Inspectia Solara 2014

Report
DIRECȚIA GENERALĂ
EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII
Inspecția de specialitate DISCIPLINE INFORMATICE
2014
Inspector General,
Nuşa Dumitriu-Lupan
Planificare - Metodologie
 Programul activităților de inspecție și monitorizare
ale Direcției Generale Educație și Învățare pe Tot
Parcursul Vieții, anul şcolar 2013 – 2014
(nr.59245/17.09.2013)
 Regulamentul de inspecție a unităților de
învățământ preuniversitar - Anexa la OMECTS nr.
5547 din 06.10.2011
Obiectivele
 evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de a
elabora, pe baza unei lecturi personalizate a programei
școlare, planificările calendaristice și proiectele unităților
de învățare
 consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu
realizarea activităților de planificare și proiectare didactică
 evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a
proiecta și utiliza strategii didactice corespunzătoare
învățământului modern bazat pe competențe
 consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu
proiectarea și utilizarea unor strategii didactice
corespunzătoare învățământului modern bazat pe
competențe
Obiectivele
 evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a
integra Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) în
activitatea didactică
 consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu
integrarea TIC în activitatea didactică
 evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de
a utiliza metodele de învățare diferențiată
 consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu
utilizarea unor metode de învățare diferențiată
Obiectivele
 evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de
a integra elementele de evaluare în cadrul
activităților de predare-învățare
 consilierea cadrului didactic inspectat în legătură
cu integrarea elementelor de evaluare în cadrul
activităților de predare-învățare
 consilierea
cadrelor
didactice
în
vederea
diversificării ofertei curriculare de cursuri opționale
 consilierea cadrelor didactice în legătură cu
posibilitățile de dezvoltare profesională și evoluție
în carieră
Etapele
 planificarea inspecției
 organizarea inspecției
 realizarea unor convorbiri preliminare pentru
orientarea în context (cu persoanele abilitate
pentru evaluarea competențelor profesionale ale
cadrului didactic, respectiv cu cadrul didactic)
 asistențele la ore și completarea fișei de observare
a lecției
Etapele
 autoevaluarea cadrului didactic inspectat
 analiza activității și consilierea cadrului didactic
inspectat
 redactarea raportului scris de inspecție și
consemnarea acestuia în registrul de inspecții al
unității de învățământ preuniversitar
 redactarea notei de monitorizare și consemnarea
acesteia în registrul de inspecții al ISJ/ISMB
TIPURILE
 inspecția de specialitate curentă
 inspecția de specialitate realizată în vederea obținerii
definitivării în învățământ
 inspecția de specialitate realizată în vederea obținerii
gradelor didactice II și I sau inspecția școlară
specială
TIPURILE
 inspecția de specialitate realizată în vederea verificării
unor aspecte particulare ale activității didactice
(modul de aplicare a curriculumului național, modul
de realizare a evaluării curente etc.) - Tematica
inspecțiilor de specialitate se stabilește în baza
priorităților MEN/ISJ/ISMB sau la solicitarea unităților
de învățământ
 inspecția de specialitate realizată în vederea verificării
unor aspecte ale activității cadrelor didactice,
semnalate în cadrul unor memorii, petiții, reclamații
DE REŢINUT !
“Cadrele didactice nu pot refuza realizarea inspecției
de specialitate, cu excepția situațiilor în care, din
cauze obiective, probate cu acte doveditoare, acestea
nu își pot desfășura activitățile profesionale curente.”
Calificativul acordat în urma inspecției este pentru
activitatea evaluată
INSTRUMENTELE
 Raportul scris general al inspecției de specialitate
 Fișa de observare a lecției
 Criteriile orientative de selecție şi Graficul inspecției
de specialitate(anexă la raportul general de inspecție)
 Calificativele:
FOARTE BINE
BINE
ACCEPTABIL
SLAB
CRITERII ORIENTATIVE DE SELECŢIE A
UNITĂŢILOR ȘCOLARE ȘI CLASELOR
 50% unități de învățământ din mediul urban și 50%
unități de învățământ din mediul rural
 50% clase de nivel gimnazial și 50% clase de nivel liceal
 25% unități de învățământ cu performanțe înalte la
examenele naționale - peste 80% procent de
promovare
 75% unități de învățământ cu performanțe medii slabe
la examenele naționale
- medii: 40% - 79% procent de promovare
- slabe (sub 39 % procent de promovare)
 50% clase terminale la nivel de ciclu, gimnaziu și liceu
DESFĂŞURAREA INSPECŢIEI
