priprema godišnju informaciju za Vijeće Ministara BiH, koja obvezno sadrži i podatke o prihodima i
rashodima Komisije, i čija će dostupnost kao javnog dokumenta biti osigurana najkasnije do konca veljače
svake godine.
SASTAV POVJERENSTVA: 7 članova ( 3 iz RS, 3 iz FBiH i 1 iz BD)
ZVANJA, TESTIRANJE, CERTIFICIRANJE I LICENCIRANJE
certificirani računovodstveni
tehničar (CRT)
certificirani računovođa
(CR)
• Testiranje: vrši Povjerenstvo
• Testiranje: vrši Povjerenstvo
• Testiranje: vrši Povjerenstvo
• Certificiranje: vrši Savez
• Certificiranje: vrši Savez
• Certificiranje: vrši Savez
• Licenciranje: vrši Savez- svake
godine
• Licenciranje: vrši Savez- svake
godine
• Licenciranje: vrši ministarstvo
financija entiteta- svake tri
godine
• Ovlasti: nije definirano
• Ovlasti: potpisuje financijske
izvještaje
ovlašteni revizor (OR)
• Ovlasti: revizija financijskih
izvještaja
STJECANJE ZVANJA I OBVEZA KPE
-
Program za stjecanje zvanja utvrđuje Povjerenstvo, sukladno standardima i smjernicama
IFAC-a (utvrđeni predmeti za svako od zvanja)
-
Uvjeti: opći (propisani programom) i posebni (školska sprema i radno iskustvo)
-
Prijavljivanje: posebno za svaki ispit (nadoknada 200,00KM po ispitu)
-
Provjera znanja: dva puta godišnje (svibanj i studeni) istovremeno u tri mjesta ( Mostar,
Sarajevo i Banja Luka)
-
Objava rezultata: vrši Povjerenstvo najkasnije 30 dana od dana održavanja ispita
-
Obveze poslije stjecanja zvanja: 120 sati KPE u razdoblju od tri godine
STRUKTURA PROFESIONALNIH ZVANJA U FBiH
Naziv zvanja
Certificirani
Licencirani
Neaktivni
Certificirani
Licencirani
Neaktivni
Certificirani
Ispunili uvjete KPE
Neaktivni
Aktivni (po FMF)
Pasivni (po FMF)
Broj revizijskih
tvrtki (po FMF)
CRT
164
108
56
CR
OR
Revizijske tvrtke
5022
2998
2024
504
327
177
152
206
84
Broj kandidata koji pristupaju ispitnom rokovima svibanj i
prosinac 2011
Naziv zvanja
Ispitni rok 5/11
Ispitni rok 11/11
Ukupno:
Ispitni rok 5/11
Ispitni rok 11/11
Ukupno:
Ispitni rok 5/11
Ispitni rok 11/11
Ukupno:
CRT
58
49
107
CR
OR
612
648
1260
87
94
181
SPISAK ČLANOVA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U RS
Naziv zvanja
Licencirani
Licencirani
CRT
1155
CR
OR
1231
-
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U BiH
•
Institucionalni okvir: Entitetski zakoni i MRS/MSFI
•
Razlike u rješenjima: glavna je razlika bila kod „bilance uspjeha“ (računa dobiti i gubitka) –
izvještaja koji je u Republici Srpskoj bio propisan prema metodi vrste rashoda, a u Federaciji
BiH prema funkciji rashoda (metodi „troškova prodanih proizvoda“)
•
Postupak usklađivanja: financijski izvještaji za 2011. g. ( preuzeta rješenja iz RS)
•
•
•
•
•
•
Godišnje financijske izvještaje čine:
1) Bilanca stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja,
2) Bilanca uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje,
3) Izvještaj o gotovinskim tokovima,
4) Izvještaj o promjenama na kapitalu,
5) Bilješke uz financijske izvještaje,
KLASIFICIRANJE DRUŠTAVA
(ako su ispunili najmanje dva uvjeta ili prešli granicu maksimalnog iznosa)
KRITERIJ:
Pravne osobe:
MALE pravne osobe
SREDNJE pravne osobe
VELIKE pravne osobe
Visina godišnjeg
prihoda (u KM)
< 2.000.000
Prosječna vrijednost Prosječan
imovine (u KM) broj uposlenih
< 1.000.000
< 50
2.000.000 – 8.000.000 1.000.000 – 4.000.000 50 do 250
> 8.000.000
> 4.000.000
> 250
ZNAČAJ KLASIFIKACIJE DRUŠTAVA U KONTEKSTU OBVEZA IZVJEŠTAVANJA I
REVIZIJE
Pravne osobe:
OBVEZE:
(Polu)godišnji obračun
Obvezni financijski
izvještaji
Godišnje izvješće
Revizija financijskih
izvještaja
MALE
Godišnji obračun
Bilanca stanja i
bilanca uspjeha
nema obveze
nema obveze
SREDNJE
VELIKE
Godišnji i polugodišnji obračun
Kompletan set financijskih izvještaja
prema MRS 1
Godišnje izvješće o poslovanju
Obveza revizije godišnjih
financijskih izvještaja
•
HVALA!

similar documents