Po*adavky na etiku v reklam*

Report
Lubomír Valík
Jan Vaněk
úterý, lichý týden 8:45

Cíl práce
◦ Seznámit posluchače s problematikou etiky v
reklamě. Vysvětlit pojmy reklama, samoregulace,
Rada pro reklamu.

Metodika
◦ Studium dostupných publikací a internetových
stránek zabývajících se danou problematikou, Etický
kodex reklamy (2009), zákon o reklamě č.40/1995
Sb





Etika
Etický kodex reklamy
Samoregulace
Rada pro reklamu
Regulace reklamy




Stará jako lidstvo samo
Placená i neplacená forma propagace
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Druhy reklamy
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Venkovní reklama (billboardy, plakáty,…)
Televize
Rozhlas
Tisk
Internet
Propagační předměty
Osobní doporučení
Filosofická disciplína, která zkoumá morálku
nebo morálně relevantní údaje
 Hodnotí činnost člověka z hlediska „dobra a
zla“




upravuje Kodex reklamy a Zákon o regulaci
reklamy
Slušnost, četnost, pravdivost reklamy
Společenská odpovědnost reklamy






Nestátní a nezisková organizace
Založena v roce 1994
člen EASA – The European Advertising
Standards Aliance
cíl - čestná, legální, pravdivá a decentní
reklama v ČR
posuzování stížností na reklamu
spolupráce se státními orgány
◦ RPR nedává sankce

Řídí se Etickým kodexem, který také vydává

Rada pro reklamu je složena z předních
představitelů společností, které sami
rozhodují o reklamě a její etické regulaci.

Copy advice – nástroj prevence

Flexibilita etickým pravidlům




Navozuje, že bez zakoupení zboží utrpíte vy
nebo osoba Vám blízká vážnou újmu
Proklamuje vlastnosti, které výrobek nemá a
které pro svou povahu ani mít nemůže
Uváděné reálné složení výrobku neodpovídá
skutečnému složení
Informace uvedené o výrobku na jeho obalu
(etiketě) neodpovídá obsahu balení výrobku

5 různých reklamních spotů
◦ 3x televizní reklama, 2x Billboard

Soutěž
◦ Najděte reklamy, které prošli komisí jako etické,
pouze unich bylo vzneseno obvinění



V posledních letech Rada pro reklamu
schvaluje stále méně žádostí jako závadné,
tedy je zde pozitivní trend z čehož vyplívá, že
samoregulace funguje.
V roce 2012 bylo podáno 55 stížností a z
toho byly pouze 4 závadné
SOUTĚŽ: nezávadná reklama byla pouze
Penny – nakupujte hezky česky

similar documents