Onderwijs met een eigen device

Report
Onderwijs met een eigen device
Opvallende resultaten uit het onderzoek naar de inzet van tablets en
laptops
Tablet/ laptop onderwijs is de pioniersfase
voorbij en wordt gemeengoed op scholen
Huidige situatie
 35% van de leraren gaf het afgelopen schooljaar les
waarbij elke leerling een eigen device had
 20% die dit niet doen ziet dit ergens anders op school
 Slechts 40% komt hier niet mee in aanraking, Bij de
helft hiervan heeft de school wel het voornemen om dit
op de lange termijn in te voeren
 Slechts in de helft van de gevallen heeft de leerling
permanent zijn eigen device
 Vaak gaat er een collectie apparaten rond, of is er een
lokaal met apparaten
 Voor volgend schooljaar is een kleine groei in te zien
Ervaring met elke leerling een eigen device
Heeft ervaring
35%
38%
Volgens jaar
beginnen
Ergens anders op
school
Geen ervaring
8%
19%
Sectorale verschillen
 Het vo is een stap verder in de invoering van ieder kind zijn eigen device; vooral bij de schoolbrede structurele invoering
blijft het po achter
 In het vo heeft de leerling vaak zijn eigen device; in het po gaat er vaker een collectie apparaten door de school
Leraren zijn positief over het gebruik van tablets
in het onderwijs
Huidige situatie
 Ruim de helft is positief over tablets en laptops
 Slechts 12% is uitgesproken negatief
 Meest gehoorde opmerkingen
 Handig om te differentiëren
 Toegenomen motivatie
 Infra is onvoldoende
 Leerlingen zijn minder ict-vaardig dat gedacht
 De helft van de leraren ziet dat de motivatie toeneemt
en het leidt tot een efficiënter leerproces
 Alleen op de vraag of het ook leidt tot een betere
leerprestatie zijn leraren minder uitgesproken
 Hier kan slechts 30% mee instemmen
Ervaringen met elke leerling een eigen device
10%
2%
15%
Zeer positief
Positief
Neutraal
Negatief
37%
Sectorale verschillen




Het po is iets positiever over tablets en laptops, hier is 60 (zeer) positief tegenover 49% in het vo
Dit verschil wordt zelfs groter als gevraagd wordt naar de specifieke voordelen
Zo ziet 89% van de leraren in het po de motivatie toenemen, versus 46% in het vo
Ook voor efficiënter leerproces (68% om 45%) en betere leerprestaties (57% om 24%) is dit geval
Zeer negatief
36%
Maar er is nauwelijks aandacht voor de training
van leraren
Huidige situatie
 Ongeveer 65% van de leraren heeft minder dan 4 uur
training gekregen om effectief gebruik te maken van
deze apparaten
 Terwijl deze laptop/tablet ongeveer 35% van de tijd
gebruikt wordt
 De scholen zijn vaak wel zelf eigenaar van de
apparaten
 Dit is in ongeveer 60% van de gevallen
 Slechts in 15% van de gevallen nemen leerlingen hun
eigen device mee
 Voor de rest wordt een combinatie ingezet, eventueel
in de vorm van een huurkoop, lease of subsidie
constructie
Training met elke leerling een eigen device
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Sectorale verschillen





