TEORIE VÝROBNÍCH FAKTOR* A ROZD*LOVÁNÍ

Report
TEORIE VÝROBNÍCH FAKTORŮ A
ROZDĚLOVÁNÍ
Podstata výrobních faktorů
• Výrobní faktory jako vzácné vstupy
• Rozdělení výrobních faktorů (prvotní,
druhotné dělení)
• Kapitál (definice, co je myšleno „lidským
kapitálem“?, „sociální kapitál“?)
• Teorie rozdělování (co je to?, jaké otázky řeší?)
Poptávka po výrobních faktorech
• Zvláštnosti poptávky a nabídky výrobních
faktorů (Co plyne ze vzácnosti VF? Co byste
mohli říci o nabídce VF v krátkém období z
pohledu elasticity a neelasticity?)
• Kdo poptává a kdo nabízí VF? (obecně řečeno)
CLARKŮV GRAF
• O čem nám vypovídá
Clarkův graf?
• Jaké jsou předpoklady
Clarkova grafu?
• Jaký zákon působí klesající
mezní výnosy z 2 .
Výrobního faktoru?
• Jaká maximální cena bude
zaplacena vlastníkům 2. VF?
• Jaký bude příjem vlastníků
VF?
• Proč různě produktivní VF
dostávají stejnou mzdu?
•
Základní schématu rozdělování
POPTÁVKA PO VÝROBNÍCH FAKTORECH
• K čemu vede rostoucí specializace výroby z
pohledu VF?
• Příjem z mezního produktu dodatečné jednotky
výrobního faktoru MRPVF (co říká?)
• Čemu se rovná MRPVF v podmínkách dokonalé
konkurence?
• Jak dlouho bude firma zvyšovat svůj výstup
(neboli jaká je podmínka optimalizace výstupu z
hlediska používání VF?)
• Čemu se rovnají MC výrobního faktoru?
POPTÁVKA PO VÝROBNÍCH FAKTORECH
• Jak se liší optimalizace výstupu z hlediska VF
na nedokonalém trhu oproti dokonalému trhu
VF? (proč je příjem z mezního produktu VF v
nedokonalé konkurenci klesající?)
• Proč je poptávka po VF klesající?
Posuny tržní poptávkové křivky po
výrobním faktoru
• Určete tvar (sklon)
poptávky VF a
vysvětlete.
• Co udává individuální
poptávková křivka po
VF?
• Tržní poptávková křivka
po VF
• Pohyb, posun
poptávkové křivky
NABÍDKA VF
• Co bude ovlivňovat
nabídku VF? (dále
rozveďte tyto vlivy)
• Reprodukční náklady na
trhu výrobních faktorů
NÁKLADY OBĚTOVANÉ PŘÍLEŽITOSTI
• Transferový výdělek
• Ekonomická renta
• Proč je cena za použití
dané jednotky VF
výrazně vyšší než
reprodukční náklady?
INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKOVÁ KŘIVKA
• Jaké faktory stojí za tím,
že nabídková
individuální křivka VF je
rostoucí?
• Kde bude ležet počátek
nabídkové křivky?
• Tržní nabídková křivka
Posuny tržní křivky nabídky výrobního
faktoru
• Uveďte faktory
způsobující posuny
nabídkové křivky
výrobního faktoru.
Rovnováha a nerovnováha na trhu
výrobních faktorů
Trh práce
• Individuální nabídková křivka (kde bude ležet
počátek této křivky?)
• Tržní nabídková křivka
• Jak dlouho se vyplatí firmě najímat nové
pracovníky?
• Vysvětlete substituční a důchodový efekt
zakřivené individuální nabídkové křivky práce.
Tržní nabídková a poptávková křivka na
trhu práce
POSUN KŘIVKY POPTÁVKY PO PRÁCI
• Jaké příčiny vedou k
posunu křivky poptávky
po práci?
Posuny tržní křivky nabídky práce
• Vysvětlete, z jakých
příčin dochází k posunu
křivek nabídky práce.
REGULACE NA TRHU PRÁCE
• Vysvětlete, jaké jsou
důsledky regulace v
podobě stanovení
minimální mzdy.
• Důsledky minimální
mzdy vyšší jak tržní
mzdy
Nejrůznější navrhované, případně uplatňované
regulace na trhu práce a jejich důsledky
• Stejná mzda pro muže a ženy
• Zákoník práce posilující pozici zaměstnanců,
znemožňující propouštění apod.:
• Stejné postavení studentů jako ostatních osob
• Stejná mzda za stejnou práci

similar documents