PIATA FOREX

Report
PIATA FOREX
N E C E S I TAT E A R E G L E M E N T Ă R I I Ș I A
S U P R AV E G H E R I I
I. Natura tranzacțiilor încheiate pe piața forex de
investitorii de retail
 În realitate, pe ”piața forex” cvasiunanimitatea tranzacțiilor în care sunt
implicați investitori de retail sunt tranzacții în marjă, cu efect de levier.
 În același timp, livrarea valutei care face obiectul contractului nu are loc în
mod efectiv într-un termen scurt de decontare (T+2, T+3), contractul
privind perechea valutară se comportă ca un instrument financiar derivat.
Cu alte cuvinte, dacă se cumpără de 100,000 Eur 130,000 USD nu vor
intra în contul investitorului în 3 zile lucrătoare cele 130,000 USD, astfel
încât vorbim în realitate de un contract pe diferență și nu de o tranzacție
spot
II. Cadru legal actual
 Potrivit Anexei I Secțiunea C pct. 9 din Directiva 2004/39/CE, contractele
pentru diferență sunt considerate ca aparținând categoriei instrumentelor
financiare aflate sub incidența directivei.
 Contractul pentru diferenţă, adică CFD-ul, sau orice contract pe derivate
reprezintă un instrument financiar conform interpretării Comisiei Europene.
 Un contract de intermediere având ca obiect investiţiile în instrumente
financiare, astfel cum sunt acestea definite de MiFID (Anexa I Secţiunea C
din MiFID), nu se poate încheia pe teritoriul Uniunii Europene (sau în
teritoriile asociate) fără a respecta dispoziţiile legale privind autorizarea
(art. 5 alin. 1 din MiFID)
II. Cadru legal actual
 Firmele de investiții care operează platforme de tranzacționare de tip forex
sunt în mod necesar autroizate de autoritatea competentă, dacă își au
sediul pe teritoriul Uniunii Europene.
Intermediarii pot intra în parteneriat cu aceste firme de investiţii în calitate de
introducing broker sau de deţinători de “white label”.
Activitatea de introducing broker presupune ca deţinătorul acestei calităţi să
fie o firmă de investiţii autorizată, întrucât presupune preluarea sau
transmiterea de ordine de la proprii clienţi către firma de investiţii care va
executa ordinele.
Deţinătorul unui “white label” poate prezenta produsele unei companii ca fiind
ale sale, însă pentru a prelua şi executa ordine ale clienţilor trebuie să fie
autorizat, potrivit MiFID.
III. Reglementări necesare pentru tranzacțiile forex în
care sunt implicați investitori de retail
A) Definirea tranzacțiilor de tip forex, astfel încât să nu existe niciun dubiu
cu privire la natura operațiunilor încheiate, respectiv stabilirea prin intermediul
unei definiții legale a difenței dintre tranzațiile pe piața spot (aflate în afara
incienței MiFID) și a celor pe piața la termen (aflate sub MiFID)
B) Stabilirea unui regim juridic clar aplicabil serviciilor de investiții
financiare referitoare la instrumente financiare derivate, incluzând:
1. Monopolul intermediarilor autorizaţi şi instituirea interdicției efectuării
tranzacțiilor forex de către persoane neautorizate și stabilirea unor sancțiuni
penale în legislația specială (de tipul exercitării fără drept a unei profesii)
III. Reglementări necesare pentru tranzacțiile forex în
care sunt implicați investitori de retail
2. Stabilirea fără echivoc a incidenței regimului juridic aplicabil firmelor de
investiții pentru tranzacții cu instrumente financiare în privința tuturor
intermediarilor care oferă servicii privind tranzacționarea pe ”piețele forex” -.
De aici rezultă drept consecințe cel puțin următoarele:
 f1) cerință de capital minim-art. 7 din Legea nr. 297/2004, inclusiv




