4.1-18th_SmSk _Prezentace TIR v1_2

Report
Celní správa České republiky
AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z OBLAST TIR
18. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro e-Customs
Generální ředitelství cel
12. 12. 2013
www.celnisprava.cz
Obsah
1. Systém TIR v Ruské federaci
2. Předpokládané fungování systému TIR v RF po 1. 12 2013
3. Aktuální informace k fungování systému TIR v RF
4. Statistika
5. Budoucí výhled
www.celnisprava.cz
Systém TIR v Ruské federaci
Federální celní správa Ruské federace (FCS) v průběhu roku 2013 oznámila změnu
podmínek v souvislosti s používáním systému TIR na svém území
• v červenci 2013 bylo oznámeno požadování dodatečné záruky pro zboží
přepravované na podkladě karnetu TIR s platností od 14.srpna 2013,
•
Vyžadování dodatečné záruky bylo odůvodněno neschopností národního záručního
sdružení plnit nadále své závazky vůči FCS a množstvím dosud nesplacených pohledávek
FCS vůči národnímu sdružení,
• po výrazných protestech ze strany smluvních stran (EU a její členské státy, IRU) a
dalších účastníků systému TIR (EHK OSN, přepravci, vývozci) posunula FCS počátek
platnosti uvedených opatření na 14. září 2013,
• 13. září 2013 FCS oznámila, že opatření budou aplikována pouze pro celní oblast
Dálného východu a celní oblast Sibiře ; aplikace opatření byla nadále postupně
rozšiřována na další území,
• 19.11 2013 uvedená opatření pokrývala téměř celé území Ruské federace,
jedinou výjimku tvořil Severozápadní region při hranicích s Finskem,
• 30.11 2013 oznámila FCS zrušení výpovědi národnímu záručnímu sdružení vládou
Ruské federace a zachování systému TIR pro území Ruské federace nejméně do
1.7 2014,
www.celnisprava.cz
Systém TIR v Ruské federaci
• Ostatní opatření pro systém TIR zavedená FCS před 30.11 2013 ZŮSTÁVAJÍ
NADÁLE V PLATNOSTI !
www.celnisprava.cz
Předpoklad fungování systému TIR v
Ruské federaci po 1.12 2013
•
•
•
•
•
dle původních informací měl být systém TIR na základě výpovědi
národnímu záručnímu sdružení ukončen a používání systému TIR pro
území Ruské federace mělo být znemožněno,
pro přepravu zboží mělo být nadále využíváno jiných systémů; jak pro
přepravu zboží po území EU, tak i pro přepravu zboží po území Ruské
federace,
jedinou možností mělo zůstat použití systému TIR pro zboží tranzitující
přes území Ruské federace do další země. I tak by však byl režim tranzitu
na podkladě karnetu TIR pro přepravu zboží přes území Ruské federace
pozastaven a přeprava by pokračovala po tomto území v jiném systému
vláda Ruské federace na poslední chvíli (26.11 2013) rozhodla o odvolání
výpovědi národnímu záručnímu sdružení a o zachování systému TIR pro
území Ruské federace nejméně po dobu dalších šesti měsíců,
dle prvotních oznámení měl být systém TIR zachován bez jakéhokoliv
omezení
www.celnisprava.cz
Aktuální informace k fungování systému
TIR v Ruské federaci
• podle informací, Federální celní správa zveřejnila na svých internetových stránkách
(v ruském jazyce), neplatí informace ohlášená (neoficiálně) 29.11 2013 zcela,
• platí informace, že ruská vláda zrušila platnost výpovědi národnímu záručnímu
sdružení a odsunula termín výpovědi nejméně do 1.7 2014. V tomto termínu
uložila GŘ Federální celní správy nalézt vhodné řešení pro zachování systému TIR
pro území RF,
• neplatí informace, že systém TIR funguje pro území RF bez jakéhokoliv omezení.
Federální celní správa nadále aplikuje územní diferenciaci pro umožnění res.
neumožnění přepravy zboží na podkladě karnetu TIR. V současnosti je možné
přepravovat zboží na podkladě karnetu TIR pouze přes vybrané celní úřady
(nacházející se v severozápadní oblasti RF). Pro ostatní celní úřady je používání
systému nadále znemožněno. V zásadě tedy platí stav, který byl nastaven před
1.12 2013, a opatření zavedená před tímto datem zůstávají nadále v platnosti.
www.celnisprava.cz
Aktuální informace k fungování systému
TIR v Ruské federaci
• podle informace zveřejněné FCS na jejím webu dne 2. prosince 2013 nejsou
karnety TIR akceptovány nadále níže uvedenými celními úřady:
 Centrální, Jižní, Severo-kavkazský, Volžský, Uralský, Sibiřský, Dálný východ,
Domodědovo, Šeremetěvo, Vnukovo, Poskovský, Sebežský, Kingiseppský
a Kaliningradský,
• dodatečná opatření se nevztahují na celní úřady:
 Vyborg, Karelia a Murmansk. Zároveň se dodatečná opatření nevztahují
na operace TIR zahajované v Euroasijské celní unii v Bělorusku a
Kazachstánu.
www.celnisprava.cz
Předpokládané dopady
•
opatření jsou významnou překážkou mezinárodního obchodu s RU z důvodu
značných časových prodlev při překračování hranic
•
mohou narušit plynulý tok zboží,
•
zvyšují cenu exportovaného zboží z důvodů časových prodlev při přepravě a
vznikajících nových nákladů na další zajištění celního dluhu,
•
předběžně stanovený finanční dopad na dopravce a vývozce v ČR je podle zjištění
GŘC (pokud se vezme v potaz celkový počet dokladů TIR vydaných do RU a
předběžně určený nárůst nákladů) 20.000.000 EUR za jeden kalendářní rok
(hrubý odhad)
www.celnisprava.cz
Statistika
www.celnisprava.cz
Budoucí výhled
• vzhledem ke zkušenostem se způsoby, kterými se k problematice staví
Federální celní správa RF nelze předpokládat, že do 1.7 2014 dojde
k zásadnější změně a to ani přes silný mezinárodní tlak ze strany států
úmluvy, EU, OSN, IRU a další zaujatých osob,
• GŘC bude ve věci dále jednat na půdě Evropské Komise a jakékoli případné
změny budou v rámci možností distribuovány celním úřadům a jejich
prostřednictvím veřejnosti v co nejkratších termínech,
• Aktuální informace k problematice lze rovněž čerpat na internetových
stránkách národního záručního sdružení ČESMAD BOHEMIA (www.pro
dopravce.cz) a Mezinárodní unie silniční dopravy IRU (www.iru.org).
www.celnisprava.cz
Celní správa České republiky
Děkuji za vaši pozornost.
Dotazy, připomínky ?
Mgr. Richard Vesecký
Odd. 211 GŘC
(+420 261 332 120
 [email protected]
11
www.celnisprava.cz

similar documents