2. vojenský pochod pe*ieho pluku amerických Slovákov (23)

Report
 pochod je organizovaný v mesiaci August (31.8.2013) jeho trasa prechádza
autentickými miestami bojov v oblasti novozámockej fronty, ktorých sa
zúčastnili: príslušníci 34. a 39. čs. legionárskeho pluku, 1. pluku Stráže Slobody,
I. práporu 99. znojemského pešieho pluku (prápor bol zložený z bývalých
jemnických, jevišovických a moravsko-budejovických dobrovoľníckych stotín), 4.
a 7. čs. domobraneckého práporu, čaty Slováckej brigády, čs. námorníctva,
ženijného vojska a železničiarov - (zaměstnanců dráhy).
 Hlavnou úlohou pochodu je:
a./ zvýšiť informovanosť verejnosti o doposiaľ málo známej histórii bojov čs. légií a
čs. dobrovoľníckych formácií na juhu Slovenska v rokoch 1918-1919
b./ aktívnou účasťou na pochode vzdať úctu miestam posledného odpočinku
našich predkov a týmto spôsobom zlepšiť informovanosť o ich existencii
 prevažná časť účastníkov sú vojaci ASR a AČR,
príslušníci PZ, členovia ČSOL, požiarnici, členovia zboru
väzenskej a justičnej stráže, členovia klubov vojenskej
histórie ale aj nadšenci vojenskej histórie z radou
občanov
 zástupcovia zahraničných misií a vojenskí pridelenci
veľvyslanectiev (ČR, FR, IT, PL)
 trasa pochodu: Nové Zámky → Dvory nad Žitavou
→ Vlkanovo → Bajč → Dvor Aňala → Nové Zámky
 hlavné zhromaždisko: železničná stanica Nové
Zámky (Námestie republiky)
 dĺžka pochodu: 1 x 30 km
 občerstvenie pre všetkých účastníkov
- Nové Zámky: významný železničný uzol, na ktorý
maďarská armáda opakovane útočila za použitia
značných vojenských prostriedkov. Čo sa týka
nasadenia pechoty tak prevaha maďarskej armády bola
1:5, v počte guľometov 24 čs. guľometov proti 120
maďarským, delostrelectvo 2 čs. húfnice proti 34
maďarským plus Maďari disponovali 2 obrnenými
vlakmi. Najťažšie boje sa odohrali pri železničnej
stanici a pri moste cez rieku Nitru, kde hrdinsky padol
aj významný čs. dôstojník pplk. Jiří Jelínek, veliteľ 39.
čs. legionárskeho pluku.
- Dvory nad Žitavou: juhovýchod obec bol priestor odkiaľ
maďarská armáda podnikala veľmi intenzívne útoky na
Nové Zámky podporované delostrelectvom a dvoma
pancierovými vlakmi. Čs. útok na Dvory n./Ž. komplikoval
nevhodný nástupný priestor, ktorý bol medzi riekou Nitrou
a riečkou Žitavou pretínajúcou hlavnú cestu k obci. Tento
priestor sa podarilo vyčistiť až v záverečnej fáze bojov.
- Vlkanovo: pri obci v bývalej továrni na kože, zviedla ťažké
boje skupina rtm. Jirsu (3. rota 7. čs. domobraneckého
práporu, 5. rota 39. čs. leg. pluku, 1. a 3. rota 99.
znojemského pešieho pluku). Továreň bola skutočne
„tvrdým orieškom“ ako sa účastníci bojov neskôr vyjadrili,
pretože bolo treba dobývať poschodie za poschodím.
- Bajč: miesto kde sa v lese blízko obce postupujúce čs.
jednotky zrazili s úporne sa brániacim maďarským
vojskom v zväzku ktorého bola aj tzv. „Rota Teror“,
ktorá bojovala takmer do posledného muža. V obci sa
tiež zachoval ako jeden z mála hrob a zároveň aj
pomník padlých príslušníkov 7. čs. domobraneckého
práporu z Talianska. Pomník v roku 2004 identifikovali
brat Bilský a brat Kuthan. Po následnom upovedomení
príslušných organov bol pomník v roku 2006
zrekonštruovaný – fin. podporou Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky.
- Dvor Aňala: nachádza sa juhozápadne od Nových
Zámkov a bol východiskovým miestom už
spomínaného útoku 7. čs. domobraneckého práporu
na obec Bajč. Z tohto miesta v nedeľu 22. 6. 1919 vzali
domobranci obec útokom z troch strán. Operácia bola
aj napriek značným stratám úspešná. Nepriateľ bol
rozprášený a podarilo sa ukoristiť 3 guľomety,
muníciu, rôzny vojenský materiál a potraviny.
Veliteľom útoku bol mjr. Rejholec.
pplk. Jiří Jelínek,
smrteľne ranený
pri Nových Zámkoch
Pomník padlým
pri Nových Zámkoch
zničený počas okupácie r. 1939
ppor. František Winternitz
padol pri Dubníku
neďaleko N. Zámkov
 stužka
 pamätná medaila
 diplom
zaregistrovať sa môžete na
http://www.obeclegionarska.sk/pochod/
S bratským NAZDAR k úspešnému absolvovaniu pochodu!

similar documents