respectarea normelor de adecvare a capitalului
f2) cerințe de raportare și de informare a investitorilor, ante și post
momentului încheierii contractului;
f3) participarea la fondul de compensare a investitorilor a intermediarilor;
f4) aplicarea regimului juridic al încheierii contractelor la distanță;
f5) respectarea cerințelor privind administratorii, conducătorii și acționarii
semnificativi ai firmelor de investiții ce prestează servicii pe piața forex etc.
III. Reglementări necesare pentru tranzacțiile forex în care
sunt implicați investitori de retail
C) Introducerea unor obligaţii specifice pentru intermediarii care
prestează servicii pe pieţe de tip OTC cu CFD-uri, ori alte instrumente
derivate, având şi calitatea de contraparte a clienţilor în astfel de
tranzacţii (operatori independenţi). Spre exemplu:
- modificarea marjelor şi a spreadului numai cu notificarea prealabilă a
clienţilor.
-interdicţia întârzierii introducerii ordinelor în platformă (a executării) înainte
de anumite evenimente importante;
-respectarea obligațiilor privind informarea înainte de tranzacționare și după
încheierea tranzacțiilor. Informațiile vor fi oferite pe un suport durabil, în
sensul art.2 lit.z) din Regulamentul nr. 32/2006. Un website este considerat a
fi calificat drept suport durabil numai în situația în care permite stocarea
informațiilor o perioadă de timp necesară scopului propus ( perioada de
derulare a contractului) și permite reproducerea fără modificări a informației
stocate.
III. Reglementări necesare pentru tranzacțiile forex în
care sunt implicați investitori de retail
-Atunci când un client inițiază o poziție de sens contrar care are o dimensiune
mai mică decât cele deschisă inițial, se închid în ordine pozițiile în ordinea
vechimii lor, intermediarul neavând dreptul de a decide ordinea închiderii
pozițiilor
-În contractul de intermediere este necesar să se menționeze locurile de
executare a tranzacțiilor, introducându-se informații privind persoana care
este proprietara și/sau utilizatoarea platformei de tranzacționare, în situația în
care aceasta este alta decât intermediarul.
- Intermediarii să asigure proceduri de identificare și de evitare a conflictelor
de interese, astfel încât nicio persoană implicată în emiterea și introducerea
ordinelor clienților în sistemul de tranzacționare să nu dețină un rol, direct ori
indirect în stabilirea cotațiilor instrumentelor financiare tranzacționate în
cadrul sistemului electronic de tranzacționare operat de intermediar;
III. Reglementări necesare pentru tranzacțiile forex în care sunt
implicați investitori de retail
D) Stabilirea incidenței EMIR (Regulamentul 648/2012 al Parlamentului
European) pentru tranzacțiile forex, în situaţia în care un intermediar execută
ordine în afara pieţelor reglementate
E) Stabilirea unor reguli uniforme și neechivoce de marketing (eventual
prin acordarea permisiunii efectuării de cold calls, dar cu implementarea unei
”Do not call list” și cu respectarea legislației privind comunicările telefonice și
electronice).
1) Înfiinţarea unei liste publice la ASF pe care se pot înscrie toate
persoanele care nu doresc să primească comunicări nesolicitate în legătură
cu serviciile de investiții financiare
2) Contactarea nesolicitată, prin orice mijloace, a potențialilor clienți de
retail în vederea oferirii de servicii și activități de investiții și servicii conexe să
se realizează exclusiv de către intermediarii înregistrați în Registrul A.S.F. și
în Registrul operatorilor de date cu caracter personal, conform Legii nr.
677/2001, direct prin personalul angajat, ori prin intermediul agenților
delegați.
III. Reglementări necesare pentru tranzacțiile forex în
care sunt implicați investitori de retail
F) Identificarea metodelor de manipulare/prejudiciere a investitorilor de
retail de către ”brokerii” de forex și descrierea metodelor ( a conduitelor
ilicite), cu titlu de exemplu, non-limitativ, în reglementarea ce se va adopta.
G) Adoptarea unor reglementări care să contureze regimul juridic şi
condiţiile exercitării activităţii de agent delegat, având în vedere faptul că
promovarea serviciilor de investiţii financiare se realizează în cea mai mare
parte a cazurilor prin intermediul unor persoane care îndeplinesc rolul
agenţilor delegaţi, astfel cum este această noţiune definită în MiFID şi în
legislaţia română.

similar documents