DISCIPLINE INFORMATICE 2014
Perioade
 14 - 25 octombrie 2013 – judeţele Satu-Mare, Bihor
 17 - 21 martie 2014 - judeţul Sălaj
 5-9 Mai 2014 – judeţul Giurgiu
 27-30 mai 2014 – judeţul Mehedinţi – tematică atestat
Număr cadre didactice inspectate
 octombrie 2013 – 12, Satu-Mare -7, Bihor – 5
 martie 2014 - 5, Sălaj
 Mai 2014 – 3, Giurgiu
DESFĂŞURAREA INSPECŢIEI
DISCIPLINE INFORMATICE 2014
Activități realizate
1. Activități de asistență la lecție/lecții, analiză,
autoevaluare, evaluare și consiliere
2. Analiza documentelor și a activităților catedrei și
consilierea membrilor catedrei
Calificative acordate
 Foarte bine – 10
 Bine – 7
 Acceptabil – 2
 Slab - 1
Puncte slabe şi Recomandări
1. Activități de asistență la lecție/lecții, analiză, autoevaluare, evaluare și consiliere
Planificarea și proiectarea activității didactice
Puncte slabe
 Planificările calendaristice sunt preluate de pe
site-ul ministerului, atât sub aspect formal cât și
sub aspectul conținutului acestora
 Nu există deprinderea sistematică de a întocmi
proiecte pe unități de învățare, înaintea
parcurgerii acestora
 Proiectele pe unități de învățare nu respectă
întocmai recomandările ghidurilor metodologice
în vigoare (proba de evaluare sumativă, bugetul
de timp, resursele)
 Programe şi planificări pentru discipline
opţionale nediferenţiate pe ani de studiu,
neactualizate anual
Recomandări
• Personalizarea planificărilor calendaristice şi
realizarea sistematică a proiectelor pe unităţi
de învăţare în care să se regăsească elemente
de adaptare a demersului didactic în funcție de
particularitățile colectivului de elevi și de
progresul realizat de elevi
• Respectarea
recomandările
ghidurilor
metodologice
în
vigoare
în
realizarea
proiectelor pe unități de învățare
• Corelarea proiectelor pe unităţi de învăţare cu
planificarea
calendaristică:
competenţe
specifice, conţinuturi, buget de timp alocat
• Actualizarea anuală a programelor pentru
disciplinele opţionale şi avizarea acestora
Puncte slabe şi Recomandări
1. Activități de asistență la lecție/lecții, analiză, autoevaluare, evaluare și consiliere
Desfășurarea activității didactice
Puncte slabe
 Nu toţi profesorii îşi structurează lecţia pornind de la obiective
operaţionale, clar formulate şi comunicate elevilor.
 Strategiile didactice au dominant caracter tradiţional.
 Formele de organizare aA activităţii sunt frontală și individuală.
 Elevii nu sunt urmăriţi sistematic în cursul activităţilor practice pe
calculator.
 Sarcinile din fişele de lucru administrate elevilor, nu sunt complet
formulate şi nu sunt diferenţiate
 Notarea elevilor nu este realizată ritmic de către toţi profesorii inspectaţi.
 Nu se justifică în faţa elevilor notele acordate şi se comunică telegrafic
notele.
 Finalul lecţiei nu este marcat de o concluzie a profesorului asupra activităţii
desfăşurate.
 La clasele terminale de liceu, se lucrează aplicaţii tip bacalaureat, sau
atestat, fără a urmări nişte obiective cheie (algoritmi fundamentali,
tehnici de programare, dezvoltarea gândirii algoritmică, înţelegerea
cerinţelor etc.).
 Activităţi pregătitoare pentru examenele finale care preiau din bugetul de
timp alocat parcurgerii programei şcolare.
 Realizarea unor lecţii necorelate cu planificarea calendaristică (preluată
eventual de la alt profesor!) sub aspectul conţinutului tematic şi sub
aspect temporal.
 Realizarea unor lecţii monotone fără o minimă antrenare a elevilor în
secvenţele lecţiei.
Recomandări
• Structurarea corespunzătoare a lecţiilor în corelare
cu tipologia acestora
• Formularea şi comunicarea la elevi a obiectivelor
operaţionale ale lecţiei în corelare cu planificarea
calendaristică tipologia lecţiei
• Respectarea
planificării
calendaristice
şi
parcurgerea ritmică şi integrală programei şcolare
• Îmbinarea strategiilor didactice moderne cu cele
tradiţionale în scenariul lecției
• Îmbinarea tuturor formelor de organizare şi
deăşurare a activităţii: frontală, individuală şi pe
grupe
• Formularea completă a sarcinii de lucru (calitativ și
cantitativ)
• Organizarea diferenţiată a activităţilor aplicative
• Notarea
ritmică
a
elevilor
însoţită
de
argumentarea notelor acordate elevilor
• Planificarea şi organizarea corespunzătore a
activităţilor de pregătire pentru examenele finale,
pornind de la nişte obiective clare, stabilite în
raport cu nevoile identificate la elevi şi fără a
afecta
parcurgerea
programei
şcolare
corespunzătoare anului în curs
• Dezvoltarea la elevi a vocabularului şi limbajului
specific disciplinelor informatice.
Puncte slabe şi Recomandări
1. Activități de asistență la lecție/lecții, analiză, autoevaluare, evaluare și consiliere
Atitudinea elevilor față de învățare:
Puncte slabe

