PEFS - Instrukcja - pokl - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Report
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry
edukacyjnej w ramach projektów
instytucjonalnych
Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet 3 – Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 – Poprawa Jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.1 – Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty
systemowe
PEFS - Instrukcja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
System dokumentów OnLine FRSE
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl
System dokumentów OnLine FRSE:
Służy do składania i odbierania dokumentów
na potrzeby realizacji projektu, takich jak:
- Ankieta Beneficjenta Umowy 2013;
- Umowa finansowa;
- Formularz PEFS 2007 – PO KL.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl
od
FRSE
System dokumentów OnLine FRSE:
Składając Wniosek o aneks do Umowy finansowej dotyczący:
zmiany formy prawnej, danych organu prowadzącego, numeru
rachunku bankowego należy złożyć w Systemie dokumentów OnLine
FRSE
Ankietę
Beneficjenta
Umowy
2013
dla
Projekty
VTC/2013/VKL/ANK/…. zawierającą nowe dane.
Zmieniając dostęp do danych projektu dla osoby kontaktowej
należy podać do wiadomości opiekunowi projektu w FRSE nazwę
nowego użytkownika w Systemie dokumentów OnLine FRSE, któremu
ma zostać włączony dostęp do projektu.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl
PEFS – Podsystem Monitorowania
Europejskiego Funduszu Społecznego 2007
•
•
•
•
system informatyczny,
ułatwienie realizacji projektu,
ewaluacja i monitorowanie efektów realizacji projektu,
przetwarzanie danych uczestników projektu,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl
PEFS – Podsystem Monitorowania
Europejskiego Funduszu Społecznego 2007
Dane gromadzone w bazie PEFS 2007 służą:
• umożliwieniu dotarcia do uczestników projektu (zarówno uczniów,
jak i instytucji),
• analizie dostosowania projektu do zapotrzebowania uczestników,
• sprawdzeniu dalszych losów uczestnika (np. czy podniósł
kwalifikacje, stał się bardziej konkurencyjny, uzyskał zatrudnienie),
• przeprowadzeniu badań statystycznych w zakresie efektywności
wsparcia objętego dofinansowaniem.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl
Formularz PEFS 2007 – PO KL
• obowiązkowo należy wypełnić w systemie dokumentów OnLine FRSE
w momencie podpisywania Umowy o staż/szkolenie z uczestnikiem;
• składa się wyłącznie drogą elektroniczną (nie drukować);
• składa się jednorazowo.
Prosimy o bardzo uważne i staranne wypełnianie wszystkich pól
zawierających dane osobowe w Formularzu PEFS 2007 - POKL
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl
Formularz PEFS 2007 – PO KL
instrukcja jak wypełnić formularz
1. Zaloguj się do systemu dokumentów OnLine FRSE
http://online.frse.org.pl używając tego samego adresu
mailowego i hasła, co przy wypełnianiu Ankiety Beneficjenta.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl
Formularz PEFS 2007 – PO KL
instrukcja jak wypełnić formularz
2. Wybierz program Pilotaż VETPRO_COM (PO KL).
3. Przejdź do zakładki „Projekty”.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl
Formularz PEFS 2007 – PO KL
instrukcja jak wypełnić formularz
4. Kliknij na link do swojej teczki projektu.
5. Z tabeli Formularze / Niezatwierdzone dokumenty / Szkice
wybierz Formularz PEFS 2007 - PO KL i naciśnij
ikonę „Nowy dokument”.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl
Formularz PEFS 2007 – PO KL
instrukcja jak wypełnić formularz
6. Przeczytaj podpowiedzi - informacje w nich zawarte pomogą
podać prawidłowe dane.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl
Formularz PEFS 2007 – PO KL
instrukcja jak wypełnić formularz
7. Wypełnij Formularz PEFS - PO KL.
8. W polu „Data rozpoczęcia udziału”, podaj datę podpisania
Umowy o staż/szkolenie przez uczestnika!!!
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl
Formularz PEFS 2007 – PO KL
instrukcja jak wypełnić formularz
9. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych rubryk, należy
kliknąć przycisk „Zapisz”, który znajduje się na dole
formularza.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl
Formularz PEFS 2007 – PO KL
instrukcja jak wypełnić formularz
10. Następnie, analogicznie podaj dane wszystkich uczestników
jednej grupy staży/szkoleń, klikając przycisk „Dodaj”.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl
Formularz PEFS 2007 – PO KL
instrukcja jak wypełnić formularz
11. Po wpisaniu do formularza wszystkich uczestników z jednej
grupy staży/szkoleń, kliknij pole „Wyślij dokument”, które
znajduje się w górnej części strony.
12. Potwierdź opcję wysłania dokumentu klikając na pole
„Tak, wyślij dokument” – formularz zostanie przesłany on-line
do FRSE.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl
Formularz PEFS 2007 – PO KL
instrukcja jak wypełnić formularz
13. Po prawidłowym złożeniu formularza powinien pojawić się
komunikat z napisem: „Dokument wysłany”.
14. Należy złożyć tyle razy dokument Formularz PEFS 2007 – PO
KL ile jest grup staży/szkoleń w projekcie.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Dziękuję za uwagę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents