Hannover- Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb

Report
Dom za odgoj
djece i mladeži
Zagreb
Strategija socijalnog rada i strukovnog
obrazovanja za djecu s poremećajima u
ponašanju u Njemačkoj, Hannoveru
Predstavljanje projekta
Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb
Naziv projekta: BEhavioral Disorders-opportunity in VET
Acronim: BEDVET
Program: Cjeloživotno učenje
Potprogram: Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje)
Aktivnost: Mobilnost – stručnjaci u strukovnom obrazovanju
Suradna institucija u projektu:
Obrtničko učilište
Program za cjeloživotno učenje:

Najveći program EU u području obrazovanja
Obuhvaća sve sektore obrazovanja
Potiče mobilnost i međunarodnu suradnju
Razdoblje 2007-2013 godina (ERASMUS+ 2014-2020 )

Struktura programa:

Aktivnosti Programa:





1. centralizirane u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovanje,
audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) sa sjedištem u Bruxelles-u
2. decentralizirane aktivnosti (mobilnost i partnerstva) nadležne
Nacionalne Agencija
Sektorski potprogrami

Comenius


Erasmus


visokoškolsko obrazovanje
Leonardo da Vinci


predškolski odgoj i školsko obrazovanje
strukovno obrazovanje i osposobljavanje
Grundtvig

obrazovanje odraslih
Leonardo da Vinci

Vrste aktivnosti:


Mobilnost
Partnerstva
Sudionici
 Polaznici

učenici srednjih strukovnih škola, odrasli polaznici početnog
strukovnog obrazovanja ili osposobljavanja, naučnici
 Osobe


početnog strukovnog obrazovanja
na tržištu rada
zaposleni (preko matične organizacije)
nezaposleni (preko HZZa, preko komore, preko udruge, itd.)
Stručnjaci u strukovnom obrazovanju i
osposobljavanju
 nastavnici, predavači, obučavatelji,
 rukovodeće
osobe u ustanovama za osposobljavanje
(ravnatelji)
 kreatori strukovnih obrazovnih politika na lokalnoj,
regionalnoj i nacionalnoj razini
 savjetnici za zanimanja, voditelji ljudskih potencijala,
pedagozi, odgajatelji,stručni suradnici za obrazovanje
Stručno usavršavanje



studijski posjet, job shadowing, radionice
sastoji se od prijenosa, poboljšanja te obnavljanja
kompetencija i/ili inovativnih metoda i prakse u području
strukovnog osposobljavanja.
razmjena iskustava s kolegama iz drugih država s ciljem
uzajamnog učenja
Trajanje mobilnosti




1-6 tjedana
najmanje 5 radnih dana + 2 dana za put
u kontinuitetu, bez povratka u RH
1 osoba = 1 VETPRO projekt
BEDVET



Cilj projekta: stjecanje znanja profesora i stručnog osoblja
kojima će omogućiti što bolju stručnu potporu mladima s
poremećajima u ponašanju uključenih u redovni obrazovni
sustav
Specifični cilj: stjecanje znanja i vještina stručnih osoba
direktno vezanih uz proces promjene neprihvatljivog
ponašanja
Razmjena iskustava, uvođenje inovacija
Sudionici

15 sudionika


Stručni zaposlenici Doma Dugave i Doma Ivanec


10 iz Dugava i 5 iz suradnih institucija
socijalni radnici, psiholozi, defektolozi, socijalni pedagozi, odagajatelji
Predstavnici institucija (donositelji odluka o mjerama koje se izriču
mladima, stvaranje pozitivnih uvjeta za resocijalizaciju i dr.)
 Ministarstvo socijalne politike i mladih
 Centar za socijalnu skrb Zagreb
 Općinski kazneni sud u Zagrebu
 Županijski sud u Zagrebu
Stephansstift

Neprofitna organizacija – djeluje kao udruga koja pruža usluge
iz područja socijalne skrbi u okviru protestantsko-luteranske
crkve od 1869. godine






