Bugetele program - Buget

Report
Bugetele de performanţă
Definiţii
• Bugetul de performanţă este acel buget care
permite ameliorarea eficienţei şi eficacităţii
cheltuielilor publice prin corelarea resurselor
publice utilizate cu rezultatele, apelând
permanent la informaţii privind performanţa.
• Informaţia de performanţă reprezintă informţia
ce vizează rezultatul obţinut în urma utilizării
unor fonduri publice. În anumite situaţii,
informaţia de performanţă poate să se refere şi la
costurile aferente obţinerii acestor rezultate
Tipuri de bugete de performanţă
Tip
Formal
Informativ
Direct
Legătura între informaţiile de
performanţă şi finanţare
Nicio legătură
Legătură indirectă slabă
Legătură directă puternică
Scopul principal în procesul
bugetar
Responsabilitate
Planificare şi/sau responsabilitate
Alocarea resurselor şi
responsabilitate
Sursa: Prelucrare după OECD (2007) Performance Budgeting in OECD Countries, OECD Paris
Tipuri de bugete de performanţă (II)
• Bugetele program – se bazează pe informaţii privind costurile
şi beneficiile programelor, permiţând prioritizarea cheltuielilor
• Finanţare corelată cu performaţa – corelează nivelul finanţării
de rezultatele asumate
• Stimulente de performanţă – motivează ordonatorii de credite
să obţină rezultate mai bune oferind stimulente financiare
pentru rezultatele bune (se poate introduce şi aplicarea de
sancţiuni financiare pentru performanţe nesatisfăcătoare)
• Finanţare pe bază de formulă – nivelul finanţării rezultă
aplicând o funcţie explicită ce depinde de rezultatele
aşteptate şi/sau realizate
Sursa: Marc Robinson: Performance Budgeting Models and Mechanisms (2007)
Bugetele program
• Bugetele program au fost utilizate pe scară largă
începând cu anii 1960, fiind reprezentative
următoarele metode:
– Planning, Programming and Budgeting System (în
SUA) şi Rationalisation des Choix Budgétaires (în
Franţa)
– Zero-base budgeting
– Program budgeting and marginal analysis
• Regăsim elemente din aceste metode, dar în în
formatul propus acum câteva decenii
Finanţare corelată cu performaţa
• Se manifestă de regulă sub forma clauzelor din
contractele semnate între:
– Ministere şi instituţiile subordonate
– Ministere şi directori
sau
– Directori şi angajaţi
• Din perspectiva bugetului de performanţă nu este
suficient să stabileşti indicatorii, ci trebuie
asigurată şi corelarea cu finanţarea
• Cel mai bun exemplu este cel practicat în Marea
Britanie numit „ Public Service Agreement”
Stimulente de performanţă
• Vizează recompensarea performanţei,
respectiv sancţionarea lipsei performanţei
• Stimulentele pot viza suplimentarea bugetului
instituţiei, sau pot fi individuale
• Stimulentele trebuie să reprezinte o pârghie
motivaţională
Stimulente de performanţă:
Studiu de caz Florida
• Stimulente
–
–
–
–
Mărirea flexibilităţii în execuţia bugetului
Mărirea flexibilităţii în stabilirea salariilor
Reportul a până la 50% din sumele neutilizate
Suplimentarea fondurilor
• Sancţiuni
– Raportări şi înfăţişări trimestriale obligatorii privind
îndeplinirea indicatorilor de performanţă
– Eliminarea sau restructurarea programului
– Reducerea organigramei
– Limitarea anumitor cheltuieli
– Reducerea salariului conducerii
Finanţare pe bază de formulă
• Presupune existenţa unei formule matematice
cu ajutorul căruia se determină finanţarea în
funcţie de performanţă
• Se bazează pe costuri. Variantele mai simple
se bazează pe costul mediu, iar cele mai
laborioase pe costul marginal
Modelul Robinson-Last
• Este un model de baza pentru Bugetele de
Performanţă
• A fost propus de Marc Robinson (ex-Senior
Economist in the Fiscal Affairs Department,
FMI) şi Duncan Last (Senior Economist in the
Fiscal Affairs Department, FMI) în lucrarea A
Basic Model of Performance-Based Budgeting
(2009)
Modelul Robinson-Last
• Modelul cel mai simplu de buget de performanţă
este cel la care, în etapa de elaborare bugetară,
decidenţii ţin cont de rezultatele aşteptate în
urma efectuării cheltuielilor
• Pentru acesta este nevoie obligatoriu de:
– Informaţii despre obiective şi rezultate
– Un proces bugetar astfel croit astfel încât să faciliteze
utilizarea acestor informaţii în luarea deciziilor
• Este recomandat să existe:
– o clasificare bugetară pe programe
– Un cadru financiar pe termen mediu
Modelul Robinson-Last
• Analiza permanentă a rezultatelor permite:
– Îmbunătăţirea prioritizării cheltuielilor
– Încurajează ordonatorii de credite să cheltuiească
mai eficient şi mai eficace
– Spaţiu fiscal pentru alte cheltuieli
– Să identifice acele cheltuieli cu prioritate redusă
care pot fi anulate în cazul în care se impune o
consolidare fiscală
Modelul Robinson-Last
• Informaţiile de performanţă
– Reprezintă instrumentul de bază pentru bugetele
de performanţă
– Trebuie să fie de încredere şi oportune
– Trebuie să fie utilizate în bugetizare
Modelul Robinson-Last
• Ordonatorii de credite
– Trebuie să definească exact rezultatele politicilor pe
care doresc să le obţină prin prestarea serviciilor
– Trebuie să identifice cei mai buni indicatori care pot fi
utilizaţi pentru măsurarea rezultatelor politicilor.
