SLOVENSKÁ LITERATÚRA PO ROKU 1945

Report
SLOVENSKÁ LITERATÚRA PO
ROKU 1945
1945 – 1948
• povojnové roky dramatickým a zložitým obdobím
• mnohí autori prekonávajú tvorivú krízu, iní sa utiahli do vnútornej
emigrácie /Smrek, Lukáč, Novomeský/, niektorí emigrovali /predstavitelia
katolíckej moderny/, iní boli násilne umlčaní
• nadviazalo sa na predvojnový pluralitný, demokratický model literatúry
/popri sebe existuje viac umeleckých smerov a orientácií/
• zo staršej generácie tvoria nadrealisti a katolícka moderna
• mladší autori, ktorí do literatúry vstupovali počas vojny, uplatňujú
moderné prvky
• v skutočnosti však postupne dochádza k rozpadu a zániku avantgardných
a moderných smerov a prevahu nadobúda socialisticky orientovaná tvorba
• väčšina nadrealistov sa vzdala experimentovania a prešla na pozície
socialistického realizmu
• katolícka moderna nebola ochotná zmeniť charakter svojej tvorby
a postupne sa odmlčali alebo emigrovali
1948 – 1956
• komunistická strana prevzala moc a za jediný prijateľný a oficiálny
umelecký smer bol vyhlásený socialistický realizmus
• všetky ostatné smery boli vyhlásené za dekadentné, úpadkové
a menejcenné
• literatúra musí slúžiť záujmom a cieľom komunistickej strany /autori sa
majú viac sústreďovať na spoločenské témy, najžiadanejšími sú diela
o SNP, o oslobodení, fašizme, buržoázii, budovaní socializmu, básne
o triednom boji, o plnení plánu, o združstevňovaní dediny, o Stalinovi,
o novej a krajšej budúcnosti a pod./
• diela vznikajú podľa rovnakej šablóny – hovoríme o schematickej literatúre
• Lit. dielo musí vyvolávať nadšenie, odhodlanie a mnohí spisovatelia sa
priamo podieľajú na budovaní kultu osobnosti
• k hlavným predstaviteľom budovateľskej a občianskej literatúry patria:
Vladimír Mináč, Dominik Tatarka, Ján Kostra, Andrej Plávka, Vojtech
Mihálik, Pavol Horov a iní
• chybou schematických diel nie je, že by boli nepravdivé, falošné, ale ich
zjednodušovanie
1956 – 1969
• koniec obdobia kultu osobnosti, čo znamenalo, že spisovatelia sa opäť mohli
slobodnejšie vyjadrovať
• do spoločenskej poézie preniká osobná, subjektívna
• diela sa zbavujú prvkov schematizmu a dôraz sa kladie na estetickú stránku
• v 2. polovici 50. rokov vstup novej generácie básnikov- Milan Rúfus, Miroslav Válek,
ktorá sa vydala novou cestou, sústredila sa na človeka a jeho problémy, vnútorné
krízy /Milan Rúfus- zbierka Až dozrieme, Miroslav Válek – zbierka Dotyky/
• v 60. rokoch literatúra opäť nadviazala kontakty so svetovou literatúrou
a povojnovými modernými smermi
• významnú úlohu v procese modernizácie mal časopis Mladá tvorba, v ktorom
publikovali mladí, začínajúci básnici /napr. konkretisti, , Osamelí bežci/, ktorí
experimentovali
• na literárnu scénu sa vrátili básnici, ktorí boli v predchádzajúcom období umlčaní
alebo sa sami odmlčali
• dominuje však stredná generácia, ktorá sa socialistického realizmu nevzdala,
snažila sa ho však zbaviť prvkov schematizmu / za vedúcu osobnosť socialistickej
poézie bol vyhlásený Laco Novomeský/
• v próze sa objavili diela kritizujúce nedostatky socializmu: D. Tatarka, V. Mináč, L.
Mňačko
1969 – 1989
• Československo obsadené vojskami Varšavskej zmluvy
• začína obdobie tzv. normalizácie a nádejný rozbeh slovenskej poézie je násilne
prerušený
• KSČ opäť násilne zasahuje do literatúry a od autorov sa vyžaduje vysoký stupeň
angažovanosti, vyjadrenie vernosti myšlienke socializmu a odsúdenie
„protisocialistických úsilí“
• socialisický realizmus opäť jediný správny smer
• viacerí autori nemôžu publikovať, niektorí emigrovali
• do popredia sa dostali predstavitelia schematickej literatúry, väčšina autorov sa ale
snažila vyhnúť priamočiarej angažovanosti
• popri oficiálnej literatúre existuje i tzv. samizdatová literatúra /vo forme samizdatu
sa tajne rozširovali diela, ktoré boli pozastavené, zakázané, zošrotované/
• v 70. rokoch do poézie vstúpila mladá generácia talentovaných básnikov, ktorí sa
i napriek nepriazni presadili kvalitnými zbierkami: Ján Švantner, Daniel Hevier,
• v 2. polovici 80. rokov sa spoločenská klíma sčasti uvoľnila
• 1989 rok znamenal pád socializmu a poézia sa opäť vrátila k pluralite

similar documents