ooprr - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom

Report
IPARD PROGRAM
MJERA 202
Priprema prijave na 2. natječaj
Ana Gadže, Odjel za odobrenje projekata i ruralni razvoj
[email protected]
KORACI U PRIPREMI PRIJAVE
1.PRAVILNIK O PROVEDBI
MJERE 202 / PROVJERA
PRIHVATLJIVOSTI
PODNOSITELJA
2. POPUNJAVANJE
OBRASCA I-OOP-1-L
(VERZIJA 3.1 SRPANJ
2013.) – WEB STRANICE
APPRRR
3. PRIKUPLJANJE
DOKUMENTACIJE
SUKLADNO POPISU
DOKUMENATA (PRILOG
II OBRASCA I-OOP-1-L
4. NUMERIRANJE
PRIJAVNOG DOSJEA
5. KOPIRANJE PRIJAVNOG
DOSJEA NA CD
6. SLANJE PRIJAVNOG
DOSJEA U APPRRR
Priprema prijave na natječaj
(Prijavni obrazac I-OOP-1-L + potrebna dokumentacija)
1. OSNOVNI PODACI O LAG-u
1.1.
Naziv LAG-a
1.2.
Registarski broj LAG-a
1.3.
Osobni identifikacijski
broj (OIB) LAG-a
1.4.
1.5.
1.6.
Ime, prezime i funkcija
ovlaštene osobe za
zastupanje LAG-a
Osobni identifikacijski broj
(OIB) ovlaštene osobe za
zastupanje LAG-a
Ime i prezime voditelja LAG-a
UPISATI IZ IZVATKA IZ REGISTRA UDRUGA- IZDAN OD STRANE NADLEŽNOG UREDA DRŽAVNE
UPRAVE
(ne stariji od 15 dana na dan podnošenja prijave)
UPISATI IZ IZVATKA IZ REGISTRA UDRUGA- IZDAN OD STRANE NADLEŽNOG UREDA DRŽAVNE
UPRAVE
(ne stariji od 15 dana na dan podnošenja prijave)
NAVEDENA OSOBA ĆE TAKOĐER BITI POTPISNIK UGOVORA SA STRANE ODABRANOG LAG-a
Ukoliko LAG ima više osoba koje su ovlaštene za zastupanje LAG-a i svi predstavljaju LAG skupno potrebno ih
je sve upisati, a ukoliko zastupaju LAG pojedinačno navodi se samo jedna osoba koja će potpisati Prijavni
obrazac i Ugovor.
UPISATI IZ IZVATKA IZ REGISTRA UDRUGA- IZDAN OD STRANE NADLEŽNOG UREDA DRŽAVNE
UPRAVE
(ne stariji od 15 dana na dan podnošenja prijave)
UPISATI PODATAK TEMELJEM ODLUKE NADLEŽNOG TIJELA LAG-a O IMENOVANJU VODITELJA – AKO
LAG IMENUJE VODITELJA.
UKOLIKO LAG NEMA VODITELJA OVAJ RED SE NE POPUNJAVA
Odluka nadležnog tijela LAG-a o imenovanju voditelja LAG-a mora biti ovjerena i potpisana.
Nije dovoljno dostaviti Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora.
1.7
Ime, prezime i funkcija
kontakt osobe (ukoliko je
različito od reda 1.6.)
UPISATI OSOBU KOJA ĆE BITI KONTAKT AGENCIJI I MP PRILIKOM PROCESA OBRADE IPARD PRIJAVE
Priprema prijave na natječaj
(Prijavni obrazac I-OOP-1-L + potrebna dokumentacija)
2. PODACI O SJEDIŠTU LAG-a
2.1.
Županija
2.2.
Grad/općina
2.3.
Naselje
2.4.
Poštanski broj
2.5.
Ulica i broj
2.6.
Telefon/fax
2.7.
E-mail adresa
2.8.
Web stranica
UPISATI IZ IZVATKA IZ REGISTRA UDRUGA- IZDAN OD STRANE NADLEŽNOG
UREDA DRŽAVNE UPRAVE
(ne stariji od 15 dana na dan podnošenja prijave)
3. PODACI O BROJU ŽIRO RAČUNA
3.1.
3.2.
Naziv banke
Broj žiro računa/IBAN LAG-a
UPISATI IBAN BROJ NA KOJI ĆE BITI UPLAĆENA SREDSTVA
4. OPIS LAG-a
4.1.
Popis JLS čija su naselja
uključena u LAG (poredati po
abecednom redu)
* ubaciti redove po potrebi
Upisati podatke iz STATUTA/LRS
BROJ STANOVNIKA
4.2.