Početak rada udruge obilježen kroz pružanje pomoći siromašnima,
kasnije se širi na sve socijalno isključene ili marginalizirane populacije
Angažirana u pomoći mladima kroz strukovno obrazovanje,
stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje
U sklopu kampusa djeluje škola i strukovni centar rehabilitacije
Stručni tim pruža psihološku, profesionalnu terapiju uz
medicinsku podršku tijekom boravka u kampusu
Centar za obrazovanje odraslih
Pomoć u prelasku iz škole na tržište rada
Stephansstift - Vršitelji tretmana




Tretman djece i mladih ne vrše državne, nego različite
nedržavne organizacije – Crveni križ, Caritas, organizacije
Evangeličke crkve, ABU (radnička organizacija),
Stephansstift...
Svake godine organizacije potpisuju ugovor s državom
Velike i priznate organizacije (poput Stephansstifta)
inzistiraju na najboljoj skrbi za djecu te u pregovorima s
državom ne pristaju na smanjenje kriterija kvalitete
nauštrb financija
Rad organizacije se kontrolira iz državnog ureda
Odjel za skrb o djeci i mladima






U stambenim objektima Stephansstifta u Hannoveru smješteno oko 100 štićenika –
pretežno u malim stambenim zajednicama s najviše osam štićenika (18–21 g.)
Struktura štićenika:
 Djeca i maloljetnici s teškim obiteljskim prilikama, sa i bez poremećaja u
ponašanju
 Povremeno mlt. počinitelji kaznenih djela po upućivanju suda – ako je prognoza
razvoja maloljetnika dobra
 Stephanssftift nema obvezu preuzeti maloljetnika
 Djeca izbjeglice bez roditelja – u posebnoj grupi
 Mlade majke
Intenzivan tretman (minimalno jednom tjedno dubinska grupna psihoterapija)
 Istovremeno tri odgajatelja u grupi
Interna škola za 1.–4. razred: istovremeno rade profesor i soc. pedagog
Obvezna vanjska supervizija za odgajatelje
U gradu Hannoveru djeluje i 12 grupa za djecu na dnevnom/poludnevnom smještaju
Diakonie-Kolleg

Obrazovna institucija u sklopu Stephansstifta koja osposobljava
učenike za socijalna i zdravstvena zanimanja:


Nakon završene dvije/tri godine škole mogu se zaposliti kao
pomoćno osoblje




Dodatno školovanje moguće kroz upis na sveučilišni studij
Financiranje: 2/3 država, 1/3 Crkva + učenici
Usmjerenost na cjeloživotno učenje: učenici od 15 g. (neposredno
po završetku osnovne škole) do 50 g.
Učenici su najčešće:



odgajatelji u vrtićima, skrbnici za starije osobe, skrbnici za osobe s
fizičkim teškoćama, asistent u medicinskoj skrbi...
Mladi s teškoćama u obrazovnom sustavu, obitelji, odnosima s vršnjacima
Imigranti, kako bi lakše našli posao, jer se kvalifikacije iz njihovih država u
Njemačkoj ne priznaju
Slobodniji odgojno-obrazovni pristup
Hannoversche Werkstätten




Radionice za radno osposobljavanje i zapošljavanje odraslih osoba s
fizičkim i mentalnim oštećenjima
Partneri s pružateljima raznih usluga i industrijskim subjektima
450 zaposlenih
2 odjela:


Radno osposobljavanje/praksa – do 2 god.
Zapošljavanje:



Dostavljanje drva za ogrjev, održavanje zelenih površina, recikliranje elektroničkog
otpada, sastavljanje automobilskih i elektroničkih dijelova (Mercedes!), proizvodnja
kartonske ambalaže i pakiranje, priprema i dostava hrane gradskim školama i
vrtićima, stolarska radionica, metalna radiona, popravljaonica bicikala, pranje
automobila, tiskara, šivanje
Radna mjesta u vanjskim partnerskim tvrtkama (zapošljavaju ljude u grupama, koje
rade uz asistenciju zaposlenika HW-a) ili u vlastitim HW radionicama
Konkurentne cijene, porezne olakšice partnerima i naručiteljima usluga
Hannoversche Werkstätten





