Andrej Plahutnik - Privredna komora Srbije

Report
STRENGTHENING OF THE INSTITUTIONAL CAPACITY OF THE COMPETITION
PROTECTION COMMISSION (CPC) IN THE REPUBLIC OF SERBIA
1
Seminar za poslovna udruženja
„Pravila zaštite konkurencije“
Praksa u primeni zaštite konkurencije u Srbiji i EU
BEOGRAD, 17.09.2013
Andrej Plahutnik
Project Team Leader / Senior Competition Expert
EU-SCS
A project funded by EU
Implemented by a consortuim lead by
FILOZOFIJA POLITIKE I PRAVA KONKURENCIJE
2
•
Jean Monet: Rimski ugovor je ugovor o konkurenciji
•
Konkurencija je temelj tržišne ekonomije
•
Tržišna ekonomija se temelji na filozofiji ’’jednakih uslova’’, tzv. ’’level
playing field’’
•
Filozofija ‚‚jednakih uslova’’ temelji na transparentnosti i politici zabrane
radnji na osnovu članova 31, 81, 82, 86, 87 UEZ, danas članova 37, 101,
102, 106, 107 TFEU
•
Tržišna ekonomija je temelj jedinstvenog unutrašnjeg tržišta
•
Jedinstveno unutrašnje tržište je temelj ekonomske i političke stabilnosti
•
Unutrašnje tržište važi, pored četiri slobode, za neprikosnoven temelj
Evropske Unije
•
Za konkurenciju (antitrust i državna pomoć) nema izuzeća i tranzicionih
perioda
EVROPSKA DIMENZIJA
3
•
Preuzimanje standarda (SSP)
•
Identifikacija stanja
•
Tabela usklađenosti
•
Definicija itinerara
•
Screening
•
Definicija pregovaračkih pozicija
•
Predpristupni pregovori
•
Izazovi i prepreke
•
Definicija standarda, zahteva, mogućnosti (one size fits all?)
•
Priprema
SSP - član 73
Konkurencija i ostale ekonomske odredbe
4
Sledeće nije u skladu sa pravilnim funkcionisanjem Sporazuma u meri u kojoj može
uticati na trgovinu između Zajednice i Srbije:
•
sporazumi između preduzeća, odluke udruženja preduzeća i usaglašena praksa
između preduzeća, čiji je cilj ili posledica sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje
konkurencije;
•
zloupotreba dominantnog položaja od strane jednog ili više preduzeća na
teritorijama Zajednice ili Srbije, u celini ili na njihovom značajnom delu;
•
svaka državna pomoć koja narušava ili preti da naruši konkurenciju davanjem
prednosti određenim preduzećima ili određenim proizvodima.
Svako postupanje suprotno ovom članu ocenjivaće se na osnovu kriterijuma koji
proističu iz primene pravila konkurencije koja se primenjuju u Zajednici, naročito iz
članova 81., 82., 86. i 87. Ugovora o EZ i instrumenata tumačenja koje su usvojile
institucije Zajednice.
SSP - član 73 /2/, 74
Konkurencija i ostale ekonomske odredbe
5
Ugovorne strane će obezbediti da se operativno nezavisnoj instituciji povere ovlašćenja
neophodna za potpunu primenu stava 1(1) i 1(2) ovog člana, u odnosu na privatna i
javna preduzeća i preduzeća kojima su dodeljena posebna prava.
Ako jedna od ugovornih strana smatra da je određeno postupanje nespojivo sa
uslovima iz stava 1 ovog člana, ona može preduzeti odgovarajuće mere nakon
konsultacija u okviru Saveta za stabilizaciju i pridruživanje ili trideset radnih dana
nakon što se obratila radi takvih konsultacija.
Član 74 Javna preduzeća
Istekom roka od 3 godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, Srbija će primeniti
na javna preduzeća i preduzeća kojima su dodeljena posebna prava načela koja su
utvrđena u Ugovoru o EZ, sa posebnim upućivanjem na član 86.
Posebna prava javnih preduzeća tokom prelaznog perioda neće uključivati mogućnost
nametanja kvantitativnih ograničenja ili mera koje imaju isto dejstvo na uvoz iz
Zajednice u Srbiju.
TRŽIŠNA DOMINACIJA
6
OBLICI TRŽIŠNE DOMINACIJE:
-
monopoli, oligopoli
-
dominantni položaj
-
kolektivna dominacija
VRSTE MONOPOLA:
-
legalni
-
realni
-
naturalni
SPECIFIČNOST:
-
dominantni položaj (čak i monopol) nije zabranjen
-
nema izuzeća za zloupotrebe (efficiency defence nije moguć)
KONCENTRACIJE
7
•
•
•
•
•
•
•
•
odlučivanje o konkurentnim parametrima drugog preduzeća
jačanje koncentracije uticaja na tržištu
inovacija poslovnog procesa
legitiman oblik preduzetničkog povezivanja
(potencialno) isključivanje konkurencije
zabranjene su samo koncentracije koje bitno sprečavaju, ograničavaju ili narušavaju
(efikasnu) konkurenciju, pre svega stvaranjem ili jačanjem dominantnog položaja na
tržištu
neopravdano zabranjene koncentracije znače povredu prava slobodne
preduzetničke iniciative, prava osnivanja (freedom of establishment), prava
slobodnog transfera kapitala
neopravdano dozvoljene koncentracije se mogu razumeti kao oblik dozvole za
zloupotrebu dominantnog položaja
POSEBNA PAŽNJA
8
Monopolska cena = monopolski profit
Radnje sa ciljem izbacivanja konkurenata sa tržišta
- predatorska cena;
- povećanje troškova konkurenta;
- izbacivanje maržom;
Bojkot
- odbijanje poslovanja bez ekonomski/pravno opravdanog razloga;
Diskriminacija
- primena nejednakih uslova na iste poslove, u istim uslovima;
Uslovljavanje
- odbijanje saradnje;
- vezana trgovina;
- vezivanje uslova/rabata;
Utvrđivanje cene u daljoj prodaji
- direktno/indirektno (nadzor/sankcije);
Rabatna politika (rabatne skale, ekstrarabati, super rabati, numerički rabati i sl.)
UDRUŽENJA
9
RAZLIČITI OBLICI POSLOVNOG POVEZIVANJA:
•
komore
•
slobodne profesije
•
poslovna udruženja
•
ad hoc udruženja
•
konzorcijumi
•
NGOs – nevladne organizacije
•
društva
•
neformalna udruženja
•
javni i prikriveni karteli
•
institucionalizovani karteli
PROBLEMATIKA KOMORA I UDRUŽENJA
10
•
zatvoren krug
•
posebni (ponekad suvišni i nepotrebni) uslovi (slobodne profesije)
•
dogovori o:

