Program Operacyjny Kapita* Ludzki (PO KL) 2007

Report
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PRZYKŁADY DZIAŁAŃ
WSPIERAJĄCYCH
UZDOLNIONYCH UCZNIÓW PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO.
1
Projekty realizowane w trybie systemowym przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces”,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2. „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w
szkołach podstawowych”,
3. Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
4. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla
doktorantów.
2
Warszawa, data
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt realizowany w Województwie Mazowieckim w latach
2010-2011 w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL.
Wartość projektu – 15.000.000 PLN
W ramach projektu młodzież ze szkół gimnazjalnych na Mazowszu
mogła uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach rozwijających kompetencje
kluczowe.
Celem projektu był rozwój umiejętności w zakresie m.in. języków
obcych, informatyki, zajęć matematyczno-przyrodniczych, a także zapewnienie
młodzieży dużej ilości dodatkowych zajęć sportowych.
W projekcie łącznie wzięło udział 9.046 uczniów.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wartością dodaną projektu było również przeszkolenie 1.730 nauczycieli,
prowadzących zajęcia z gimnazjalistami, w zakresie współczesnych zaburzeń
wychowawczych i uzależnień dzieci i młodzieży.
W ramach projektu „Zagrajmy o sukces” ogłoszono konkurs na organizację
najciekawszych zajęć „WARTO GRAĆ O SUKCES”. Komisja konkursowa
wybrała 30 grup szkolnych, którym przyznano nagrody. Wartość nagród
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
wyniosła 600.000 PLN.
5
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Duże zainteresowanie projektem ZAGRAJMY O SUKCES zachęciło Mazowsze
do przygotowania projektu o podobnych założeniach, ale skierowanego do
uczniów szkół podstawowych.
Tak powstał projekt:
Termin realizacji: lata 2012-2013; Poddziałanie 9.1.2. PO KL
Wartość projektu – 11.200.000 PLN
6
Celem projektu jest zorganizowanie
uczniom szkół
podstawowych
ciekawych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w obszarze
języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatyki, a także
zapewnienie dużej ilości zajęć sportowych. Szkoły otrzymają również środki na
zakup pomocy dydaktycznych.
Przewiduje się, że w projekcie weźmie udział:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
7.500 uczniów,
500 nauczycieli koordynatorów
2.000 nauczycieli uczących.
7
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie
uzdolnionych
Projekt realizowany w Województwie Mazowieckim w latach
2007-2013 w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL.
Wartość projektu – 15.000.000 PLN
8
Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa
Mazowieckiego.
Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych,
dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
Uczniowie przyznane stypendium mogą przeznaczyć na doposażenie
warsztatu naukowego m.in. na zakup sprzętu komputerowego, literatury
fachowej, kursów językowych, Internetu, zajęć z zakresu treningu umiejętności
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
interpersonalnych i autoprezentacji.
Od początku trwania projektu przyznano 2.373 stypendia. W roku szkolnym
2013/2014 planuje się przyznanie 418 stypendiów.
Stypendyści
rozwijają
swoje
umiejętności
pod
opieką
nauczycieli – opiekunów.
9
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wspieranie pracy naukowej doktorantów,
prowadzonej w kluczowych dla rozwoju regionu
obszarach
Projekt pn.
Mazowieckie Stypendium Doktoranckie
.
(współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i
krajowych środków publicznych - Działanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer
wiedzy).
.
Zrealizowany przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu
od 20 kwietnia 2009 r. do 15 czerwca 2009 r.
Wartość projektu 15 350 939 zł .
Przyznano 1062 stypendia o charakterze częściowo refundacyjnym, w wysokości 14 000 zł na osobę.
Projekt pn.
Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i
krajowych środków publicznych - Poddziałanie 8.2.2 PO KL – Regionalne Strategie Innowacji).
Realizowany przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu
od 1 maja 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r.
Wartość projektu 8 000 000 zł .
Przyznano 256 stypendiów (po 128 w każdej z dwóch edycji) w wysokości nie mniejszej, niż 3020 zł
przez okres 9 miesięcy oraz udzielono wsparcia towarzyszącego w postaci konferencji naukowych
oraz szkoleń z zakresu komercjalizacji wiedzy i ochrony własności intelektualnej.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
12

similar documents