Financira vlada
Jedna od tri ustanove ovakvog tipa u Hannoveru
U Njemačkoj u ovakvim ustanovama zaposleno 300 000 osoba
s fizičkim i mentalnim oštećenjima
Početak osnivanja bio je 1974., kada su roditelji osoba s
oštećenjima organizirali radionice; tek kasnije je postalo
formalno
Način rada je prilagođen potrebama zaposlenika – uključuje
pauze uz sportske aktivnosti ili odlazak u sobu za opuštanje


37 radnih sati tjedno
Krajnji cilj je osposobljavanje osoba za zapošljavanje IZVAN
ove organizacije (2-3% to uspije)
Werkstatt Süd , Werkastatt Linden








Radionice za radno osposobljavanje i zapošljavanje mladih (18 – 24
g.) sa psihičkim problemima, problemima s alkoholom i drogama,
kaznenim sankcijama, nezavršene škole
Mlade upućuje zavod za zapošljavanje ili sud
Financiranje: zavod za zapošljavanje, crkva, grad
Trajanje osposobljavanja od 6 mj. do 1 god. - individualno, prema
testiranju i procjeni
Poslovi: priprema jela, konobarenje, prodavanje hrane (dostava
vrtićima i školama, pisanje ponuda i računa), izrada letaka i jelovnika
(multi-medija); popravljaonica bicikala
Uključivanje u tečajeve kontrole bijesa, socijalnih vještina, sportske
aktivnosti
60 % polaznika tečaja se zaposli
Neki se kasnije školuju za višu razinu
Udruga BAF
udruga koja pruža ambulantne socijalnopedagoške usluge
Korisnici/Programi:
 1. Maloljetni počinitelji kaznenih djela na odradi sudskih odgojnih
mjera - tečajeva








2 programa: trening socijalnih vještina, trening suočavanja (agresivnost)
Grupe od 8 štićenika, 3 sata tjedno
Radi se s roditeljima samo ako to sami žele
2. Obitelji i djeca u riziku – upućuje ih CZSS
Većinom individualni rad, odlazak u obitelj samo ako dijete to želi,
informiranje CZSS-a o problemima samo uz djetetov pristanak!
Financira: općina, grad, pokrajina
Zaposlenici: socijalni radnici i psiholozi
Caritas



Dom za izbjeglice
Savjetovalište za ovisnike, osobe sa zdravstvenim
teškoćama, imigrante, financijsko savjetovalište
Mobilno-ambulantno savjetovanje na terenu, u kombiju –
financira se kroz donacije
Grad Laatzen






Grad s 40000 stanovnika, 69 nacionalnosti
Pretežno obitelji slabijeg ekonomskog statusa
Puno “patchwork” obitelji, samohranih majki
Od 2002. samostalno djeluje Centar za mlade (prije
pripadao općini)
Centri za mlade u svakoj gradskoj četvrti, besplatni,
otvoreni poslije podne i navečer, s jednim ili dva
odgajatelja – kuhinja, bistro, “disko-klub”, razgovori sa soc.
pedagozima, u nekim centrima ručak i organizirano učenje
Puno sportskih i zabavnih klubova (plaća roditelj ili grad,
ovisno o primanjima roditelja)
Prikaz slučaja






Timo, 17 godina
Konzumira sredstva ovisnosti, agresivna ponašanja,
nezavršen srednjoškolski program
Socijalni radnik – prezentira slučaj
Odabrane udruge izlažu ponudu
Socijalni radnik, Timo i roditelji odabiru intervenciju
Evaluacija
Što smo naučili?

Nekoliko ključnih razlika u funkcioniranju sustava:






Centralizirano – decentralizirano
Načini financiranja
Sistem ponude i potražnje
Razina zastupljenosti ljudskih prava s posebnim naglaskom na
prava djece
Sistematizacija rada
Nužno umrežavanje s drugim sustavima (tržište rada,
obrazovanje, zdravstvo…)
A na osobnoj razini…




Iskustvo studijskog putovanja te učenje na primjerima
dobre prakse
Upoznavanje drugačije primjene pružanja usluga iz
područja socijalne skrbi
Upoznavanje nove kulture
Druženje 

similar documents