*ESKÉ ZEM* PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

Report
VY_08_Vla4_62p
Všeználek vypravuje o
životě v českých zemích
po husitských válkách.
GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064
Husitské války znemožnily Zikmundu
Lucemburskému ujmout se trůnu. Jeho nástupce
byl Albrecht Habsburský, který brzy zemřel. Po
jeho smrti se narodil jeho syn Ladislav Pohrobek.
Byl malý a nemohl vládnout. Rozhodující moc
měli bohatí šlechtici, kteří mezi sebou vedli
drobné války. Obyvatelé byli rozděleni na
katolíky a stoupence Husova učení. Po skončení
válek se objevuje další skupina obyvatel – čeští
bratři ( chtěli žít ve zbožnosti a podle božích
přikázání). Zasloužili se o vydávání mnoha knih –
rozvoj vzdělanosti. Knihy se začínají tisknout.
Obrázek 1: tiskařská dílna [1]
Ve městě Kralice na Moravě měli svou tiskárnu, ve
které vytiskli vlastní překlad bible – Bibli kralickou.
Stal se správcem celého království místo
mladého krále. Byl příznivcem husitského
hnutí. Mladý Ladislav Pohrobek onemocněl a
náhle zemřel. Jiřího z Poděbrad zvolili
českým králem (1458). Byl jediným
panovníkem, který nepocházel z
panovnického rodu. Vládl přísně a
spravedlivě, vynikal jako diplomat a úředník.
Jeho hlavním cílem bylo udržení míru mezi
katolíky a nekatolíky, zemany, pány a městy.
Obrázek 2: Jiří z Poděbrad [2]
Jiří z Poděbrad uznával jako
nejvyšší hodnotu mír. V míru
se mohou rozvíjet řemesla,
umění, lidé se starají o úrodu
na polích. Poslal poselstvo
k panovníkům Evropy
s výzvou, aby spory řešili
jednáním. Chtěl, aby
panovníci založili spolek,
který by dohlížel na
dodržování míru. Poselstvo
bylo přijímáno přívětivě, ale
jeho plán nenašel
pochopení.
Proti králi Jiřímu povstala katolická
šlechta. Získala spojence – uherského
krále Matyáše Korvína. Král Matyáš
s křižáckou výpravou vytáhl proti Jiřímu
z Poděbrad. Dřív než došlo k bitvě byl
Matyáš zajat. Král s ním sjednal mírovou
smlouvu. Ten však dohodu nedodržel a
odtrhl od Čech Moravu a Slezsko. Boje
pokračovaly až do smrti Jiřího z Poděbrad
(1471).
Co si budeme
pamatovat!
Zikmund Lucemburský se během husitských válek
nemohl ujmout vlády. Bohatí šlechtici bojovali mezi
sebou o majetek a moc. Ke katolíkům a stoupencům
Husova učení po skončení husitských válek přibyli
čeští bratři. Zasloužili se o vydání mnoha knih tiskem
(Bible kralická). Po smrti Zikmunda se dědicem trůnu
stal nezletilý Ladislav Pohrobek. Správcem království
se stal Jiří z Poděbrad. Po smrti Ladislava byl zvolen
českým králem. Byl stoupencem umírněného
husitství. Snažil se neřešit spory válkou, ale jednáním
– nejvyšší hodnota pro české země je mír.
Použitá literatura.
Obrázek 1: tiskařská dílna [1] HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých
dějin. Pardubice: Alter,s .r. .o., Všeň, 1996. ISBN 80-85775-44-1, str. 40
Obrázek 2: Jiří z Poděbrad [2] HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých
dějin. Pardubice: Alter,s .r. .o., Všeň, 1996. ISBN 80-85775-44-1, kartonová příloha k
učebnici vlastivědy
Klipart Office. Com
HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s .r. .o.,
Všeň, 1996. ISBN 80-85775-44-1

similar documents