Ukupan broj stanovnika LAG-a ZBROJ STANOVNIKA SVIH JLS/ NASELJA KOJA SE NALAZE U SASTAVU LAG-A SUKLADNO
POPISU STANOVNIŠTVA 2011. / DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU (WWW.DZS.HR)
JLS
4.3.
Broj stanovnika JLS u LAG-u
(poredati po abecednom redu)
* ubaciti redove po potrebi
BROJ STANOVNIKA PO JLS KOJA SE NALAZE U SASTAVU LAG-A
SUKLADNO POPISU STANOVNIŠTVA IZ 2011.- DRŽAVNI ZAVOD ZA
STATISTIKU (WWW.DZS.HR)
JLS
4.4.
Popis naselja i broj stanovnika
po naselju za svaku JLS u LAGu
(poredati po abecednom redu)
* ubaciti redove po potrebi
BROJ STANOVNIKA
NASELJA UNUTAR JLS
BROJ STANOVNIKA
(ZA SVAKO NASELJE)
Nazivi naselja moraju biti
identični onima navedenim
u službenom Popisu
stanovništva iz 2011!!!!!!
BROJ STANOVNIKA PO NASELJIMA KOJA SE
NALAZE U SASTAVU LAG-A SUKLADNO POPISU
STANOVNIŠTVA IZ 2011.- DRŽAVNI ZAVOD ZA
STATISTIKU (WWW.DZS.HR)
5. STRUKTURA LAG-a
Mjesto i datum osnivanja LAG-a
5.1.
Podatak upisati iz dokumentacije koja je predana pri registraciji udruge (mjesto i datum osnivačke skupštine)
Broj osnivača LAG-a
5.2.
Broj osnivača koji je predan prilikom registracije LAG-a - iz dokumentacije predane pri registraciji udruge
Broj članova LAG-a
5.3.
Broj članova u trenutku slanja prijave na natječaj
Broj članova LAG-a iz javnog sektora
5.4.
Broj članova u trenutku slanja prijave na natječaj
Broj članova LAG-a iz civilnog sektora
5.5.
Broj članova u trenutku slanja prijave na natječaj
Broj članova LAG-a iz gospodarskog sektora
5.6.
Broj članova u trenutku slanja prijave na natječaj
6. TIJELA LAG-a
6.1.
Ime i prezime predsjednika LAG-a
6.2. Ime i prezime voditelja LAG-a
Članovi upravljačkog tijela LAG-a
* ubaciti redove po potrebi
6.3.
Ime i prezime
Upisuju se imena i prezimena članova
upravljačkog tijela LAG-a.
Adresa prebivališta
Upisuju se adrese
prebivališta članova
upravljačkog tijela.
Adrese se prepisuju iz
osobne iskaznice.
1.
Spol
(Ž/M)
♀♂
Instutucija/tvrtka koju
predstavljate u LAG-u
Sektor
(civilni/
izvršno ili upravno tijelo JLS/
gospodarski)
Prema djelatnosti i vlasništvu
upisati koji sektor predstavlja
institucija/tvrtka/ organizacija u
upravljačkom tijelu LAG-a.
Upisuje se naziv
institucije/tvrtke/org
anizacije/udruge
koju član
predstavlja u LAG-u Izvršno ili upravno tijelo JLS-a
ili se upisuje ime i (izvršno tijeloprezime osobe koja načelnik/gradonačelnik, upravno
tijelo – službenici JLS-a)
predstavlja sebe
osobno u
Gospodarski sektor – d.o.o., d.d.,
upravljačkom tijelu obrt, OPG, zadruge- udio državnog
vlasništva ne smije biti veći od
LAG-a.
50%)
sukladno
Službenoj
(
odluci izdanoj od strane
institucije/tvrtke/organiz Civilni sektor – udruge/fizičke
osobe…
acije/udruge)
6.4. Način financiranja LAG-a (navesti izvore financiranja)
Iz LRS opisati koji su izvori financiranja rada LAG-a (članarina, JLS,
donacije, projekti….)
I.
OBVEZNI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENTI
1.
Izvadak iz registra udruga izdan od strane nadležnog ureda državne uprave (ne stariji od 15 na dan podnošenja prijave)
Paziti da se dokument ne izvadi puno ranije kako ne bi bio stariji od 15 dana kada će se slati prijava u APPRRR
2.
Preslika osobne iskaznice ovlaštene osobe za zastupanje LAG-a
Mora biti važeća na dan podnošenja prijave. Dostavljena osobna iskaznica mora biti vidljiva!!
3.
Preslika osobne iskaznice voditelja LAG-a (ukoliko ga je nadležno tijelo imenovalo)
Mora biti važeća na dan podnošenja prijave. Dostavljena osobna iskaznica mora biti vidljiva!!