Aceştia trebuie să fie simpli, accesibili ca şi cost şi
utilizabili. Recomandabil este să se înceapă cu câţiva
indicatori pentru fiecare minister/program
– Trebuie să comunice Ministerului Finanţelor Publice şi
decidenţilor indicatorii de rezultat
Modelul Robinson-Last
• Procesul bugetar trebuie să cuprindă următoarele
etape:
– „Faza strategică” din debutul procesului bugetar
presupune o analiză preliminară a priorităţilor de
cheltuieli definite pe categorii mari;
– Un proces de evaluare a cheltuielilor pentru a vedea
gradul de adecvare şi de eficienţă a programelor
actuale. În această fază ar trebui identificate acele
cheltuieli care pot fi reduse (sau chiar eliminate),
respectiv care trebuie majorate
– O etapă de scrutare a noilor propuneri de cheltuieli
Modelul Robinson-Last
• Clasificarea bugetară pe programe:
– are în vedere gruparea cheltuielilor astfel încât să
reflecte câte resurse s-au utilizat pentru atingerea
rezultatelor prestabilite
– trebuie să includă:
• obiectivele programului şi modul în care acestea se leagă de
priorităţile publice;
• serviciile ce vor fi oferite în cadrul programului;
• modul în care se doreşte ca programul să atingă obiectivele
(ex: activităţile propuse);
• indicatorii de performanţă;
• costurile programului.
Modelul Robinson-Last
• Definirea programelor trebuie să ţină cont de
următoarele principii:
– Programele trebuie să fie ancorate cât mai mult
posibil de rezultatele politicilor
– Cheltuielile (grupate pe clasificarea pe programe)
trebuie să includă toate costurile acelui program
– Contabilitatea trebuie ţinută separat pe fiecare
program (în cadrul acesteia se pot utiliza şi alte
clasificaţii)
Modelul Robinson-Last
• „Imperfecţiuni” tolerabile în cazul programelor:
– Definirea unui program distinct privind costurile
indirecte (cu funcţionarea managementului, serviciilor
contabile, de achiziţii etc.) cu toate că o abordare
riguroasă ar impune repartizarea proporţională a
acestor costuri pe celelalte programe
– Lipsa contabilităţii şi/sau bugetizării pe bază de
angajamente. Sistemul de angajamente (accrual) este
mult mai exact în ceea ce priveşte calcularea
costurilor, dar nici sistemul cash nu este atât de
departe încât să nu poată fi utilizat cu succes
Modelul Robinson-Last
• Libertate mamangerială
– Obţinută prin neimpunerea unei anumite structuri
a tipurilor de resurse ce se vor folosi. Cu toate
acestea limitarea anumitor categorii de cheltuieli
se poate păstra la poziţii precum salarii personal
angajat pe perioadă nedeterminată, consultanţă,
deplasări, protocol, transferuri, investiţii.
– Trebuie sprijinit un sistem flexibil de ajustare a
numărului de funcţionari publici implicaţi în
oferirea de servicii publice
Modelul Robinson-Last
• Succesul bugetului de performanţă depinde
de:
– Calitatea guvernării (strâns legată de gradul de
corupţie)
– Asigurarea finanţării conform bugetului aprobat
– Respectarea principiilor bugetare, principiilor
contabile şi efectuarea unor misiuni de audit
serioase
– Pregătirea persoanelor care trebuie să
implementeze bugetele de performanţă

similar documents