Specijalizacija iz Opšte medicine, prezentacija

Report
PROGRAM SPECIJALIZACIJE
OPŠTE MEDICINE
Pravilnik o specijalizacijama i užim
specijalizacijama zdravstvenih radnika i
zdravstvenih saradnika
Službeni glasnik Republike Srbije
broj 63 od 08. septembra 2010. godine
NAMENA SPECIJALIZACIJE
 Sticanje
znanja i veština potrebnih za
prevenciju, dijagnostiku, lečenje i
rehabilitaciju najčešćih oboljenja kod svih
članova porodice.
TRAJANJE
I STRUKTURA
SPECIJALIZACIJE
 Specijalizacija
traje ukupno 4 godine
( 48 meseci):
24 meseca u okviru kliničkog dela gde se
teorijski i praktično osposobljava za
zbrinjavanje vodećih kliničkih entiteta
 24 meseca u okviru ambulantnog dela gde
se uz neposredan nadzor mentora, specijalistu
opšte medicine, obučava u domu zdravlja za
sticanje znanja i veština potrebnih za opštu
medicinu.

PROGRAM SPECIJALIZACIJE

Klinički deo 24 meseca:
OBLAST
DUŽINA
OBLAST
DUŽINA
Interna
medicina
6 meseci
onkologija
1 mesec
Hirurgija
3 meseca
Ortopedija
1 mesec
Ginekologija 3meseca
ORL
1 mesec
Pedijatrija
3 meseca
oftalmologija
1 mesec
Infektivne
bolesti
2 meseca
dermatologija 1 mesec
neurologija
1 mesec
psihijartija
1 mesec
PROGRAM SPECIJALIZACIJE


Ambulantni deo 24 meseca
U okviru ambulantnog dela obavezni su seminari
iz javnog zdravstva u trajanju od 12 nedelja:
Socijalna medicina 4 nedelje
 Statistika sa informatikom 4 nedelje
 Higijena 2 nedelje
 Epidemiologija 2 nedelje

DVOSEMESTRALNA
NASTAVA
Optimalno je da i teorijska edukacija traje 4
godine kroz uvodna predavanja, seminare i
radionice uz aktivno učešće samih
specijalizanata, koji bi sve vreme edukacije
trebalo da budu oslobođeni obaveza prema
matičnim ustanovama, a vezani za ustanove
zadužene od fakulteta za edukaciju. U njima bi
bar 1 dan nedeljno bio rezervisan za teorijsku
nastavu umesto klasičnih predavanja.
 Dok se ne steknu uslovi, dvosemestralna nastava
treba da bude tokom jedne od dve godine koju
specijalizanti provode na klinikama fakulteta.

OBLASTI U DVOSEMESTRALNOJ NASTAVI
OBLAST
BROJ
ČASOVA
OBLAST
BROJ
ČASOVA
OBLAST
BROJ
ČASOVA
Opšta medicina
80
Nefrologija
16
Socijalna
medicina
8
Kardiologija
48
Neurologija
14
Zdrav.
vaspitanje
8
Hirurgija
40
Higijena
12
Sudska
medicina
8
Pedijatrija
40
Informatika
12
Klin.
farmakologij
a
8
Ginekologija
40
Fizikalna
medicina
12
ORL
8
Gastroenterologi
ja
32
Psihijatrija
12
Oftalmol.
8
Pulmologija
24
endokrinologija
12
Alergologija
8
Infektivna
bolesti
24
Gerijatrija
12
Hematologij
a
8
Onkologija
20
Medicina rada
10
Dermatoven
erologija
8
Reumatologija
20
Epidemiologija
8
Balneoklima
tologija
4
PRAĆENJE I PROVERA ZNANJA

Kontinuiranu proveru znanja vrši rukovodilac
nastave i nastavnik kliničkog predmeta, odnosno
nadležni mentor u domu zdravlja, tokom
seminara i svih vidova praktične edukacije.
PRAĆENJE I PROVERA ZNANJA

Privera znanja se vrši i kroz 4 obavezna
kolokvijuma u pisanoj formi iz:
Opšte medicine u užem smislu sa pretkliničkim
disciplinama
 Internističkih disciplina sa kliničkom
farmakologijom, fizikalnom medicinom i
balneoklimatologijom
 Hirurgije, onkologije, oftalmologije,
otorinolaringologije, neurologije i psihijatrije
 Ginekologije, pedijatrije, gerijatrije sa
gerontologijom, infektivnih bolesti,
dermatovenerologije, sudske medicine

PRAĆENJE I PROVERA ZNANJA

Svaki specijalizant je dužan da učestvuje na
naučnim skupovima, naučnoistraživačkim
projektima i u obavezi je da publikuje barem 2
rada u časopisima i zbornicima.
ZAVRŠETAK SPECIJALIZACIJE

Mentor specijalizacije Opšte medicine zaključuje
da je specijalizacija završena na osnovu:
dokaza o završenom specijalističkom stažu u celini,
 dokaza o uspešno položena 4 kolokvijuma,
 dokaza o aktivnom učešću na barem 2 naučna skupa
i uvida u 2 publikovana rada i
 na osnovu uvida u stečena znanja i veštine.


Specijalizacija se završava specijalističkim
ispitom
SPECIJALISTIČKI ISPIT
1.
2.
3.
Test ( 60% tačnih odgovora)
Praktični deo ispita
Usmeni ispit pred ispitnom komisijom
Komisija: najmanje predsednik i 2 člana, od kojih
predsednik i jedan član komisije moraju biti
nastavnici fakulteta
Praktični deo ispita polaže se na dan polaganja
usmenog ispita. Izuzetno usmeni deo ispita pred
ispitnom komisijom može da se održi najkasnije dva
dana po obavljenom praktičnom delu ispita.

Zdravstveni radnici koji su do dana stupanja na
snagu ovog Pravilnika započeli obavljanje
specijalističkog staža, obaviće specijalistički staž
u celosti prema dosadašnjim propisima, s tim što
će ISPIT POLAGATI NA NAČIN I POD
USLOVIMA PREDVIĐENIM NOVIM
PRAVILNIKOM
UŽE SPECIJALIZACIJE ZA SPECIJALISTE
OPŠTE MEDICINE














Ocenjivanje radne sposobnosti
Angiologija
Školska preventivna medicina
Dijetoterapija
Medicinska ekologija
Klinička genetika
Epidemiologija HNB
Epidemiologija zaraznih bolesti
Zdravstveno vaspitanje
Baromedicina
Balneoklimatologija
Klinička transfuziologija
Bolesti zavisnosti
Medicinska informatika

similar documents