cenama (tarifama)

raspodeli tržišta

strankama

ograničavanju razvoja, proizvodnje isl.
•
upotreba pogrešnih mera (minimalne cene)
•
nesamostalnost u odlučivanju (Big Five)
•
nije svako udruživanje nezakonito (npr. reakcija zbog energenta)
•
Ignorantia Iuris Nocet
NEKOLIKO PITANJA
11
•
o čemu se ne sme dogovarati na sastancima, sednicama udruženja isl.
•
koje su “klasične” zabranjene ugovorne klauzule
•
rabatna politika i obaveza prodavanja po cenama proizvođača
•
kada nije dozvoljeno odbiti sklapanje posla
•
šta je tzv. poštena cena i gde su limiti slobode kalkulacija
•
javne nabavke i različiti načini nastupanja (i prekršaja) u sistemu
•
koja su prava i obaveze u slučaju pokrenutog postupka
•
koje su mogućnosti na raspolaganju u slučaju štete koja je rezultat povreda
konkurencije
BID-RIGGING
12
•
PRICE FIXING
- dogovor o cenama ili elementima za cene
•
RASPODELA TRŽIŠTA
- dogovor o kupcima i/ili dobavljačima, dogovor o podeli nabavki
•
BIDDING FEE
- dogovor o odšteti za predaju nekonkurentne ponude
•
FIKTIVNE PONUDE
- unapred dogovorene nekonkurentne ponude
•
DECK OFFERTA
- dogovorena previsoka ponuda
---------------------------------------------------------------------------------------Rezultat: pogrešno uverenje o tome ko je zapravo doneo odluku
NEKOLIKO PRIMERA
13
•
institucionalizovani karteli
•
karteli pod prinudom:

države

jakih igrača
•
dogovori posle sastanka udruženja
•
način ponašanja na sastanku – pasivna saglasnost
•
radni odnosi/kartelska priča – arhitekte, lekari isl.
•
tehnički parametri, kvantifikacija elemenata, saglasnost tarifama
•
minimalne cene (lažni alibi)
--------------------------------------------------------•
Kodeks ponašanja
PRAVILA PONAŠANJA
14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No antitrust violations (poštovanje pravila konkurencije);
Saradnja sa vlastima (organima nadzora);
Zaštita podataka (poslovne tajne);
Izbegavanje konflikta interesa;
Nezavisnost revizora;
Studije i izveštaji;
Jasna podela funkcija;
Životna okolina, bezbednost, zdravlje;
Komercialni patenti, zaštita intektualne svojine (trademarks);
Poštovanje nacionalnog zakonodavstva (korupcija);
Embargo, bojkoti;
Etika.
NADLEŽNOSTI KZK
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nenajavljeni uviđaj;
Pretres prostorija;
Privremena zabrana sve komunikacije sa trećim licima, osim advokatom
Kopiranje, skeniranje isl. sve dokumentacije;
Privremeno oduzimanje dokumentacije;
Privremeno oduzimanje nosača podataka (npr. memorijske kartice, hard
diskovi isl.);
Privremeno pečačenje prostorija i dokumentacije;
Provera elektronske komunikacije;
Saslušanje zaposlenih, uzimanje izjava isl.;
Traženje podataka od trećih lica.
POSEBNO ZNAČAJNO
16
•
•
•
•
•
Poznavanje i pridržavanje pravila postupka;
Obaveštenje nadležnih (ovlašćenih osoba) firme;
Poziv advokatu i predlog KZK-u da se zastane sa istražnjim radnjama do
dolaska istog – ali samo do razumnog dogovorenog roka;
puna saradnja sa KZK, u okviru ovlašćenja iste i u skladu sa zakonskim
normama;
predlog za ućešće (prijava) u programu (delimičnog) imuniteta.
OBAVEZNI PRIRUČNIK
17
•
Spisak odgovornih lica sa kontaktima;
•
Postupanje zaposlenih u slučaju uviđaja;
•
Obavezna uputstva;
•
Ostale značajne i kontaktne informacije.
KONTAKT
18
EU-SCS (Jačanje konkurencije u Srbiji)
Kneza Miloša 16/11
11000 Beograd (PAK 103302)
www.eu-scs. org (u pripremi)
Tel: 011/264-2186
Fax: 011/361-1796

similar documents