Competenţe modeste de comunicare

Atitudine pasivă, simpli executanţi

Recomandări
• Stimularea elevilor să comunice în vederea
dezvoltării competenţelor de comunicare în
general şi în limbaj specific în mod special
Lipsa de informare a elevilor privind • Motivarea elevilor pentru performanţă, prin
aplicaţii
diferenţiate.
Stimularea elevilor
metodologiile (atestat, bac) şi activităţilor de
capabili de performanţă să lucreze suplimentar
performanţă (olimpiade, concursuri)
şi crearea situaţiilor de învăţare inedite care să
permită afirmarea şi dezvoltarea acestora.
• Utilizarea bugetului de timp al lecţiei în
favoarea tuturor elevilor.
Puncte slabe şi Recomandări
2. Activități de analiză a documentelor catedrei și consilierea membrilor catedrei
Puncte slabe
Recomandări
Analiza documentelor catedrei
 La nivelul judeţului se va realiza un cuprins
 Documentele catedrelor nu sunt unitare şi au
cu documentele care trebuie să existe în
un foarte mare grad de formalism. Nu sunt
cadrul catedrei şi în cadrul portofoliului
operaţionale
cadrului didactic, care va fi aplicat unitar de
toate unităţile şcolare
Analiza activităților catedrei
 Planul de activităţi al catedrei nu include
 Se vor realiza documente cu caracter
activităţi demonstrative. Activităţile metodice
operaţional, se vor planifica şi se vor realiza
aşa cum reiese din documentele catedrei se
lunar, activităţi demonstrative
rezumă la discuţii pe diferite teme
Control tematic Atestat profesional
Obiectivul urmărit
Aspecte de îmbunătățit
1.Verificarea modului de organizare şi 
desfăşurare a examenului de atestare a
competenţelor
profesionale
a 
absolvenţilor claselor de matematicăinformatică şi matematică-informatică, 
intensiv-informatică.




2.Verificarea modului de monitorizare a 
organizării şi desfăşurării examenului de
atestare a competenţelor profesionale a
absolvenţilor claselor de matematicăinformatică şi matematică - informatică,
intensiv-informatică.

Avizarea comisiilor din centre: cu cel mult 10 zile înainte de examen, după
nominalizarea vicepreşedinţilor de comisii dintre metodiştii ISJ.
Lista de subiecte pentru proba practică va fi actualizată anual în Consiliu
Consultativ.
Temele de proiect stabilite până în 15 ianuarie şi asumate prin semnătură de
către elevi nu se vor modifica pe parcurs.
Proiectele se vor depune şi înregistra la secretariatul şcolii, menţionându-se nr. de
înregistrare pe coperta acestora, până la data de 1 mai.
La stabilirea graficului de examen se va avea în vedere durata probelor specificată
în metodologie şi resursele materiale existente.
Criteriile de evaluare a proiectelor se vor stabili înaintea începerii evaluării
acestora şi vor fi cuantificate în punctaje parţiale
Dacă într-o unitate şcolară sunt mai multe clase care susţin examenul, subiectele
la proba practică vor fi elaborate înainte de examen, pentru fiecare clasă în parte.
Verificarea modului de organizare a examenului de atestare a competenţelor
profesionale a absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematicăinformatică, intensiv-informatică în perioada premergătore examenului, printr-o
tematică de control care să urmărească şi aspectele de îmbunătățit menţionate
mai sus.
Semnalarea aspectelor de îmbunătăţit privind organizarea şi desfăşurarea
examenului de atestare a competenţelor profesionale a absolvenţilor claselor de
matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv-informatică în cadrul
activităţilor metodice ale cadrelor didactice: consfătuiri, cercuri pedagogice,
comisii metodice.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI GENERALE
 Acordarea unei atenţii sporite perfecţionării pregătirii
pedagogice şi metodice şi pregătirii lecţiilor
 Informarea
corespunzătoare
metodologiile pentru examene
a
elevilor
privind
 Stimularea motivaţiei elevilor pentru activitatea de
performanţă şi pregătirea corespunzătore a acestora

similar documents