4.
Preslika osobne iskaznice kontakt osobe (ukoliko je različito od reda 2.)
Mora biti važeća na dan podnošenja prijave. Dostavljena osobna iskaznica mora biti vidljiva!!
5.
Preslika osobne iskaznice članova upravljačkog tijela LAG-a
Mora biti važeća na dan podnošenja prijave. Dostavljena osobna iskaznica mora biti vidljiva!!
6.
Preslika diplome o završenoj stručnoj spremi, preslika radne knjižice i životopis voditelja LAG-a (ukoliko ga je nadležno tijelo
imenovalo)
7.
Odluka nadležnog tijela LAG-a o imenovanju voditelja LAG-a (ukoliko ga je nadležno tijelo imenovalo)
8.
Službena odluka izdana od strane institucije/tvrtke za svakog imenovanog člana upravljačkog tijela LAG-a. Imenovani član može
biti zaposlenik, volonter ili član institucije/tvrtke koju predstavlja.
Ukoliko je član pojedinac (osobno) također je potrebna odluka u kojoj će pojedinac predstavljati samog sebe u LAG-u
9.
Lokalna razvojna strategija LAG-a
10.
Statut LAG-a
Staviti “X” u
odgovarajuću
kućicu*
I.
OBVEZNI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENTI
11.
Potpisan i ovjeren Ugovor s računovodstvenim servisom o obavljanju računovodstvenih usluga za LAG ili izjavu JLS-a da njena
financijska služba obavlja računovodstvene usluge za LAG ili preslika Ugovora o radu ukoliko se radi o osobi zaposlenoj u LAGu na poslovima računovodstva.
Poslove računovodstva u LAG-u može obavljati i volonter – tada je potreban ugovor o volontiranju.
12.
Popis sudionika koji su sudjelovali u izradi lokalne razvojne strategije (ime i prezime, adresa, OIB, dob, spol,
institucija/tvrtka/organizacija iz kojeg dolazite te sektor kojem pripadate) .
U ovom dokumentu LAG popisuje sve sudionike koji su sudjelovali u izradi LRS, navodi vremenski period sudjelovanja i broj
radionionica/skupova/sastanaka na kojima su sudionici sudjelovali. Ovlaštena osoba za zastupanje potisom i pečatom potvrđuje
vjerodostojnost navedenog dokumenta.
13.
Kartografski prikaz (topografski) LAG-a u omjeru 1:100000 s naznačenim granicama jedinica lokalne samouprave i pripadajućim
naseljima (u papirnatom obliku i na CD-u).
Kartu može izraditi bilo koja fizička ili pravna osoba, a u karti je potrebno naznačiti granice JLS i naselja kada pojedina naselja
ulaze u sastav LAG-a pojedinačno (kada ne ulazi cjelokupna JLS)
Popis naselja po jedinicama lokalne samouprave koja spadaju u područja s težim uvjetima gospodarenja (TUG)
Za ovaj dokument je preporuka koristiti http://geoportal.dgu.hr. Na navedenom portalu se mogu izdvojiti naselja po KO te popisati
po JLS. Važno je nabrojati (ukoliko ima) naselja po JLS koja spadaju u TUG.
14.
Ukoliko naselja u sklopu LAG-a ne spadaju u područja s težim uvjetima gospodarenja potrebno je dostaviti Izjavu da naselja u
sklopu LAG-a ne spadaju u područja s težim uvjetima gospodarenja.
.
preslike ne treba ovjeravati kod javnog bilježnika
Prijavni obrazac mora biti potpisan od osobe ovlaštene
za zastupanje LAG-a i ovjeren
Staviti “X” u
odgovarajuću
kućicu*
 navedeni dokumenti prilažu se uz Prijavni obrazac (I-OOP-1-L) i slažu
prema redosljedu navedenom u Prilogu II Prijavnog obrasca
 potrebno je obrojčati stranice obrasca za prijavu zajedno sa svim
priloženim dokumentima (broj stranice/ ukupan broj stranica, npr.: 1/134,
2/134, 3/134 itd.)
 prijavu je potrebno dostaviti isključivo preporučenom pošiljkom s
povratnicom
Važno!!!

Prijavni obrazac (I-OOP-1-L) – obavezan dokument

podnijeti prijavu u APPRRR u propisanom roku
KONTAKTI
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Ulica grada Vukovara 269d
10 000 Zagreb
Tel: (01) 6002-700 (centrala)
Fax: (01) 6002-851
Tel: (01) 6002-742, (01) 6002-744
(Odjel za odnose s javnošću)
E-mail: [email protected]
Dodatne informacije dostupne na: www.apprrr.hr
Hvala na pažnji!

similar documents