Leraren in het vo krijgen vaker training voor de inzet van apparaten dan in het po
Opvallend is vooral het verschil in aantallen leraren die aangeven meer dan 12 uur training te hebben gekregen
In het po wordt de tablet of laptop ongeveer 27% van de tijd ingezet, in het vo 38%
In het po heeft de school vaker het apparaat aangeschaft (71% om 55%)
Leerlingen in het vo kunnen vaker keuzen om een eigen apparaat mee te nemen (4% om 13%)
totaal
po
vo
Bijscholing in digitale didactiek noodzakelijk
Naast een peiling is er een kwalitatieve verdieping op de vragenlijst middels een online discussie geweest.
Hiervoor hebben 34 leraren zich aangemeld. Hierna volgen de resultaten van deze discussie.
Resultaten
Vaardigheden van de leraar
Uit de discussie met leraren blijkt dat …
 sommige leraren zichzelf zeer vaardig vinden, maar
wel behoefte hebben aan tijd en ruimte om te werken
aan hun vaardigheden
 terwijl andere leraren minder positief zijn over hun
eigen kunnen en aangeven dat zij begeleiding willen
Andere opvallende punten in de discussie waren …
 de behoefte aan steun van de schoolleiding voor
structurele begeleiding en …
 de instemming dat begeleiding vooral nadruk moet
hebben op didactische toepassing, en niet alleen op
het leren gebruiken van devices
Quotes
 “Als autodidact kom ik aardig ver, maar veel collega’s hebben moeite om eigen lessen aan te passen aan de digitale
wereld. Dit is niet te leren met een enkele cursus om workshop.”
 “Er zijn altijd ‘kartrekkers’. Geef deze docenten eens de rust en de ruimte om zichzelf te (laten) scholen en in de klas aan te
modderen. Geen harde eisen en geen druk, wel tijd en ruimte. Bij een goede docent gaan alle
deskundigheidsbevorderingsuren op aan voorbereiding, vergadering, begeleiding en nawerk. Het merendeel van de
docenten wil echt wel vooruit, maar moet dit in de avond of in het weekend zien te realiseren.”
Leraren ervaren gebrek aan inbreng bij de visie
Resultaten
Visie van de school(leider)
In de discussie gaven leraren dat …
 het op hun scholen vaak ontbreekt aan een visie over
de toepassing van devices in de klas en aan welke
onderwijsdoelen dit bijdraagt
 de visie van de school meestal alleen gericht is op het
gebruik van ICT en hier winst te behalen valt door in
de visie op te nemen hoe via ICT didactische doelen
worden behaald
 de dialoog mist tussen schoolleiders en professionals
voor de klas bij de invoering van digitale lesvormen
 ze graag betrokken willen worden bij de ontwikkeling
van een visie op ICT en haar doelen
Quotes
 “Ik verwacht van schoolleiders dat zij een duidelijke en praktisch uitgewerkte visie hebben over nut en noodzaak van de
ontwikkeling van digitale lesvormen. Waarom wil je laptops in de klas? Hoe garandeer je de kwaliteit van lessen als je
docenten dwingt een overstap te maken naar digitale lesvormen zonder ze tijd te geven daar inhoudelijk goeie tools bij te
ontwikkelen?”
 “Scholen zouden geholpen kunnen worden door een standaardbeleid te maken, ook voor diverse soorten
onderwijsopvattingen, snelheden en inhouden.”
Netwerk en digitaal materiaal vaak gebrekkig
Resultaten
Tablets en laptops in de les
Op de vraag wat leraren nog misten, kwamen
verschillende antwoorden. Meest gehoorde klachten
waren …
 gebrek aan een heldere visie en
 een gebrekkige infrastructuur, vooral het netwerk werd
hierbij vaak genoemd.
Verder kwam er veel discussie los over de kwaliteit van
het beschikbare digitale materiaal. Veelgenoemd werd …
 de beperkte inzetbaarheid van digitale leerroutes in het
curriculum
 gebrek aan goede digitale leerroutes, interactieve
methodes en goedwerkende apps
 materiaal dat voorhanden is, heeft vaak een lage
didactische waarde
Quotes
 “Voorwaarde voor een optimale inzet van devices is de stabiliteit van de digitale omgeving; je moet er blind op kunnen
vertrouwen.”
 “Weet wat je met het inzetten van devices in de les wil bereiken. Wat is de meerwaarde ervan.”
 “Je komt veel apps tegen die haperend werken of gebruikersonvriendelijk zijn.”
 “Netwerk is niet altijd betrouwbaar en computerlokalen met vaak niet goed werkende apparatuur.”
Onderzoeksverantwoording
Training met elke leerling een eigen device
Opzet online vragenlijst
 Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Kennisnet
door Onderwijs Innovatie Groep (OIG) in juli 2014
 Het onderzoek is uitgezet onder het Onderwijspanel
van OIG waarin leraren over verschillende
onderwerpen bevraagt worden
 Dit bevragen kan op verschillende manieren en
is breder dan alleen kwantitatief of kwalitatief
 In totaal hebben 331 leraren meegedaan
 39 leraren hebben daarnaast ook leidinggevende
taken
 101 leraren geven les in het po
 230 leraren geven les in het vo
250
200
150
100
50
0
po
vo
leraar
leidinggevend
Onderzoeksverantwoording
Opzet online discussieforum




121 leraren zijn uitgenodigd
De discussie werd verdeeld over drie dagen
Elke dag werd geopend met een stelling of vraag
In totaal zijn er 51 berichten geplaatst
 34 leraren wilden deelnemen aan de discussie
Hiervan is ..
 62% man en 38% vrouw
 50% ouder dan 50, 38% tussen de 35 en 55 en 12%
tussen de 18 en 35 jaar
 91% werkzaam in het vo en 9% in het po
Online discussie
Onderzoeksverantwoording
Achtergrondkenmerken Het Onderwijspanel
 Het Onderwijspanel kent 1867 leden
Hiervan …
 .. is 1244 onderwijsprofessional
 .. is 902 ouder of verzorger
 .. is 68% vrouw, 32% man
 .. heeft 57% een hbo, 26% een wo en 10% een mbo
opleiding afgerond
 .. geeft 82% les, is 25% leidinggevend en heeft 18%
een onderwijsondersteunende functie
 .. werkt 58% in het voortgezet onderwijs en 31% in het
basisonderwijs
Het Onderwijspanel

similar documents